Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el Registre de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 211808
Codi GVA:: 16896
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 17-06-2017
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Inscriure's en el Registre de cooperatives empreses i indústries forestals, en compliment de l'article 6 del Decret 75/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual es crea el Registre de cooperatives, empreses i indústries forestals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquestes empreses es comprometran a tindre actualitzada en tot moment la documentació administrativa que es requerisca.

Observacions

Observacions

*Registre de cooperatives, empreses, i indústries forestals de la Comunitat Valenciana. El Decret 75/2017, de 9 de juny, del Consell, té per objecte crear i regular el Registre de cooperatives, empreses i indústries forestals de la Comunitat Valenciana, en compliment de l'article 61 de la Llei 43/2003, de forests, i de l'article 76 del Decret 58/2013, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), sobre convocatòria pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a elaborar llistes d'empreses i professionals experts en treballs forestals. El Registre de cooperatives, empreses i indústries forestals de la Comunitat Valenciana és un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic, sense perjudici de la seua organització provincial, en el qual podran inscriure's totes les empreses que fan treballs o aprofitaments forestals en els forests com les indústries forestals, incloent en aquestes les de serra, xapa, taulers, pasta, paper, suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets i tòfones, així com qualsevol altre aprofitament forestal. Aquestes llistes d'empreses es podran utilitzar per a sol·licitar ofertes econòmiques per a contractes menors, en cas d'adjudicació de contractes per tramitació urgent d'expedients, o tramitació d'emergència, així com per a realitzar les invitacions en procediments negociats, en els casos en què la legislació de contractes ho permeta d'acord amb l'article 76 del PATFOR.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques que es dediquen a activitats econòmiques relacionades amb el sector forestal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Imprés de sol·licitud degudament omplit i signat per l'interessat o el seu representant legal.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, malgrat no estar obligats a això, opten per aquesta via, hauran de presentar les sol·licituds telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16896. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22876. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La presentació de la sol·licitud suposarà una declaració responsable de les activitats empresarials o professionals per a les quals la persona física o jurídica té capacitat de contractar, segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) i als efectes que preveu aquest decret. La inscripció en el Registre de cooperatives, empreses i indústries forestals de la Comunitat Valenciana es mantindrà mentre no es manifeste voluntat en contra i es mantinguen els requisits que van donar lloc a la seua inscripció, tal com es manifestarà mitjançant una declaració responsable en la pertinent sol·licitud d'inscripció, si és el cas. Qualsevol variació en les dades inscrites serà objecte de comunicació per part de la persona interessada a l'òrgan gestor del registre, per a la seua actualització, en el termini màxim de 10 dies, des que es produïsquen.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa