Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica. APOTI

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és cofinançar els costos de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació al sector productiu valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Poden ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, complisquen tots els requisits següents:
  Ser la persona investigadora principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, doctora i mantindre amb aquesta categoria la vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació en el moment de la sol·licitud i durant el període d'execució de l'ajuda.

  Requeriments

  Poden ser sol·licitants totes les persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, complisquen tots els requisits següents:
  Ser la persona investigadora principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, doctora i mantindre amb aquesta categoria la vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació en el moment de la sol·licitud i durant el període d'execució de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual per a cada un dels contractes, a temps complet, serà de 18.000 euros. La retribució mínima anual que ha de rebre el personal de suport i que s'ha d'indicar en cada contracte, serà de 15.000 euros. Aquestes subvencions es destinaran a cofinançar el cost del salari i de la quota empresarial de la Seguretat Social del personal de suport contractat. En conseqüència, el centre d'investigació ha d'assumir la resta del cost de contractació.
  El centre d'investigació en cap cas pot finançar la seua part amb subvencions concedides per alguna de les convocatòries incloses en la present resolució o en anteriors.

  El pagament de la subvenció corresponent a la primera anualitat es tramitarà després de la presentació dels contractes laborals subscrits. Els pagaments de les anualitats següents estaran condicionats al fet que s'haja presentat prèviament l'informe de seguiment científic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada han de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i, amb totes les signatures originals, s'ha de presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI-SF&version=7&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'acompanyar-se dels documents següents:
  a) Curriculum vitae de l'investigador principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació.
  b) Memòria del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, en què s'indiquen les activitats que desenvoluparà la persona contractada com a personal de suport.
  En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), ha d'indicar-se en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quins objectius específics impactarà l'acompliment d'aquest (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la comissió delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).
  c) Certificat del centre d'investigació que acredite la vigència d'un conveni o contracte entre el centre d'investigació i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació dirigit per la persona investigadora principal sol·licitant, i amb la indicació de la data d'inici i de fi de la vigència d'aquest.
  3. El centre beneficiari comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds han de disposar de la signatura de la persona sol·licitant (si no s'ha realitzat amb signatura electrònica), i la conformitat del centre d'investigació. Per a aquesta conformitat, els centres d'investigació podran presentar una llista de les persones sol·licitants signada per qui ostente la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació.

  Impresos associats

  Ajudes contractació personal suport vinculat a projecte d'investigació o transferència tecnològica

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada està incompleta, es requerirà, en el servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per part de l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, i se'ls declararà desistits per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació i tindrà efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI-SF&version=7&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a cofinançar els costos de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica dels resultats d'investigació o d'innovació en el sector productiu valencià.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat, pot accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents a annexar que requerisca la sol·licitud per tal d'omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-ho tot telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  L'òrgan instructor efectuarà anualment el seguiment científic del treball desenvoupat pel responsable del projecte, per a la qual cosa l'entitat beneficiària haurà de presentar, en el mes de novembre de cada anualitat, un informe de la persona investigadora responsable del projecte que avalue el treball dut a terme i la necessitat de la continuïtat de l'ajuda.

  Incompatibilitats:

  Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import de'aquestes en cap cas podrà superar el cost total del contracte objecte de la subvenció.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran segons els següents criteris i barem:
  a) Mèrits de la persona investigadora responsable del projecte (50 %).
  1. Fins a 25 punts: projectes d'investigació finançats com a investigador principal, contractes d'investigació d'especial rellevància i patents.
  2. Fins a 15 punts: publicacions.
  3. Fins a 10 punts: tesis doctorals dirigides i sexennis reconeguts.
  b) Característiques i dimensió del projecte i l'aplicació d'aquest a la cadena de ciència, coneixement i empresa (30 %).
  1. Fins a 15 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat de la proposta.
  2. Fins a 15 punts: impacte dels resultats en la cadena de ciència, coneixement i empresa.
  c) Ajust del projecte als eixos prioritaris de desenvolupament i objectius específics de la RIS 3 CV (20 %)

  Obligacions

  Les persones beneficiàries estan obligades a:

  a) Les entitats beneficiàries han de formalitzar un contracte laboral dels que regula l'Estatut dels Treballadors en el termini de tres mesos, des de la data d'inici del còmput de l'ajuda establida en la resolució de concessió, i han d'enviar una còpia d'aquest a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la seua formalització. La no presentació d'aquest contracte s'entendrà com a renúncia a la subvenció. En aquest contracte ha de constar expressament la seua vinculació amb el projecte de transferència objecte de l'ajuda.
  b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que resulten precisos per al normal desenvolupament de la seua activitat.
  c) Donar suport a la formació del personal contractat, facilitant qualsevol activitat que siga necessària per a la seua millor formació o orientació professional i d'ocupació.
  d) Vigilar que el personal tècnic contractat desenvolupe amb aprofitament l'activitat per a la qual haja sigut contractat, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on l'activitat es duga a terme.
  e) Qualsevol altra que s'establisca en la convocatòria corresponent.

  La persona investigadora responsable del projecte ha de presentar, el mes de novembre de cada anualitat, a través dels centres perceptors de l'ajuda, un informe que avalue el treball realitzat per la persona contractada i la necessitat de la continuïtat de l'ajuda. Aquests documents s'han d'enviar també escanejats a l'adreça de correu electrònic que els facilite aquest òrgan instructor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre.

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre.

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.