Detall de Procediment

Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica. APOTI

Codi SIA:: 211810
Codi GVA:: 16906
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes subvencions és cofinançar els costos de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació al sector productiu valencià

Observacions

Observacions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import d'aquestes en cap cas podrà superar el cost total del contracte objecte de la subvenció.

Requisits

Requisits

Les entitats beneficiàries d'estes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, reunisquen la totalitat dels següents requisits: Ser la persona investigadora principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, ser doctor, i tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació en una categoria professional que requerisca ser doctor, en el moment de la sol·licitud i mantindre-la durant tot el període d'execució de l'ajuda. El personal a contractar haurà de reunir, els següents requisits: a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser una persona estrangera amb permís de residència o estada a Espanya. b) Posseir una titulació espanyola de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, enginyeria tècnica, diplomatura o tècnic superior de formació professional.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Podran ser sol·licitants totes aquelles persones que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2022. (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Formularis documentació

La sol·licitud anirà acompanyada dels següents documents: a) Curriculum vitae de l'investigador principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació. b) Memòria del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, indicant les activitats a desenvolupar per la persona contractada com a personal de suport. En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'Innovació de la Generalitat vigent haurà d'indicar-se en qual dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà la realització d'aquest. c) Certificat del centre d'investigació acreditant la vigència d'un conveni o contracte entre el centre d'investigació i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació dirigit per la persona investigadora principal sol·licitant, indicant la data d'inici i fi de la vigència d'aquest. El centre beneficiari comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació. Per a aquesta conformitat els centres d'investigació podran presentar una relació de les persones sol·licitants signada per qui ostente la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el curriculum vitae de la persona investigadora responsable del projecte i la memòria del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris i el barem següents: a) Mèrits de la persona investigadora responsable del projecte (50 %). 1. Fins a 25 punts: projectes d'investigació finançats com a investigador principal, contractes d'investigació d'especial rellevància i patents. 2. Fins a 15 punts: publicacions. 3. Fins a 10 punts: tesis doctorals dirigides i sexennis d'investigació i transferència reconeguts. b) Característiques i dimensió del projecte d'innovació i l'aplicació d'aquest a la cadena de ciència, coneixement i empresa (30 %). 1. Fins a 15 punts: qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat de la proposta. 2. Fins a 15 punts: impacte dels resultats a la cadena ciència, coneixement i empresa. c) Alineació del projecte amb els eixos prioritaris i objectius específics de l'estratègia d'innovació de la Generalitat vigent (20 %).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries hauran de formalitzar un contracte laboral dels regulats en l'Estatut dels treballadors en el termini de tres mesos des de la data d'inici del còmput de l'ajuda que estableix la resolució de concessió, i hauran d'enviar-ne una còpia a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la formalització. La no presentació s'entendrà com a renúncia a la subvenció. En aquest contracte haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte de transferència objecte de l'ajuda. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores. La persona investigadora responsable del projecte haurà de presentar, el mes de novembre de cada any, per mitjà de les entitats beneficiàries de l'ajuda, un informe que avalue el treball executat per la persona contractada i la necessitat de la continuïtat de l'ajuda.

Observacions

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les subvencions tindran una duració màxima de dos anys. La data d'inici del còmput de l'ajuda s'establirà en la resolució de concessió i la finalització estarà vinculada a la vigència del projecte de transferència tecnològica. La subvenció anual per a cada un dels contractes, a temps complet, serà de 18.000 euros. La retribució mínima anual que haurà de rebre el personal de suport i que caldrà indicar en cada contracte serà de 15.000 euros. Aquestes subvencions es destinaran a cofinançar el cost del salari i de la quota empresarial de la Seguretat Social del personal de suport contractat. En conseqüència, el centre d'investigació haurà d'assumir la resta del cost de contractació. En cap cas el centre d'investigació podrà finançar la seua part amb subvencions concedides per alguna de les convocatòries incloses en aquesta resolució o en anteriors.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa