• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica. APOTI

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és cofinançar els costos de la contractació laboral de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació al sector productiu valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions són els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podrán ser solicitantes todas les personas que en finalizar el termini de presentación de sol·licituds, complisquen tots aquests requisits:
  Ser la persona investigadora principal del projecte de transferència de resultats d'investigació o d'innovació, doctorada, i mantindre amb aquesta categoria vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació en el moment de la sol·licitud, que haurà de mantindre durant el període d'execució de l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual de cada un dels contractes serà de 18.000 euros, destinats a cofinançar salari i quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució mínima anual que haurà de rebre el personal de suport serà de 15.000 euros.
  Pagament de les subvencions:
  1. El pagament de l'ajuda als centres d'investigació beneficiaris corresponent a la primera anualitat pressupostària es tramitarà després de la presentació a l'òrgan instructor d'una còpia dels contractes la subscripció dels quals es finança.
  2. El pagament de les següents anualitats del finançament dels contractes estarà condicionat a la presentació de l'informe de seguiment científic anual.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de septiembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:
  a) Mèrits científics de l'investigador principal del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació.
  b) Memòria del projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació, en què s'indiquen les activitats a desenvolupar per la persona contractada com a personal de suport.
  En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), haurà d'indicar-se en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quins objectius específics impactarà l'acompliment d'aquest (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).
  c) Certificat del centre d'investigació en què s'acredite la vigència d'un conveni o contracte entre el centre d'investigació i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència dels resultats d'investigació o d'innovació dirigit per la investigadora o l'investigador principal sol·licitant, en què s'indique la data d'inici i fi de la vigència d'aquest.

  Impresos associats

  Ajudes contractació personal suport vinculat a projecte d'investigació o transferència tecnològica

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APOTI&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16906

  Inici
 • Informació complementària

  L'òrgan instructor efectuarà anualment el seguiment científic del treball desenvoupat pel responsable del projecte, per a la qual cosa l'entitat beneficiària haurà de presentar, en el mes de novembre de cada anualitat, un informe de la persona investigadora responsable del projecte que avalue el treball dut a terme i la necessitat de la continuïtat de l'ajuda.

  Incompatibilitats:

  Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import de'aquestes en cap cas podrà superar el cost total del contracte objecte de la subvenció.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i barem següents:

  a) Mèrits de la persona investigadora responsable del projecte (50%).
  b) Característiques i dimensió del projecte i l'aplicació d'aquest a la cadena de ciència, coneixement i empresa (30 %).
  c) Alineació del projecte als eixos prioritaris de desenvolupament i objectius específics de la RIS3-CV (20 %)

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries estaran obligades a:

  a) Formalitzar un contracte laboral dels regulats en l'Estatut dels Treballadors amb una duració mínima igual a la del període de vigència de l'ajuda. Els centres n'enviaran una còpia a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la formalització.
  b) Proporcionar al personal contractat el suport necessari i facilitar-li la utilització dels mitjans, instruments o equips que resulten necessaris per al desenvolupament normal de la seua activitat.
  c) Donar suport a la formació del personal contractat, facilitant-los qualsevol activitat que calga per a la seua millor formació o orientació professional i d'ocupació.
  Donar suport a la formació del personal contractat, de manera que es facilite qualsevol activitat que calga per a aconseguir-ne la millor formació o orientació professional i d'ocupació.
  d) Vigilar que el personal tècnic contractat desenvolupe amb aprofitament l'activitat per a la qual se l'ha contractat, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del per mitjà dels centres perceptors de l'ajuda, un informe que avalue el treball efectuat per la persona contractada i la necessitat de la continuïtat de l'ajuda. Aquests documents s'enviaran també escanejats a l'adreça de correu electrònic que els facilite aquest òrgan instructor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.