Detall de Procediment

Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE

Codi SIA: 211815
Codi GUC: 16918
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2023
20-11-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de les subvencions per a fomentar la participació dels investigadors en convocatòries d'R+D+I de la Unió Europea i en altres d'àmbit internacional

Observacions

Observacions

Podran ser subvencionables, entre altres, els següents conceptes: a) Despeses de consultoria destinats de manera exclusiva a la preparació de la proposta, sense que puguen excedir del 30 per cent de la quantia total de la subvenció concedida del 50 per cent en casos degudament justificats que hauran de ser autoritzats. b) Despeses de viatges, manutenció i allotjament per assistència a congressos i conferències, visites i estades breus del personal investigador que formarà part del grup o del consorci que subscriurà la sol·licitud i que haurà de figurar en la memòria justificativa de la despesa, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. c) Altres despeses necessàries per a la preparació i presentació de la proposta (serveis de traducció, de disseny gràfic i altres serveis similars).

Requisits

Requisits

Amb caràcter general, excepte en el cas de sol·licituds per a la presentació de propostes individuals a les diferents modalitats de les European Research Council (ERC) Grants, les actuacions objecte de la subvenció seran executades per grups d'investigació, dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. El grup estarà format com a mínim per tres persones investigadores, una de les quals tindrà la condició d'investigadora principal, que haurà d'estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària. A més, almenys una altra persona del grup haurà d'estar en possessió del títol de doctor. L'entitat sol·licitant serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, que s'establisca en la convocatòria corresponent, i haurà de comunicar-ne qualsevol variació en un termini de 10 dies a partir del dia en què es produïsca el canvi.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Enllaços

Enllaços

  Dubtes sobre la tramitació telemàtica

  Dubtes sobre la tramitació telemàtica

  Dubtes del tràmit

  Problemes informàtics

  Termini

  Termini

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre 2023. (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

  Formularis i documentació

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Una memòria amb un plantejament inicial de la proposta, que haurà de contindre: el resum del projecte d'investigació, la identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit a què opte i, si és el cas, la relació de grups amb què s'associa i l'estructura del consorci que conformen. b) L'historial cientificotècnic del grup d'investigació, en què consten la trajectòria i els mèrits del grup i de l'investigador principal. c) El currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants. d) El cronograma de desenvolupament d'activitats que calga executar amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en un o dos anys. e) El pressupost de despesa de les activitats que calga desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud, amb la distribució de l'import requerit en un o dos anys. A efectes del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria i l'historial cientificotècnic del grup o el currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que s'haurà de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Presentació

  Presentació

  Telemàtica
  Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Procés de tramitació

  Procés de tramitació

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Criteris de valoració

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Interés cientificotècnic del projecte amb el qual opta a un programa de la Unió Europea o internacional (40 %). b) Adequació i viabilitat de les activitats previstes i del pressupost de les activitats que s'han de desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud (20 %). 1. Fins a 5 punts: adequació del pressupost a les activitats que es pretén desenvolupar. 2. Fins a 15 punts: viabilitat de les activitats previstes per a la presentació de la sol·licitud. c) Qualitat, trajectòria i adequació del grup o de l'investigador proponent. Especialment es valoraran la competència i l'adequació de l'investigador principal i dels membres del grup, i en el cas de les propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants, la competència i adequació de l'investigador proponent (40 %). .

  òrgans de tramitació

  òrgans de tramitació

  L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

  Obligacions

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores. 2. A més, haurà d'aportar-se la documentació acreditativa d'haver participat en la convocatòria del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit internacional de què es tracte, així com de la valoració o el resultat obtingut en aquesta. La no presentació de la documentació acreditativa de participació es considerarà incompliment de l'actuació i donarà lloc a l'inici del procediment de reintegrament.

  Observacions

  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Quantia i cobrament

  Quantia i cobrament

  La subvenció podrà tindre una duració d'un o dos anys en funció de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria europea o de caràcter internacional, i caldrà sol·licitar dues anualitats quan aquesta presentació tinga lloc en 2024. En el cas que l'activitat s'exercisca durant dos anys, la determinació de l'import de la subvenció per a cada anualitat pressupostària s'establirà en la resolució de concessió, segons el pressupost sol·licitat de conformitat amb el cronograma de desenvolupament de les activitats necessàries per a la preparació de la sol·licitud. L'import de la subvenció, que serà el mateix independentment que la duració siga per a una o dues anualitats, serà com a màxim de 6.000 euros quan es tracte de projectes en què el grup sol·licitant participe a títol individual o com a soci, i com a màxim de 9.000 euros quan el grup sol·licitant participe com a líder de la proposta o en el supòsit de participació d'un investigador en alguna de les modalitats de les European Research Council (ERC) Grants.

  Termini màxim

  Termini màxim

  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

  Òrgans resolució

  Òrgans resolució

  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

  Esgota via administrativa

  Esgota via administrativa

  Què és i per a què serveix?

  Què és i per a què serveix?

  Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix esmena de les sol·licituds de subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional, presentades a l'empara de la Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (DOGV núm 9710 de 24.10.2023)

  Termini

  Termini

  Termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'establix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).