Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present convocatòria és la concessió de les subvencions per a fomentar la participació de les persones investigadores en convocatòries d'I+D+I de la Unió Europea i en altres d'àmbit internacional

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Amb caràcter general, excepte en el cas de sol·licituds per a la presentació de propostes individuals a les diferents modalitats de les European Research Council (ERC) Grants, les actuacions objecte de la subvenció seran executades per grups d'investigació, dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  El grup estarà format com a mínim per tres persones investigadores, una de les quals tindrà la condició d'investigadora principal, que haurà d'estar en possessió del títol de doctor i tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària. A més, almenys una altra persona del grup haurà d'estar en possessió del títol de doctor.
  L'entitat sol·licitant serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualssevol altres requisits exigits al personal investigador participant, que s'establisca en la corresponent convocatòria, havent de comunicar qualsevol variació en les mateixes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció podrà tindre una duració d'una o dues anualitats en funció de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds en la convocatòria europea o de caràcter internacional, havent de sol·licitar-se dues anualitats quan aquesta presentació tinga lloc en 2022. En el cas que l'activitat es desenvolupe durant dues anualitats, la determinació de l'import de la subvenció per a cada anualitat pressupostària s'establirà en la resolució de concessió, segons el pressupost sol·licitat de conformitat amb el cronograma de desenvolupament de les activitats necessàries per a la preparació de la sol·licitud.
  L'import de la subvenció que serà el mateix amb independència que la duració siga per a una o dues anualitats, serà com a màxim de 6.000 euros quan es tracte de projectes en els quals el grup sol·licitant participe a títol individual o com a soci, i com a màxim de 9.000 euros quan el grup sol·licitant participe com a líder de la proposta o en el supòsit de participació d'una persona investigadora en alguna de les modalitats de les European Research Council (ERC) Grants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les persones o entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
  a) Memòria amb un plantejament inicial de la proposta, que contindrà: resum del projecte d'investigació, identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit al qual opta i, en el seu cas, relació de grups amb els quals s'associa i estructura del consorci que conformen.
  b) Historial cientificotècnic del grup d'investigació, en què consten la trajectòria i mèrits del grup i de l'investigador principal.
  c) Currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants.
  d) Cronograma de desenvolupament d'activitats a realitzar amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.
  e) Pressupost de despesa de les activitats a desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud, amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.
  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la Memòria i l'historial cientificotècnic del grup o el currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Impresos associats

  Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Podran ser subvencionables, entre altres, els següents conceptes:
  a) Despeses de consultoria destinats de manera exclusiva a la preparació de la proposta, sense que puguen excedir del 30 per cent de la quantia total de la subvenció o del 50 per cent en casos degudament justificats que hauran de ser autoritzats.
  b) Despeses de viatges, manutenció i allotjament per assistència a congressos i conferències, visites i estades breus del personal investigador que formarà part del grup o del consorci que subscriurà la sol·licitud i que haurà de figurar en la memòria justificativa de la despesa, amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  c) Altres despeses necessàries per a la preparació i presentació de la proposta (serveis de traducció, de disseny gràfic i altres serveis similars).

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) Interés cientificotècnic del projecte amb el qual opta a un programa de la Unió Europea o internacional (40%).
  b) Adequació i viabilitat de les activitats previstes i del pressupost de les activitats a desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud (20%).
  1. Fins a 5 punts: adequació del pressupost a les activitats que es pretenen desenvolupar.
  2. Fins a 15 punts: viabilitat de les activitats previstes per a la presentació de la sol·licitud.
  c) Qualitat, trajectòria i adequació del grup o de l'investigador proponent. Especialment es valoraran la competència i l'adequació de l'investigador principal i dels membres del grup i en el cas de les propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants, la competència i adequació de l'investigador proponent (40%).

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, els centres beneficiaris de les ajudes hauran de justificar la subvenció aportant còpia de participació en la convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit internacional, i documentació que l'acompanye. La no presentació de la documentació acreditativa de participació en la convocatòria europea o en la convocatòria d'àmbit internacional es considerarà com a incompliment de l'actuació i donarà lloc a l'inici del procediment de reintegrament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vore Ordre 19/2020, d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.