• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és fomentar la participació dels investigadors i les investigadores valencians en convocatòries d'I+D+i de la Unió Europea i altres programes d'àmbit internacional que es puguen recollir en les convocatòries corresponents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades les executaran grups d'investigació ja constituïts o la creació dels quals es propose en el cas de sol·licituds de subvencions per a la presentació de propostes individuals en les ERC, dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores, una de les quals serà la persona investigador principal, que tindrà formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, i que juntament amb almenys un altre membre del grup, ha de tindre el títol de doctorat.
  3. L'entitat sol·licitant serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit que establisca la convocatòria corresponent per al personal investigador participant. S'haurà de comunicar qualsevol variació d'aquestes en un termini de 10 dies a partir de la data en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció, que serà el mateix amb independència que la durada siga per a una anualitat o per a dues, serà com a màxim de 6.000 euros quan es tracte de projectes en què el grup sol·licitant participe a títol individual o com a soci, i com a màxim de 9.000 euros quan el grup sol·licitant participe com a líder de la proposta o en el supòsit de participació d'una persona investigadora en les ERC "Starting Grants" o "Consolidator Grants".

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria amb plantejament inicial de la proposta, que contindrà: resum del projecte d'investigació, identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit al qual s'opta i, si és el cas, relació de grups amb els quals s'associa i estructura del consorci que conformen.
  b) Currículum de l'investigador principal i de l'altre membre del grup que ha de posseir el títol de doctor. En el cas de sol·licituds per a la presentació de propostes individuals en les ERC, haurà d'aportar-se el currículum d'un altre membre del grup la creació del qual es propose.
  c) Historial cientificotècnic del grup d'investigació, amb una relació dels membres que el componen o de potencials participants en les sol·licituds per a la presentació de propostes en les ERC.
  d) Cronograma de desenvolupament d'activitats a realitzar amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.
  e) Pressupost de despesa amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.

  Impresos associats

  Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la Conselleria que tinga competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General de Ciència e Investigació, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran per mitjan de publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a fomentar la participació de les persones investigadores valencianes en convocatòries d'I+D+I de la Unió Europea i altres programes d'àmbit internacional.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat pot accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la versió de demostració
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Podran ser subvencionables, entre d'altres, els conceptes següents:
  a) Despeses de consultoria destinades de manera exclusiva a la preparació de la proposta, sense que puguen excedir el 30 % de la quantia total de la subvenció o el 50% en casos degudament justificats, que hauran de ser autoritzats.
  b) Altres serveis destinats de manera exclusiva a la preparació de la proposta (serveis de traducció, de disseny gràfic i altres serveis similars).
  c) Despeses de viatges, manutenció i allotjament per assistència a congressos i conferències, visites i estades breus del personal investigador que formarà part del grup o del consorci que subscriurà la sol·licitud europea i que haurà de figurar en la memòria justificativa de la despesa, amb els límits que per a aquests conceptes establisca la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Altres despeses necessàries per a la preparació i presentació de la proposta.
  5. Les persones del grup no podran percebre remuneracions a càrrec d'aquesta subvenció.
  6. Les subvencions regulades en aquesta convocatòria seran compatibles amb la percepció d'altres subvencions procedents de qualssevol de les administracions o ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea, sempre que l'import conjunt d'aquestes siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no superen el cost de l'activitat finançada.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Interés cientificotècnic del projecte amb el qual opta a un programa de la Unió Europea o internacional (40 %).
  b) Adequació i viabilitat de les activitats previstes i del pressupost de les activitats a desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud (20 %).
  1) Fins a 5 punts: adequació del pressupost en relació amb les activitats que es pretén desenvolupar.
  2) Fins a 15 punts: viabilitat de les activitats previstes per a la presentació de la sol·licitud.
  c) Qualitat, trajectòria i adequació del grup o de l'investigador proponent. Especialment es valoraran la competència i l'adequació de l'investigador principal així com dels potencials participants inclosos en la Memòria per a dur a terme l'actuació (40 %).
  1) Fins a 20 punts: la rellevància de l'investigador principal o de l'investigador proponent (producció científica, direcció de projectes d'investigació o la capacitat formativa de personal investigador).
  2) Fins a 20 punts: l'experiència investigadora i la trajectòria de la resta de persones investigadores del grup o potencials participants.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes s'haurà de fer d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, els centres beneficiaris de les ajudes hauran de justificar la subvenció aportant una memòria justificativa de la despesa i una còpia de participació en la convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit internacional, i la documentació que l'acompanye. La no-presentació de documentació acreditativa de participació en la convocatòria europea o en la convocatòria d'àmbit internacional es considerarà com a un incompliment de l'actuació i donarà lloc a l'inici del procediment de reintegrament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.