• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és fomentar la participació dels investigadors i les investigadores valencians en convocatòries d'I+D+i de la Unió Europea i altres programes d'àmbit internacional que es puguen recollir en les convocatòries corresponents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades les executaran grups d'investigació ja constituïts o la creació dels quals es propose en el cas de sol·licituds de subvencions per a la presentació de propostes individuals en les ERC, dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores, una de les quals serà la persona investigador principal, que tindrà formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, i que juntament amb almenys un altre membre del grup, ha de tindre el títol de doctorat.
  3. L'entitat sol·licitant serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit que establisca la convocatòria corresponent per al personal investigador participant. S'haurà de comunicar qualsevol variació d'aquestes en un termini de 10 dies a partir de la data en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les firmes originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria amb plantejament inicial de la proposta, que contindrà: resum del projecte d'investigació, identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit al qual s'opta i, si és el cas, relació de grups amb els quals s'associa i estructura del consorci que conformen.
  b) Currículum de l'investigador principal i de l'altre membre del grup que ha de posseir el títol de doctor. En el cas de sol·licituds per a la presentació de propostes individuals en les ERC, haurà d'aportar-se el currículum d'un altre membre del grup la creació del qual es propose.
  c) Historial cientificotècnic del grup d'investigació, amb una relació dels membres que el componen o de potencials participants en les sol·licituds per a la presentació de propostes en les ERC.
  d) Cronograma de desenvolupament d'activitats a realitzar amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.
  e) Pressupost de despesa amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.

  Impresos associats

  Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.