• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional. APE

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta subvenció és fomentar la participació de les persones investigadores valencianes en convocatòries d'I+D+i de la Unió Europea i altres programes d'àmbit internacional que es puguen contemplar en les convocatòries corresponents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades les executaran grups d'investigació ja constituïts o la creació dels quals es propose en el cas de sol·licituds de subvencions per a la presentació de propostes individuals en les ERC, dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores, una de les quals serà la persona investigador principal, que tindrà formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, i que juntament amb almenys un altre membre del grup, ha de tindre el títol de doctorat.
  3. L'entitat sol·licitant serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit que establisca la convocatòria corresponent per al personal investigador participant. S'haurà de comunicar qualsevol variació d'aquestes en un termini de 10 dies a partir de la data en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la firma electrònica avançada remetran telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'imprimirà i, amb totes les firmes originals, es presentarà en el lloc i termini que establisca la convocatoria.
  Les sol·licituds es presentaran preferentment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o a qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APE&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16918

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud s'acompanyarà dels documents següents:
  a) Memòria amb plantejament inicial de la proposta, que contindrà: resum del projecte d'investigació, identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit al qual opta i, si escau, relació de grups amb els quals s'associa i l'estructura del consorci que conformen.
  b) Currículum de la persona investigadora principal i el d'un altre membre del grup que ha de tindre el títol de doctorat.
  c) Historial cientificotècnic del grup d'investigació, amb relació dels membres que el componen.
  d) Cronograma de desenvolupament d'activitats que s'han de dur a terme amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.
  e) Pressupost de despesa amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.

  Impresos associats

  Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.