• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari) (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2019-2020, curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional:
  a) Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau.
  b) Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
  c) Complements de formació per a l'accés o l'obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a cursar estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

  Requeriments

  REQUISITS GENERALS:
  - Ser espanyol, o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.
  - No tindre en el moment de sol·licitar la beca un títol de nivell igual o superior al dels estudis per als quals es demana la beca.
  - Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

  Requisits acadèmics, econòmics i d'altre tipus:
  Els que estableix l'apartat corresponent a enllaç a informació: http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/requisitos.html

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIES FIXES PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS QUE REUNISQUEN ELS REQUISITS:
  Beca de matrícula: comprendrà l'import dels crèdits dels quals l'alumne es matricule per primera vegada. L'import serà el del preu públic oficial que es fixe en el curs 2019-2020 per als serveis acadèmics. No formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. En el cas dels estudiants d'universitats privades, la quantia d'aquesta beca serà igual al preu mínim establit per la comunitat autònoma en la qual el sol·licitant curse els seus estudis per a un estudi amb la mateixa experimentalitat en una universitat pública d'aquesta mateixa comunitat autònoma.
  Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 €
  Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.600 €
  Quantia fixa lligada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €

  QUANTIA VARIABLE I DISTINTA PER ALS DIFERENTS SOL·LICITANTS QUE REUNISQUEN ELS REQUISITS:
  L'import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seua renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment.
  La quantia variable a la qual tinga dret el sol·licitant es calcularà en una fase posterior a la determinació, per a tots els sol·licitants, de les quanties fixes indicades en l'apartat anterior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 01 d'agost de 2019 fins al 15 d'octubre de 2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant el formulari en línia a través de la pàgina web d'aquest ministeri.
  Es podran presentar les sol·licituds tant pel procediment indicat anteriorment com per mitjà dels registres, les oficines de correus, les oficines consulars d'Espanya i per qualsevol altra de les dependències a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l'adreça https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat corresponent a «Tràmits i Serveis» o en l'adreça electrònica www.mecd.gob.es.
  Una vegada omplida la sol·licitud, l'ha de signar la persona interessada o el representant legal en el cas que siga menor de 18 anys, amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica, i s'ha d'enviar pel procediment telemàtic establit, de manera que quedarà presentada amb caràcter general. No es tindran en compte les sol·licituds fetes per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit i obtinguen el resguard de sol·licitud que ha de conservar el sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud dins del termini i en la forma establits.
  Així mateix, la persona sol·licitant o el representant legal, en cas que siga menor de 18 anys, i els altres membres computables de la unitat familiar autoritzaran les universitats i les administracions educatives, amb la seua signatura en la mateixa sol·licitud electrònica, a obtindre d'altres administracions públiques la informació que resulte necessària per a la determinació, el coneixement i la comprovació de totes les dades d'identificació, circumstàncies personals, de residència, acadèmiques i familiars, així com de la renda i el patrimoni necessaris per a la resolució de la sol·licitud de beca. Excepcionalment, aquesta autorització es podrà presentar en les universitats o en les administracions educatives en suport paper. L'absència d'aquesta autorització, que impossibilita la comprovació d'aquestes circumstàncies, donarà lloc a la denegació de la sol·licitud.

  2. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, la signatura electrònica tant de la persona interessada com de tots els membres computables de la seua unitat familiar es podrà efectuar mitjançant la utilització de claus concertades i/o l'aportació d'informació coneguda per les dues parts.

  3. Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa l'article 18 d'aquesta resolució o les que siguen titulars o partícips de les activitats econòmiques a què es refereix l'article 1 20.3 han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  Les persones que al·leguen independència familiar i econòmica han de justificar fefaentment que disposen dels mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual.
  En qualsevol moment del procediment, es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies que s'han al·legat.

  4. La persona sol·licitant o, en el cas que siga menor d'edat o no estiga emancipada, el pare, la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció de la persona sol·licitant declararan sota responsabilitat solidària el següent:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentades que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o el reintegrament de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques i que, en cas que obtinguen una altra beca o ajuda procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada, han de comunicar-ho a la universitat o administració tramitadora de la seua beca.
  e) Que manifesten la seua conformitat per a rebre notificacions de forma telemàtica via SMS.
  f) Que la persona sol·licitant és titular o cotitular del compte corrent o la llibreta que ha consignat per al pagament de la beca.
  g) Que autoritzen les administracions educatives a fer públiques les llistes dels becaris, amb la indicació de les seues dades identificatives i de les ajudes concedides amb el seu import corresponent d'acord amb el que preveu la normativa en matèria de subvencions i la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
  h) Que autoritzen el tractament de les dades de la persona sol·licitant.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE de la persona sol·licitant de la beca.

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Preguntes freqüest

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 726/2017, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2017-2018, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2017).
  - RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL ES CONVOQUEN BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER AL
  CURS ACADÈMIC 2019-2020, PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN ESTUDIS
  POSTOBLIGATORIS

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 726/2017, de 21 de juliol.

  Vegeu la RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL, PER LA QUAL ES CONVOQUEN BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.