• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització de noves espècies per a l'establiment de plantacions forestals temporals.

  Objecte del tràmit

  - Inclusió d'una nova espècie per a un determinat objectiu d'aprofitament en l'annex I de l'orde que regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Qualsevol persona física o jurídica que vullga sol·licitar l'autorització de noves espècies per a l'establiment de plantacions forestals temporals.

  Requeriments

  - Que tinga poder suficient per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  SERVEI D'ORDENACIÓ I GESTIÓ FORESTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208635

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16946

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Llista de referències bibliogràfiques d'estudis científics o tècnics que avalen l'interés d'ús de l'espècie per a l'objectiu proposat.
  - Memòria resum dels resultats d'estudis cientificotècnics en relació amb l'espècie i l'objectiu proposats.
  - Dades de localització d'assajos de l'espècie per a l'objectiu d'aprofitament proposat a la Comunitat Valenciana, si és el cas

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIONS DE NOVES ESPÈCIES PER A L'ESTABLIMENT DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud en un formulari normalitzat (persona interessada).
  - Examen de forma i fons (Servici d'Ordenació i Gestió Forestal).
  - Resolució estimatòria o desestimatòria, si és el cas, d'inclusió de l'espècie per a l'objectiu d'aprofitament proposat en l'annex I (Direcció General de Medi Natural).
  - Notificació a la persona interessada (Servici d'Ordenació i Gestió Forestal).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16946

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013).
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el catàleg d'espècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20/3/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.