Detall de Procediment

Comunicació de l'inici o cessament de l'activitat dels centres de formació de tacògrafs. Indústria

Codi SIA: 211819
Codi GUC: 16947
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Comunicar a l'òrgan competent en matèria d'indústria l'inici o cessament de l'activitat dels centres de formació de tacògrafs per al desenrotllament dels processos d'ensinistrament i la seua actualització periòdica dels tècnics i responsables tècnics dels centres tècnics de tacògrafs.

Observacions

Observacions

- Cada procés d'ensinistrament ha de sotmetre's a un règim de comunicació prèvia a l'òrgan competent en matèria d'indústria on el dit ensinistrament tindrà lloc, per part de l'entitat que l'efectue. Almenys, haurà de comunicar-se amb 10 dies d'antelació. - Es reconeixeran processos d'ensinistrament i actualització periòdica realitzats d'acord amb les disposicions nacionals sobre tacògrafs d'altres estats membres de la Unió Europea.

Requisits

Requisits

Els processos d'ensinistrament i la seua actualització periòdica es realitzaran per algun fabricant de tacògrafs o per qualsevol altra entitat que acredite el compliment dels requisits establits en el RD 125/2017, de 24 de febrer. Per a poder impartir els processos d'ensinistrament i la seua actualització periòdica, amb caràcter previ a l'inici de les seues activitats en esta matèria, les entitats que vagen a efectuar-la hauran de presentar a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Generalitat Valenciana, una memòria didàctica sobre els processos d'ensinistrament, adequació del professorat als requisits d'este reial decret, mitjans didàctics de què disposa, així com qualsevol altre requisit que l'esmentat òrgan competent puga establir. En la memòria didàctica s'inclourà la programació dels processos d'ensinistrament dels responsables tècnics i tècnics que han de complir els requisits indicats en l'annex I del RD 125/2017. El personal docent que duga a terme l'ensinistrament dels responsables tècnics i dels tècnics haurà d'haver rebut un ensinistrament inicial específic per a formadors impartit per un fabricant de tacògrafs i un fabricant de sistemes de control o equips de calibrat, amb una duració mínima total de 60 hores. La dita formació haurà d'actualitzar-se sempre que apareguen nous models de tacògrafs respecte de l'homologació o es modifique la reglamentació aplicable i, en tot cas, almenys cada dos anys. PROCESSOS D'ENSINISTRAMENT Tots els processos d'ensinistrament i les actualitzacions es realitzaran amb la presència física dels treballadors, en dies laborables i amb un màxim de 16 assistents. Els processos d'ensinistrament tipus A inicials tindran una duració mínima de quatre dies, amb un mínim de 30 hores. Els processos d'actualització de l'ensinistrament tipus A tindran una duració mínima de dos dies, amb un mínim de 14 hores. Els processos d'ensinistrament tipus B inicials tindran una duració mínima de dos dies, amb un mínim de 14 hores. Els processos d'actualització de l'ensinistrament tipus B tindran una duració mínima d'un dia, amb un mínim de 7 hores.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars dels centres o els seus representants legals. Siguen persones físiques o persones jurídiques.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reglament (UE) núm.165/2014, de 4 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als tacògrafs en el transport per carretera (DOUE núm. 60, de 28/02/2014).
  • Reial Decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'establixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs (BOE núm. 48, de 25/02/2017).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

Es presentarà la documentació següent per part dels sol·licitants: - Comunicació d'activitat del Centre de Formació (model COMINACT) - Memòria didàctica sobre els processos d'ensinistrament, adequació del professorat als requisits del RD 125/2017

Presentació

Presentació

Presencial
Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

INICI D'ACTIVITAT - Presentada la comunicació junt amb la documentació corresponent, l'òrgan competent en matèria d'indústria i una vegada comprovada que és correcta, es procedix a la inscripció del centre de formació en el registre corresponent. Es notifica a l'interessat. - En el cas que la documentació no siga correcta, una vegada realitzat el requeriment per a l'esmena, sense que esta es produïsca, l'expedient s'arxivarà. CESSAMENT D'ACTIVITAT - Els titulars dels centres de formació presentaran la comunicació de cessament junt amb el registre de tots els processos d'ensinistrament realitzats i els treballadors assistents, corresponents als últims cinc anys d'activitat. - L'òrgan competent en matèria d'indústria i una vegada comprovada que és correcta, s'inscriurà la baixa del centre de formació en el registre corresponent. Es notifica a l'interessat.

Obligacions

Obligacions

Únicament podran realitzar intervencions tècniques aquells responsables tècnics i tècnics que tinguen l'ensinistrament vigent i actualitzat. En tots els casos l'administració pública competent podrà sol·licitar a qui impartisca la formació, informació i documentació necessària per a avaluar el compliment d'allò que s'ha indicat en el RD125/2017. Quan es comprove que no es garantix el compliment dels requisits i normes, podrà motivadament rebutjar els certificats d'ensinistrament que el centre de formació haja emés, després d'haver-lo invitat a presentar les seues observacions. Les entitats que impartisquen formació expediran un certificat a cada treballador que haja superat el procés d'ensinistrament o d'actualització anual. El certificat indicarà: a) Procés d'ensinistrament és tipus A o tipus B. b) Data en què es va realitzar el procés d'ensinistrament. c) Lloc on es va impartir. d) Duració. e) Data del pròxim procés d'ensinistrament, anual o biennal segons el cas El certificat anirà firmat i amb peu de firma de com a mínim el responsable de l'entitat de formació. Així mateix, l'entitat de formació haurà de portar un registre de tots els processos d'ensinistrament realitzats i dels treballadors assistents. Estos registres es mantindran durant almenys cinc anys. Les entitats que hagen impartit formació comunicaran a l'òrgan competent en matèria d'Indústria, els centres tècnics de què procedixen els treballadors, en un termini inferior a 15 dies, el nom dels treballadors assistents ue han superat el procés d'ensinistrament i la raó social de l'entitat o taller de què procedixen.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment pels centres dels requisits tècnics i normes d'actuació serà sancionat segons el que disposa el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.