Detall de Procediment

Comunicació de l'inici dels processos d'ensinistrament pels departaments o centres que imparteixen formació sobre tacògrafs. Indústria

Codi SIA:: 211820
Codi GVA:: 16948
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar a l'òrgan competent en matèria d'indústria l'inici dels processos d'adistramiento o formació sobre tacògrafs.

Observacions

Observacions

Com a material didàctic per als processos d'ensinistrament tipus A s'ha de disposar, per cada dos alumnes, del següent: a) Un ordinador personal de característiques adequades a les aplicacions informàtiques actualitzades del o dels tacògrafs. b) Un banc de demostracions del o dels tacògrafs instal·lat a una font d'alimentació que permeta el seu funcionament correcte. c) Sistema o sistemes de control i equip o equips de parametrització i de calibrat, que permeten realitzar en els tacògrafs la parametrització o l'activació, programació, calibrat i descàrrega de dades. d) Manuals tècnics i manuals d'usuari dels tacògrafs, sistema o sistemes de control i equip o equips de parametrització i de calibrat. En el cas de processos d'ensinistrament tipus B, s'ha de disposar de tota la informació tècnica necessària per a les reparacions, així com de tacògrafs analògics i peces de recanvi per a pràctiques.

Requisits

Requisits

TERMINI DE COMUNICACIÓ DEL PROCÉS D'ENSINISTRAMENT Els departaments o centres de formació comunicaran al Servici Territorial d'Indústria i Energia de la província on esta tindrà lloc amb, almenys, deu dies d'antelació, per a cada procés d'ensinistrament: - El tipus A o B de procés d'ensinistrament. - La data, el temari i el lloc on se celebrarà. - El nom i el currículum dels ensinistradors, del titular i del suplent que els desenrotllaran. Tots els processos d'ensinistrament i les seues actualitzacions es realitzaran amb la presència física dels treballadors, en dies laborables i amb un màxim de 16 assistents. Els processos d'ensinistrament tipus A inicials tindran una duració mínima de quatre dies, amb un mínim de 30 hores. Els processos d'actualització de l'ensinistrament tipus A tindran una duració mínima de dos dies, amb un mínim de 14 hores. Els processos d'ensinistrament tipus B inicials tindran una duració mínima de dos dies, amb un mínim de 14 hores. Els processos d'actualització de l'ensinistrament tipus B tindran una duració mínima d'un dia, amb un mínim de 7 hores.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars dels centres o els seus representants legals. Siguen persones físiques o persones jurídiques

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reglament (UE) núm. 165/2014, de 4 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als tacògrafs en el transport per carretera (DOUE núm. 60, de 28/02/2014).
  • Reial Decret 125/2017, de 24 de febrer, pel qual s'establixen els requisits tècnics i les normes d'actuació que han de complir els centres tècnics de tacògrafs (BOE núm. 48, de 25/02/2017).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Els sol·licitants presentaran la documentació següent: - Comunicació d'inici del curs del Centre de Formació (modelo COMCURAN) junt amb la documentació adjunta (l'esmentada en l'apartat REQUISITS)

Presentació

Presentació

Presencial

Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S';HAN D';ANNEXAR, si escau: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: : https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Presentació de la comunicació de l'inici del procés d'ensinistrament en el Servici Territorial de Indústria i energia (de manera presencial o telemàtica).

Obligacions

Obligacions

Únicament podran realitzar intervencions tècniques aquells responsables tècnics i tècnics que tinguen l'ensinistrament vigent i actualitzat. En tots els casos l'administració pública competent podrà sol·licitar a qui impartisca la formació, informació i documentació necessària per a avaluar el compliment d'allò que s'ha indicat en el RD125/2017. Quan es comprove que no es garantix el compliment dels requisits i normes, podrà motivadament rebutjar els certificats d'ensinistrament que el dit centre de formació haja emés, després d'haver-lo invitat a presentar observacions. Les entitats que impartisquen formació expediran un certificat a cada treballador que haja superat el procés d'ensinistrament o d'actualització anual. El certificat indicarà: a) Procés d'ensinistrament és tipus A o tipus B. b) Data en què es va realitzar el procés d'ensinistrament. c) Lloc on es va impartir. d) Duració. e) Data del pròxim procés d'ensinistrament, anual o biennal segons el cas El certificat anirà firmat i amb peu de firma de com a mínim el responsable de l'entitat de formació. Així mateix, l'entitat de formació haurà de portar un registre de tots els processos d'ensinistrament realitzats i dels treballadors assistents. Estos registres es mantindran durant almenys cinc anys. Les entitats que hagen impartit formació comunicaran a l'òrgan competent en matèria d'Indústria, els centres tècnics dels quals procedixen els treballadors, en un termini inferior a 15 dies, el nom dels treballadors assistents que han superat el procés d'ensinistrament i la raó social de l'entitat o taller d'on procedixen.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment pels centres dels requisits tècnics i normes d'actuació serà sancionat segons el que disposa el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.