• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'accions formatives no finançades amb fons públics conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, desenrotllades per empreses, entitats i centres d'iniciativa pública o privada.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'accions formatives no finançades amb fons públics conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, desenrotllades per empreses, entitats i centres d'iniciativa pública o privada.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar les mencionades accions formatives destinades a treballadors/ores en actiu i desocupats/ades, com a instrument de política activa d'ocupació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses, entitats i centres de formació d'iniciativa pública o privada.

  Requeriments

  Estar degudament acreditades/homologades per l'òrgan competent per a impartir el certificat de professionalitat segons el reial decret que ho establix.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment.


  * Registre de la direcció territorial competent en formació professional per a l'ocupació - CASTELLÓ
  Av. del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964374900

  * Registre de la direcció territorial competent en formació professional per a l'ocupació - VALÈNCIA
  Av. Baró de Càrcer, 36
  46001 València
  Tel: 963865250

  * Registre de la direcció territorial competent en formació professional per a l'ocupació - ALACANT
  C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6
  03003 Alacant
  Tel: 965935172

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18502&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud normalitzat de l'ens promotor, firmat pel seu representant legal, amb una antelació no inferior a trenta dies respecte a la data d'inici prevista de l'acció formativa, amb la documentació següent:

  1. Documentació acreditativa i identificativa de l'entitat sol·licitant i del seu representant legal.
  2. Indicació del número de cens del centre de formació acreditat/homologat.
  3. Projecte de les accions formatives que es volen impartir, que inclourà la data d'inici prevista.
  Este projecte es presentarà preferentment en suport paper i informàtic junt amb la sol·licitud.

  Impresos associats

  Pàgina del SERVEF

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  2. Comprovació per part del servici territorial competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dels requisits exigits en l'orde, que podrà incloure la visita in situ per a confirmar que es mantenen les condicions de l'acreditació/homologació, el/la director/a general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació, emetrà una resolució en què autoritze o denegue la realització d'accions formatives.

  3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud, excepte períodes de suspensió destinats a completar la documentació requerida. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat ni notificat una resolució expressa, es considerarà desestimada la pretensió per silenci administratiu; i això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

  4. La resolució d'autorització fixarà, si és el cas, les condicions, les obligacions i les determinacions accessòries a què haja de subjectar-se l'entitat autoritzada.

  5. El/la director/a general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació podrà acordar la publicació de la relació d'entitats autoritzades d'acord amb l'Orde 32/2013, de 6 de setembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18502&version=amp

  Tramitació

  Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

  Informació adicional

  Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i la seua normativa de desplegament (BOE núm. 27, de 31/01/2008).
  - Reial Decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener (BOE núm. 69, de 21/03/2013).
  - Orde 32/2013, de 6 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme, i Ocupació per la qual es regula la impartició d'accions formatives no finançades amb fons públics conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, desenrotllades per empreses, entitats i centres d'iniciativa pública o privada (DOCV núm. 7111, de 16/09/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener.

  Vegeu l'Orde 32/2013, de 6 de setembre.

  Vegeu el Reial Decret 189/2013, de 15 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.