• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de valencià, de la Junta qualificadora de Coneixements de Valencià, destinats a docents de centres públics i privats concertats de nivells no universitaris dependents de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de valencià, de la Junta qualificadora de Coneixements de Valencià, destinats a docents de centres públics i privats concertats de nivells no universitaris dependents de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Els objectius i els continguts dels cursos són els corresponents a les proves de valencià que convoca cada any la JQCV, que s'establiren en l'Orde de 16 d'agost de 1994 (DOGV 2331, 24.08.1994).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els destinataris de la formació seran els recollits en l'article 4.2 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893 de 31.10.2012):

  a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.

  b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

  c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

  Requeriments

  Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. Cas de voler fer algun canvi, quan s'intente inscriure a un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per poder renunciar a l'anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s'estiga dins de termini.

  Són d'aplicació les condicions de participació en activitats de formació permanent del professorat regulades per l'article 17 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893 de 31.10.2012). Així mateix, cas que hi haja més sol·licituds que places oferides es realitzarà un procés de baremació per al qual es tindrà en compte l'ordenació fixada en la l'apartat 4.2 de l'Orde 65/2012 i, cas que es produïsca un empat, l'orde d'inscripció telemàtica.

  Docents no funcionaris: Han d'acreditar que estan ocupant un lloc docent mitjançant una nòmina actualitzada (setembre 2013) o un contracte vigent.

  El compliment de tots els requisits esmentats en esta base s'ha de produir abans de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció s'obrirà el dia de la publicació d'esta convocatòria i finalitzarà el 20 d'octubre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Docents no funcionaris:
  Han d'acreditar que estan la condició de personal docent per mitjà d'una nòmina actualitzada (septiembre 2013) o un contracte vigent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Sol·licitud d'inscripció: De l'1 al 20 d'octubre.

  Llistat provisional de sol·licituds admeses: A partir del 27 d'octubre.

  Confirmació de la participació en els cursos: Fins al 16 de novembre.

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses: A partir del 17 de novembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=ediciones&filtro_titulo=preparat&filtro_ambito=&filtro_nivel=&filtro_estado=

  Tramitació

  Sense certificat

  Inici
 • Informació complementària

  1. Calendari, horari, llocs de realització i formació de grups

  Els cursos, que són preparatoris de les proves per a l'obtenció dels certificats de Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCV començaran el 9 de desembre de 2013 i acabaran el 28 de maig de 2014.
  S'organitzaran en dos sessions setmanals de dos hores de durada cada una, dilluns i dimecres. El calendari definitiu de les sessions de cada curs l'establirà el coordinador tenint en compte les festes locals establides pel Consell Escolar Municipal de cada localitat i s'informarà els assistents en la primera sessió del curs.

  Els grups seran aplegats i reubicats en funció de la demanda, de la disponibilitat d'aules en centres educatius i del nombre d'alumnes i, per tant, l'assignació de centre serà provisional fins a la publicació de la llista definitiva d'admesos. Per tal d'organitzar un grup el nombre de participants mínim serà de 25 alumnes i el màxim de 30.

  2. Adaptacions
  S'establirà, per a les persones amb discapacitat, les adaptacions de temps i mitjans pertinents perquè els aspirants puguen fer els cursos en les condicions més favorables.

  Ho hauran de sol·licitar i justificar mitjançant una sol·licitud per registre d'entrada adreçada al Servici de Formació del Professorat, adjuntant el certificat mèdic pertinent, durant el període d'inscripció.

  3. Assistència
  L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria. En cas d'absència cal justificar-la davant el coordinador del curs. A més és obligatòria també l'assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs (Orde 65/2012, de 26 d'octubre) i la realització totes les activitats plantejades; per tant, els inscrits que no hi assistisquen perdran el dret d'expedició del certificat d'assistència.

  Cada curs comptarà amb suport en línia mitjançant la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat http://cefire.edu.gva.es. Per tal de conéixer el funcionament de la plataforma es pot accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle: http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=4384.

  Obligacions

  L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria. En cas d'absència cal justificar-la davant el coordinador del curs. A més és obligatòria també l'assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs (Orde 65/2012, de 26 d'octubre) i la realització totes les activitats plantejades; per tant, els inscrits que no hi assistisquen perdran el dret d'expedició del certificat d'assistència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització de cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grado Elemental (B1), Mig (C1) i Superior (C2) de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres públics i privats concertats de nivells no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.