Formulació de queixes, en l'àmbit dels centres i institucions de servicis socials dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusivesl.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 211833
|
Codi GVA: 16994
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els ciutadans i ciutadanes podran formular queixes, en relació amb el funcionament dels centres i institucions de servicis socials dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a fi d'atendre'ls adequadament i extraure d'ells oportunitats de millora contínua...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* QUEIXES - Tindran la consideració de queixes els escrits i les comunicacions en què la ciutadania realitze únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels servicis, especialment sobre tardances, desatencions o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en...

Saber més
Normativa
 • Orde 15/2013, de 3 setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el sistema de queixes, suggeriments i agraïments en...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els ciutadans i ciutadanes en relació amb els centres i institucions de servicis socials dependents de la Vicepresidència de Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La subsecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials assegurarà la deguda protecció de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Si l'escrit en el qual es formula la queixa no reunix els requisits exigits, o l'ompliment de l'imprés és defectuós, l'òrgan competent per a respondre requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la deficiència advertida, amb la indicació expressa que, si no ho...
Saber més
Òrgans de tramitació
Les unitats de registre de la conselleria competent en matèria de servicis socials enviaran sense dilació l'escrit de queixa a la subsecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials, i en remetran simultàniament una còpia a l'òrgan responsable de la resposta

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Els ciutadans i ciutadanes quan presenten les seues queixes per escrit indicaran el següent: a) Nom i cognoms. b) Domicili a l'efecte de notificació. Aquest camp solament s'ha d'emplenar si no es tria l'opció de notificació electrònica. c) Telèfon de contacte. Aquest camp és opcional d) Centre o...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
També podrà realitzar-se la presentació, registre, tramitació i resposta de les queixes per via telemàtica, que tindran plena validesa i s'hauran d'ajustar a les condicions i requisits previstos en el Decret 18/2004 , de 13 de febrer, del Consell, de creació del Registre telemàtic de la...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució
L'atenció i la resposta a les queixes són responsabilitat de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de servicis socials respecte d'aquelles relatives a centres i institucions de servicis socials de la seua competència.