• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Formulació de suggeriments y/o agraïments en l'àmbit dels centres i institucions de serveis socials dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Formulació de suggeriments y/o agraïments en l'àmbit dels centres i institucions de serveis socials dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Objecte del tràmit

  Els ciutadans i ciutadanes podran formular suggeriments i/o agraïments en relació amb el funcionament dels centres i institucions de servicis socials dependents de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a fi d'atendre'ls adequadament i extraure d'ells oportunitats de millora contínua de la qualitat dels servicis que presta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ciutadans i ciutadanes en relació amb els centres i institucions de servicis socials dependents de la Vicepresidència de Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  La subsecretaria de la conselleria competent en matèria de servicis socials assegurarà la deguda protecció de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen en els escrits i comunicacions, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i les seues normes de desplegament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  - REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE

  46018 - València

  Tel.: 012

  Fax: 961247981

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_SUGERENCIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16998

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els ciutadans i ciutadanes presentaran els seus suggeriments i/o agraïments per escrit i hauran d'indicar:
  a) Nom i cognoms.
  b) Domicili als efectes de notificació.
  c) Telèfon de contacte.
  d) Centre o institució de servicis socials objecte del suggeriment o agraïment.
  e) Exposició del suggeriment o l'agraïment.
  f) Lloc i data de presentació.
  g) Firma.
  h) Direcció territorial a què es dirigix el suggeriment o l'agraïment, com a òrgan responsable de l'atenció i la resposta.

  Impresos associats

  FULL DE SUGGERIMENTS

  FULL D'AGRAÏMENT I FELICITACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si l'escrit en el qual es formula el suggeriment o l'agraïment no reunix els requisits exigits, o l'ompliment de l'imprés és defectuós, l'òrgan competent per a la resposta requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la deficiència advertida, amb la indicació expressa que, si no ho fa, s'arxivarà el suggeriment o l'agraïment.

  2. Els ciutadans i ciutadanes podran ser auxiliats pel personal de les oficines de registre i informació en la formulació i constància del seu suggeriment o agraïment, que, en tot cas, hauran de firmar com a mostra de conformitat.

  3. Presentat el suggeriment o l'agraïment, l'òrgan responsable de la resposta obrirà un expedient informatiu i realitzarà les indagacions i diligències que considere pertinents. Entre les actuacions que cal realitzar haurà d'obtindre la informació oportuna tant del centre o institució directament afectada, com de la direcció general competencialment responsable d'este.

  4. Tots els suggeriments i agraïments hauran de ser tramitats i no podran quedar sense resposta. La contestació haurà de notificar-se a la persona interessada en un termini no superior a un mes des que el suggeriment o agraïment va tindre entrada en el registre general de la conselleria competent en matèria de servicis socials. La notificació de la resposta es regirà per les normes que regulen este tràmit per als actes administratius.

  5. En qualsevol moment, la persona interessada podrà demanar informació sobre l'estat de tramitació del seu suggeriment o agraïment, i s'hi haurà de donar complida resposta.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_SUGERENCIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16998

  Tramitació

  També podrà realitzar-se la presentació, registre, tramitació i resposta dels suggeriments i/o agraïments per via telemàtica, que tindran plena validesa i s'hauran d'ajustar a les condicions i requisits previstos en el Decret 18/2004 , de 13 de febrer, del Consell, de creació del Registre telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat , actualment denominat Registre electrònic de la Generalitat.

  Inici
 • Informació complementària

  * SUGGERIMENTS
  Els suggeriments són les propostes formulades pels ciutadans i ciutadanes per a millorar la qualitat del funcionament dels centres i institucions de servicis socials de titularitat de la conselleria competent en matèria de servicis socials, i, en especial, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties a les persones i les seues famílies, així com a humanitzar l'atenció social que reben i incrementar la seua satisfacció amb ella.

  * AGRAÏMENTS
  A través dels agraïments s'expressa el reconeixement de la ciutadania pel bon funcionament d'un centre o institució de servicis socials dependent de la conselleria competent en matèria de servicis socials, per l'òptima prestació en ell d'un servici o pel bon tracte rebut en la prestació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 15/2013, de 3 setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el sistema de queixes, suggeriments i agraïments en l'àmbit dels centres i institucions de servicis socials dependents de la Conselleria (DOCV núm. 7136, de 22/10/2013).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 15/2013, de 3 setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.