Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (documents notarials).

  Objecte del tràmit

  Liquidació i pagament de l'impost que grava les escriptures, actes i testimonis notarials, en els termes que estableix l'article 31 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els subjectes passius de l'impost que, segons l'article 29 del Reial decret legislatiu 1/1993, seran els adquirents del bé o dret i, en defecte d'això, les persones que insten o sol·liciten els documents notarials, o aquells en l'interés dels quals s'expedisquen.

  Quan es tracte d'escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu el prestador.

  Els subjectes passius podran actuar mitjançant un/a representant, sempre que la seua representació quede prou acreditada per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de l'autoliquidació, juntament amb el document o la declaració escrita substitutiva del document, serà d'un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Per al pagament:
  · Entitats col·laboradores (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  - Per a presentar els documents. En funció de les regles de competència territorial, podrà presentar els documents en:
  · Oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat)
  . O, en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló.


  Buscador d'oficina competent (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementària").

  http://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondeatenderme

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés d'autoliquidació del model 600 degudament omplit i ingressat, si escau. Aquest imprés el podeu obtindre a través de les utilitats del sistema Sar@ (vegeu l'enllaç del Portal tributari en l'apartat "Informació complementària". Si seleccioneu l'enllaç en "Impostos en línia. Declaracions tributàries", podreu:

  A).
  - Imprimir el model 600, sense cost ni desplaçaments, (seleccioneu l'enllaç "Descarregar el model oficial").
  - Omplir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  B)
  - Confeccionar en línia i descarregar el model omplit amb l'ajuda de l'assistent i seguint els passos que aquest indica (cal seleccionar l'enllaç "Confecció en línia i descàrrega del model").
  - Imprimir-lo.
  - Efectuar el pagament del tribut resultant de l'autoliquidació en qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Generalitat en la recaptació.

  Les dues modalitats permeten efectuar el pagament del tribut directament en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores amb la Generalitat, fins i tot realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit Visa/Mastercard de qualsevol entitat financera o pagar mitjançant càrrec en compte en les oficines habilitades.


  C)
  - Confeccionar en línia, pagar i presentar telemàticament el model (cal seleccionar l'enllaç "Confecció en línia, pagament i presentació telemàtica del model").

  - En cas que l'acte o contracte que origine el tribut haja sigut autoritzat notarialment ja no és necessari aportar el document notarial i la còpia simple d'aquest. Si no heu sigut autoritzat notarialment, caldrà aportar l'original i la còpia del document judicial, administratiu o privat comprensiu del fet imposable subjecte a l'impost.
  - En els supòsits en què el subjecte passiu no haja realitzat prèviament operacions amb transcendència tributària a Espanya, autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat o, en defecte d'això, original del NIF o NIE. En el cas de constitució de persones jurídiques, NIF provisional expedit per l'AEAT o fotocòpia del model 036 d'alta.

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, SEMPRE QUE ES DECLAREN EN LA TRANSMISSIÓ:
  - Original i còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a l'any de la transmissió de cada un dels béns immobles inclosos en la transmissió.
  - En els supòsits de consolidació del domini:
  - Còpia del document en què es va produir el desmembrament del domini,
  - Autorització omplida per a l'accés a les dades personals d'identitat de l'usufructuari o, en defecte d'això, còpia del NIF o NIE d'aquest.
  En el cas que l'usdefruit s'haja extingit per defunció de l'usufructuari, s'ha d'adjuntar l'original i la còpia del certificat literal de defunció de l'usufructuari.

  Impresos associats

  Enllaç als impresos número 600, 610, 615, 620 i 630 de l'Agència Tributària Valenciana

  AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A DADES PERSONALS PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1r. Ompliment del model 600.

  2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora.

  3r. Presentació telemàtica o presentació presencial i diligenciat de la documentació en les oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat) o en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant i Castelló, segons corresponga.

  4t. Una vegada omplits aquests tràmits, els documents acreditatius de l'adquisició acompanyats de l'autoliquidació de l'impost esmentat amb el justificant que n'acredite la presentació davant de l'oficina gestora serviran de títol suficient per a accedir als registres corresponents (registres de la propietat, mercantil, de la propietat industrial i de béns mobles).

  Inici
 • Informació complementària

  * SUPÒSITS DE NO-SUBJECCIÓ
  Les còpies simples d'escriptures, actes o testimonis no estan subjectes a l'impost.


  * EXEMPCIONS
  Les exempcions es troben regulades en l'article 45 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. (Vegeu l'enllaç en l'apartat "Llista de normativa"). Respecte a aquesta modalitat de l'impost, es declaren exemptes, entre altres:
  - Les escriptures públiques atorgades per a formalitzar actes i contractes relacionats amb habitatges protegits (vegeu article 45. IB.12).
  - Les primeres còpies d'escriptures notarials que documenten la cancel·lació d'hipoteques de qualsevol classe.
  - Les escriptures que formalitzen la novació de préstecs i crèdits hipotecaris que es produïsquen a l'empara del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
  - Les escriptures que formalitzen la novació de préstecs hipotecaris, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat, a l'alteració del termini del préstec, o a les dues.
  - Les escriptures de préstec amb garantia hipotecària en les quals el prestatari siga alguna de les persones o entitats incloses en a l'article 45.I.A)

  * BASE IMPOSABLE
  Conforme a l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les primeres còpies d'escriptures públiques que tinguen per objecte directe una quantitat o cosa valuable estarà constituïda pel valor declarat, sense perjudici de la comprovació administrativa.


  * TIPUS DE GRAVAMEN
  - L'1,5%, amb caràcter general.

  - El 2% en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que formalitzen préstecs o crèdits hipotecaris, sempre que el subjecte passiu siga el prestador

  - El 2%, en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documenten transmissions de béns immobles respecte de les quals s'haja renunciat a l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb el que disposa l'article 20.dos, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

  - El 0,1%, quan es tracte de:
  1) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual.
  2) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual d'una família nombrosa, sempre que es complisquen els requisits següents:
  - Que l'habitatge vaja a constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa.
  - Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de l'IRPF del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que viuran a l'habitatge, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedisca, en conjunt, 45.000 euros.
  3) Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició per un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100, o psíquic amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, del seu habitatge habitual, únicament per la part del préstec en què aquell resulte prestatari.


  * RECÀRRECS APLICABLES PER LA PRESENTACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ FORA DE TERMINI
  Aplicació de l'art. 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària:
  - Fins als tres mesos següents a la finalització del termini voluntari: 5%
  - Fins als sis mesos següents a la finalització del període voluntari: 10 %.
  - Fins als dotze mesos següents a la finalització del període voluntari: 15 %
  - Passat un any des que va acabar el període voluntari: 20 % i els interessos de demora pel període transcorregut des de l'endemà de la finalització dels 12 mesos posteriors al termini establit per a la presentació fins al moment en què l'autoliquidació o la declaració s'haja presentat.


  * REDUCCIÓ DEL RECÀRREC
  L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen les dues condicions establides en l'article 27 de la Llei general tributària:
  1a. Que es faça l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.
  2a. Que es faça l'ingrés total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de la presentació o en el període voluntari d'ingrés, o sempre que es realitze l'ingrés en el termini o els terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament d'aquest deute que l'Administració tributària haja concedit amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al pagament haja sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània.

  Enllaços

  Vegeu la documentació.

  Autorització de representació.

  Beneficis fiscals

  Entitats col·laboradores

  Càlcul del valor de referència de béns immobles de naturalesa urbana.

  Càlcul del valor de referència de béns rústics .

  Web IVAT

  Cercador d'oficina competent

  Instruccions cumplimentació model 600

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 251, de 20/10/93).
  - Reial decret legislatiu 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOE núm. 148, d'22/06/95).
  - Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (DOGV núm. 3153, de 31 de desembre).
  - Ordre de 22 de febrer de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la presentació de determinats documents pels subjectes passius, per a la millora de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOGV núm. 2219, de 3/03/94).
  - Instrucció de la directora general de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes per a la comprovació de valors dels béns immobles de naturalesa urbana, en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions.
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18/12/03).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (BOE núm. 4971, de 22/03/05).
  - Ordre EHA/3867/2006, de 13 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats Mitjans de Transport (BOE núm. 304, de 21/12/06).
  - Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6688, de 10/01/2012).
  - Decret llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc (DOCV núm. 7083, de 06/08/13).
  - Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOCV núm. 7543, de dimarts, 9 de juny del 2015).
  - Resolució 15 de juny de 2015, del director general de tributs i joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (DOCV núm. 7564 de dimarts, 7 de juliol del 2015).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre EHA/3867/2006, de 13 de desembre.

  Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

  Vegeu el Decret llei 1/2012, de 5 de gener

  Vegeu la Llei 13/1997, de 23 de desembre.

  Vegeu el Decret llei 1/2012, de 5 de gener.

  Vegeu el Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 10/2015, de 27 de maig.

  Vegeu la Resolució de 15 de juny de 2015.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.