• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Comunicació d'obertura o tancament de sucursals d'operadors de transport (agències de transport).

  Objecte del tràmit

  Comunicar a l'òrgan competent en matèria de transports l'obertura o el tancament de sucursals o locals auxiliars.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qui prèviament siga titular d'una autorització d'operador de transport.

  Requeriments

  Ser titular el sol·licitant d'una autorització vigent de la classe OT.

  En tots els casos serà condició indispensable no tindre pendent de pagament cap sanció ferma en via administrativa per infraccions a la legislació en matèria de transports.

  -Escrit amb expressió de la identificació de l'empresa i del local en què es realitze l'activitat.
  - Llicència municipal d'obertura del local per a l'exercici de l'activitat d'operador de transport de mercaderies o sol·licitud d'esta.
  - Documentació que acredite la disponibilitat del local degudament inscrit.
  - Croquis del local proposat i pla de situació.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  - I01: 67,11 euros.


  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Aquelles persones que disposen de DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran fer el pagament telemàticament.

  Vegeu manual en Informació complementària: "Manual pagament telemàtic genèric".
  Vegeu enllaç en Informació complementària: "Pagament telemàtic genèric".


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats cada un d'estos.

  El model de taxa el pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-reconocim

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Escrit amb expressió de la identificació de l'empresa i del local en què es realitze l'activitat.
  - Llicència municipal d'obertura del local per a l'exercici de l'activitat d'operador de transport de mercaderies o sol·licitud d'esta.
  - Documentació que acredite la disponibilitat del local degudament inscrit.
  - Croquis del local proposat i pla de situació.
  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentat l'escrit de comunicació, es procedirà, una vegada examinat l'expedient i constatat que es complixen les condicions exigides, a la inspecció del local en els casos d'alta.

  - Emés l'informe favorable, es procedirà a fer l'anotació d'alta de la sucursal o local auxiliar en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.

  - En els casos de baixa de la sucursal o local auxiliar a la recepció de l'escrit de comunicació es procedirà a l'anotació d'esta baixa en el Registre General de Transportistes i d'Empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  Si té algun dubte o vol comunicar alguna incidència, pot enviar un correu al suport tècnic:
  mercancias_stv@gva.es si es de Valencia
  autorizaciones_sta@gva.es si es de Alicante
  autorizaciones_stc@gva.es si es de Castellón

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 241, de 08/10/90).
  - Reial Decret 1136/1997, d'11 de juliol, del Ministeri de Foment, pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 175, de 23/07/97).
  - Orde de 21 de juliol de 2000, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes distribuïdors (BOE núm. 185, de 03/08/00).
  - Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'establixen les normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l'exercici de la professió de transportista per carretera i pel qual es deroga la Directiva 96/26/CE del Consell (DOUE 300, de 14/11/09).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 1211/1990, de 28 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.