Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Avaluació i control de l'ambient de treball d'activitats amb el risc d'exposició a l'amiant. Treball

  Objecte del tràmit

  Remetre a l'autoritat laboral que ha aprovat el corresponent pla de treball per a activitats amb amiant, una vegada executat aquest, les fitxes per al registre de les dades d'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant de conformitat amb el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses inscrites en el RERA (Registre d'Empreses amb el Risc d'Amiant) que realitzen activitats o operacions en les quals els seus treballadors estiguen exposats o siguen susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que en contenen.

  Requeriments

  La prevenció de riscos laborals s'haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de les seues activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i l'aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals).

  Els empresaris han d'assegurar-se que cap treballador està exposat a una concentració d'amiant en l'aire superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com una mitjana ponderada en el temps per a un període de huit hores (art. 4.1 del Reial decret 396/2006).

  Per a tota mena d'activitat determinada que puga presentar un risc d'exposició a l'amiant o a materials que en continguen, l'avaluació de riscos a què fa referència l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, ha d'incloure el mesurament de la concentració de fibres d'amiant en l'aire del lloc de treball i la comparació amb el valor límit establit en l'article 4.1 del Reial decret 396/2006, de manera que es determine la naturalesa i el grau d'exposició dels treballadors.

  Si el resultat de l'avaluació posa de manifest la necessitat de modificar el procediment emprat per a la realització d'aquest tipus d'activitat, ja siga canviant la forma de desenvolupar el treball o adoptant mesures preventives addicionals, s'ha de fer una nova avaluació una vegada que s'haja implantat el nou procediment.

  Quan el resultat de l'avaluació de riscos a què es refereix aquest apartat el fera necessari i per tal de garantir que no se sobrepassa el valor límit establit en l'esmentat article 4, l'empresari ha de realitzar controls periòdics de les condicions de treball.

  Les avaluacions s'han de repetir periòdicament. En qualsevol cas, sempre que es produïsca un canvi de procediment, de les característiques de l'activitat o, en general, una modificació substancial de les condicions de treball que puga fer variar l'exposició dels treballadors, serà preceptiva la immediata avaluació dels llocs de treball afectats.

  La periodicitat de les avaluacions de riscos i controls de les condicions de treball es determinarà tenint en compte, almenys, la informació rebuda dels treballadors, i atenent especialment els factors que puguen originar un increment de les exposicions respecte a les que s'han avaluat inicialment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  Les fitxes per al registre de les dades d'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant s'han de remetre, una vegada executats els treballs afectats pel pla, a l'autoritat laboral que els haja aprovat. Aquesta autoritat laboral, al seu torn, remetrà una còpia d'aquesta informació a l'autoritat laboral del lloc on l'empresa estiga registrada.

  En el cas dels plans de treball únics a què es refereix l'article 11.4 del Reial decret 396/2006, les fitxes per al registre de les dades d'avaluació de l'exposició s'han de remetre, abans del final de cada any, a l'autoritat laboral del lloc on l'empresa estiga registrada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869004
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17016

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que s'ha presentar és la següent:

  - Fitxa registre de dades de l'avaluació exposició en els treballs amb amiant (annex IV del Reial decret 396/2006, de 31 de març).

  Impresos associats

  [RERA IV] ANNEX IV. FITXA EVALUACIÓ DE L'EXPOSICIÓ - RERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les avaluacions de riscos les ha d'efectuar personal qualificat per a l'acompliment de funcions de nivell superior i especialització en higiene industrial, d'acord amb el que estableix el capítol VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

  El procediment per a la presa de mostres i l'anàlisi (recompte de fibres) s'ha d'ajustar als requisits establits en l'annex I del Reial decret 396/2006. Als efectes d'aquest reial decret, s'entendrà per fibres d'amiant o asbestos: les partícules d'aquesta matèria en qualsevol de les seues varietats, la longitud de les quals siga superior a 5 micròmetres, el seu diàmetre inferior a 3 micròmetres i la relació longitud-diàmetre superior a 3.

  L'anàlisi (recompte de fibres) d'amiant només podran realitzar-lo laboratoris especialitzats que tinguen reconeguda formalment la idoneïtat a tal fi per l'autoritat laboral que corresponga al territori de la comunitat autònoma on es trobe situat el laboratori, conformement al procediment establit en l'annex II del Reial decret 396/2006.

  Una vegada executats els treballs afectats pel pla de treball per a activitats amb amiant, s'han de remetre les fitxes per al registre de les dades d'avaluació de l'exposició en els treballs amb amiant.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE 2.10.15)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17016

  Tramitació

  1. Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar obligades, opten per aquesta via, han de presentar la seua sol·licitud MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a presentar la sol·licitud de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados
  3. En el cas que s'utilitze un certificat digital d'una persona que actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/
  4. Fent clic en l'enllaç directe que s'ha indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud omplida i signada digitalment, i realitzar la presentació telemàtica de tot, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als documents que cal annexar:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu. els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.
  6. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Guia tècnica bàsica d'amiant:
  http://www.indi.gva.es/documents/21189/161480388/MANUAL+TECNICO+BASICO+AMIANTO+V.12.pdf/748c61f3-d751-4192-afaa-bb79598d04b7

  Guia tècnica de l'INSHT per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant:
  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20Exposici%C3%B3n%20al%20Amianto.pdf

  Obligacions

  Els empresaris han d'assegurar-se que cap treballador està exposat a una concentració d'amiant en l'aire superior al valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com una mitjana ponderada en el temps per a un període de huit hores.

  Si el resultat de l'avaluació posa de manifest la necessitat de modificar el procediment emprat per a la realització d'aquest tipus d'activitat, ja siga canviant la forma de desenvolupar el treball o adoptant mesures preventives addicionals, s'ha de fer una nova avaluació una vegada que s'haja implantat el nou procediment.

  Les avaluacions s'han de repetir periòdicament. En qualsevol cas, sempre que es produïsca un canvi de procediment, de les característiques de l'activitat o, en general, una modificació substancial de les condicions de treball que puga fer variar l'exposició dels treballadors, serà preceptiva la immediata avaluació dels llocs de treball afectats.

  La periodicitat de les avaluacions de riscos i controls de les condicions de treball es determinarà tenint en compte, almenys, la informació rebuda dels treballadors, i atenent especialment els factors que puguen originar un increment de les exposicions respecte a les que s'han avaluat inicialment.

  Les avaluacions de riscos les ha d'efectuar personal qualificat per a l'acompliment de funcions de nivell superior i especialització en higiene industrial, conforme al que estableix el capítol VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
  Quan se sobrepasse el valor límit ambiental d'exposició diària (VLA-ED) de 0,1 fibres per centímetre cúbic mesurades com una mitjana ponderada en el temps per a un període de huit hores, s'han d'identificar les causes i prendre, al més prompte possible, les mesures adequades per a remeiar la situació:

  No podrà prosseguir-se el treball a la zona afectada si no es prenen mesures adequades per a la protecció dels treballadors implicats.

  Posteriorment, s'ha de comprovar l'eficàcia d'aquestes mesures mitjançant una nova avaluació del risc.

  Els llocs on es realitzen les activitats:
  1r. Han d'estar clarament delimitats i senyalitzats per panells i senyals, de conformitat amb la normativa en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
  2n. No han de poder ser accessibles a altres persones que no siguen les que, per raó del seu treball o de la seua funció, hagen d'operar o actuar en aquests.
  3r. Hi ha d'estar vigent la prohibició de beure, menjar i fumar.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
  - Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/1/97).

  - Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant (BOE núm. 86, d'11/4/06).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  Vegeu el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

  Vegeu el Reial decret 396/2006, de 31 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.