• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  Objecte del tràmit

  - Es convoquen cursos preparatoris i proves d'accés lliure per a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

  - S'estableix un nombre màxim de 7.000 places per al conjunt de les titulacions administratives per a la realització de les proves finals, de les quals un màxim de 3.000 correspondran a cursos preparatoris.

  - Les proves finals es realitzaran a les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València, amb l'excepció de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Francés, que es realitzarà amb caràcter general, únicament a la ciutat de València o s'establirà la seu en funció de la demanda. No obstant això, es podran realitzar també a Alacant i/o Castelló de la Plana si el nombre d'inscripcions en cada província és igual o superior a 15.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hi podran participar les persones que reunisquen els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria. Per a valorar aquestes sol·licituds, s'estableixen dos grups:

  1. Grup 1:
  - Ser personal docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris esmentats en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

  - Estar inclòs en una borsa de treball docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

  2. Grup 2:
  - Les persones que no reuneixen els requisits del grup 1, però compleixen els requisits acadèmics per a poder participar en els procediments selectius d'ingrés en els diversos cossos docents.

  * Els requisits s'han de complir abans de la finalització del termini d'inscripció.
  * A totes les sol·licituds, tant del grup 1 com del grup 2, s'assignarà un número en el moment de realitzar la sol·licitud.
  * Seran admeses totes les sol·licituds del grup 1 que reunisquen els requisits establits.

  Requeriments

  1. Criteris d'admissió.
  S'ha de complir, de manera simultània, tant el requisit laboral com el requisit lingüístic.
  Quant a les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no s'ha d'estar en possessió dels requisits per a impartir ensenyament en aquesta llengua estrangera en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana, bé per l'adquisició de l'especialitat corresponent en el cos de mestres, de professors o catedràtics d'Ensenyament Secundari, o bé perquè es disposa de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, ja que, en aquest cas, d'acord amb la disposició addicional segona de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, de valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana, es considerarà, amb caràcter general, que el professorat està capacitat per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques, sempre que estiga en possessió de les altres titulacions o condicions acadèmiques i administratives requerides per a impartir la docència en aquestes àrees o matèries. Per tant, a aquest professorat no es requerirà ni s'expedirà el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en la Llengua Estrangera corresponent.

  2. Requisits laborals:

  2.1 Per al grup 1:
  - Ser docent en actiu de qualsevol dels cossos docents no universitaris continguts en la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, o estar inclòs en una borsa de treball docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  - Només el personal que preste serveis en centres públics que no siguen de titularitat de la Generalitat, en centres privats no sostinguts amb fons públics o altres administracions haurà d'acreditar aquesta circumstància per mitjà de l'aportació d'una nòmina corresponent als mesos de juliol, agost o setembre de 2018. S'entendrà per nòmina vàlida la que continga la identificació del centre i de la persona interessada, el període afectat, ajustat als terminis especificats més amunt, el lloc de treball i el segell del centre. En el cas que no es dispose de nòmina perquè s'ha incorporat recentment al centre educatiu, es pot aportar una còpia del contracte laboral, en què ha de constar la data de signatura igual o posterior a l'1 de setembre de 2018.

  2.2 Per al grup 2:
  - S'ha d'aportar una còpia compulsada de la titulació que dona dret a l'accés a procediments selectius als diversos cossos docents (títol de Magisteri o equivalent per al cos de mestres o títol del màster de Secundària o equivalent per als cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional).
  - En el cas d'estar inscrit/a en una borsa de treball docent d'una administració diferent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, es pot justificar aquesta circumstància per mitjà d'un certificat emés per l'administració corresponent.

  3. Requisits lingüístics previs:
  S'han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica en l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm, excepte en els casos indicats expressament en els paràgrafs esmentats a continuació.
  No han de presentar la documentació acreditativa de la competència lingüística les persones que l'hagen obtinguda a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i les persones que hagen sigut admeses en anteriors convocatòries sempre que participen en una prova per a obtindre la mateixa titulació administrativa a la qual van optar i hagen aportat aquesta documentació per registre d'entrada. No obstant això, no es podrà aplicar aquesta exempció a les persones participants en els cursos preparatoris de convocatòries anteriors.

  3.1. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià:
  Certificat de nivell C1 de valencià: Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (Escola Oficial d'Idiomes i universitats).
  Els certificats que siguen equivalents, que figuren en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats, han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  3.2. Proves per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera:
  Nivell B2, o superior, del Marc Europeu Comú de Referència en la llengua estrangera corresponent segons el que es regula en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 7027, de 20 de maig de 2012) o en la normativa que la desplega.
  *No han de presentar cap documentació acreditativa de la competència lingüística en llengua estrangera:
  - Les persones participants que hagen sigut acreditades per resolució definitiva de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb el que preveu la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyament no universitari per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics.

  3.3. Proves per a obtindre el Diploma de Mestre de Valencià:
  Certificat de nivell C2 de valencià: Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalent (escoles oficials d'idiomes i universitats).
  Els certificats que siguen equivalents, que figuren en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats, han d'estar registrats en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Addicionalment, s'estableix un requisit de competència professional: estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Només han d'acreditar la capacitació en valencià les persones que no l'hagen registrada en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini telemàtic de presentació de sol·licituds serà del 19 d'octubre al 2 de novembre de 2018, els dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Inscripció telemàtica. La sol·licitud estarà disponible en la pàgina web de Formació del Professorat http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm
  - Només es prendrà en consideració la documentació justificativa que s'al·legue durant el termini telemàtic de presentació de sol·licituds.
  - Qualsevol informació omesa per la persona interessada no podrà ser esmenada ni invocada per aquesta a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - INSCRIPCIÓ:
  1. Totes les persones interessades a participar han d'omplir telemàticament la sol·licitud. Aquesta estarà disponible en la pàgina web de Formació del Professorat http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm
  2. A l'hora d'omplir telemàticament aquesta sol·licitud, les persones integrants del grup 1 hauran de triar entre l'accés al curs preparatori o l'accés directe a la prova. La selecció del curs preparatori implica el posterior accés a la prova encara que hauran de confirmar la participació (punt 6).
  Les persones participants que trien fer el curs preparatori a la prova podran triar entre dues opcions. En cas que no es faça el curs en la primera opció triada, el personal participant quedarà admés en la segona opció. Si el personal aspirant no és seleccionat en cap de les dues opcions, el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat es posarà en contacte amb ell per a intentar recol·locar-lo en alguna de les altres seus que s'oferisquen.
  El personal integrant del grup 2 participarà, obligatòriament, en les proves d'accés lliure.
  3. Les persones sol·licitants podran presentar tantes sol·licituds com titulacions administratives diferents vulguen obtindre segons aquesta convocatòria, però en cap cas podran presentar més d'una sol·licitud per una mateixa titulació administrativa.
  4. La presentació de més d'una sol·licitud per una mateixa titulació administrativa comportarà l'exclusió de l'aspirant del procediment.

  LLISTA PROVISIONAL I DEFINITIVA:
  La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web de Formació del Professorat a partir del dia 16 de novembre de 2018. Les persones excloses podran presentar al·legacions per correu electrònic fins al 26 de novembre de 2018.

  La llista provisional del grup 1 contindrà les sol·licituds admeses i les no admeses, a l'efecte de possibles esmenes.

  La llista provisional del grup 2 contindrà les sol·licituds i indicarà el número assignat a cada una, tan sols a l'efecte que es puga comprovar si han complit o no amb el procediment establit.
  Aquesta llista estarà condicionada a la comprovació del compliment dels requisits per a les persones que hagen d'aportar documentació. En el cas que no s'aporte o que s'aporte incorrectament, s'exclourà la sol·licitud de participació en les proves.

  La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses amb el lloc de realització de les proves i l'elecció de participar en el curs preparatori o en la prova lliure es publicarà a partir de l'11 de desembre de 2018 en la pàgina web de Formació del Professorat. Aquesta llista contindrà totes les persones del grup 1 que complisquen els requisits i el nombre de persones del grup 2 necessari per a completar el nombre total de places convocades.

  CONFIRMACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA AL CURS I LES PROVES:
  1. Totes les persones participants que resulten admeses en el procés d'inscripció hauran de confirmar l'assistència mitjançant l'enllaç que s'habilitarà a aquest efecte en la pàgina web de Formació del Professorat d'acord amb el calendari següent:

  - Les persones admeses en el curs preparatori han de confirmar la seua assistència al curs i a la prova del 12 al 20 de desembre de 2018, els dos inclosos.

  - Les persones admeses a les proves lliures hauran de confirmar la seua assistència a la prova del 12 al 20 de desembre de 2018, els dos inclosos.

  A partir del dia 8 de gener, es publicaran les llistes de les persones participants que han confirmat l'assistència als cursos i a les proves en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  La no-confirmació de l'assistència s'entendrà com a renúncia a la realització del curs preparatori i a la prova, i en conseqüència, la persona quedarà exclosa.


  2. Les proves es realitzaran els dies següents:
  - Per a les persones admeses del grup 1 que trien l'opció de curs preparatori, les proves es realitzaran el dia 2 de març de 2019 per a les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i el dia 9 de març de 2019 per a les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre. Les proves dels dos dies començaran a les 9.30 hores.
  - Per a les persones admeses del grup 1 que trien l'accés directe a la prova i les admeses del grup 2, les proves es realitzaran el dia 26 de gener de 2019 per a les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, i el dia 2 de febrer per a les titulacions administratives del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera. La proves dels dos dies començaran a les 9.30 hores.

  ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT:
  S'adoptaran les mesures necessàries perquè les persones aspirants amb discapacitat tinguen les mateixes oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta dels participants.
  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud telemàtica de participació a les proves, a la qual hauran d'adjuntar, amb la documentació requerida en l'annex I, el certificat que acredite aquesta circumstància. Aquesta documentació és necessària perquè es puguen realitzar les adaptacions de temps i mitjans per a dur a terme la prova en les condicions més favorables, sense que puguen ser eximides de la realització de cap de les àrees de la prova. En tot cas, els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'aplicaran a la resta de persones aspirants.

  IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS:
  Les persones aspirants han de portar a la prova un document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció que permeta la identificació unívoca.
  Les persones responsables de l'organització de la prova podran requerir, en qualsevol moment, la identificació del personal aspirant, que haurà acreditar la seua personalitat mitjançant l'exhibició del document oficial d'identitat, passaport o permís de conducció, per a la qual cosa no seran vàlides les còpies d'aquests documents.

  PUBLICACIÓ DE RESULTATS:
  1. Una vegada realitzades les proves, es farà pública la llista provisional del personal aspirant amb la qualificació d'apte o de no apte en la pàgina web de Formació del Professorat.
  2. Es podran interposar al·legacions, per registre d'entrada, en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la llista provisional.
  3. Les al·legacions seran resoltes en el termini de dos mesos des de la finalització del període de presentació, transcorregut el qual es consideraran desestimades les no resoltes i es consideraran definitius els resultats no esmenats.

  COMISSIÓ TÈCNICA DE REVISIÓ:
  1. Es constituirà una comissió tècnica de revisió de proves integrada per la persona titular del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, dues persones tècniques del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i dos funcionaris/àries designats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, un/a de les quals actuarà com a secretari/ària .No podran formar part d'aquesta comissió les persones que avaluen la part oral o les persones que corregeixen la part escrita responsables de la qualificació contra la qual es recorre.
  2. La comissió procedirà, si cal, a una segona correcció, per a la qual podrà comptar amb assessorament extern.
  3. La comissió emetrà un informe, amb proposta de resolució, sobre la modificació o la confirmació de la qualificació contra la qual es recorre. Aquest informe s'enviarà per correu electrònic a la persona que presenta la corresponent al·legació.
  4. El president de la comissió d'avaluació podrà, en qualsevol moment, rectificar d'ofici els errors materials o aritmètics detectats que es deduïsquen dels expedients. La comissió tècnica de revisió proposarà a la presidència de la comissió d'avaluació la seua rectificació d'ofici de modificar les actes i els registres informàtics corresponents als errors detectats.

  EXPEDICIÓ DE LES TITULACIONS ADMINISTRATIVES
  Una vegada publicades les llistes definitives de persones aptes, s'emetran d'ofici les titulacions administratives corresponents a les proves superades a les quals fa referència aquesta convocatòria.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesorado/pruebas/cursos-ccdm

  Inici
 • Informació complementària

  ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LES PROVES:
  1. Les proves seran úniques per a cada titulació administrativa i hauran de realitzar-se en la llengua objecte de la certificació, tenint en compte els objectius i continguts establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.
  2. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà a la disposició de les persones aspirants materials per a la preparació de les proves regulades per aquesta convocatòria en l'enllaç: http://cefire.edu.gva.es/course/index.php?categoryid=504
  3. Totes les proves es realitzaran segons l'horari i el calendari que figura en el punt sisé d'aquesta convocatòria, a les seus que s'indicaran uns dies abans de la realització de les proves en la pàgina web de Formació del Professorat.
  4. Per a obtindre la qualificació d'apte, les persones participants hauran de superar tant la part oral com la part escrita de les proves, les dues de manera independent.
  5. Quan el personal responsable de l'organització de les proves observe un acte o una conducta indeguda, prendrà les mesures oportunes que garantisquen la correcta realització de les proves i ho farà constar en una diligència acreditativa de l'incident.
  6. L'ús per part dels aspirants de mitjans il·lícits en el transcurs de la prova o la suplantació de personalitat seran sancionats amb la qualificació de no apte, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat que corresponga.

  DESCRIPCIÓ DE LA PROVA:

  1. Durada de la prova:
  - El personal aspirant disposarà de 2 hores i 30 minuts per a realitzar la prova.
  - Les proves es realitzaran el 26 de gener i el 2 de febrer (proves lliures) i el 2 de març i el 9 de març (proves posteriors als cursos, segons estableix el punt sisé de la convocatòria).

  Després del període de confirmació d'assistència a les proves i abans de la realització d'aquestes, es publicarà en la pàgina web de Formació del Professorat una llista en què constarà la titulació administrativa de la qual s'examina el personal admés que ha confirmat la seua assistència, i el lloc de realització de les proves.

  2. Parts de la prova:
  2.1. Part escrita:
  - Elaboració d'un text amb un mínim de 250 paraules que es triarà entre dos temes proposats.
  - Qüestionari de 10 ítems de quàdruple opció de resposta i 10 ítems de vertader o fals.

  2.2. Part oral:
  - Elecció, per part de la persona aspirant, d'un dels dos temes proposats per a exposar-lo en veu alta davant del personal examinador. En aquest apartat, la persona podrà elaborar un guió per a estructurar el seu discurs.
  - La part oral no es gravarà.
  - La intervenció oral de la persona aspirant ha de tindre una durada de 4/5 minuts.

  3. Superació de la prova:
  - S'ha de superar la part escrita i la part oral de forma independent.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ:
  La Comissió d'Avaluació estableix els requisits de superació de les proves, la puntuació mínima per a aprovar, així com els criteris i barems de la part oral, i els criteris per a la correcció i valoració de la part escrita. Aquests criteris (annex III d'aquesta convocatòria) són necessaris per a aconseguir la uniformitat i garantir la igualtat de les persones aspirants.
  ANNEX III
  Criteris d'avaluació de la prova:
  1. Criteris d'avaluació de la part escrita:

  1.1. Text de 250 paraules:
  - El text té una valoració màxima de 80 punts.
  -- Adequació: 20 punts
  -- Coherència: 20 punts
  -- Cohesió: 20 punts
  -- Contingut: 20 punts
  - En totes les proves de Certificat de Capacitació i de Diploma de Mestre de Valencià es descomptarà 1 punt per cada error gramatical o ortogràfic comés.
  - Els textos que no arriben a l'extensió mínima requerida (250 paraules) tindran una puntuació global de 0 punts.
  - S'entén per paraula cada unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant un espai en blanc en l'escriptura.

  1.2. Qüestionari de 20 ítems:
  - Cada resposta encertada valdrà 1 punt
  - Cada resposta errònia descomptarà:
  -- Ítems de vertader o fals: 0,5 punts
  -- Ítems de quàdruple opció de resposta: 0,25 punts
  - Cada resposta en blanc valdrà 0 punts

  1.3. Valoració global de la prova escrita:
  - APTE, entre 60 i 100 punts
  - NO APTE, entre 0 i 59 punts


  2. Criteris d'avaluació de la part oral:

  2.1. La intervenció oral té una valoració màxima de 30 punts:
  - Pronunciació: 3 punts
  - Lèxic: 3 punts
  - Morfosintaxi: 3 punts
  - Cohesió i coherència textual: 3 punts
  - Adequació: 3 punts
  -- Contingut: 15 punts

  2.2. Valoració global de la prova oral:
  - APTE, entre 18 i 30 punts
  - NO APTE, entre 0 i 17 punts

  CUSTÒDIA I DESTRUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
  Els protocols escrits i les anotacions de l'àrea d'expressió oral s'hauran de conservar, almenys, fins a quatre mesos després de la realització de la prova. En els supòsits de revisió, els exàmens i les anotacions es conservaran fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment contenciós administratiu.

  TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ:
  Les dades personals que conté el formulari podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i us podreu dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).


  *** INSTRUCCIONS SOBRE ELS CURSOS PREPARATORIS:
  Instruccions per les quals s'estableix l'estructura dels cursos preparatoris convocats per la Convocatòria de 18 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.


  1. Persones admeses

  El procediment per a la presentació de sol·licituds i els criteris d'admissió estan regulats per la Convocatòria de 18 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià.

  La llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses es farà pública en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat a partir del dia 16 de novembre de 2018. Les persones excloses podran hi presentar al·legacions fins al dia 26 de novembre en el correu electrònic ayudasformacion@gva.es

  La llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses amb la indicació de la participació en el curs preparatori o en la prova lliure es publicarà a partir del dia 11 de desembre de 2018.


  2. Assignació de centres

  Els grups semipresencials seran reagrupats i resituats en funció de la demanda, de la disponibilitat d'aules en els centres educatius i del nombre de persones participants. Consegüentment, l'assignació de centre serà provisional fins a l'aparició de la llista

  definitiva de persones participants admeses. Per a organitzar un grup, el nombre mínim de persones participants serà de 25 i el màxim de 30, excepte en els casos en què només hi haja un grup a la localitat; en aquest cas, el mínim serà de 15 alumnes.


  3. Confirmació de l'assistència als cursos

  Totes les persones participants que resulten admeses en el procés d'inscripció hauran de confirmar l'assistència mitjançant l'enllaç que s'habilitarà en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat d'acord amb el calendari següent:

  Les persones admeses en el curs preparatori han de confirmar la seua assistència al curs i a la prova del 12 al 20 de desembre de 2018, els dos inclosos.

  La no-confirmació de l'assistència s'entendrà com a renúncia a la realització del curs preparatori i a la prova, i en conseqüència, la persona serà exclosa.

  Si després d'haver confirmat no s'hi pot assistir, s'haurà de RENUNCIAR expressament en la pàgina web en què s'ha fet la confirmació, ja que, segons el punt 4 de l'article 17 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 6893, de 31.10.2012), la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.


  4. Estructura i continguts dels cursos preparatoris

  Els cursos preparatoris de les proves per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o de Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià tindran una durada de 40 hores i s'organitzaran en la modalitat semipresencial:
  - 30 hores presencials
  - 10 hores en línia

  Les sessions de caràcter presencial tindran la càrrega horària següent:

  Sessió 1:
  14 de gener de 2019
  Sessió 2:
  16 de gener de 2019
  Sessió 3:
  21 de gener del 2019
  Sessió 4:
  23 de gener del 2019
  Sessió 5:
  28 de gener del 2019
  Sessió 6:
  30 de gener del 2019
  Sessió 7:
  4 de febrer del 2019
  Sessió 8:
  6 de febrer del 2019
  Sessió 9:
  11 de febrer del 2019
  Sessió 10:
  13 de febrer del 2019
  Sessió 11:
  18 de febrer del 2019
  Sessió 12:
  20 de febrer del 2019

  En totes les sessions presencials l'horari serà:
  - Torn de matí: de 10.00 a 12.30 hores
  - Torn de vesprada: de 17.30 a 20.00 hores

  Els cursos es realitzaran mitjançant la plataforma Moodle del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat (http://cefire.edu.gva.es/). Per a conéixer el funcionament de la plataforma, es podrà accedir al curs d'autoformació d'usuaris Moodle: http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=13966.

  Els continguts i l'estructura dels cursos preparatoris s'han d'ajustar al que estableixen els annexos II i IV de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

  Per a les titulacions de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengua Estrangera, els cursos seran impartits en les llengües objecte de capacitació. Per a la titulació de Diploma de Mestre de Valencià, els cursos seran impartits en valencià.

  Per a l'avaluació d'aquest curs, se seguirà el que estableix l'article 18 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que ordena el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.


  5. Assistència, entrega de tasques i avaluació del curs

  Per a la superació dels cursos de formació, s'haurà d'assistir de manera obligatòria a la primera sessió presencial. D'acord amb allò que preveu el punt 3 de l'article 17 de l'Ordre 65/2013, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en cas que no es justifique l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació. Així mateix, per a la superació del curs per a aquesta formació, s'haurà d'assistir de manera obligatòria al 85 % del total de les sessions presencials per a obtindre la qualificació d'apte.

  Per a aquesta formació, és obligatòria la realització i la superació de totes les activitats plantejades en la formació en línia i l'entrega dins del calendari fixat en la plataforma de formació. Correspondrà al tutor l'avaluació final del mòdul.

  Els resultats de l'avaluació dels cursos preparatoris no tenen cap efecte sobre les proves per a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i del Diploma de Mestre de Valencià. La superació dels cursos no comporta la superació de les proves ni eximeix de la realització d'aquestes. Així mateix, les persones que renuncien als cursos i les persones assistents que no superen aquesta formació preparatòria es podran presentar igualment a les proves, sempre que confirmen l'assistència.


  6. Tractament de la informació

  Les dades personals que figuren en el formulari podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i el personal participant es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

  Enllaços

  Accés a la convocatòria, instruccions i sol·licitud telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).
  - Convocatòria de 18 d'octubre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves dirigides a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià. (Publicada en la web del Servei de Formació del Professorat el 18.10.2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Convocatòria de 18 d'octubre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.