• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'establiment de plantacions forestals temporals (per a espècies no incloses en l'annex I de l'Orde reguladora)

  Objecte del tràmit

  - Sol·licitar la inclusió de plantacions que s'establiran en terrenys agrícoles amb una espècie diferent de les incloses en l'annex I de l'orde reguladora en el Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Qualsevol persona física o jurídica que establirà la plantació.

  Requeriments

  - Que tinga l'autorització del propietari del terreny per a efectuar la plantació forestal temporal, si és el cas.
  - Que tinga prou poder per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Almenys tres mesos abans de l'establiment de la plantació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17022

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Eixida gràfica del cadastre en què es detalle amb precisió adequada la superfície afectada per la plantació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ESTABLIMENT DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS (PER A ESPÈCIES NO INCLOSES EN L'ANNEX I DE L'ORDE REGULADORA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud en formulari normalitzat (persona interessada).
  - Informe tècnic d'adequació de l'espècie i objectiu d'aprofitament (Servici d'Ordenació i Gestió Forestal).
  - Examen de forma i fons (Servici Territorial de Medi Ambient).
  - Resolució estimatòria d'inscripció en el Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana, o resolució desestimatòria, si és el cas (Direcció General de Medi Natural).
  - Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17022

  Inici
 • Informació complementària

  - Els terrenys en què es pretenga establir una plantació temporal han de ser agrícoles, no han de ser forestals ni estar classificats legalment com a urbans o urbanitzables; la seua superfície no podrà excedir les 25 hectàrees i no haurà d'estar afectada per un espai natural protegit o Xarxa Natura 2000 en més de 10 hectàrees. En tot cas, la seua aforestació no haurà d'estar sotmesa a avaluació ambiental segons la normativa d'avaluació ambiental vigent.
  - Pot incloure's en un mateix formulari unes quantes plantacions (en diferents polígons, parcel·les o subparcel·les) sempre que es troben en el mateix terme municipal i siguen homogènies quant a les seues característiques (espècie i objectiu d'aprofitament, característiques de les plantes i de la plantació, any de plantació). En el cas que alguna d'estes característiques no coincidisca ha d'usar-se un altre formulari.
  - Haurà de respectar-se les distàncies de seguretat que puguen haver-se establit per norma i aquelles necessàries per a no causar perjuí a explotacions agropecuàries contígües.
  - Si la plantació forestal temporal es troba en domini públic hidràulic, el terreny passarà a ser forestal amb caràcter permanent.
  - Les plantes utilitzades en l'establiment de la plantació han de complir la normativa de qualitat i control fitosanitari.
  - En la seua compra haurà d'assegurar-se que el viver d'on procedixen estiga inscrit en el Registre Nacional de Productors de Llavors i Plantes de Viver.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013).
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el Catàleg d'Espècies Al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20/3/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.