Detall de Procediments

Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.(Pròrroga validesa de títols com a conseqüència del COVID-19)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família monoparental. Carnet de família monoparental.(Pròrroga validesa de títols com a conseqüència del COVID-19)

  Objecte del tràmit

  El seu objecte és regular els requisits per al reconeixement de la condició de família monoparental o en situació de monoparentalitat i el procediment d'emissió i renovació del títol de família monoparental i del carnet individual com a documents oficials expedits per a totes les persones integrants de la unitat familiar que complisquen els requisits per a ser beneficiàries, els quals tenen validesa en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els procediments de reconeixement i expedició del títol de família monoparental s'iniciaran a sol·licitud de la persona que encapçala la unitat familiar.

  Requeriments

  1. Concepte de família monoparental:
  1.1. Es considera família monoparental la que està conformada d'alguna de les maneres següents:

  a) La formada per una persona i la descendència d'aquesta, que estiga inscrita en el Registre Civil només amb ella com a progenitora.
  b) La formada per una persona vídua o en situació equiparable i la descendència que haja tingut amb la parella desapareguda.
  c) La formada per una persona i les persones menors d'edat que tinga en acollida per un temps igual a un any o superior, i les majors d'edat que hagen estat en acollida permanent; o la formada per una persona que tinga la consideració de família acollidora d'urgència-diagnòstic.
  d) La formada per una persona i la descendència d'aquesta, sobre la qual tinga en exclusiva la pàtria potestat.

  1.2. Es considera família en situació de monoparentalitat la que està conformada d'alguna de les maneres següents:

  a) La formada per una persona i la descendència d'aquesta, sobre la qual té la guarda i custòdia exclusiva si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.
  b) La formada per una dona que ha patit violència de gènere, d'acord amb la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia.
  c) La formada per una parella i la descendència d'aquesta, en la qual una de les persones progenitores estiga en situació d'ingrés en la presó o d'hospitalització en un centre hospitalari, per un període ininterromput durant un temps igual a un any o superior, si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.
  d) La formada per una parella que hi conviu i la descendència d'aquesta, en la qual una de les persones progenitores tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat absoluta o la gran invalidesa, si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.
  La unitat familiar considerada en situació de monoparentalitat ha d'estar conformada per la persona progenitora en situació de llibertat o no hospitalitzada en el cas c, o la persona progenitora que no estiga en situació de dependència o incapacitat per a treballar en el cas d, i la descendència d'aquesta.
  La unitat de consum es calcula, prenent com a referència les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, utilitzant l'escala de l'OCDE modificada, que concedeix un pes d'1 a la primera persona adulta; un pes de 0,5 a la resta de persones de 14 anys o més, i un pes de 0,3 a les persones de menys de 14 anys.

  2. Requisits:
  Perquè es reconega i es mantinga la condició de família monoparental, cada persona descendent han de complir les condicions següents:
  a) Trobar-se en algun dels casos següents:
  - Tindre menys de 26 anys.
  - Tindre reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
  b) Conviure en la unitat familiar. S'entén que la separació transitòria motivada per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o de la descendència o l'internament, d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, no trenca la convivència de la unitat familiar, encara que siga conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.
  c) Dependre econòmicament de la unitat familiar. Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que la persona descendent no obtinga ingressos superiors, en còmput anual, al 100 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent calculat en dotze mensualitats. No es consideren com a ingressos les pensions d'orfandat, ni la d'aliments, ni altres prestacions econòmiques.
  2. Les persones integrants de la unitat familiar han de tindre la residència efectiva en algun municipi de la Comunitat Valenciana amb un període mínim de dotze mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  3. Una família monoparental perd aquesta condició, de manera general, a excepció de les situacions específiques previstes en el decret, en el moment en el qual la persona que encapçala la unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constituïsca una unió de fet d'acord amb la legislació vigent. També es perd la condició si la unitat familiar deixa de complir qualsevol de les condicions establides en aquest decret per a tindre la condició de família monoparental.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'ALTA podrà presentar-se en qualsevol moment.

  D'acord amb la Resolució de 25 de març de 2020, tenint en compte la crisi sanitària que ha ocasionat el COVID 19, s'estableix:

  Prorrogar fins al dia 14 de març de 2021 la validesa dels títols i carnets de famílies monoparentals que hagen caducat o caduquen entre l'1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021, expedits a l'empara del Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

  No obstant això, independentment del que disposa el punt anterior sobre la pròrroga automàtica dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals, totes les persones titulars a les quals caduquen aquests títols i carnets durant el període prorrogat en aquesta resolució tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi del COVID-19.

  En els casos en què durant el període de la pròrroga automàtica es produïsca l'extinció del títol de família nombrosa o monoparental per complir l'última persona descendent els 26 anys i no tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, les persones titulars i beneficiàries no podran fer ús dels beneficis associats al títol una vegada superada la data d'extinció d'aquest, i, a partir de la qual, la pròrroga automàtica deixa de tindre efectes. Se sotmetran a autorització, si és el cas, o ratificació judicial, les mesures en concret que s'adopten.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  En el cas de la sol·licitud de renovació del títol de família monoparental, aquesta s'ha de presentar, com a màxim, en el termini de sis mesos previs a la data de caducitat establida, o en el termini de tres mesos des de la data en què va tindre lloc la situació que determina la necessitat de renovar el títol. Superat aquest termini, la tramitació serà la que s'indique per als casos d'ALTA.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de la sol·licitud i en la còpia.

  I, preferentment:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FAM_MONO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17032

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Documentació general:
  a. Imprés de sol·licitud omplit degudament, o formulari telemàtic en cas que es tramite telemàticament.
  b. Acreditació de dades personals:
  1r. Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI) del sol·licitant i de cada una de les persones descendents majors de catorze anys, o autorització per a la consulta.
  2n. Persones estrangeres: número d'identificació d'estranger (NIE) o autorització per a la consulta, o passaport de totes les persones que integren la unitat familiar, o certificat literal de naixement del Registre Civil. En cas que els menors d'edat no disposen d'aquest document, han d'aportar un certificat literal de naixement.
  3r. Còpia del llibre o els llibres de família complets, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o la tutela.
  4t. Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits en què no s'autoritze a l'òrgan gestor per a la comprovació.
  5é. Declaració responsable que indique que els descendents no perceben ingressos anuals superiors al 100 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

  2. Documentació específica que s'ha d'aportar, a més de la documentació general, en les situacions familiars següents:
  2.1. La formada per una persona i la descendència d'aquesta, que estiga inscrita en el Registre Civil només amb ella com a progenitora:
  - Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  2.2. La formada per una persona vídua o en situació equiparable i la descendència que haja tingut amb la parella desapareguda:
  - Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  - Còpia del certificat de defunció de l'ascendent que haja mort, en cas que no conste en el llibre de família.
  2.3. La formada per una persona i les persones menors d'edat que tinga en acollida per un temps igual a un any o superior, o la formada per una persona que tinga la consideració de família acollidora d'urgència-diagnòstic:
  - Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  - Resolució administrativa de l'acollida familiar o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció, o certificat de família acollidora d'urgència-diagnòstic emés per la direcció territorial competent en infància, o l'autorització per a la consulta.
  - Declaració responsable que indique que la persona que ha estat acollida continua convivint en la unitat familiar una vegada ha complit els 18 anys.
  2.4. La formada per una persona i la descendència d'aquesta, sobre la qual tinga en exclusiva la pàtria potestat:
  - Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  - Sentència en què s'acredite l'exclusivitat de la pàtria potestat.
  2.5. La formada per una persona i la descendència d'aquesta, sobre la qual té la guarda i custòdia exclusiva si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats:
  - Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  - Sentència en què s'acredite qui té l'obligació legal de pagar la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència.
  - Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
  2.6. La formada per una dona que ha patit violència de gènere, d'acord amb la Llei orgànica 1/2004, per part del progenitor, i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia. En aquest cas s'ha de presentar un dels documents següents que acrediten aquesta situació:
  - Ordre de protecció judicial a favor de la progenitora, o
  - Interlocutòria judicial que indique que hi ha mesures de protecció davant d'una situació de violència de gènere, o
  - Certificat acreditatiu d'un centre d'atenció especialitzada, autoritzat per la direcció general competent en protecció a les dones víctimes de violència de gènere, o
  - Sentència per la qual es condemna el progenitor per violència de gènere.
  2.7. La formada per una parella i la descendència d'aquesta, en la qual una de les persones progenitores estiga en situació de privació de llibertat o d'hospitalització en un centre hospitalari, per un període ininterromput durant un temps igual a un any o superior, si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats:
  - Certificat de permanència en un centre d'execució penal com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  - Certificat de permanència en un centre hospitalari com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  - Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
  2.8. La formada per una parella que hi conviu i la descendència d'aquesta, en la qual una de les persones progenitores tinga reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat absoluta o la gran invalidesa, si els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, són inferiors al 150 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats:
  - Resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència o autorització per a la seua consulta.
  - Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
  - Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.

  3. Documentació específica que s'ha d'aportar relativa a les persones descendents discapacitades:

  3.1. Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa:
  - Resolució administrativa del grau de discapacitat o autorització per a la seua consulta.
  - Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

  4. Documentació específica que s'ha d'aportar relativa als requisits establits per a la consideració de categoria especial:

  4.1. Ingressos de la unitat familiar: Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o l'autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
  4.2. Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa: Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
  4.3. Grau de discapacitat igual al 65 % o superior, per a progenitors, grau 3 de dependència o incapacitat absoluta o gran invalidesa: Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència, o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

  TÍTOL TEMPORAL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Valoració de l'adequació de la condició del sol·licitant, i la realitat familiar que té, a la reconeguda en el decret.
  - Emissió del títol col·lectiu i els carnets individuals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que posa fi al procediment, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes davant de l'òrgan superior jeràrquic, en els termes establits en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o qualsevol altre recurs admés en dret.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FAM_MONO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17032

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic clicant en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Cliqueu sobre el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a acreditar la condició de família monoparental s'expedirà un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada una de les persones que la componen.
  Les famílies monoparentals es classifiquen en dues categories:
  1. Especial:
  a) Les famílies amb dos descendents o més.
  b) Les famílies amb un descendent, quan els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, no superen el 100 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.
  c) Les famílies amb un descendent que tinga reconegut un grau de discapacitat igual al 33 % o superior, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
  d) Les famílies amb un descendent, en les quals la persona que encapçala la unitat familiar tinga reconegut un grau de discapacitat igual al 65 % o superior, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
  e) Les famílies formades per una dona que ha patit violència de gènere, d'acord amb la Llei orgànica 1/2004, per part del progenitor, i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia.
  2. General:
  Les famílies monoparentals que no es troben en les situacions descrites en l'apartat anterior.
  El títol de família monoparental s'ha de renovar o cancel·lar, a més de quan s'haja esgotat el període de vigència, quan varie qualsevol de les condicions que van donar lloc a l'expedició del títol o a una renovació posterior del títol i això comporte un canvi de categoria o la pèrdua de la condició de família monoparental. També s'ha de renovar o cancel·lar quan algun dels fills o filles deixe de complir les condicions per a figurar com a integrant de la família monoparental, encara que això no comporte una modificació de la categoria en què està classificada o la pèrdua d'aquesta condició.

  Les famílies monoparentals que tinguen reconeguda aquesta situació d'acord amb el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, se seguiran beneficiant dels avantatges que aquest títol comporta fins a la data en què se'n produïsca la caducitat.

  A les famílies monoparentals amb dos descendents i categoria general, d'acord amb el Decret 179/2013, es procedirà d'ofici al canvi de categoria, de general a especial.

  A la resta de famílies que, amb l'aplicació del Decret 19/2018, els corresponga la categoria especial i, en aquests moments, disposen d'un títol de categoria general, la persona que encapçala la unitat familiar ha de tramitar la sol·licitud corresponent per a la modificació del títol.

  TÍTOL TEMPORAL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL
  Només es facilita en cas que es presente una sol·licitud de renovació del títol de família monoparental per finalització d'acollida o tutela, per manteniment de la situació d'ingrés a la presó o hospitalització, per caducitat del reconeixement de discapacitat, o per trobar-se classificat en la categoria de família monoparental especial per la renda familiar.
  Per als casos de sol·licitud de renovació presencial, s'ha de presentar, omplit degudament, a més de la documentació per a la renovació, el formulari específic del títol temporal de família monoparental.
  En cas de sol·licitar el títol temporal de família monoparental de manera posterior a la sol·licitud de renovació, aquesta s'ha d'acompanyar de la còpia segellada, pel registre oficial, de la sol·licitud de renovació del títol de família monoparental, juntament amb el títol del qual se sol·licita la renovació.
  Per als casos de sol·licitud de renovació presentada de manera telemàtica, s'ha d'acompanyar, omplit degudament, del formulari de títol temporal de família monoparental, juntament amb el justificant d'haver fet la sol·licitud de renovació de manera telemàtica i del títol del qual se sol·licita la renovació.
  Aquest títol temporal s'emetrà amb una validesa de sis mesos, comptats des de la data de caducitat del títol de família monoparental del qual se sol·licita la renovació, en cas d'estar vigent aquest últim, o des de la data de presentació de la sol·licitud de renovació, en cas que aquest no s'hi trobe vigent.
  La tramitació d'aquesta sol·licitud només es pot fer de manera presencial en la seu de les direccions territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives:
  Castelló: Avinguda Germans Bou, 81.
  València: Avinguda de l'Oest, 36.
  Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41.

  Obligacions

  Les persones titulars d'unitats familiars a les quals s'haja reconegut el títol de família monoparental estan obligades a comunicar a la direcció territorial, en el termini màxim de tres mesos des que es produïsquen, les variacions de les circumstàncies familiars o personals, sempre que aquestes s'hagen de tindre en compte a l'efecte de la modificació o de l'extinció del dret al títol que tinguen expedit.

  Enllaços

  Fullet informatiu sobre famílies monoparentals

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8260, de 23/03/2018).
  - RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits a la Comunitat (DOGV núm. 8772, de 26/3/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell.

  Vegeu la Resolució de 25 de març 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.