Detall de Procediments

Sol·licitud de subscripció amb la Generalitat d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subscripció amb la Generalitat d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.

  Objecte del tràmit

  -El conveni especial de prestació d'assistència sanitària subscrit amb la Generalitat permet accedir a les prestacions sanitàries de la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del Sistema Nacional de Salut, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i durant el període de temps en què el conveni estiga vigent.

  -El conveni especial no cobrix les prestacions incloses en la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut, com són la prestació farmacèutica, ortoprotètica, de productes dietètics o el transport sanitari no urgent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, ni tinguen accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, i que acrediten la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

  No podran sol·licitar la formalització d'un nou conveni especial de prestació d'assistència sanitària fins tant haja transcorregut el termini d'un any a comptar de l'endemà de l'extinció de l'anterior, aquelles persones que, una vegada subscrit amb anterioritat un conveni especial de prestació d'assistència sanitària, este s'haja extingit per alguna de les causes següents:

  a) Per decisió de la persona que haja subscrit el conveni especial comunicada de manera fefaent a la conselleria competent en matèria de sanitat.

  b) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dos mensualitats consecutives o a tres alternatives.

  c) Per incompliment de les condicions particulars que establisca el conveni.

  Requeriments

  a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

  b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat.

  c) No tindre accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en la dita matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.

  Inici
 • Taxes

  La quantia de la quotes a abonar per la subscripció del conveni especial de prestació d'assistència sanitària serà la següent, en funció de l'edat del subscriptor en la data en què es merite la corresponent quota mensual:

  1r - Si el subscriptor té menys de 65 anys: quota mensual de 60 euros.
  2n - Si el subscriptor té 65 o més anys: quota mensual de 157 euros.

  En el cas que el subscriptor del conveni fóra menor de 65 anys i durant la seua vigència complira la mencionada edat, la quota quedarà automàticament actualitzada segons l'import previst per als 65 anys. L'actualització tindrà efectes des del primer dia del mes següent a aquell en què haja arribat als 65 anys d'edat.

  Els imports de les quotes assenyalats en l'apartat anterior s'exigiran en la seua integritat per cada mes natural de vigència del conveni. No obstant l'anterior, l'import de la quota corresponent al mes d'inici i al d'extinció del conveni es prorratejarà en funció dels dies de vigència del conveni en els mencionats mesos.

  Les quotes s'abonaran per mitjà de domiciliació bancària en el compte obert en l'entitat que es designe en la sol·licitud, de la que haurà de ser titular la persona que subscriga el conveni. El pagament de les quotes posteriors a la primera haurà d'efectuar-se dins dels deu primers dies naturals del mes a què corresponguen.

  Excepcionalment, quan es justifique la impossibilitat d'efectuar el pagament per mitjà de domiciliació bancària, la conselleria competent en matèria de sanitat podrà autoritzar el pagament de les quotes per mitjà d'autoliquidació i ingrés de preu públic en entitat financera col·laboradora de la Generalitat, utilitzant el model 046 que s'habilite a este efecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  -En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Sol·licitud de subscripció de conveni especial de prestació d'assistència sanitària
  -En el cas de ciutadans espanyols, el Document Nacional d'Identitat (DNI) en vigor. En el cas de persones que no tinguen nacionalitat espanyola, document acreditatiu del Número d'Identitat d'Estranger (NIE), o a falta d'això document nacional d'identitat o passaport en vigor.
  En el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, este requisit es comprovarà per mitjà de consulta al sistema de verificació de dades de residència.
  -Documentació acreditativa de la residència efectiva a Espanya del sol·licitant durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.
  -Documentació acreditativa del compliment del requisit d'empadronament del sol·licitant en un municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en la data de sol·licitar la subscripció del conveni especial (en el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, este requisit es comprovarà per mitjà de consulta al sistema de verificació de dades de residència).
  -Orde de domiciliació de deute directe SEPA.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI ESPECIAL DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMB LA GENERALITAT

  ADHESIÓ Al SISTEMA DE PAGAMENT PER DOMICILIACIÓ DE TAXES ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les persones interessades en la subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària hauran de sol·licitar-ho formalment davant de la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat de la província on radique el seu municipi de residència, presentant la corresponent sol·licitud de subscripció.

  La direcció territorial competent, a la vista de la sol·licitud presentada i del compliment dels requisits exigits, dictarà una resolució motivada sobre la procedència de subscriure el conveni especial i la notificarà en un termini màxim de 30 dies comptats des del següent a aquell en què es reba la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'haja dictat i notificat la corresponent resolució, la sol·licitud de subscripció del conveni especial s'entendrà estimada.

  La persona interessada disposarà d'un termini màxim de tres mesos, comptats a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació de la resolució que estime la seua sol·licitud o al de la seua estimació per silenci, per a formalitzar el conveni especial amb l'administració pública a què haja dirigit la seua sol·licitud. Transcorregut el dit termini sense que s'haja procedit a la formalització del conveni especial per causa imputable a la persona interessada s'entendrà caducat el procediment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció feta al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Informació complementària

  * EXTINCIÓ DEL CONVENI
  El conveni d'assistència sanitària s'extingix per qualsevol de les causes següents:
  a) Per defunció de la persona que haja subscrit el conveni especial.
  b) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial adquirisca la condició de persona assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, o passe a tindre cobertura sanitària per un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de seguretat social o dels convenis bilaterals que en la mencionada matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.
  c) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial deixe de tindre la seua residència efectiva a Espanya.
  d) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial deixe d'estar empadronada en algun municipi de la Comunitat.
  e) Per decisió de la persona que haja subscrit el conveni especial, comunicada de manera fefaent a l'Administració Pública amb què l'haja formalitzat.
  f) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dos mensualitats consecutives o a tres alternatives.
  g) Per incompliment d'alguna de les condicions particulars que establisca el conveni.

  Obligacions

  -La subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària determina per a la persona que el subscriga l'obligació d'abonar a la Generalitat, en concepte de contraprestació econòmica, les quotes econòmiques establides, les quals tenen la consideració de preu públic.
  -L'obligació de pagament de les quotes derivada de la subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària començarà en la data de la seua formalització i existirà mentres mantinga la seua vigència i fins a la seua extinció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 190/2013 , de 20 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Conveni especial de prestació d'assistència sanitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut (DOCV núm. 7179 de 24/12/13).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 190/2013, de 20 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.