Sol·licitud de subscripció amb la Generalitat d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211848
|
Codi GVA: 17044
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

-El conveni especial de prestació d'assistència sanitària subscrit amb la Generalitat permet accedir a les prestacions sanitàries de la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del Sistema Nacional de Salut, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i durant el període de temps en què el conveni estiga vigent.

 

-El conveni especial no cobrix les prestacions incloses en la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut, com són la prestació farmacèutica, ortoprotètica, de productes dietètics o el transport sanitari no urgent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* EXTINCIÓ DEL CONVENI

El conveni d'assistència sanitària s'extingix per qualsevol de les següents causes:

a) Per defunció de la persona que haja subscrit el conveni especial.

b) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial adquirisca la condició de persona assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, o passe a tindre cobertura sanitària per un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en esta matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.*(El/la usuari/a ha de remetre la informació de la seua baixa a l'òrgan competent: Registre de la Direcció Territorial de Sanitat, de la província en què estiga registrat el/la ciutadà/a. Si la persona no informa, és possible que se li cobre la taxa fins que creuen les seues dades amb els organismes que indiquen la seua baixa)

c) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial deixe de tindre la seua residència efectiva a Espanya.*(El/la usuari/a ha de remetre la informació de la seua baixa a l'òrgan competent: Registre de la Direcció Territorial de Sanitat, de la província en què estiga registrat el/la ciutadà/a. Si la persona no informa, és possible que se li cobre la taxa fins que creuen les seues dades amb els organismes que indiquen la seua baixa)

d) Quan la persona que haja subscrit el conveni especial deixe d'estar empadronada en algun municipi de la Comunitat.*(El/la usuari/a ha de remetre la informació de la seua baixa a l'òrgan competent: Registre de la Direcció Territorial de Sanitat, de la província en què estiga registrat el/la ciutadà/a. Si la persona no informa, és possible que se li cobre la taxa fins que creuen les seues dades amb els organismes que indiquen la seua baixa)

e) Per decisió de la persona que haja subscrit el conveni especial, comunicada de mode fefaent a l'Administració Pública amb la qual ho haja formalitzat.

f) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dues mensualitats consecutives o a tres alternatives.

g) Per incompliment d'alguna de les condicions particulars que establisca el conveni.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, ni tinguen accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, i que acrediten la residència efectiva a Espanya, en el territori dels altres estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa o del Regne Unit, durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

 

No podran sol·licitar la formalització d'un nou conveni especial de prestació d'assistència sanitària fins que haja transcorregut el termini d'un any a comptar des de l'endemà de l'extinció de l'anterior, aquelles persones que, havent subscrit amb anterioritat un conveni especial de prestació d'assistència sanitària, este s'haguera extingit per alguna de les següents causes:

 

a) Per decisió de la persona que haja subscrit el conveni especial comunicada de manera fefaent a la Conselleria competent en matèria de sanitat.

 

b) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dues mensualitats consecutives o a tres alternatives.

 

c) Per incompliment de les condicions particulars que establisca el conveni.

Requisits

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya, en el territori dels altres estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa o del Regne Unit, durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

 

b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat.

 

c) No tindre accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en esta matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.

Com es tramita

Procés de tramitació

Les persones interessades en la subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària hauran de sol·licitar-lo formalment davant la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat de la província on radique el seu municipi de residència, presentant la corresponent sol·licitud de subscripció.

 

La Direcció Territorial competent, a la vista de la sol·licitud presentada i del compliment dels requisits exigits, dictarà resolució motivada sobre la procedència de subscriure el conveni especial i la notificarà en un termini màxim de 30 dies comptats des del següent a aquell en què es reba la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'haja dictat i notificat la corresponent resolució, la sol·licitud de subscripció del conveni especial s'entendrà estimada.

 

La persona interessada disposarà d'un termini màxim de tres mesos, comptats a partir de l'endemà d'aquell en el qual tinga lloc la notificació de la resolució que estime la seua sol·licitud o al de la seua estimació per silenci, per a formalitzar el conveni especial amb l'administració pública a la qual haja dirigit la seua sol·licitud. Transcorregut este termini sense que s'haja procedit a la formalització del conveni especial per causa imputable a la persona interessada s'entendrà caducat el procediment.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Termini obert durant tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud de subscripció de conveni especial de prestació d'assistència sanitària - En el cas de ciutadans espanyols, el Document Nacional d'Identitat (DNI) en vigor. En el cas de persones que no tinguen nacionalitat espanyola, document acreditatiu del Número d'Identitat d'Estranger (NIE), o...
Saber més
Taxa o pagament

La subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària determina per a la persona que el subscriga l'obligació d'abonar a la Generalitat, en concepte de contraprestació econòmica, les quotes econòmiques establides, les quals tenen la consideració de preu públic.

 

La CUANTIA DE LES QUOTES a abonar per la subscripció del conveni especial de prestació d'assistència sanitària serà la següent, en funció de l'edat del subscriptor en la data en què es reporte la corresponent quota mensual:

 

1r.- Si el subscriptor té menys de 65 anys: quota mensual de 60 euros.

2n.- Si el subscriptor té 65 o més anys: quota mensual de 157 euros.

 

En el cas que el subscriptor del conveni anara menor de 65 anys i durant la seua vigència complira aquesta edat, la quota quedarà automàticament actualitzada segons l'import previst per als 65 anys. L'actualització tindrà efectes des del primer dia del mes següent a aquell en què haja aconseguit els 65 anys d'edat.

 

Els imports de les quotes assenyalats en l'apartat anterior s'exigiran en la seua integritat per cada mes natural de vigència del convenio.no obstante l'anterior, l'import de la quota corresponent al mes d'inici i al d'extinció del conveni es prorratejarà en funció dels dies de vigència del conveni en aquests mesos.

 

Les quotes s'abonaran mitjançant domiciliació bancària en el compte obert en l'entitat que es designe en la sol·licitud, de la qual haurà de ser titular la persona que subscriga el conveni. El pagament de les quotes posteriors a la primera haurà d'efectuar-se dins dels deu primers dies naturals del mes a què corresponguen.

 

Excepcionalment, quan es justifique la impossibilitat d'efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària, la Conselleria competent en matèria de sanitat podrà autoritzar el pagament de les quotes mitjançant autoliquidació i ingrés de preu públic en entitat financera col·laboradora de la Generalitat, emprant el model 046 que s'habilite a aquest efecte.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones que ho sol·liciten que no estant obligades a la presentació telemàtica, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà...
Saber més
Presencial

- Podran presentar-se:

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com

en els restants registres electrònics de les administracions públiques.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre i notificar el procediment de subscripció de conveni especial de prestació d'assistència sanitària , és de 30 dies comptats des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'haja dictat i notificat la corresponent resolució, la...
Saber més
Obligacions
-La subscripció d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària determina per a la persona que el subscriga l'obligació d'abonar a la Generalitat, en concepte de contraprestació econòmica, les quotes econòmiques establides, les quals tenen la consideració de preu públic. -L'obligació...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.