Detall de Procediments

Sol·licitud de subscripció amb la Generalitat d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subscripció amb la Generalitat d'un conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.

  Objecte del tràmit

  -El conveni especial de prestació d'assistència sanitària subscrit amb la Generalitat permet accedir a les prestacions sanitàries de la cartera comuna bàsica de servicis assistencials del Sistema Nacional de Salut, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i durant el període de temps en què el conveni estiga vigent.

  -El conveni especial no cobrix les prestacions incloses en la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut, com són la prestació farmacèutica, ortoprotètica, de productes dietètics o el transport sanitari no urgent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana que no tinguen la condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, ni tinguen accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, i que acrediten la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

  No podran sol·licitar la formalització d'un nou conveni especial de prestació d'assistència sanitària fins tant haja transcorregut el termini d'un any a comptar de l'endemà de l'extinció de l'anterior, aquelles persones que, una vegada subscrit amb anterioritat un conveni especial de prestació d'assistència sanitària, este s'haja extingit per alguna de les causes següents:

  a) Per decisió de la persona que haja subscrit el conveni especial comunicada de manera fefaent a la conselleria competent en matèria de sanitat.

  b) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dos mensualitats consecutives o a tres alternatives.

  c) Per incompliment de les condicions particulars que establisca el conveni.

  Requeriments

  a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.

  b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat.

  c) No tindre accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en la dita matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  -En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Sol·licitud de subscripció de conveni especial de prestació d'assistència sanitària
  -En el cas de ciutadans espanyols, el Document Nacional d'Identitat (DNI) en vigor. En el cas de persones que no tinguen nacionalitat espanyola, document acreditatiu del Número d'Identitat d'Estranger (NIE), o a falta d'això document nacional d'identitat o passaport en vigor.
  En el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, este requisit es comprovarà per mitjà de consulta al sistema de verificació de dades de residència.
  -Documentació acreditativa de la residència efectiva a Espanya del sol·licitant durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.
  -Documentació acreditativa del compliment del requisit d'empadronament del sol·licitant en un municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en la data de sol·licitar la subscripció del conveni especial (en el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, este requisit es comprovarà per mitjà de consulta al sistema de verificació de dades de residència).
  -Orde de domiciliació de deute directe SEPA.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI ESPECIAL DE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMB LA GENERALITAT

  ORDE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SÀPIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.