Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Tramitació dels organismes de certificació administrativa en matèria de qualitat de l'edificació (OCAces).

  Objecte del tràmit

  Regulació del registre, obligacions i activitat dels organismes de certificació administrativa en matèria de qualitat de l'edificació (OCAces)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats de control de qualitat de l'edificació regulades en l'article 14 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, modificat per l'article 15 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i pel Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es despleguen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació, on s'establix la naturalesa i les obligacions per a l'exercici de la seua activitat.

  Requeriments

  - Els sol·licitants seran entitats de control de qualitat de l'edificació regulades en l'article 14 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació i en el Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es despleguen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seua activitat.

  - Condicions generals dels OCAces segons l'art. 22 del Decret 184/2013, de 5 de desembre, del Consell:
  a) Titulació del personal, arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent, vàlida per a l'exercici d'estes professions en territori espanyol, dins dels 5 anys anteriors a la de sol·licitud d'habilitació, amb experiència professional en matèria d'edificació, dins dels 5 anys anteriors a la de sol·licitud d'habilitació.
  b) Tindre subscrita una pòlissa de assegurança de responsabilitat civil de quantia mínima d'1.000.000 d'euros.
  c) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  La sol·licitud implica l'autorització a l'administració competent en matèria d'habitatge perquè demane a l'Agència Tributària i altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris amb vista a la justificació dels aspectes requerits per a la concessió de la resolució, com el compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i Conselleria competent en matèria d'Hisenda, i amb la Seguretat Social, i informació patrimonial.

  Així mateix, quan dins del marc de col·laboració amb la Generalitat i l'Administració General de l'Estat l'òrgan competent puga disposar de la informació prevista en el Reial Decret 522/2006, de 28 d'abril, no caldrà aportar esta documentació, quan es puguen comprovar les dades personals d'identitat i residència a través del Sistema de Verificació de Dades

  Tot l'anterior es comunica en virtut del que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14/10/2010).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha límit de termini per a la presentació de la declaració responsable.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  . Declaració responsable en format normalitzat amb els documents següents:

  - Documentació justificativa de disposar de personal qualificat amb titulació conforme amb el Decret 184/2013 de 5 de desembre del Consell, amb experiència professional en matèria d'edificació, que acredita per mitjà de certificats de la titulació i de l'experiència requerida, que s'adjunten a la present declaració.
  - Còpia de la pòlissa de assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera, per a donar cobertura a les possibles responsabilitats, segons documentació acreditativa que s'adjunta a la present declaració.

  La declaració i documents presentats hauran de recollir les dades següents:

  - Identificació de la persona responsable de l'entitat.
  - Domicili de l'entitat i de les seues oficines.
  - Número d'inscripció com a entitat de control de qualitat de l'edificació, en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, obtinga directament les dades relatives d'identificació personal i de residència, i de compliment de les obligacions tributàries enfront de l'administració i enfront de la Seguretat Social, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** Còpia del DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  ** Justificant de compliment de les obligacions tributàries davant de l'Administració.
  ** Justificant de compliment de les obligacions tributàries davant de la Seguretat Social.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ORGANISME DE CERTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. OCAce

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la declaració responsable i documentació per a sol·licitar la inscripció de l'entitat en el registre d'organismes de certificació administrativa en matèria de qualitat de l'edificació (OCAce).
  2. Resolució d'inscripció en el Registre OCAce emesa per la Direcció General competent en matèria d'habitatge.
  3. Si la resolució és positiva es publicarà en la web de la conselleria competent en matèria d'habitatge, en el Registre de les OCAce.
  4. Qualsevol modificació que es realitze respecte al que s'ha indicat en la declaració responsable ha de comunicar-se a l'òrgan competent en el termini de 30 dies des que es produïsca.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes comptat des de la seua notificació, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17054

  Tramitació

  clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web Conselleria

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE núm. 266, de 06/11/99).
  - Decret 151/2009 , de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament (DOCV núm. 6118, de 07/10/09).
  - Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es despleguen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació, per a l'exercici de la seua activitat (BOE núm. 97, de 22/04/10).
  - Decret 184/2013 , de 5 de desembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis de vivenda i allotjament (DOCV núm. 7168, de 09/12/09).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

  Vegeu el Decret 151/2009, de 2 d' octubre.

  Vegeu el Reial Decret 410/2010, de 31 de març.

  Vegeu el Decret 184/2013, de 5 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.