Ajudes a les inversions en cellers de la Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211852
|
Codi GVA: 17056
Descarregar informació
Termini obert

Fins 31-01-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir suport financer a les inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i infraestructures vinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització, fins i tot amb la finalitat de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles.

 

Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles esmentats en l'annex VII, part II del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que s'hagen produït en territori espanyol.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-01-2025
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Observacions

- Modificacions de les operacions:

 

Les modificacions de les operacions aprovades s'ajustaran al que es preveu en l'article 28 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre.

 

Totes les modificacions es comunicaran a la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària, la qual serà competent per a concedir les autoritzacions prèvies.

 

No es permetran més de dos sol·licituds de modificació per operació i anualitat, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Podran presentar sol·licituds per a acollir-se a les ajudes de la intervenció d'inversions:

 

a) Empreses vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produïsquen o comercialitzen els productes que preveu l'annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, o que, a conseqüència de l'execució de l'operació objecte de la sol·licitud d'ajuda, comencen aquesta producció o comercialització. Les empreses han d'estar constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. Quan es tracte d'empreses l'activitat de les quals siga únicament la comercialització, almenys un 80 % de la seua facturació de l'últim exercici tancat haurà de procedir de la comercialització dels productes vitivinícoles esmentats.

 

b) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes d'acord amb l'article 152 del Reglament UE 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i les seues associacions.

 

c) Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, dels productes esmentats en l'annex VII, part II d'aquest reglament.

 

d) Organitzacions interprofessionals.

 

e) Organitzacions professionals.

 

2. El sol·licitant no podrà ser beneficiari de la subvenció en qualsevol de les circumstàncies següents:

 

a) Quan es trobe en situació de crisi, segons es defineix en les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01, de la Comissió, de 31 de juliol de 2014).

 

b) Quan es trobe en procés d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari.

 

c) Haver sigut declarat insolvent en qualsevol procediment.

 

d) Trobar-se declarat en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni.

 

e) Estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitat segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

 

f) Quan no quede acreditat el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que preveu el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits

Requisits de les sol·licituds:

 

1. Les operacions d'inversió han d'estar clarament definides amb l'especificació de les accions i la seua duració i el detall dels conceptes de despesa que componen cada acció i els costos estimats de cada una.

Igualment, s'ha d'especificar l'objectiu, o els objectius, estratègics i generals als quals cada acció pretén contribuir.

 

2. Donar garanties que els costos de l'operació proposada no superen els preus normals de mercat i es compleix la moderació de costos.

 

Els imports màxims subvencionables que preveu l'annex XI del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre, no eximeixen de l'obligació d'avaluar la moderació dels costos.

 

La moderació de costos s'avaluarà mitjançant la comparació de diferents ofertes:

 

Amb caràcter general, el sol·licitant haurà d'aportar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors. Aquestes ofertes han de ser comparables, clares, detallades i emeses per proveïdors independents.

 

L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d'acord amb criteris d'eficàcia i economia, i s'ha de justificar expressament l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa, així com, si és el cas, la inexistència de suficients proveïdors.

 

3. Coherència entre les estratègies proposades pel sol·licitant, els objectius fixats per aquest i el probable efecte i èxit de l'operació en la millora del rendiment general de la transformació o comercialització, en les instal·lacions del sol·licitant i la seua adaptació a les demandes del mercat, en l'augment de la seua competitivitat o en la seua sostenibilitat ambiental.

 

Costos subvencionables:

 

1. Es consideraran subvencionables els costos de les accions següents:

 

a) Construcció, adquisició o millora de béns immobles.

 

b) Compra de nova maquinària i equips fins al valor de mercat del producte.

Dins d'aquests costos, queden incloses les inversions en actius materials consistents en sistemes que generen energia, sempre que la quantitat energia anual generada no supere la quantitat d'energia consumida anualment en les instal·lacions objecte de la inversió.

 

c) Costos administratius vinculats als costos que preveuen les lletres a i b, com ara honoraris d'arquitectura, enginyeria i assessoria, així com estudis de viabilitat, amb el límit del 4 % dels costos subvencionables totals de l'expedient.

 

d) L'adquisició o el desenvolupament de suports lògics d'ordinador i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i el registre de marques col·lectives.

 

2. L'ajuda a les inversions podrà consistir en operacions:

 

a) Anuals, que afectaran l'exercici financer següent a l'exercici financer en el qual es tanque el termini de presentació de sol·licituds d'ajuda.

 

b) Biennals, que afectaran els dos exercicis financers següents a l'exercici financer en el qual es tanque el termini de presentació de sol·licituds d'ajuda. Hauran de tindre un mínim del 50 % de l'import dels conceptes de despesa aprovats inclosos en el primer exercici immediatament següent a l'exercici financer en el qual es tanque el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda objecte de la convocatòria.

 

 

En les sol·licituds concurrents a la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds de les quals s'inicia l'1 de febrer de 2026 i finalitza el 31 de gener de 2027, no serà admissible la presentació d'operacions que afecten pressupostàriament dos exercicis financers, de manera que les accions previstes hauran de ser executades, pagades i justificades abans de l'1 de març de 2028.

 

3. Només podrà presentar-se una sol·licitud per establiment i convocatòria.

 

4. Els imports màxims subvencionables per als conceptes assenyalats en l'annex XI del Reial decret 905/2022 s'atindran als límits que s'indiquen en aquest annex, de manera que quan en una operació concreta se superen aquests límits, l'excés serà considerat cost no subvencionable.

 

5. No tindran la consideració de subvencionables les despeses que estableix l'annex XII del Reial decret 905/2022.

 

La compra de barriques, botes i tines de fusta de qualsevol capacitat no és subvencionable, excepte quan es derive d'un augment de la capacitat productiva del celler, siguen de nova adquisició i tinguen una vida útil igual o superior a tres anys, comptats a partir de la data del pagament final en microempreses i pimes, i igual o superior a cinc anys, comptats a partir de la data del pagament final en empreses intermèdies i grans.

 

A més, perquè aquests elements puguen ser subvencionats, s'hauran de complir simultàniament les condicions següents:

 

1) Cada un dels elements objecte d'ajuda haurà de comptar amb un codi alfanumèric, o matrícula, individualitzat, en el qual s'inclourà el codi assignat per l'òrgan gestor de la sol·licitud d'ajuda. Aquest codi haurà d'estar marcat de manera indeleble i fàcilment accessible als controladors de la subvenció.

2) Al llarg del període de durabilitat, aquests elements no podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes diferents dels productes vitivinícoles ni emmagatzemar-se en espais diferents dels dedicats a elaboració o criança.

3) Si, a data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'establiment disposa d'elements d'aquest tipus, aquests elements hauran d'estar inventariats o bé el sol·licitant haurà de demostrar documentalment el nombre d'aquests elements de què disposa i la seua capacitat total a data de presentació de la sol·licitud.

4) Amb independència de l'anterior, a l'hora d'avaluar la capacitat de barriques, botes i/o tines instal·lades en un establiment, no es tindran en compte els presents en l'establiment, però que no siguen propietat de l'empresa sol·licitant, o d'altres amb les quals mantinga vincles d'associació o vinculació.

5) En tot cas, al llarg del període de durabilitat, el nombre net d'elements en ús productiu d'aquesta naturalesa propietat del sol·licitant en l'establiment, independentment que es troben subvencionats, no podrà ser objecte de disminució.

Com es tramita

Procés de tramitació

Procediment

 

1. L'òrgan gestor de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca examinarà les sol·licituds quant a la seua conformitat amb la normativa aplicable i requerirà al sol·licitant, si és el cas, la presentació de la documentació o informació a esmenar, o de l'addicional pertinent.

 

Este òrgan establirà una selecció i priorització de les sol·licituds d'acord amb els criteris de prioritat i la seua ponderació segons els annexos XIII i XIV del Reial decret 905/2022, de 26 d'octubre de 2022.

Una vegada remeses al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació les necessitats de finançament, s'acordarà en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural l'assignació de fons per a la Comunitat Valenciana. Estes necessitats es justificaran amb base en el llistat prioritzat de sol·licituds admissibles que aconseguisquen els 25 punts.

 

En cas de produir-se empats, es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguen major puntuació en la valoració de les operacions. Si persistix l'empat, es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguen major puntuació en la suma de les valoracions dels criteris 2.1, 2.2 i 2.3. Si encara persistix l'empat, es donarà prioritat a les sol·licituds que tinguen major puntuació en el següent criteri que més puntuació tinga o en la suma dels següents criteris que major puntuació tinguen, en cas d'existir diversos criteris amb la mateixa puntuació, i així successivament. Si encara persistix l'empat, es donarà prioritat a les sol·licituds presentades en primer lloc segons data, minut i segon del registre d'entrada.

 

La direcció general competent en matèria d'indústries agroalimentàries dictarà les resolucions corresponents i les notificarà a les persones beneficiàries.

 

2. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la Conferència Sectorial d'assignació de fons. Transcorregut el termini de sis mesos sense haver-se notificat als interessats resolució cap, estos podran entendre desestimada la seua sol·licitud d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

 

Les resolucions es notificaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc17056) i en les aprovatòries s'indicarà almenys l'import de les inversions considerades subvencionables, l'ajuda concedida i el calendari d'execució aprovat, així com, si és el cas, les condicions particulars a complir pel beneficiari.

 

3. En el cas de resolució aprovatòria, en el termini d'un mes següent a la notificació de la resolució de concessió, el beneficiari haurà d'aportar:

a) Una acceptació expressa dels termes de la concessió de la subvenció (Annex 9).

b) Un document acreditatiu del depòsit d'una garantia de bona execució per un import del 15% de l'import del finançament comunitari, amb la finalitat d'assegurar que el beneficiari execute les accions que formen part de l'operació.

Criteris de valoració

- Criteris de prioritat

 

Els que estableixen els annexos XIII i XIV del Reial decret 905/2022, de 26 d'octubre de 2022.

Òrgans de tramitació
La tramitació i instrucció del procediment correspon a la direcció general competent en matèria d'indústries agroalimentàries, de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Sol·licitud

Termini
Fins 31-01-2025

De conformitat amb el que es preveu en la normativa reguladora, les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se abans de l'1 de febrer de cada any.

Documentació
a) En tots els casos: - Acreditació del compliment del requisit previst en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Annex A0 degudament omplit. - Acreditació de la representació legal de l'entitat sol·licitant, si és el cas. - Certificat de grandària...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de la Conferència Sectorial d'assignació de fons.
Quantia i cobrament
1. La quantia de l'ajuda serà el percentatge següent dels costos d'inversió admissibles: - a) 40 % per a les microempreses i petites i mitjanes empreses (categoria PIME segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003). -...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció de l'Agència de Foment i Garantia Agrària, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més
Òrgans resolució
De conformitat amb el que es preveu en l'article 27.1 del Reial decret 905/2022, una vegada assignats els fons per la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària dictarà les resolucions corresponents i les notificaran...
Saber més

Justificació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més