Ajudes a les inversions en cellers de la Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211852
|
Codi GVA: 17056
Descarregar informació
Termini obert

Fins 31-01-2025

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir suport financer a les inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i infraestructures vinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització, fins i tot amb la finalitat de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-01-2025
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Observacions

- Modificacions de les operacions: Les modificacions de les operacions aprovades s'ajustaran al que es preveu en l'article 28 del Reial decret 905/2022, de 25 d'octubre. Totes les modificacions es comunicaran a la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària, la qual serà competent...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Podran presentar sol·licituds per a acollir-se a les ajudes de la intervenció d'inversions: a) Empreses vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produïsquen o comercialitzen els productes que preveu l'annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell,...

Saber més
Requisits

Requisits de les sol·licituds: 1. Les operacions d'inversió han d'estar clarament definides amb l'especificació de les accions i la seua duració i el detall dels conceptes de despesa que componen cada acció i els costos estimats de cada una. Igualment, s'ha d'especificar l'objectiu, o els...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Procediment 1. L'òrgan gestor de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca examinarà les sol·licituds quant a la seua conformitat amb la normativa aplicable i requerirà al sol·licitant, si és el cas, la presentació de la documentació o informació a esmenar, o de l'addicional pertinent. ...
Saber més
Criteris de valoració
- Criteris de prioritat Els que estableixen els annexos XIII i XIV del Reial decret 905/2022, de 26 d'octubre de 2022.
Òrgans de tramitació
La tramitació i instrucció del procediment correspon a la direcció general competent en matèria d'indústries agroalimentàries, de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Sol·licitud

Termini
Fins 31-01-2025

De conformitat amb el que es preveu en la normativa reguladora, les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se abans de l'1 de febrer de cada any.

Documentació
a) En tots els casos: - Acreditació del compliment del requisit previst en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Annex A0 degudament omplit. - Acreditació de la representació legal de l'entitat sol·licitant, si és el cas. - Certificat de grandària...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la data de la Conferència Sectorial d'assignació de fons.
Quantia i cobrament
1. La quantia de l'ajuda serà el percentatge següent dels costos d'inversió admissibles: - a) 40 % per a les microempreses i petites i mitjanes empreses (categoria PIME segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003). -...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció de l'Agència de Foment i Garantia Agrària, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Saber més
Òrgans resolució
De conformitat amb el que es preveu en l'article 27.1 del Reial decret 905/2022, una vegada assignats els fons per la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària dictarà les resolucions corresponents i les notificaran...
Saber més

Justificació

Termini
Termini obert
Forma de presentació
Telemàtica
Els qui sol·liciten i perceben ajudes de la Intervenció Sectorial Vitivinícola es relacionaran amb la conselleria competent en matèria d'agricultura exclusivament per mitjans electrònics, ja siguen persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat, d'acord amb els articles 3.2 del Reial...
Saber més