• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a l'aplicació de la mesura d'inversions del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol (PASV) a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Tenen com a objectiu la concessió de suport financer a inversions que milloren el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola, la seua adaptació a les demandes del mercat i la seua competitivitat.
  Aquestes inversions es referiran a la producció, comercialització, o les dues, dels productes vitivinícoles (annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013) produïts en territori espanyol, que es realitzen en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola o en estructures i instruments de comercialització, fins i tot, a fi de millorar l'estalvi d'energia, l'eficiència energètica global i els processos sostenibles.

  Es consideraran subvencionables els costos de les accions següents:
  a) Construcció, adquisició o millora de béns immobles;
  b) compra de nova maquinària i equip fins al valor de mercat del producte;
  c) costos generals vinculats a les despeses previstes en les lletres a i b, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de serveis viaris, amb el límit del 8 % del pressupost aprovat per a l'operació d'inversió.
  d) L'adquisició o el desenvolupament de suports lògics d'ordinador i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i el registre de marques col·lectives.
  Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d'inversió, per als conceptes assenyalats en l'annex XVIII, s'atindran als límits que s'indiquen en el dit annex, de manera que, quan en una operació concreta se superen aquests límits, l'excés serà considerat despesa no subvencionable.

  No tindran la consideració de subvencionables les despeses establides en l'annex XIX.

  En el cas que les bótes siguen subvencionades, s'hauran de complir simultàniament les condicions següents:

  1) Cada un dels elements objecte d'ajuda haurà de disposar d'un codi alfanumèric, o matrícula, individualitzat, en què s'inclourà el codi assignat per l'òrgan gestor de la sol·licitud d'ajuda. Aquest codi haurà d'estar marcat de forma indeleblement i fàcilment accessible als controladors de la subvenció.
  2) Al llarg del període de durabilitat, aquests elements no podran destinar-se a l'emmagatzematge de productes diferents dels productes vitivinícoles, ni emmagatzemar-se en espais diferents als dedicats a l'elaboració o la criança.
  3) Si, en data presentació de la sol·licitud d'ajuda, l'establiment disposa d'elements d'aquest tipus, els dits elements hauran d'estar inventariats o bé el sol·licitant haurà de demostrar documentalment el nombre d'aquests elements de què disposa i la seua capacitat total en data presentació de la sol·licitud.
  4) Amb independència de l'anterior, a l'hora d'avaluar la capacitat de bótes, tonells i/o tines instal·lats en un establiment, no es tindran en compte aquells presents en l'establiment però que no siguen propietat de l'empresa sol·licitant, o d'altres amb què mantinga vincles d'associació o vinculació.
  5) En tot cas, al llarg del període de durabilitat, el nombre net d'elements en ús productiu d'aquesta naturalesa propietat del sol·licitant en l'establiment, independentment del fet que es troben subvencionats, no podrà ser objecte de disminució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar sol·licituds per a acollir-se al finançament de la mesura d'inversions:
  a) Empreses vitivinícoles constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, que produïsquen o comercialitzen productes vitivinícoles (annex VII, part II del Reglament [UE] núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013) en el moment de la sol·licitud, o que comencen a fer-ho com a conseqüència de l'execució de l'operació objecte de la sol·licitud d'ajuda. Si es dediquen només a la comercialització, serà necessari que, com a mínim, el 80 % de la seua facturació de l'últim exercici tancat procedisca de la comercialització de productes vitivinícoles. No es concedirà l'ajuda a les empreses en dificultat, segons es defineixen en la Comunicació 2014/C-249/01, de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi.
  b) Organitzacions de productors vitivinícoles, reconegudes d'acord amb l'article 152 Reglament UE 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  c) Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, constituïdes amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud, dels productes mencionats en l'annex VII, part II del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  d) Organitzacions interprofessionals

  Requeriments

  S'examinaran les sol·licituds d'acord amb els criteris següents:
  1. Les operacions d'inversió estaran clarament definides amb l'especificació de les accions i la durada que tenen, i el detall dels conceptes de despesa que componen cada acció i els costos estimats de cada una d'aquestes.
  Igualment s'especificarà l'objectiu, o els objectius, estratègics i generals, a què cada acció pretén contribuir.

  2. Garanties que els costos de l'operació proposada no superen els preus normals de mercat i es compleix la moderació de costos.
  Els imports màxims subvencionables previstos en l'annex XVIII del Reial Decret 1363/2018, de 2 de novembre, no eximeixen de l'obligació d'avaluar la moderació dels costos.
  En el cas que les autoritats competents consideren que els costos superen els preus normals de mercat, o que no es compleix la moderació de costos, requeriran al sol·licitant l'esmena de la sol·licitud o que ho justifique degudament.
  La moderació de costos s'avaluarà per mitjà de la comparació de diferents ofertes:
  Amb caràcter general, el sol·licitant haurà d'aportar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei o l'entrega del bé.
  S'haurà d'avaluar, almenys, la independència de les ofertes, que els elements de les ofertes siguen comparables i la claredat i el detall de la descripció de les ofertes.
  L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d'acord amb criteris d'eficàcia i economia, per a la qual cosa s'ha de justificar expressament l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa, així com, si és el cas, la inexistència de suficients proveïdors. Aquest aspecte serà igualment aplicat quan el finalment executat no coincidisca amb el que s'ha aprovat.
  3. El sol·licitant demostra que té accés a recursos tècnics i financers suficients per a garantir que s'execute l'operació correctament i que l'empresa no està en situació de crisi (article 50, apartat 2, paràgraf tercer, del Reglament 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre).
  El sol·licitant haurà de demostrar la viabilitat econòmica de l'empresa, excepte quan siga estatutàriament una organització sense ànim de lucre.
  El sol·licitant no podrà ser beneficiari de la subvenció, en qualsevol de les circumstàncies següents:
  a) Quan es trobe en situació de crisi, segons es defineix en les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01, de la Comissió, de 31 de juliol de 2014).
  b) Quan es trobe en procés d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarada insolvent en qualsevol procediment, trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitada d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
  c) Quan no quede acreditat el compliment de les seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes previstos pel Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  4. Coherència de les estratègies proposades pel sol·licitant amb els objectius fixats per aquest i el probable efecte i èxit de l'operació en la millora del rendiment general de la transformació o comercialització, en les instal·lacions del sol·licitant i la seua adaptació a les demandes del mercat i l'augment de la seua competitivitat.
  No es concedirà cap ajuda en els casos en què siguen detectades situacions d'incoherència dins de les sol·licituds d'ajuda o que reflectisquen expectatives no suficientment documentades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A la Comunitat Valenciana, la quantia de l'ajuda serà el percentatge dels costos d'inversió admissibles següent (article 50.4 del Reglament [UE] núm. 1308/2013):
  - a) el 40% per a les microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (categoria PIME, segons es defineixen en títol I, article 2, apartat 1 de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003),
  - b) la meitat del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb menys de 750 empleats o que tinguen un volum de negocisinferior a 200 milions d'euros,
  - c) la quarta part del percentatge de l'apartat a anterior per a empreses que no estiguen dins de la categoria PIME, amb 750 o més empleats i que tinguen un volum de negocis igual o superior a 200 milions d'euros.
  La Conferència Sectorial podrà disminuir el tipus d'ajuda establit per a l'apartat a anterior en un màxim de 10 punts, fins a esgotar el pressupost de la fitxa financera, exclusivament en el cas que no s'arribe a abastar un mínim de cobertura del 50 % del nombre total de sol·licituds en l'àmbit estatal que arriben al mínim de puntuació (20 sobre 100 punts) en la fase de valoració.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE L'AJUDA DEL PROGRAMA DE SUPORT 2019-2023:
  =====================================================
  1. La inversió haurà de ser justificada i pagada com a màxim en dos exercicis FEAGA.
  2. La justificació per part del beneficiari davant de l'administració competent haurà de realitzar-se abans de l'1 de març de cada exercici FEAGA. Es podrà concedir una pròrroga sempre que siga sol·licitada abans de la data anteriorment indicada, i sense que la dita pròrroga puga excedir el 29 d'abril del mateix any.
  3. D'acord amb el calendari d'execució, el beneficiari haurà de presentar la sol·licitud de pagament de l'ajuda davant de les autoritats competents, que hauran d'emetre una resolució de pagament una vegada se certifique que s'han executat les accions previstes en l'operació d'inversió i aquestes hauran de realitzar el pagament al beneficiari en un termini màxim de 12 mesos des de la data de la sol·licitud de pagament, per mitjà de transferència bancària. Els formularis del pagament de l'ajuda estaran disponibles a partir de l'inici de l'exercici FEAGA 2019.
  4. Els impresos normalitzats de la sol·licitud de pagament de les ajudes a inversions (annexos B0, B1, B2 i B3), igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, estaran disponibles en l'URL:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=17056&id_page=&id_site=&id_cas=docs

  5. La sol·licitud de pagament (annex B0) ha d'anar acompanyada, almenys, de la documentació següent:

  a) Memòria d'execució valorada, amb la relació de despeses, factures i justificants de pagament. A més, la memòria d'execució ha d'incloure la relació de les diferències existents entre els treballs aprovats en la resolució i els realitzats, i si és el cas, la justificació de les causes excepcionals o de força major.
  b) Declaració del beneficiari sobre el fet de no haver sol·licitat o percebut cap altra ajuda per a la mateixa inversió ni de trobar-se immers en un procés de reintegrament de subvencions (formulari).
  c) Declaració responsable referida al compte bancari en què se sol·licita l'ingrés de la subvenció.
  d) En el cas d'adquisició d'edificacions, s'haurà d'aportar, a més, un certificat d'un taxador independent degudament acreditat, o d'un òrgan o organisme públic degudament autoritzat, en el qual s'acredite que el preu de compra no excedeix el valor de mercat, desglossant el valor del sòl a preus de mercat
  e) Llista de justificants de la despesa total (annex B1), juntament amb les factures o els documents comptables de valor probatori equivalent, respecte de la despesa, i acreditació dels pagaments.
  f) Relació de les diferències entre els treballs aprovats i els realitzats (annex B2).
  g) Declaració responsable (annex B5) en compliment de la normativa aplicable a les ajudes obtingudes.
  h) Certificat d'obres per un tècnic competent i en el qual s'indique que les obres realitzades s'ajusten al projecte auxiliat.
  i) Document de traçabilitat per a l'obra civil, signat per un tècnic competent.
  j) Actualitzar la seua situació registral, en el Registre d'Establiments Agroalimentaris (REA) amb la inversió subvencionada, abans del pagament corresponent a l'última anualitat de l'ajuda concedida.
  k) Acreditació del fet que el beneficiari es troba al corrent respecte de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, així com pel reintegrament de subvencions, en el cas que no haja autoritzat l'òrgan gestor per a la seua comprovació.
  l) Si és el cas, llicència definitiva municipal d'obres i la seua liquidació.
  m) Si és el cas, declaració d'interés comunitari (DIC).
  n) Si és el cas, llicència ambiental.
  o) En cas de béns inscriptibles subvencionats, inscripció en el Registre de la Propietat amb la indicació que és un bé subvencionat i l'import obtingut.
  p) En el cas de compra de noves bótes, certificat que acredite l'increment del parc de bótes del celler i la seua capacitat total, adjuntant documentació que ho justifique.
  q) Qualsevol altra documentació exigida per normativa de compliment obligatori, així com la indicada en la resolució de concessió a fi d'acreditar alguna de les circumstàncies o els requisits necessaris per a concedir l'ajuda.

  6. El pagament de l'ajuda estarà supeditat a la presentació dels comptes justificatius de la inversió, verificats per un auditor de comptes o societat d'auditoria inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes o, a falta d'això, a la verificació per part de la comunitat autònoma de les factures i els documents mencionats anteriorment. Aquesta comprovació inclourà, com a mínim, una inspecció in situ per a cada expedient d'ajuda.
  7. Quan l'operació s'haja executat totalment però no quede acreditada una inversió subvencionable equivalent, almenys, al 60 % de la inicialment aprovada, no s'abonarà cap ajuda.
  8. L'ajuda corresponent al pagament final es pagarà una vegada que s'haja confirmat que totes les accions que formen part de l'operació global coberta per la sol·licitud d'ajuda, aprovada o modificada, s'han executat totalment i han sigut objecte de controls administratius i sobre el terreny, excepte en els casos de força major o circumstàncies excepcionals en l'accepció de l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
  9. Si es comprovara en els controls que l'operació global coberta per la sol·licitud d'ajuda, aprovada o modificada, no s'ha executat totalment per causes que no siguen de força major o circumstàncies excepcionals en l'accepció de l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i s'han abonat ajudes per accions individuals que formen part de l'operació global prevista en la sol·licitud d'ajuda, s'exigirà el reintegrament de les quantitats abonades més els interessos corresponents i s'iniciarà el procediment sancionador corresponent, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar-se abans de l'1 de febrer de l'any corresponent a l'exercici FEAGA anterior al que es pretenga presentar la sol·licitud de pagament, sense perjudici que les comunitats autònomes puguen preveure altres terminis més restrictius (Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 961247382

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17056

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) En tots els casos:

  -Sol·licitud d'ajudes a inversions degudament omplida (annex A0).

  -Targeta d'identificació fiscal.

  -Acreditació de la representació legal de l'entitat sol·licitant, si és el cas.

  -Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix projecte.

  -Declaració sobre la dimensió de l'empresa. En el cas que l'empresa sol·licitant estiga associada o vinculada a altres empreses, s'hauran d'aportar certificats dels percentatges de participació en el capital social.

  -Acreditació de la titularitat de l'immoble vinculat a les inversions.

  -Tres ofertes de diferents proveïdors de tots i cada un dels béns i costos d'inversió, independentment de la quantia dels seus imports.

  -Model de domiciliació bancària, en el cas que no es trobe d'alta el compte bancari en l'organisme pagador (AVFGA).

  -Objectius de les inversions (annex A1).

  -Memòria de les inversions, seguint el model indicat en l'annex A2.

  -Informació econòmica, financera i social (annex A3).

  -Informació tècnica + dossier tècnic (annex A4).

  -Informació comercial (annex A5).

  -Document "Activitat comercial", seguint el model indicat en l'annex A5.

  -Relació de pressupostos de les inversions previstes (annex A6).

  -Calendari de les inversions (annex A7).

  b) En el cas de cellers en funcionament:

  -Model de declaració d'alta censal en l'IAE o còpia de l'últim rebut de pagament del dit impost.

  -Declaracions de producció obligatòries de l'última campanya (annexos III i IV).

  -Llicència ambiental o llicència d'obertura.

  -Si és el cas, còpia de la certificació EMAS i/o ISO 14.001.

  -Si és el cas, còpia del certificat "Wineries for Climate Protection".

  -Si és el cas, còpia de les normes de verema aprovades per acord de l'assemblea, junta rectora o òrgans de govern de l'empresa corresponents als tres anys anteriors a la data de la sol·licitud d'ajuda. S'hi han d'adjuntar còpies dels tres seients en el llibre d'actes.

  -En el cas d'inversions destinades a la implantació de la indústria 4.0, còpia de l'informe de l'anàlisi de la maduresa digital de l'empresa a través de l'"Eina d'Autodiagnòstic Digital Avançada I (HADA)".

  c) En el cas de noves empreses, a més:

  -Estudi de viabilitat de l'empresa.

  d) Cooperatives, SAT i societats mercantils, a més:

  -Còpia de les escriptures públiques de constitució i d'actes més rellevants en vigor amb les seues inscripcions en el registre públic corresponent.

  -Certificat acreditatiu de la composició de l'òrgan de govern de l'entitat i de l'acord en el dit òrgan de la sol·licitud d'aquesta ajuda.

  -Comptes anuals dels tres últims exercicis comptables tancats, juntament amb la certificació del seu depòsit en el registre corresponent. S'hi adjuntaran, en cas que existisquen, l'informe d'auditoria i de gestió.

  -En el cas que l'entitat sol·licitant pertanga a un grup empresarial i estiga inclosa en els comptes consolidats del grup, cal aportar els comptes consolidats dels tres últims exercicis tancats, juntament amb la certificació del seu depòsit en el registre corresponent. S'hi ha d'adjuntar l'informe d'auditoria i de gestió.


  e) Persones físiques, a més:

  -Còpia de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms.

  -Còpia de les declaracions de l'IRPF presentades en els tres últims anys.

  f) Comunitats de béns, a més:

  -Còpia del document de constitució de la comunitat de béns.

  -Certificat acreditatiu de la composició de l'òrgan de govern de la comunitat i de l'acord en el dit òrgan de la sol·licitud d'aquesta ajuda.

  -Comptabilitat o llibres d'ingressos i despeses dels tres últims exercicis tancats.

  -Còpia de les 3 últimes declaracions de l'IRPF de tots els comuners.

  g) Associacions de dos o més productors amb personalitat jurídica, a més:

  -Còpia del document de constitució de l'associació.

  -Certificat acreditatiu del percentatge de participació en la inversió de cada un dels productors.

  -Declaració de la dimensió de l'empresa de cada un dels associats.

  h) Si se sol·liciten ajudes per a l'adquisició de bótes, a més:

  -Còpia de l'inventari amb el nombre de bótes i la seua capacitat total en data presentació de la sol·licitud.

  i) Si se sol·liciten ajudes per a inversions que incloguen obra civil, a més:

  -Projecte tècnic en format digital i en suport paper.

  -Llicència d'obres o, a falta d'això, la sol·licitud d'aquesta.

  -Annex A9: declaració del tècnic projectista.

  -Annex A10: declaració del director d'obra.

  j) Si se sol·liciten ajudes per a l'adquisició d'edificacions, a més:

  -Certificat d'un taxador independent en què s'acredite que el preu de compra no excedeix el valor de mercat, desglossant el valor del sòl a preu del mercat.

  k) Si les inversions orientades a l'increment de l'eficiència energètica superen el 30 % de l'import de la inversió sol·licitada, a més:

  -En el cas de millora d'instal·lacions existents, haurà d'aportar-se còpia del certificat emés per un expert independent que acredite un estalvi energètic mínim del 15 %.

  l) Si el sol·licitant no és titular d'un celler i les seues inversions estan destinades a la transformació de la totalitat de la producció de raïm propi, a més:

  -Acreditar la titularitat d'una vinya.

  m) Si se sol·liciten ajudes per als costos d'assessorament tècnic de les inversions, a més:

  -Informe tècnic elaborat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.

  -Annex A11: declaració de l'assessor tècnic.

  n) En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament informació tributària i de la Seguretat Social:

  -Certificats d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal, Agència Tributària autonòmica i la Tresoreria de la Seguretat Social.

  o) Qualsevol document que l'òrgan gestor considere necessari per a la correcta aplicació d'aquestes ajudes.

  Els impresos normalitzats de la sol·licitud d'ajudes a inversions (annex A0) i de la documentació que l'acompanya (declaració sobre la dimensió de l'empresa, declaració d'ajudes sol·licitades o concedides, model de domiciliació bancària i annexos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10 i A11), així com els corresponents a l'acceptació de l'ajuda (annex A8), igual que la informació bàsica sobre aquestes ajudes, estaran disponibles en l'URL:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=17056&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  Impresos associats

  [A0] SOL·LICITUD D'AJUDES A INVERSIONS PSSV 2019-2023

  [A1] OBJECTIUS DE LES INVERSIONS

  [A2] MEMÒRIA DE LES INVERSIONS

  [A3] INFORMACIÓ ECONÒMICA, FINANCERA I SOCIAL AJUDES PSSV 2019-2023

  [A4] INFORMACIÓ TÈCNICA. AJUDES PSSV 2019-2023

  [A5] INFORMACIÓ COMERCIAL. AJUDES PSSV 2019-2023

  [A6] RELACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LES INVERSIONS PREVISTES (AJUDES PSSV 2019-2023)

  [A7] CALENDARI D'INVERSIONS

  [A9] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC PROJECTISTA

  [A10] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL DIRECTOR D'OBRA

  [A11] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ASSESSOR TÈCNIC

  DECLARACIÓ DE SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER ORGANISMES PÚBLICS O PRIVATS PER AL MATEIX OBJECTE

  DECLARACIÓ DE LA DIMENSIÓ DE L'EMPRESA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [A8] AJUDES PER A INVERSIONS DINS DEL PSSV 2019-2023 ACCEPTACIÓ DE L'AJUDA

  [B0] SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES (AJUDES PASV 2019-2023)

  [B1] LLISTA DE JUSTIFICANTS DEL GASTO TOTAL (RELATIVA ALS GASTOS D'ESTA PETICIÓ DE PAGAMENT) (AJUDES PASV 2019-2023)

  [B2] RELACIÓ DE INVERSIONS APROVADES INICIALMENT I MODIFICACIONS REALITZADES (AJUDES PASV 2019-2023)

  [B3] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE (AJUDES PASV 2019-2023)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els interessats que vulguen acollir-se a una ajuda per a una operació d'inversió objecte de finançament comunitari hauran de presentar la corresponent sol·licitud dirigida a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què es trobe ubicat l'establiment en què es realitzarà la inversió.

  En els casos d'operacions de comercialització desvinculades físicament del celler i en tots els casos d'operacions de comercialització en altres estats membres, els interessats hauran de presentar la corresponent sol·licitud davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què es trobe ubicat el domicili fiscal del sol·licitant.

  1. Les comunitats autònomes examinaran les sol·licituds quant a la seua conformitat amb el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, i requeriran al sol·licitant, si és el cas, la presentació de la documentació o informació que cal esmenar, o de l'addicional pertinent.

  2. Les eventuals al·legacions que hagen pogut presentar els sol·licitants després de la presentació de la sol·licitud i abans de l'emissió de la resolució de l'ajuda hauran d'haver sigut valorades per les autoritats competents de les comunitats autònomes abans de la remissió de la llista provisional de sol·licituds prioritzades al MAPAMA.

  3. Les comunitats autònomes elaboraran una llista provisional amb les sol·licituds seleccionades i prioritzades d'acord amb els criteris de priorització establits en l'àmbit nacional, segons l'annex XX i la ponderació dels criteris establida en l'àmbit autonòmic segons l'annex XXI de l'esmentat Reial decret 5/2018, i la remetran al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient abans del 16 de juliol en la primera convocatòria, i de l'1 de maig de cada any en la resta. La llista tindrà format electrònic, de conformitat amb la part A de l'annex XXII del dit reial decret.

  4. A partir de les llistes provisionals de les sol·licituds seleccionades per les comunitats autònomes, la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient elaborarà la proposta de llista definitiva i la sotmetrà a l'informe vinculant de la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.

  5. No s'inclouran en la proposta de llista definitiva aquelles sol·licituds que en la fase de valoració no arriben a un mínim de 20 sobre 100 punts.

  6. La llista definitiva de sol·licituds aprovada en cada convocatòria es generarà per al conjunt de les comunitats autònomes per mitjà de l'aprovació de les millors sol·licituds de cada comunitat autònoma.

  7. Una vegada informada per la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural la llista definitiva de les sol·licituds seleccionades, les comunitats autònomes dictaran les resolucions corresponents i les notificaran als beneficiaris.

  El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

  8. La comunitat autònoma emetrà les corresponents resolucions denegatòries motivades per a aquells casos en què es desestime la sol·licitud d'ajuda i els recursos que, si és el cas, procedisquen.
  Transcorregut el termini de sis mesos sense haver-se notificat als interessats cap resolució, aquests podran entendre desestimada la seua sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  9. En les resolucions s'han d'indicar, almenys, les dades següents: l'import de les inversions considerades subvencionables, l'ajuda concedida i el calendari d'execució aprovat.

  10. En el cas de resolució positiva, en els deu dies següents a la notificació de la resolució de concessió, el beneficiari haurà d'aportar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent una acceptació expressa dels termes de la concessió de subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, o impugnar-se directament davant de l'ordre jurisdiccional per mitjà de la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17056

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar obligats a això, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: URL http://www.gva.es/va/proc17056

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18056

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  En el cas dels annexos A2 i A4, caldrà annexar la memòria i el dossier tècnic, seguint el guió indicat en aquests. En el cas de l'annex A5, caldrà annexar el document d'activitat comercial de l'empresa, seguint l'índex del model indicat.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Modificacions de les operacions:

  El beneficiari podrà sol·licitar la modificació de l'operació d'inversió inicialment aprovada. Qualsevol modificació de l'operació haurà de comunicar-se a la Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC per a la seua AUTORITZACIÓ PRÈVIA a l'execució.
  2. Totes les modificacions es comunicaran a la Direcció General de Desenvolupament Rural i PAC abans de l'1 de febrer de l'exercici FEAGA en què s'ha de sol·licitar el pagament de les inversions objecte de modificació.
  3. Per a l'autorització de les modificacions, es tindran en compte les condicions i limitacions assenyalades a continuació:
  a) No s'autoritzaran modificacions que alteren els objectius estratègics o generals amb què va ser aprovada l'operació.
  b) No s'autoritzaran modificacions que alteren les condicions d'elegibilitat ni la puntuació dels criteris de priorització.
  c) No s'autoritzaran modificacions que no estiguen degudament justificades.
  d) No s'autoritzaran modificacions que suposen un canvi de beneficiari, llevat que el nou siga resultant d'un procés de fusió, de compravenda o una transformació del tipus de societat o personalitat jurídica, i no s'alteren les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda.
  e) No s'autoritzaran modificacions que suposen un trasllat de pagaments d'un exercici FEAGA a un altre.
  f) No s'autoritzaran modificacions que suposen una reducció de la inversió objecte d'ajuda superior al 40 % de la inicialment aprovada.

  4. Les modificacions que suposen una disminució dels pressupostos aprovats suposaran la reducció proporcional de la subvenció concedida.
  5. Les modificacions que suposen un increment dels pressupostos aprovats no suposaran un increment de la subvenció concedida.
  6. Es podran efectuar, sense autorització prèvia a la sol·licitud de pagament, transferències financeres entre les accions d'una operació ja aprovada fins a un màxim del 20 % de l'import inicialment aprovat per a cada acció, sempre que no se supere l'import total de l'ajuda aprovada per a l'operació, així com canvis que suposen un estalvi global de fins al 20 % de l'import inicialment aprovat per a cada acció, sempre que:
  a) No afecten l'admissibilitat de qualsevol part de l'operació i els seus objectius estratègics i generals.
  b) Estiguen degudament justificades.
  c) No suposen un trasllat de pagaments d'un exercici FEAGA a un altre.
  7. Així mateix, es podran efectuar sense aprovació prèvia a la sol·licitud de pagament les modificacions previstes en la part B de l'annex XXII:
  -Canvi de marca o de proveïdor d'una màquina o instal·lació, sempre que es mantinguen o milloren les seues característiques tècniques considerant aspectes com el rendiment, els consums energètics i el manteniment.
  -Canvi en el nombre de bótes, sempre que es mantinga la capacitat total i les seues característiques d'acord amb la tipologia prevista en l'epígraf V de l'annex XVIII.

  Criteris de valoració

  Es troben recollits en l'annex 20 i 21del Reial Decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, i en l'annex XXI es recull la ponderació dels criteris de prioritat de la Comunitat Valenciana.

  Per a facilitar la seua aplicació, els formularis estan disponibles en l'apartat "Documents associats".

  Obligacions

  Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes hauran de:

  a) Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

  b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l'activitat, i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general en relació amb les subvencions i les ajudes concedides, i aportar tota la informació que li requerisquen en l'exercici de les dites actuacions. Així mateix, hauran de sotmetre's als controls sobre el terreny i, a posteriori, als que realitzarà l'òrgan competent i qualsevol organisme de l'AVFGA o de la Comissió Europea amb competències de control de fons FEAGA.

  d) Acreditar la durabilitat de les operacions relatives a les inversions durant els cinc anys següents des de la data del pagament final de l'ajuda. Aquesta permanència serà exigible així mateix als adquirents, en els supòsits de transmissió de l'activitat productiva i de les infraestructures lligades a aquesta objecte de l'ajuda i s'haurà d'acreditar fefaentment que aquesta circumstància és coneguda i acceptada pels adquirents, de conformitat amb el que preveu l'article 72 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre. En cas contrari, qualsevol supòsit de reintegrament seria exigible sobre el beneficiari original de l'ajuda.

  e) Comunicar a l'òrgan concedent en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i/o l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes s'efectue durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan procedisca, d'acord amb el que estableixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  g) Permetre a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, o a les entitats nomenades per a fer-ho, el control de qualitat dels treballs realitzats i el material utilitzat.

  h) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

  Sancions

  En el cas que el beneficiari execute totes les accions que formen part de l'operació global coberta per la sol·licitud d'ajuda, aprovada o modificada, però incomplisca les obligacions formals que són assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció, serà considerada una infracció lleu segons el que preveu l'article 56 lletra c, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i serà sancionat de conformitat amb el previst en l'article 61 de la llei mencionada, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals.

  En el cas que el beneficiari no execute totes les accions que formen part de l'operació global coberta per la sol·licitud d'ajuda, aprovada o modificada, serà considerada una infracció greu segons el que preveu l'article 57 lletra b, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i serà sancionat de conformitat amb el previst en l'article 62 de la Llei esmentada, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1038/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris.
  - Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.
  - Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
  - Resolució del 13 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es publiquen els formularis i la documentació que cal presentar amb les sol·licituds de les ajudes a inversions establides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol a la Comunitat Valenciana.(DOGV núm. 8255, de 15/03/2018)
  - Extracte de la Resolució de 13 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es publiquen els formularis i la documentació que cal presentar amb les sol·licituds de les ajudes a inversions establides en el programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8255, de 15/03/2018)
  - Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

  Llista de normativa

  Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 13 de març de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 13 de març de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.