Detall de Procediment

Inscripció de l'alumnat oficial presencial i de l'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2023.

Codi SIA: 211855
Codi GUC: 17070
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-02-2023
24-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Concretament es convoquen les següents proves: 1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol com a llengua estrangera, èuscar, finés, francés, grec, italià, neerlandés, japonés, polonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés. 2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol com a llengua estrangera, èuscar, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés. 3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol com a llengua estrangera, francés, italià, portugués i valencià. 4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol com a llengua estrangera, francés, italià i valencià. L'alumnat matriculat en l'eoivirtual.com en un curs conduent a la prova unificada de certificació de nivell B1, B2, C1 o C2 de valencià i/o de nivell B1, B2 i C1 d'anglés haurà d'inscriure's per a realitzar la PUC de manera presencial en l'escola oficial d'idiomes que trie i en l'idioma i nivell en què estiga matriculat. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes. És requisit imprescindible efectuar la inscripció per a poder realitzar la PUC.

Observacions

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes. ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES: Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns. Per a qualsevol consulta sobre la matrícula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova. El llistat d'aquestes escoles està disponible en la següent secció web: https://eoi.gva.es/va/centres

Requisits

ALUMNAT OFICIAL PRESENCIAL: 1. Per a inscriure's en la prova unificada de certificació dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova. 2. L'alumnat que, al llarg del curs acadèmic 2022-2023, estiga matriculat en alguna de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana en l'últim curs de nivell B1, B2, C1 o C2 només podrà inscriure's per a realitzar la PUC en l'escola oficial d'idiomes on curse els estudis. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes. 3. L'alumnat oficial presencial matriculat en un curs, tant conduent com no conduent a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en què estiga matriculat. A més, podrà presentar-se a la PUC en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. En ambdós casos haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure. 4. Les persones candidates que hagen detectat errors en les dades de matriculació hauran de comunicar-ho a la secretaria del centre. Les reclamacions, si és el cas, s'adreçaran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent. 5. A la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en PUC. ALUMNAT OFICIAL DE L'EOIVIRTUAL.COM: 1. L'alumnat de l'eoivirtual.com que haja detectat errors en les seues dades d'inscripció hauran de comunicar-ho a la secretaria de l'eoivirtual.com. Les reclamacions, si fora el cas, s'adreçaran al director o directora de l'eoivirtual.com. 2. El llistat provisional i definitiu de l'alumnat admés a les proves es publicarà en el web de l'eoivirtual.com. 3. L'alumnat de l'eoivirtual.com inscrit en la PUC haurà d'estar pendent de la convocatòria de les proves escrites i orals, de la publicació de resultats i dels terminis i procediment de revisió en el web de l'EOI presencial on s'haja inscrit. 4. L'alumnat de l'eoivirtual.com matriculat en un curs, tant conduent com no conduent a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en què estiga matriculat. A més, podrà presentar-se a la PUC en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. En ambdós casos haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana matriculat en un curs conduent a una prova de certificació que desitja realitzar la inscripció a la prova (només del nivell i idioma en què estiga matriculat). Alumnat matriculat en l'eoivirtual.com en un curs conduent a la prova unificada de certificació.

Normativa del procediment

  • DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  • ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2023. (DOGV nº 9536, de 17/02/2023)

Termini

El termini de matriculació de l'alumnat oficial és des de les 10:00 hores del dia 20 de febrer fins a les 23:59 hores del dia 24 de febrer de 2023.

Documentació

Per a poder inscriure's en la prova unificada de certificació de l'idioma i nivell en què l'alumne/a estiga matriculat/a, haureu de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu NIA (Número d'Identificació de l'Alumnat). Si no el sabeu, consulteu-lo en la pàgina web o en la secretaria de la vostra escola oficial d'idiomes. L'enllaç del procediment telemàtic d'aquest alumnat es trobarà a la pàgina web https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

Taxa o pagament

L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana o matriculat en l'eoivirtual.com no ha de pagar taxes per al curs de l'idioma i nivell en el que estiga matriculat.

Presentació

Presencial
La llista d'escoles oficials d'idiomes es troba en la secció web: https://eoi.gva.es/es/centres
Telemàtica
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070 IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Requisits tècnics informàtics: - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents (Aquesta informació també es troba enllaçada en l'apartat "Informació Complementària").

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana i l'alumnat de l'eoivirtual.com que s'inscriga per a la realització de la prova unificada de certificació de 2023, haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica de la seua inscripció.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No