Detall de Procediments

Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
  Concretament es convoquen les següents proves:
  1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés.
  2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués, rus, valencià i xinés.
  3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés, italià, portugués i valencià.
  4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol per a estrangers, francés i valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana matriculat en un curs conduent a una prova de certificació que desitja realitzar la inscripció a la prova (només del nivell i idioma en què estiga matriculat).

  Requeriments

  1. Per a inscriure's en la prova unificada de certificació dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova.

  2. Alumnat oficial d'una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana matriculat en un curs conduent a una prova de certificació que desitja realitzar la inscripció a la prova:

  a) Haurà de formalitzar la seua inscripció en el idioma i nivell en què estiga matriculat exclusivament per via telemàtica i estarà exempt del pagament de taxes.

  b) L'alumnat oficial matriculat en un curs, tant conduent com no conduent a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en què estiga matriculat. A més, podrà presentar-se, en qualitat d'alumnat lliure, a la PUC, en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. En ambdós casos haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.

  3. A la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en PUC.

  Inici
 • Taxes

  L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana no ha de pagar taxes per al curs de l'idioma i nivell en el que estiga matriculat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matriculació de l'alumnat de That's English: serà des de les 10:00 h del dia 25 de maig a les 23:59 h del dia 26 de maig de 2021.

  El termini de matriculació de l'alumnat oficial: va ser des de les 10:00 h del dia 25 de febrer a les 23:59 h del dia 4 de març de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder inscriure's en la prova unificada de certificació de l'idioma i nivell en què l'alumne/a estiga matriculat/a, haureu de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu NIA (Número d'Identificació de l'Alumnat). Si no el sabeu, consulteu-lo en la pàgina web o en la secretaria de la vostra escola oficial d'idiomes.

  Es deu tindre en compte que la celebració de la prova queda supeditada a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova si la situació sanitària n'impedeix la celebració.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que s'inscriga per a la realització de la prova unificada de certificació de 2021, haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica de la seua inscripció.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Informació complementària

  ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES:
  Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  Per a qualsevol consulta sobre la matrícula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova.

  El llistat d'aquestes escoles està disponible en la següent secció web: https://eoi.gva.es/va/centres

  Enllaços

  Veure la secció web del Servei d'Idiomes i Programes Europeus

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  - RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.(DOGV nº 9026, de 23/02/2021))

  Llista de normativa

  ORDRE de 10 de març de 2008

  Vegeu RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.