• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de música i dansa caldrà superar una prova d'accés, d'acord amb l'article 49 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació. Per mitjà d'aquesta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals.

  Així mateix podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments professionals de música i dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics, i tecnicoinstrumentals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:
  1. Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de música i dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial .
  2. Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari, podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de música i dansa.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  55,15 €

  Taxa

  Taxes 2019:

  Proves d'accés Música (9665): 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s'opte.
  Proves d'accés Dansa (9668) : 55,15 euros per cada especialitat i curs a què s'opte.

  Pagament per mitjà de model 046, que es podrà generar en línia a través de la pàgina web oficial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Podran disposar d'una bonificació del 50 %, aportant documentació justificativa, els casos següents:

  a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
  c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

  Podran disposar d'exempció total del pagament de taxes, havent d'aportar la documentació justificativa, els casos següents:
  a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
  b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial
  b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
  c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1ª CONVOCATÒRIA

  INSCRIPCIÓ: 13 maig a les 9:00h a 20 maig a les 15h

  PROVES: 10 juny a 28 juny

  ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l'endemà de la inscripció fins al 24 de maig.

  LLISTATS PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de maig

  LLISTATS DEFINITIUS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 31 de maig  2ª CONVOCATÒRIA

  INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: 1 juliol a les 9:00h a 10 juliol a les 15h

  PROVES 2a CONVOCATÒRIA: 3 setembre a 10 setembre

  ENTREGA DOCUMENTACIÓ: a partir de l'endemà de la inscripció fins al 15 de juliol.

  LLISTATS PROVISIONALS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 16 de juliol

  LLISTATS DEFINITIUS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 22 de juliol

  (DOGV nº 8532,de 18/04/2019)

  * Consulteu en els mitjans de difusió dels centres l'horari establit per a la recepció de la documentació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés es realitzarà telemàticament, per als qui sol·liciten realitzar la prova en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana.

  Una vegada REGISTRADA s'haurà d'IMPRIMIR per a presentar-la obligatòriament, junt amb els documents adjunts corresponents, de forma presencial, en la secretaria de cada un dels centres en què desitge realitzar la prova, a partir de l'endemà de la inscripció en línia del procediment, fins al 24 de maig per a la primera convocatòria i fins al 15 de juliol per a la segona convocatòria, adjuntant justificant de pagament, junt amb la documentació sol·licitada perquè, d'aquesta manera, quede formalitzada la matrícula.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_PROMD-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17074

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) La sol·licitud d'inscripció impresa.

  b) Comprovant d'haver efectuat l'ingrés bancari per l'import de la taxa corresponent als drets d'examen, en el cas de conservatoris de titularitat de la Generalitat.

  c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial per a l'accés als ensenyaments.

  d) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l'ingrés o l'accés.

  e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.
  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Podran entendre's desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA (Aquest annex és únicament per als conservatoris municipals i centres autoritzats)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica per als qui sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  2. Presentació de la sol·licitud d'inscripció, així com la documentació adjunta requerida, en la secretaria del centre triat per a realitzar la prova d'accés.

  3. Els conservatoris que impartisquen ensenyaments professionals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en aquestes proves la informació i l'orientació necessàries per a la realització d'aquestes i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament emplenades i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra l'acte administratiu de publicació del llistat definitiu, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, de d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_PROMD-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17074

  Inici
 • Informació complementària

  Els aspirants que desitgen realitzar la prova d'accés a ensenyaments professionals de Música o Dansa en conservatoris que no siguen de titularitat pública de la Generalitat Valenciana o en centres autoritzats, efectuaran la inscripció segons establisca la normativa vigent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 156/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07).
  - Decret 158/2007 , de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les Ensenyances Professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances (DOCV núm. 5606 de 25/09/07).
  - Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
  - Orde 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementaels i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).
  - Resolució de 15 d'abril de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 156/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu el Decret 158/2007, de 21 de setembre.

  Vegeu l'Orde 28/2011, de 10 de maig.

  Vegeu l'Orde 49/2015, de 14 de maig

  Vegeu Resolució de 15 d'abril de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.