Detall de Procediment

Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana

Codi SIA:: 211856
Codi GVA:: 17074
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-05-2024
17-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de música i dansa serà necessari superar una prova d'accés. Mitjançant esta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals. Així mateix podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments professionals de música i dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics, i tècnic-instrumentals.

Observacions

Observacions

Els aspirants que desitgen realitzar la prova d'accés a ensenyaments professionals de Música o Dansa en conservatoris que no siguen de titularitat pública de la Generalitat Valenciana o en centres autoritzats, han d'efectuar la inscripció segons el que cada centre haja establit respecte de la tramitació de la sol·licitud.

Requisits

Requisits

Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional. NOTES: 1. Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de música i dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció del centre. 2. Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de música i dansa.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1a CONVOCATÒRIA ---------------------- INSCRIPCIÓ: des de les 09.00 del 6 de maig fins a les 23:59 del 17 de maig de 2024 LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS: 20 de maig de 2024 LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS: 24 de maig de 2024 PROVES: del 20 al 28 de juny de 2024, tots dos inclosos LLISTATS PROVISIONALS: 2 de juliol de 2024 LLISTATS DEFINITIUS: 9 de juliol de 2024 2a CONVOCATÒRIA ---------------------- INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: des de les 09.00 del 5 de juliol fins a les 15.00 del 8 de juliol de 2024 LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS 2a CONVOCATÒRIA: 9 de juliol de 2024 LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS 2a CONVOCATÒRIA: 15 de juliol de 2024 PROVES 2a CONVOCATÒRIA: del 19 al 23 de juliol de 2024, tots dos inclosos LLISTATS PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a CONVOCATÒRIA: fins al dia 24 de juliol de 2024 LLISTATS DEFINITIUS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a CONVOCATÒRIA: 30 de juliol de 2024

Formularis documentació

a) La sol·licitud original d'inscripció impresa (proporcionada en finalitzar la inscripció telemàtica). b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés als ensenyaments. d) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat al qual sol·licita l'ingrés o l'accés. e) Els aspirants amb alguna discapacitat que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Este òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes, podent entendre's desestimades les mateixes si no es dictara resolució expressa en l'esmentat termini. Contra estos actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes: EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'ESTE MATEIX TRÀMIT Podran disposar d'una bonificació del 50%, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos: a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. Podran disposar d'exempció total del pagament de taxes, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos: a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial. b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial c) Les persones al fet que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). d) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics a conseqüència d'actes terroristes (conforme a l'article 38 de la Llei 29/2011 de 22 de setembre).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ÚNICAMENT DE MANERA TELEMÀTICA. Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, esta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les esmentades proves, assumint les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada. A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova, o si és el cas, mares/parisques o tutors legals d'estos, hauran de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori). Els conservatoris que impartisquen ensenyaments professionals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en estes proves la informació i l'orientació necessàries per a la realització de les mateixes i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament emplenades i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa