Detall de Procediment

Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

Codi SIA: 211856
Codi GUC: 17074
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(03-07-2023
14-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, serà necessari superar una prova d'accés. Mitjançant aquesta prova, es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals. Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals.

Observacions

Els aspirants que desitgen realitzar la prova d'accés a ensenyaments professionals de Música o Dansa en conservatoris que no siguen de titularitat pública de la Generalitat Valenciana o en centres autoritzats, han d'efectuar la inscripció segons el que cada centre haja establit respecte de la tramitació de la sol·licitud.

Requisits

Els ensenyaments professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional. NOTES: 1. Els aspirants amb edats inferior a la que es fixa amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de Música i Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, han d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció del centre. 2. Els aspirants amb edats superiors a la que es fixa amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de Música i Dansa.

Normativa del procediment

  • DECRET 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances.(DOGV num. 5606 de 25.09.2007)
  • Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música i es regula l'accés a aquests ensenyaments (DOCV núm. 5606, de 25/09/07).
  • Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6522, de 17/05/11).
  • Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7526, de 15/05/15).

Termini

1a CONVOCATÒRIA - INSCRIPCIÓ: Del 8 de maig a les 09:00 hores al 19 de maig a les 15:00 hores de 2023. PROVES: Del 5 al 23 de juny de 2023. LLISTES PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 22 de maig de 2023. LLISTES DEFINITIVES D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 26 de maig de 2023. 2a CONVOCATÒRIA INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: Del 3 de juliol a les 09.00 hores al 14 de juliol a les 15.00 hores, de 2023. PROVES 2a CONVOCATÒRIA: De l'1 a l'11 de setembre de 2023. LLISTATS PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 17 de juliol de 2023. LLISTES DEFINITIVES D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a convocatòria: 21 de juliol de 2023.

Documentació

a) La sol·licitud original d'inscripció impresa. b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés als ensenyaments. d) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l'ingrés o l'accés. e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Podran entendre's desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

Taxa o pagament

Taxes 2023: EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'AQUEST MATEIX TRÀMIT o a través de l'enllaç: https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents: a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. b) Membres de famílies monoparentals de categoria general. c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general. Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents: c) Els membres de família nombrosa de categoria especial. b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial. b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat). c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Únicament de manera telemàtica Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les proves esmentades, per a la qual cosa s'assumeixen les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada. A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d'aquests, han de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori). Els conservatoris que impartisquen ensenyaments professionals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en aquestes proves la informació i l'orientació necessàries per a realitzar-les i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament omplides i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris.

òrgans de tramitació

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa