Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211856
|
Codi GVA: 17074
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de música i dansa serà necessari superar una prova d'accés. Mitjançant esta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals.

 

Així mateix podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments professionals de música i dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics, i tècnic-instrumentals.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Els aspirants que desitgen realitzar la prova d'accés a ensenyaments professionals de Música o Dansa en conservatoris que no siguen de titularitat pública de la Generalitat Valenciana o en centres autoritzats, han d'efectuar la inscripció segons el que cada centre haja establit respecte de la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Requisits

 

Els ensenyaments professionals de música i dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.

 

NOTES:

 

1. Els aspirants amb edats menors de la fixada amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de música i dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció del centre.

 

2. Els aspirants amb edats superiors a la fixada amb caràcter ordinari, podran sol·licitar davant la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de música i dansa.

Com es tramita

Procés de tramitació
ÚNICAMENT DE MANERA TELEMÀTICA. Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, esta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les esmentades proves, assumint les condicions...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

1a CONVOCATÒRIA

----------------------

 

INSCRIPCIÓ: des de les 09.00 del 6 de maig fins a les 23:59 del 17 de maig de 2024

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS: 20 de maig de 2024

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS: 24 de maig de 2024

 

PROVES: del 20 al 28 de juny de 2024, tots dos inclosos

 

LLISTATS PROVISIONALS: 2 de juliol de 2024

 

LLISTATS DEFINITIUS: 9 de juliol de 2024

 

 

 

2a CONVOCATÒRIA

----------------------

 

INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: des de les 09.00 del 5 de juliol fins a les 15.00 del 8 de juliol de 2024

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS 2a CONVOCATÒRIA: 9 de juliol de 2024

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS 2a CONVOCATÒRIA: 15 de juliol de 2024

 

PROVES 2a CONVOCATÒRIA: del 19 al 23 de juliol de 2024, tots dos inclosos

 

LLISTATS PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a CONVOCATÒRIA: fins al dia 24 de juliol de 2024

 

LLISTATS DEFINITIUS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a CONVOCATÒRIA: 30 de juliol de 2024

Documentació
a) La sol·licitud original d'inscripció impresa (proporcionada en finalitzar la inscripció telemàtica). b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés als ensenyaments. d) En el cas...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes:

 

EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'ESTE MATEIX TRÀMIT

 

 

 

Podran disposar d'una bonificació del 50%, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos:

 

a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.

c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

 

 

Podran disposar d'exempció total del pagament de taxes, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos:

 

a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.

b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial

c) Les persones al fet que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).

d) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics a conseqüència d'actes terroristes (conforme a l'article 38 de la Llei 29/2011 de 22 de setembre).

Resolució

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...

Saber més
Òrgans resolució