Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.

  Objecte del tràmit

  Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, serà necessari superar una prova d'accés, d'acord amb l'article 49 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Mitjançant aquesta prova, es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals.

  Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:
  1. Els aspirants amb edats inferior a la que es fixa amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de Música i Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, han d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.
  2. Els aspirants amb edats superiors a la que es fixa amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de Música i Dansa.

  Inici
 • Import de la Taxa 55,15 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUEST PROCEDIMENT NO ESTAN SUSPESOS

  1a CONVOCATÒRIA

  - INSCRIPCIÓ: 1 de juny a les 9.00 h a 9 de juny als 15.00.

  PROVES: 29 de juny al 10 de juliol.

  LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 15 de juny de 2020
  LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 19 de juny de 2020.

  2a CONVOCATÒRIA

  INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: del 15 de juliol a les 9.00 al 21 de juliol a les 15.00.

  PROVES 2a CONVOCATÒRIA: del 3 al 18 de setembre de 2020.

  LLISTATS PROVISIONALS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 27 de juliol de 2020.

  LLISTES DEFINITIVES PROFESSIONALS 2a convocatòria: 31 de juliol de 2020.

  (DOGV núm. 8833, de 12.06.2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament de manera telemàtica
  Una vegada omplida i registrada la sol·licitud telemàtica, aquesta quedarà arxivada, com a documentació per a poder realitzar les respectives proves d'ingrés i/o accés, en el/els conservatori/s on desitgen realitzar les proves esmentades, per a la qual cosa s'assumeixen les condicions en referència a la veracitat de tota la documentació enviada. A més, tot l'alumnat que vaja a realitzar la prova o, si és el cas, mares/pares o tutors legals d'aquests, han de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen (per a poder ser acarada per part del personal del conservatori).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PRUEBA_PROMD-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17074

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) La sol·licitud original d'inscripció impresa.

  b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen

  c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'e
  nsenyaments de règim especial per a l'accés als ensenyaments.

  d) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l'ingrés o l'accés.

  e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.
  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Podran entendre's desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.