Detall de Procediments

Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció per a la realització de les proves d'accés d'ensenyaments professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023, en els conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa, serà necessari superar una prova d'accés. Mitjançant aquesta prova, es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals.

  Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments professionals de Música i Dansa sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Els ensenyaments professionals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.

  NOTES:
  1. Els aspirants amb edats inferior a la que es fixa amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de Música i Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, han d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció del centre.
  2. Els aspirants amb edats superiors a la que es fixa amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de Música i Dansa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1a CONVOCATÒRIA

  - INSCRIPCIÓ: Del 9 de maig a les 9:00 hores al 20 de maig a les 15:00 hores de 2022.

  PROVES: Del 6 al 30 de juny de 2022.

  LLISTES PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 23 de maig de 2022.

  LLISTES DEFINITIVES D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de maig de 2022.

  2a CONVOCATÒRIA

  INSCRIPCIÓ 2a CONVOCATÒRIA: De l'1 de juliol a les 9.00 hores al 14 de juliol a les 15.00 hores, de 2022.

  PROVES 2a CONVOCATÒRIA: De l'1 al 9 de setembre de 2022.

  LLISTATS PROVISIONALS D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a Convocatòria: 15 de juliol de 2022.

  LLISTES DEFINITIVES D'ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2a convocatòria: 21 de juliol de 2022.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) La sol·licitud original d'inscripció impresa.

  b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen

  c) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés als ensenyaments.

  d) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat a què sol·licita l'ingrés o l'accés.

  e) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.
  La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Podran entendre's desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.