Detall de Procediment

Subvencions per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV)

Codi SIA: 211859
Codi GUC: 17084
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(12-01-2021
04-02-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El programa té com a objectiu fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i donar suport al desenvolupament d'empreses les activitats de les quals es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'I+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò que no preveu aquesta convocatòria.

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. L'IVACE subvencionarà els projectes de creació d'empreses de base tecnològica concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 50 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre. 2. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, ha d'estar comprés entre: a) 30.000 euros i 175.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, tinga un antiguitat inferior o igual a tres anys. b) 30.000 euros i 300.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentar la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys. Per al còmput de l'antiguitat de l'empresa sol·licitant, s'utilitzarà el criteri establit en l'article 22.2 del Reglament (UE) núm. 651/2014. En qualsevol cas, quan l'empresa sol·licitant no acredite comptar amb almenys dos treballadors/ores consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2019 -són computables a aquest efecte les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives--, ni haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2019, el pressupost subvencionable del projecte haurà d'estar comprés entre 30.000 euros i 100.000 euros. No es tindran en compte els projectes el pressupost subvencionable dels quals no estiga comprés entre els límits anteriors. 3. Les inversions subvencionades s'han de mantindre inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. Aquest requisit s'incomplirà si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents: a) El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització de l'activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana. b) El canvi en la titularitat de la inversió que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut. c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució del projecte de manera que es menyscaben els objectius originals. 4. Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant en aquesta convocatòria. 5. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i disposar d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant. * COSTOS SUBVENCIONABLES 1. D'acord amb el que estableix l'article 51 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els següents costos amb les limitacions que a continuació s'estableixen: a) Personal propi: Despeses (cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, limitat a un màxim de 40 euros/hora per persona) de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiga ocupat en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats d'I+D del projecte. A l'efecte del càlcul de l'ajuda, es considerarà un màxim per a aquest cost subvencionable de: - 125.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentar la sol·licitud, tinga una antiguitat inferior o igual a tres anys. - 200.000 euros, quan l'empresa sol·licitant, en el moment de presentar la sol·licitud, tinga una antiguitat superior a tres anys i inferior a cinc anys. En qualsevol cas, quan l'empresa sol·licitant no acredite comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2019 -són computables a aquest efecte les cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives-, ni haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2019, el cost subvencionable màxim per a aquest concepte serà de 70.000 euros. b) Inversions materials: Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'I+D+i de l'empresa. Quan la inversió consistisca en el desenvolupament de plantes pilot i prototips, es podran incloure els costos de materials i components que en passen a formar part. c) Inversions immaterials Adquisició de drets de patents, llicències, "know-how" o coneixements tècnics no patentats. En el cas de les llicències de programari, només es consideraran subvencionables les destinades en exclusiva a activitats d'I+D. d) Serveis externs: - Contractació de serveis d'I+D. Contractació amb centres o organismes d'investigació: costos d'investigació i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat d'investigació. - Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial, incloent-hi: plans d'empresa, màrqueting, mercats, comercialització, internacionalització i estratègics; auditories tecnològiques; registre de propietat industrial o intel·lectual; serveis destinats a l'homologació i certificació; disseny; estudis d'impacte ambiental i de cicle de vida de productes; assessorament per a presentació de projectes a convocatòries nacionals o internacionals, o per a la consecució d'informes motivats per a deducció fiscal. e) Despeses generals i altres despeses d'explotació. S'inclouen sota aquest concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivats directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents a les recollides en aquest article. Es calcularan com un tipus fix, per un import màxim d'un 15 % dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap mena de càlcul o justificació. 2. No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent com a tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Petites empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Han de tindre en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys. Empresa innovadora: qualsevol empresa que complisca almenys un dels requisits següents: a) Poder demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern i aportada amb la sol·licitud d'ajuda, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial. b) Tindre uns costos de recerca i desenvolupament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es complisquen aquests llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs. Empresa de base tecnològica (EBT): les que tenen una activitat principal present amb les característiques següents: a) Es tracta d'una activitat centrada en l'explotació de productes o serveis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la mateixa empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes d'investigació dels quals els hagen obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària ha de preveure el desenvolupament i l'evolució de les esmentades tecnologies i coneixements, i acreditar que disposa de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho. b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a introduir-los en el mercat, excloent-hi l'oferta de serveis d'I+D a mida per a tercers.

Normativa del procediment

  • Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  • ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  • Resolució de 18 de desembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica (CREATEC-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 8982, de 23/12/2020).
  • RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2022, de la Direcció General de l'IVACE, per la qual es modifiquen els terminis de justificació dels projectes aprovats en el marc de la Resolució de 18 de desembre de 2020, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen subvencions per a projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica (CREATEC-CV), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del FEDER. (DOGV nº 9290 de 03/03/2022)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 12 de gener de 2021 (DOGV 8982, de 23/12/2020) i finalitzarà el 4 de febrer de 2021 a les 23.59.59 hores.

Documentació

La presentació de les sol·licituds s'ha d'ajustar al que estableix l'article 5 de les bases reguladores. 1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es 2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació també s'ha de presentar utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5 de les bases reguladores. 3. Resta de documentació descrita en l'article 6 de la convocatòria: - Pla d'empresa, segons el guió incorporat en la memòria tècnica. Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si escau. - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que se'n dispose. En el cas que els contractes o els acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud que comprometen l'inici del projecte o algun aspecte essencial d'aquest, la sol·licitud serà denegada per contravindre el principi de l'efecte incentivador conforme a l'article 50.3 de les bases reguladores. - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'I+D+i l'import individual de les quals siga igual o supere la quantitat de 15.000 euros (IVA exclòs), s'han d'aportar amb la sol·licitud tres ofertes o un informe justificatiu segons estableix l'article 9.4 d'aquesta resolució. - Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals: Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa. - Documentació relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: Només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics. No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en: http://www.ivace.es, i s'han de presentar davant del Registre telemàtic de l'IVACE. Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat el conveni oportú. La presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria. En el cas que per qualsevol circumstància un mateix sol·licitant presentara diferents sol·licituds, es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, n'esmene la falta o presente els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte. - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes. - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades. - La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de l'ajuda. - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Criteris de valoració

1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts. 2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts: a) Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 19 punts. - Grau d'innovació del projecte, per a la qual cosa es considerarà l'exclusivitat de la tecnologia, així com el previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'existent en el mercat: 0-20 punts. - Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, per a la qual cosa es valorarà la propietat i l'ús exclusiu d'aquesta, la correlació que té amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fora necessària, la participació d'organismes d'investigació: 0-10. - Coherència del pla de treball mitjançant la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-8 punts. b) Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 16 punts. - Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat d'aquest: 0-18 punts. - Capacitat de l'equip promotor, per a la qual cosa es valorarà la capacitat científica que té -tecnològica i empresarial-, sempre que tinga una vinculació significativa en la gestió de l'empresa: 0-14. c) Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 10 punts. - Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: (0-10 punts) - Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, per a la qual cosa es valorarà l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir-hi. 0- 10 punts. d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts. - Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0 - 3 punts. - Mesures en matèria mediambiental, considerant en aquest apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate, disponible en ), i es valoraran els projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4 punts. - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

Obligacions

Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quantia i cobrament

1. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 70 % dels costos considerats com a subvencionables. 2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 0,4 milions d'euros, de conformitat amb el que preveu l'apartat c de l'article 22 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, per a les ajudes destinades a nous projectes empresarials. 3. L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'entitat beneficiària. 4. Amb la prèvia sol·licitud de l'empresa beneficiària, l'IVACE podrà anticipar el pagament fins a un 90 % de la subvenció concedida. Per a això, serà necessari la constitució d'una garantia del 15 % de l'import anticipat, que s'haurà de depositar en les delegacions de l'Agència Valenciana Tributària (AVT) a Alacant, Castelló o València.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Esgota via administrativa