Subvencions per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV)

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 211859
|
Codi GVA: 17084
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El programa té com a objectiu fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i donar suport al desenvolupament d'empreses les activitats de les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. L'IVACE subvencionarà els projectes de creació d'empreses de base tecnològica concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 50 de l'Ordre 27/2016, de...

Saber més
Normativa
 • Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les...
 • ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre...
 • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual...
 • Resolució de 18 de desembre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen...
 • RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2022, de la Direcció General de l'IVACE, per la qual es modifiquen els terminis de justificació dels projectes...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Petites empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Han de tindre en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del...
Saber més
Criteris de valoració
1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts. 2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts: a) Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 19...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 12 de gener de 2021 (DOGV 8982, de 23/12/2020) i finalitzarà el 4 de febrer de 2021 a les 23.59.59 hores.

Documentació
La presentació de les sol·licituds s'ha d'ajustar al que estableix l'article 5 de les bases reguladores. 1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es 2....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en: http://www.ivace.es, i s'han de presentar davant del Registre telemàtic de l'IVACE. Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen...
Saber més
  Enllaços

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 70 % dels costos considerats com a subvencionables. 2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 0,4 milions d'euros, de conformitat amb el que preveu l'apartat c de l'article 22 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17...
  Saber més
  Obligacions
  Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la present convocatòria, sense...
  Saber més