• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica (CREATEC-CV)

  Objecte del tràmit

  El programa té com a objectiu fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i fomentar el desenrotllament d'empreses les activitats de les quals es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.

  Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Orde 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria de i+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en les dites bases s'establixen les condicions de les ajudes en allò no previst en esta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica, amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats. Hauran de tindre en el moment de presentació de la sol·licitud una antiguitat inferior a cinc anys.

  Empresa innovadora: tota empresa que complisca almenys un dels requisits següents:
  a) Poder demostrar, per mitjà d'una avaluació realitzada per un expert extern i aportada junt amb la sol·licitud d'ajuda, que desenrotllarà, en un futur previsible, productes, servicis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.
  b) Tindre uns costos d'investigació i desenrotllament que representen un mínim del 10 % del total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajuda. Si es tracta d'una empresa nova sense historial financer, que es complixen estos llindars segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs.

  Empresa de base tecnològica (EBT): aquella la activitat principal de la qual presente alguna de les característiques següents:
  a) Tractar-se d'una activitat centrada en l'explotació de productes o servicis que requerisquen l'ús de tecnologies o coneixements obtinguts a partir de l'activitat investigadora de la mateixa empresa beneficiària, o d'altres empreses o organismes d'investigació dels quals els hagen obtingut. L'estratègia de negoci de l'empresa beneficiària haurà de arreplegar el desenrotllament i evolució de les mencionades tecnologies i coneixements, i acreditar que disposa de la capacitat tècnica i humana suficient per a fer-ho.
  b) Activitat i estratègia de negoci basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenrotllament de nous productes, servicis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de servicis d'I+D a mida per a tercers.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 70 % dels costos considerats com subvencionables.
  2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 0,4 milions d'euros, de conformitat amb el que preveu l'apartat c) de l'article 22 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, per a les ajudes destinades a nous projectes empresarials.
  3. L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'empresa beneficiaria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de gener de 2019 i finalitzarà el 20 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de les bases reguladores.

  1. Imprés de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

  2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha s'ha d'acompanyar amb la sol·licitud i la memòria tècnica. La dita documentació caldrà presentar-la igualment utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

  3. Resta de documentació descrita en l'article 6 de la convocatòria:
  - Pla d'empresa que incloga balanç i compte de resultats dels pròxims 3 anys i resum executiu, segons guió incorporat en la Memòria Tècnica
  - Acreditació de propietat de la tecnologia utilitzada en el projecte (patents i models d'utilitat, així com qualsevol forma de coneixement protegit), si és procedent.
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, si és procedent.
  - Si el projecte inclou el cost de contractació de servicis externs per a activitats d'I+D'i l'import individual del qual supere la quantitat de 17.999,99 euros (IVA exclòs) s'hauran d'aportar junt amb la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu.
  - Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant: Quan els interessats utilitzen un sistema de firma electrònica avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada per mitjà del mateix acte de la firma.
  - Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals: Documentació acreditativa de l'instrument de control ambiental al qual estan sotmeses les activitats i instal·lacions en què el sol·licitant de la subvenció realitza la seua activitat i en les que executa el projecte, en els supòsits i en els termes indicats en les instruccions previstes en el portal de l'IVACE/zona descàrregues/ carpeta «Instruments Mediambientals».
  - Documentació relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: Només caldrà presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el cas que no haja autoritzat l'IVACE a l'obtenció per mitjans telemàtics.

  No caldrà aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte la declaració de vigència a este efecte segons model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye amb la documentació que d'acord amb la convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no fa se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En este sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  - Es delega en la persona que ostente la direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte.

  - L'òrgan competent per a la Instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, qui rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que estes reunixen els requisits per a poder ser tramitades i emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  - La Presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

  - La resolució del procediment es notificarà als interessats i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) en compliment del que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

  - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la la via administrativa. Es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17084

  Tramitació

  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles a: http://www.ivace.es, i es presentaran davant del Registre Telemàtic de l'IVACE.

  Només s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen firmats electrònicament per mitjà d'una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat haja firmat l'oportú conveni.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa esta convocatòria.

  En el cas que per qualsevol circumstància un mateix sol·licitant presente diferents sol·licituds, es considerarà vàlida l'última registrada en termini.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES
  1. L'IVACE ha de subvencionar els projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica concretats en la Memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits establerts en l'article 50 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre.
  2. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà d'estar comprés entre 30.000 euros i 175.000 euros i per al seu còmput ha de considerar-se la suma d'imports susceptibles de subvenció.
  Quan l'empresa sol·licitant no acredite comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2017 - són computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives- o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2017, el pressupost subvencionable del projecte ha d'estar comprés entre 30.000 euros i 100.000 euros.
  No han de ser presos en consideració els projectes el pressupost subvencionable dels quals no estiga comprés entre els límits anteriors.
  3. Les inversions subvencionades han de mantindre's inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. Aquests requisit s'incompleix si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents:
  a) El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització de l'activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana.
  b) El canvi en la titularitat de la inversió que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut.
  c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució, del projecte de manera que es menyscaben els seus objectius originals.
  4. Només poden presentar projectes les empreses que ho sol·liciten en la present convocatòria.
  5. El projecte ha d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre el mencionat certificat la realitza l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES
  1. D'acord amb el que estableix l'article 51 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els següents costos amb les limitacions que a continuació s'estableixen:

  a) Recursos humans:
  Despeses (cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) de personal investigador i personal tècnic o auxiliar sempre que estiguen empleats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a les activitats d'R+D del projecte.
  Als efectes del càlcul de l'ajuda, s'ha de considerar un màxim de 125.000 euros per a aquests cost subvencionable.
  Quan l'empresa sol·licitant no acredite comptar amb almenys dos treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al mes de desembre de 2017 - i són computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives- o haver obtingut ingressos per facturació durant l'exercici 2017, el cost subvencionable màxim per a aquests concepte serà de 70.000 euros.
  En tots els casos es limita el cost horari per persona a 40 euros/hora com a màxim.

  b) Inversions materials:
  Béns d'equip (maquinària, equips de laboratori i equips informàtics) instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana i relacionats amb els projectes d'R+D+I de l'empresa. Quan la inversió consistisca en el desenvolupament de plantes pilot i prototips, es podran incloure els costos de materials i components que passen a formar-ne part.
  Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà seran subvencionables sempre que complisquen els requisits següents:
  - que conste una declaració del venedor sobre l'origen dels béns i que aquests no han sigut objecte de cap subvenció nacional o comunitària, i
  - el preu no pot ser superior al valor de mercat, i ha de ser inferior al cost dels béns nous semblants. S'han d'acreditar tot això per mitjà de certificació de taxador independent.

  c) Inversions immaterials
  Adquisició de drets de patents, llicències, "saber fer", o coneixements tècnics no patentats. En el cas de les llicències de programari només es consideraran subvencionables les destinades en exclusiva a activitats d'R+D.

  d) Serveis externs:
  - Contractació de servei d'R+D. Contractació amb centres o organismes d'investigació: costos d'investigació i de consultoria o serveis equivalents destinats a l'activitat d'investigació.
  - Contractació de serveis d'innovació. Altres serveis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial, incloent-hi: plans d'empresa, màrqueting, mercats, comercialització, internacionalització i estratègics; auditories tecnològiques; registre de propietat industrial o intel·lectual; serveis destinats a l'homologació i certificació; disseny; estudis d'impacte ambiental i de cicle de vida de productes; assessorament per a presentació de projectes a convocatòries nacionals o internacionals, o per a la consecució d'informes motivats per a deducció fiscal.

  e) Despeses generals i altres despeses d'explotació.
  S'inclouen davall aquests concepte consums, subministraments, materials i altres despeses d'explotació, derivades directament del projecte sempre que s'enquadren en tipologies diferents de les arreplegades en aquests article. S'han de calcular com un tipus fix, per un import màxim d'un 15% dels costos de personal subvencionables que hagen sigut adequadament justificats, sense que es requerisca cap tipus de càlcul o justificació.

  2. No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent com a tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

  3. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

  2. Els projectes s'han de prioritzar atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

  a) Qualitat del projecte. Màxim: 38 punts - Llindar mínim: 19 punts.
  - Grau d'innovació del projecte, considerant l'exclusivitat de la tecnologia, així com previsible desenvolupament futur, derivat del projecte aprovat, de productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'existent en el mercat: 0-20 punts.
  - Rellevància del paper de la tecnologia i aportació de coneixement en el projecte empresarial, valorant la propietat i ús exclusiu de la mateixa, la seua correlació amb les activitats a realitzar i l'objectiu final de l'empresa, la capacitat de l'empresa per a fer-la evolucionar i, si fóra necessària, la participació d'organismes d'investigació: 0-10.
  - Coherència del pla de treball per mitjà de la valoració d'objectius, actuacions, calendari, pressupost i recursos necessaris: 0-8 punts.

  b) Viabilitat del projecte. Màxim: 32 punts - Llindar mínim: 16 punts.
  - Viabilitat financera que assegure la provisió de fons i recursos necessaris per al projecte empresarial, i rendibilitat d'aquest: 0-18 punts.
  - Capacitat de l'equip promotor, amb valoració de la seua capacitat científica - tecnològica i empresarial, sempre que tinga una vinculació significativa en la gestió de l'empresa: 0-14.

  c) Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts - Llindar mínim: 10 punts.
  - Repercussió econòmica del projecte valorada a través de la creació d'ocupació prevista pel projecte empresarial: 0-10 punts.
  - Repercussió social positiva de l'aplicació dels resultats del projecte, valorant l'impacte dels resultats del projecte en la salut i millora de qualitat de vida, resultats del projecte destinats a col·lectius desfavorits o acostament de tecnologies a sectors socials amb dificultats per a accedir a aquelles. 0- 10 punts.

  d) Característiques de l'empresa sol·licitant.. Màxim: 10 punts.
  - Iniciativa empresarial femenina valorant la proporció del capital propietat de dones. 0 - 3 punts.
  - Mesures en matèria mediambiental, tot considerant en aquests apartat l'alineació del projecte empresarial amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en ), i amb valoració dels projectes amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 4 punts.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

  Obligacions

  Constituïxen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar la seua realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la present convocatòria, sense perjuí de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 7927 de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8410 de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. (DOGV nº 8443 de 13/12/2018)
  - Resolució de 22 de novembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018 (DOGV 8437, de 04/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre,

  Vegeu Correcció d'errades de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 22 de novembre de 2018 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.