Detall de Procediment

Programa d'I+D en cooperació (PIDCOP-CV) 2024

Codi SIA:: 211860
Codi GVA:: 17086
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-01-2024
22-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses, constituïdes com a agrupació per al desenvolupament del projecte comú.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les tipologies susceptibles de suport previstes en l’article 26 de les bases reguladores. 2. Els projectes hauran d’estar situats en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, ambdós inclosos. La descripció de TRL serà la utilitzada per la Comissió Europea que s’indica a manera de resum: – TRL 1: Principis bàsics observats i reportats. – TRL 2: Concepte i/o aplicació tecnològica formulada. – TRL 3: Funció crítica analítica i experimental i/o prova de concepte característica. – TRL 4: Validació de component i/o disposició d’aquests en entorn de laboratori. – TRL 5: Validació de component i/o disposició d’aquests en un entorn rellevant. – TRL 6: Model de sistema o subsistema o demostració de prototip en un entorn rellevant. – TRL 7: Demostració de sistema o prototip en un entorn real. – TRL 8: Sistema complet i certificat a través de proves i demostracions. – TRL 9: Sistema provat amb èxit en entorn real. La definició exacta dels conceptes d’investigació industrial i desenvolupament experimental es troba recollida en l’article 2, apartats 85 i 86 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014). * REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. L’IVACE subvencionarà els projectes d’R+D concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits previstos en l’article 26 de les bases reguladores. 2. El projecte haurà de significar un nou desenvolupament per a l’empresa sol·licitant i, per tant, no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per l’empresa sol·licitant ni tampoc per cap empresa vinculada o contractada per a la realització del projecte. 3. El projecte haurà de desenvolupar coneixement amb la finalitat d’incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d’ocupació de qualitat. 4. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà d’estar comprés entre 80.000 euros i 500.000 euros, i per al seu còmput haurà de considerar-se la suma d’imports susceptibles de subvenció del consorci. No seran presos en consideració els projectes el pressupost subvencionable dels quals no estiga inclòs entre aquests límits. 5. Els projectes hauran d’iniciar-se amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda, de manera que la convocatòria d’ajudes produïsca un efecte incentivador per a l’execució dels projectes. 6. Les empreses integrants del projecte comú o consorci hauran de desenvolupar el projecte conforme al que es preveu en la memòria i en la resolució de concessió. La no execució dels compromisos adquirits per part d’alguna de les empreses del consorci podrà significar la revocació de l’ajuda a la totalitat del projecte, en la mesura en què els resultats d’aquest queden afectats. En aquest sentit, i per la seua condició de part interessada, les empreses participants del projecte rebran informació sobre qualsevol incidència de la resta de participants en tant que puga afectar els seus interessos. 7. El projecte ha d’executar-se en el marc d’un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, la protecció i la millora del medi ambient i ha de disposar d’un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d’especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre el certificat esmentat la farà l’IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l’empresa sol·licitant. 8. El projecte haurà d'estar enquadrat en algun dels entorns d'especialització contemplats per a l'IVACE en l'àmbit de l’R+D i innovació empresarial de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (S3CV): 1. Cap a una economia circular i baixa en carboni 2. Economia digital disruptiva 3. Comunitat Valenciana innovadora pel seu origen i destinació 4. Innovació per a les persones 9. Els projectes han de complir els principis horitzontals definits en l’article 9.4 del Reglament (UE) 2021/1060, de 24 de juny de 2021. A este efecte, de manera general, es considera que les accions previstes en la realització dels projectes finançats per esta convocatòria són compatibles amb el principi DNSH, per haver sigut avaluats com a compatibles sota l’MRR, Mecanisme de recuperació i resiliència. * COSTOS SUBVENCIONABLES 1. Conforme al que s’estableix en l’article 27 de l’Ordre 27/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els següents costos, sempre que estiguen directament relacionats amb les actuacions susceptibles de suport especificades i respectant les limitacions que s’estableixen: a) Serveis externs: cost de contractes d’investigació i desenvolupament amb organismes d’investigació. Serveis d’assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l’activitat d’investigació i desenvolupament subvencionada. No es consideraran despeses subvencionables aquelles que consistisquen en suport de gestió per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda o per a la justificació de l’execució del projecte b) Adquisició de patents i llicències: costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, necessàries per a desenvolupar el projecte de recerca i desenvolupament, sempre que l’operació s’haja efectuat en condicions de plena competència. No es dona suport a l’adquisició de llicències de programari. c) Personal propi: despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa) empleat en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d’investigació i desenvolupament. Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim. d) Materials: costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l’activitat d’investigació i desenvolupament. e) Despeses d’amortització de l’instrumental i equipament necessari per a la realització del projecte, excloent els dispositius informàtics d'ús genèric, 2. No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb qualsevol de les empreses integrants del consorci, entenent com a tals les que responguen a la definició de l’article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda. 4. En cap cas les empreses beneficiàries podran presentar com a costos subvencionables els derivats de la contractació amb altres empreses integrants del consorci.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran tindre la consideració d’empreses beneficiàries les pimes i grans empreses, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d’altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l’ajuda. No hauran d’incórrer, en tot cas, en cap de les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, estar integrades en una forma d’agrupació creada amb el propòsit, entre altres, d’executar un projecte comú en el marc d’aquest programa, i complir la resta de requisits establits en els articles 4 i 25 de les bases reguladores. En el cas de cooperatives que no puguen aportar l’esmentat rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social, hauran d’aportar una certificació del llibre de registre de persones sòcies de la cooperativa, d’almenys tres persones, que certifique que haja sigut persona sòcia treballadora en el segon mes anterior a la sol·licitud, així com el rebut de pagament mensual de la quota de la Seguretat Social en el règim especial d’autònom, corresponent a eixe mateix mes. 2. En el cas de les pimes que acrediten el caràcter d'empresa innovadora, no s'estableix un mínim de personal propi per a poder ser beneficiària. Es considera nova empresa innovadora, les d'antiguitat inferior a cinc anys en el moment de la sol·licitud segons el criteri de còmput establit en l'article 22.2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, que complisquen els següents requisits: - L'empresa desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial. - La seua activitat i estratègia de negoci ha d'estar basada en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic com a factor competitiu que possibilite el desenvolupament de nous productes, serveis o processos per a la seua introducció en el mercat, excloent l'oferta de serveis d’ R+D a mesura per a tercers. El compliment dels requisits exigits s'haurà de demostrar mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern que haurà de pertànyer a un organisme públic d'investigació dels definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació; a una universitat pública, privada o als seus instituts universitaris; o a un centre tecnològic o centre de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal, inscrit en el registre de centres creat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecno-lògica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres. 3. Les empreses beneficiàries han d’integrar-se en una forma d’agrupació creada amb el propòsit, entre d’altres, d’executar un projecte comú en el marc d’este programa. Les agrupacions han d’estar constituïdes per un mínim de dues empreses independents entre si, i almenys una haurà de ser pime; superat el nombre de dues empreses, no serà necessari el compliment del requisit de grandària i d’independència en la resta de les empreses de l’agrupació. Cap de les empreses podrà fer-se càrrec sola de més del 70 % dels costos subvencionables del projecte, ni de menys del 15 %. 4. A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considerarà pime l’entitat les característiques de la qual s’ajusten al que es disposa en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, 26.06.2014).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 9 de gener de 2024 i finalitzarà el 22 de febrer de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV nº 9754, de 28/12/2023).

Formularis documentació

A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent: a) De caràcter tècnic: – Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d’investigació, en cas que dispose d’aquests. En el cas que els contractes o acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud que comprometen l’inici d’un projecte d’R+D o algun aspecte essencial d’aquest, la sol·licitud serà denegada per contravindre el principi de l’efecte incentivador conforme a l’article 20.3 i al 26.3, respectivament, de l’Ordre 27/2016, de 25 de novembre. – Quan el projecte incloga despeses de contractació de serveis externs per a activitats d’R+D, deurà també presentar-se, juntament amb la sol·licitud, l’acreditació del compliment de les obligacions relatives a la presentació de tres ofertes que s’estableixen en l’article 4.4; en conseqüència, la no presentació de les ofertes –o de l’informe explicatiu que les substituïsca– conforme als requisits exigits implicarà que la corresponent despesa no es considere subvencionable, sense perjudici que, en el cas que l’ajuda resulte concedida, puga requerir-se que s’acredite la justificació de l’execució i pagament dels serveis. b) Relativa al compliment d’obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que s’haja denegat l’autorització a l’IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics. c) Relativa al compliment d’obligacions mediambientals: en funció de l’instrument mediambiental al qual estiga acollida, l’empresa ha d’acreditar fefaentment que es troba al corrent en el compliment d’estes obligacions —referit al moment de la concessió de l’ajuda— en les instal·lacions en les quals vaja a executar-se el projecte, i en la seua seu social, en el cas que esta no coincidisca amb el domicili d’execució del projecte, segons instruccions disponibles en el portal d’internet de l’IVACE (https://www.ivace.es), apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa. d) Relativa al compliment d’obligacions en matèria d’Igualtat d’Oportunitats: la sol·licitud porta incorporada una declaració responsable relativa a l’obligació de disposar o no d’un Pla d’Igualtat registrat, conforme al que es preveu en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i en el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Amb posterioritat, en cas que haja declarat sí que disposar d'un Pla d'Igualtat registrat, quan així se li requerisca per part de l'IVACE haurà d'acreditar-lo fefaentment, referit al moment de la concessió de l'ajuda. e) Relativa al compliment del que es preveu en l'article 13.3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: l'entitat aportarà certificació signada electrònicament sobre el compliment de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En cas que l'entitat no puga presentar en el Registre Mercantil compte de pèrdues i guanys abreujada, haurà d'acreditar el compliment dels referits terminis de pagament de manera fefaent, tal com s'indica en l'apartat G.3 Instrucció i Avaluació de sol·licituds. Criteris d'avaluació recollit per a cada programa en els respectius annexos d'aquesta resolució. f) Relativa al compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH)”, en el sentit establit en l’article 9.4, del Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s’establixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura: l’entitat ha de presentar una declaració signada electrònicament segons el model disponible en www.ivace.es. La utilització del certificat electrònic per a la tramitació de la sol·licitud eximeix de l’obligació de presentar la documentació relativa a la personalitat jurídica; l’IVACE podrà obtindre a través dels registres corresponents qualsevol informació addicional sobre la personalitat jurídica de l’empresa sol·licitant, llevat que conste una oposició expressa. No serà necessari aportar cap documentació que ja estiga en poder de l’IVACE sempre que es mantinga vigent i s’aporte una declaració de vigència a aquest efecte.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'empresa -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'empresa -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte. - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, a proposta de la Comissió d'Avaluació definida en l'article 8 de l'Ordre 27//2016, de 25 de novembre. - La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades via electrònica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, l'empresa beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció. - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La Comissió concedirà una puntuació idèntica a cada un dels projectes presentats per les empreses integrants del consorci. Perquè un projecte es puga aprovar, ha de tindre una puntuació mínima de 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cada un dels apartats del següent barem. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts: a) Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 17 punts. - Grau d'avanç: 0-10 punts. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic o aplicació d'aquest que suposa el projecte pel que fa a l'estat de l'art actual. Si el projecte no mostra salt tecnològic no es considera com d'R+D i, per tant, es denegue. - Novetat del projecte: 0-10 punts. Es valoraran els antecedents o evidències sobre el grau de novetat en l'àmbit internacional o nacional / Comunitat Valenciana. Si el projecte no mostra novetat objectiva, no es considerarà com d'R+D i, per tant, serà denegat. - Metodologia i pla de treball: 0-5 punts. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament. - Pressupost del projecte: 0-5 punts. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a l'execució correcta. b) Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts. - Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10 punts. Es valorarà que les persones que participen en el projecte tinguen la titulació adequada amb experiència consolidada en R+D. - Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte i participació d'organismes d'investigació: 0-10 punts. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-lo a terme. Quan no hi haja en la mateixa empresa capacitat suficient per a escometre les tasques d'R+D es valorarà la contractació amb centres d'investigació o serveis externs qualificats. - Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10 punts. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cada una d'aquestes. c) Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts. - Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10 punts. Es preveu l'impacte del projecte valorant resultats en la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment en les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC. - Projectes que s'enquadren en les prioritats d'especialització de la S3 CV. Es valorarà la justificació de l'impacte previst sobre les prioritats a les quals puga aplicar el projecte: 0-5 punts - Efecte d'arrossegament: 0-5 punts. Es valorarà l'efecte arrossegament del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels resultats en un ampli col·lectiu d'empreses on puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions. - Projectes els resultats dels quals siguen prototips pròxims al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5 punts. - Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents de les empreses integrants del consorci o tinguen com a resultat una nova patent: 0-5 punts. d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts. - Alguna de les empreses del consorci disposa d'un PIO registrat no estant obligada a això per la normativa aplicable: 0-2 punts. - L'activitat principal d'alguna de les empreses integrants del consorci desenvolupa almenys una de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat, i acció pel clima: 0-3 punts. - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per damunt del mínim legal exigible: 0-2 punts. - Alguna de les empreses integrants del consorci té la consideració de nova empresa innovadora amb antiguitat inferior a 5 anys: 0 - 3 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 4 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

TIPUS D'AJUDA 1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa: - Petita empresa: fins al 60 % - Mitjana empresa: fins al 50 % - Gran empresa: fins al 40 % Es respectarà la quantia màxima fixada en l'article 28 de les bases reguladores. * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament. - El projecte s'ha d'iniciar amb posterioritat a la sol·licitud i ha de finalitzar abans del 30 de juny de 2023 - Només seran elegibles les despeses realitzades amb posterioritat a la data de sol·licitud i fins al 30 de juny 2023 - S'admetran els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte. - La justificació de l'execució del projecte s'haurà de presentar amb data límit 5 d'octubre de 2023

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, comptats des de la publicació de l'extracte de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.