Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'I+D en cooperació (PIDCOP-CV)

  Objecte del tràmit

  Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses, constituïdes com a agrupació per al desenvolupament del projecte comú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran tindre la consideració d'empreses beneficiàries les pimes i grans empreses, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que, integrades en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa, complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 25 de les bases reguladores.
  2. Les empreses beneficiàries s'han d'integrar en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa. Les agrupacions han d'estar constituïdes per un mínim de dues empreses i almenys una ha de ser pime. Totes les empreses integrants de l'agrupació han de ser independents entre si. Cap de les empreses podrà córrer per si sola amb més del 70 % dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15 % d'aquests.
  3. A l'efecte de la present convocatòria, es considerarà pime l'entitat amb unes característiques que s'ajusten al que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.06.2014).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  TIPUS D'AJUDA

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada en percentatge sobre els costos subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:
  - Petita empresa: fins al 60 %
  - Mitjana empresa: fins al 50 %
  - Gran empresa: fins al 40 %

  Es respectarà la quantia màxima fixada en l'article 28 de les bases reguladores.


  * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament.
  - El projecte s'ha d'iniciar amb posterioritat a la sol·licitud i ha de finalitzar abans del 30 de juny de 2021.
  - Només seran elegibles les despeses realitzades amb posterioritat a la data de sol·licitud i fins al 30 de juny 2021.
  - S'admetran els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte.
  - La justificació de l'execució del projecte s'haurà de presentar amb data límit 6 d'octubre de 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà a les 23.59.59 hores del dia 12 de març de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Dades de l'empresa/entitat.
  - PDF generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat "Documentació annexa" del programa en ivace.es

  b) De caràcter tècnic:
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que se'n dispose. En el cas que els contractes o acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud al programa PIDI-CV o al programa PIDCOP-CV que comprometen l'inici d'un projecte d'I+D o algun aspecte essencial d'aquest, la sol·licitud serà denegada per contravindre el principi de l'efecte incentivador segons l'article 20.3 i el 26.3, respectivament, de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre.
  - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'I+D i innovació l'import per a un mateix proveïdor de les quals, en el total de conceptes del projecte, supere la quantitat de 14.999,99 euros (IVA exclòs), s'han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o un informe justificatiu segons estableix l'article 4.4 d'aquesta resolució. En el cas que no es presenten les tres ofertes o no es considere vàlid l'informe, no serà considerat elegible aquest cost per al càlcul de la subvenció, sense perjudici que puga requerir-se que s'acredite en la justificació l'execució i el pagament dels treballs.

  c) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana.
  Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa.

  d) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb la convocatòria, siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.


  - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació.
  L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  - La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria, a proposta de la Comissió d'Avaluació definida en l'article 8 de l'Ordre 27//2016, de 25 de novembre.

  - La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades via electrònica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, l'empresa beneficiària, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció.

  - La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17086

  Tramitació

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Els projectes s'han de poder enquadrar en alguna de les tipologies susceptibles de suport previstes en l'article 26 de les bases reguladores.

  2. Els projectes s'han de situar en nivells TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, els dos inclosos. La descripció de TRL s'utilitzarà per la Comissió Europea que s'indica a manera de resum:
  - TRL 1: Principis bàsics observats i reportats.
  - TRL 2: Concepte i/o aplicació tecnològica formulada.
  - TRL 3: Funció crítica analítica i experimental i/o prova de concepte característica.
  - TRL 4: Validació de component i/o disposició d'aquests en entorn de laboratori.
  - TRL 5: Validació de component i/o disposició d'aquests en un entorn rellevant.
  - TRL 6: Model de sistema o subsistema o demostració de prototip en un entorn rellevant.
  - TRL 7: Demostració de sistema o prototip en un entorn real.
  - TRL 8: Sistema complet i certificat a través de proves i demostracions.
  - TRL 9: Sistema provat amb èxit en entorn real.
  La definició exacta dels conceptes d'investigació industrial i desenvolupament experimental es troba recollida en l'article 2, apartats 85 i 86 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014), d'ara en avant, Reglament núm. 651/2014.

  * REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

  1. L'IVACE subvencionarà els projectes d'R+D concretats en la memòria presentada per les empreses sol·licitants sempre que complisquen els requisits previstos en l'article 26 de les bases reguladores.
  2. El projecte ha de significar un nou desenvolupament per a l'empresa sol·licitant i, per tant, no fet amb anterioritat, en tot o en part, per l'empresa sol·licitant ni tampoc per cap empresa vinculada o contractada per a la realització del projecte.
  3. El projecte ha de desenvolupar coneixement amb la finalitat d'incrementar la competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis en els mercats i la generació d'ocupació de qualitat.
  4. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, ha d'estar comprés entre 80.000 euros i 500.000 euros i per al seu còmput s'ha de considerar la suma d'imports susceptibles de subvenció del consorci. No es tindran en compte els projectes el pressupost subvencionable dels quals no estiga inclòs entre aquests límits.
  5. Els projectes s'han d'iniciar amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produïsca un efecte incentivador per a l'execució dels projectes.
  6. Les empreses integrants del projecte comú o consorci han de desenvolupar el projecte d'acord amb el que es preveu en la memòria i en la resolució de concessió. La no-execució dels compromisos adquirits per part d'alguna de les empreses del consorci pot significar la revocació de l'ajuda a la totalitat del projecte, en la mesura en què els resultats d'aquest queden afectats. En aquest sentit, i per la condició de part interessada, les empreses participants del projecte rebran informació sobre qualsevol incidència de la resta de participants mentre puga afectar els seus interessos.
  7. El projecte s'ha d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i tindre un certificat que declare la no-afecció del projecte a l'anomenada Xarxa Natura, espai físic d'una protecció mediambiental especial configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre el certificat esmentat, la farà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.
  8. El projecte s'ha d'equadrar en alguna de les mesures relatives a la R+D+I empresarial previstes en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3 CV):
  - Qualitat de vida
  - Desenvolupament de productes i entorns personalitzats
  - Processos de fabricació avançats i nous sistemes industrials
  - Sostenibilitat
  - Desenvolupament d'accions complementàries de foment de la RD+i.


  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 27 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, es consideren subvencionables els costos següents, sempre que estiguen directament relacionats amb les actuacions susceptibles de suport especificades, respectant les limitacions que s'hi estableixen:
  a) Serveis externs: cost de contractes de recerca i desenvolupament amb organismes d'investigació. Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat d'investigació i desenvolupament subvencionada.
  b) Adquisició de patents i llicències: costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja fet en condicions de plena competència.
  c) Personal propi: despeses del personal investigador, del personal tècnic i del personal auxiliar (salari brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) ocupats en centres de treball de la Comunitat Valenciana durant el temps en què estiguen dedicats al projecte d'investigació i desenvolupament.
  Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.
  d) Materials: costos de matèries primeres i altres aprovisionaments de naturalesa consumible que es deriven directament de l'activitat d'investigació i desenvolupament.
  e) Despeses d'amortització de l'instrumental i equipament de plantes pilot ja existents l'ús de les quals resulte necessari per al desenvolupament del projecte. També, quan el projecte supose el desenvolupament de prototips o plantes pilot experimentals de demostració, el cost d'amortització de l'instrumental i l'equipament que s'integre en el desenvolupament previst.
  Les amortitzacions es poden subvencionar sempre que es complisquen les condicions següents:
  - Que els càlculs d'amortització s'efectuen de conformitat amb les normes de comptabilitat pertinents.
  - Que la despesa es referisca exclusivament a la seua utilització en el projecte durant el període subvencionable d'aquest.
  - Que els béns amortitzats estiguen instal·lats en centres de treball de la Comunitat Valenciana.
  - Que el cost d'adquisició del bé estiga degudament justificat per documents de valor probatori equivalent al de factures.
  - Que els actius depreciats no s'hagen adquirit amb ajuda de subvencions públiques ni l'adquisició haja sigut objecte de cofinançament per part dels Fons Estructurals i d'Inversió (FEIE).

  2. No es consideren subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, i s'entenen per aquestes les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  3. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

  4. En cap cas les empreses beneficiàries poden presentar com a costos subvencionables els derivats de la contractació amb altres empreses integrants del consorci.

  Criteris de valoració

  La Comissió concedirà una puntuació idèntica a cada un dels projectes presentats per les empreses integrants del consorci. Perquè un projecte es puga aprovar, ha de tindre una puntuació mínima de 50 punts i sempre que se superen els llindars indicats en cada un dels apartats del següent barem.

  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

  a) Qualitat del projecte. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 17 punts.
  - Grau d'avanç: 0-10 punts. Es valorarà l'avanç en el coneixement científic o aplicació d'aquest que suposa el projecte pel que fa a l'estat de l'art actual. Si el projecte no mostra salt tecnològic no es considera com d'R+D i, per tant, es denegue.
  - Novetat del projecte: 0-10 punts. Es valoraran els antecedents o evidències sobre el grau de novetat en l'àmbit internacional o nacional / Comunitat Valenciana. Si el projecte no mostra novetat objectiva, no es considerarà com d'R+D i, per tant, serà denegat.
  - Metodologia i pla de treball: 0-5 punts. Es valorarà la qualitat del pla de treball i de la metodologia prevista per al seu desenvolupament.
  - Pressupost del projecte: 0-5 punts. Es valorarà l'adequació del pressupost del projecte als objectius previstos i als mitjans requerits per a l'execució correcta.

  b) Viabilitat tècnica. Màxim: 30 punts. Llindar mínim: 15 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip de treball de les empreses que participen en el projecte: 0-10 punts. Es valorarà que les persones que participen en el projecte tinguen la titulació adequada amb experiència consolidada en R+D.
  - Adequació de recursos implicats en l'execució del projecte i participació d'organismes d'investigació: 0-10 punts. Es valorarà que el conjunt de recursos interns i externs dedicats al projecte siguen adequats per a dur-lo a terme. Quan no hi haja en la mateixa empresa capacitat suficient per a escometre les tasques d'R+D es valorarà la contractació amb centres d'investigació o serveis externs qualificats.
  - Equilibri i complementarietat del consorci: 0-10 punts. Es valorarà la capacitat de les diferents empreses per a atendre diferents aspectes del projecte segons les capacitats i competències i amb una distribució adequada de tasques segons el pes relatiu de cada una d'aquestes.

  c) Resultats/Impacte esperable del projecte. Màxim: 30 punts - Llindar mínim: 10 punts.
  - Impacte econòmic, social i mediambiental del projecte: 0-10 punts. Es preveu l'impacte del projecte valorant resultats en la triple dimensió de la responsabilitat social empresarial: previsions d'internacionalització, increment en les vendes, millora de la competitivitat i creació d'ocupació; orientació cap a la salut i millora de qualitat de vida, col·lectius desfavorits; alineació amb les prioritats temàtiques Climate KIC.
  - Projectes que s'enquadren en les mesures de la RIS3 CV de qualitat de vida, desenvolupament de productes i entorns personalitzats, processos de fabricació avançats i nous sistemes industrials, o sostenibilitat: 0 - 5 punts.
  - Efecte d'arrossegament: 0-5 punts. Es valorarà l'efecte arrossegament del projecte, en el sentit de la possible repercussió dels resultats en un ampli col·lectiu d'empreses on puga provocar actuacions tendents a fer seues, emular o basar-se en els assoliments del projecte en futures actuacions.
  - Projectes els resultats dels quals siguen prototips pròxims al mercat compresos entre els nivells TRL 5 i TRL 7: 0-5 punts.
  - Projectes el desenvolupament dels quals s'efectue a partir de patents existents de les empreses integrants del consorci o tinguen com a resultat una nova patent: 0-5 punts.

  d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts.
  - Alguna de les empreses integrants del consorci disposa d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre d'anàleg de caràcter oficial: 0 - 4 punts.
  - Activitat principal de les empreses integrants del consorci alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement ila Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate disponible en http://www.climate-kic.org/), i valorar els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0 - 3 punts.
  - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla dels integrants del consorci, per damunt del mínim legal exigible: 0 - 3 punts.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 4 de la present convocatòria, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  - Resolució de 10 de gener de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes d'I+D i d'innovació per a l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV núm. 8722, de 21.01.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016 de 25 de novembre de 2016 (bases reguladores)

  Vegeu l'ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre (modificació bases).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 10 de gener (convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.