• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'I+D en cooperació (PIDCOP-CV)

  Objecte del tràmit

  Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en cooperació entre diverses empreses, constituïdes com a agrupació per al desenvolupament del projecte comú.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Poden tindre la consideració d'empreses beneficiàries les pimes i grans empreses, amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que compten almenys amb tres persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda; tot això sempre que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que, integrades en una forma d'agrupació creada amb el propòsit, entre altres, d'executar un projecte comú en el marc d'aquest programa, complisquen la resta de requisits establits en els articles 4 i 25 de les bases reguladores.
  2. Les agrupacions hauran d'estar constituïdes per un mínim de dos empreses, havent de ser almenys una d'elles pime. Totes les empreses integrants de l'agrupació hauran de ser independents entre sí. Cap de les empreses podrà córrer per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables del projecte, ni amb menys del 15% dels mateixos.
  3. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 15 de gener de 2019 fins al 21 de febrer de 2019 a les 23.59.59 hores.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l'empresa sol·licitant tinga signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'VACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17086

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa ha de presentar, juntament amb l'imprés de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Dades de l'empresa/entitat
  - Pdf generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat 'Documentació annexa' del programa en ivace.es

  b) De caràcter tècnic:
  - Contracte o acord de col·laboració subscrit amb centres o organismes d'investigació, en cas que en tinga. En el cas que els contractes o acords continguen obligacions anteriors a la data de sol·licitud al programa PIDI-CV o al programa PIDCOP-CV que comprometen l'inici d'un projecte d'R+D o algun aspecte essencial d'aquest, la sol·licitud es denegarà per contravindre el principi de l'efecte incentivador segons l'article 20.3 i 26.3, respectivament, de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre.
  - Quan el projecte incloga el cost de contractació de serveis externs per a activitats d'R+D i innovació l'import dels quals per a un mateix proveïdor, en el total de conceptes del projecte, supere la quantitat de 14.999,99 euros (IVA exclòs) s'han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, tres ofertes o informe justificatiu segons s'estableix en l'article 4.4 d'aquesta resolució. En el cas que no es presenten les tres ofertes o no es considere vàlid l'informe, no es considerarà elegible el cost per al càlcul de la subvenció, sense perjudici que puga requerir-se que s'acredite en la justificació l'execució i el pagament dels treballs.

  c) Relativa a la personalitat jurídica:
  - Quan siga una societat la inscripció en el Registre Mercantil de la qual siga obligatòria, l'IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant, si bé pot requerir directament a aquesta la presentació d'algun document concret.
  - En el cas d'empreses sol·licitants la inscripció en el Registre Mercantil de les quals no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), l'empresa sol·licitant ha d'aportar una fotocòpia dels documents següents: contracte o acta de constitució i estatuts vigents, poder de representació del signant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals, i DNI si és empresari/ària individual i no ha autoritzat l'IVACE per a obtindre'l en l'imprés de sol·licitud.

  d) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions on l'entitat sol·licitant haja d'executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'ha d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental.

  e) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre'l per mitjans telemàtics.

  No cal aportar la documentació anterior que ja conste en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte, segons el model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: .

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.