• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització 2018.

  Objecte del tràmit

  L'acreditació com a personal expert en matèries d'internacionalització en el marc del Programa d'assessorament a empreses per als exercicis 2018 i 2019, i regular els requisits i el procediment per a la seua acreditació; així mateix es prorroga la vigència de la Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització aprovada per Resolució de 27 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, fins al 31 de desembre de 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que complisquen amb determinats requisits.

  Requeriments

  - Persones físiques:
  a) Formació acadèmica: Educació secundària completada, com a mínim.
  b) Experiència professional: experiència en elaboració d'estratègies i, si és el cas, assessorament i formació a PIME i gestió de projectes en l'àrea per a la qual es presenta candidat o candidata.
  c) Coneixement d'idiomes: mínims segons el barem de cada àrea d'especialització.

  - Persones jurídiques:
  En el cas que siguen persones jurídiques els que desitgen aportar professionals a la 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització', la inscripció haurà de fer-se per part de les persones jurídiques, amb les seues dades completes, però aportant les dades i currículums dels professionals proposats, perquè puguen ser baremats de la mateixa manera que les persones físiques, en els termes anteriorment relacionats; no obstant això, les persones jurídiques només podran prestar el servici d'assessorament a les pimes sol·licitants d'ajuda si els fins, objecte o àmbit d'activitat que d'acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els siguen propis, preveuen esta circumstància, de tal manera que no podran formar part de la borsa les persones jurídiques que no complisquen amb tal exigència de capacitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La retribució pels servicis de tutoria en internacionalització prestats s'ajustarà als límits següents (Iva exclòs):
  1. Iniciació a l'Exportació: 3.600 euros
  2. Revisió de l'estratègia d'internacionalització per a empreses exportadores: 2.400 euros
  3. Inici a la Contractació Pública Internacional: 1.800 euros
  4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional: 2.400 euros
  5. Màrqueting Digital Internacional: 2.800 euros
  6. Estratègies de marca i comunicació internacional: 1.800 euros
  7. Finançament Internacional: 5.400 euros
  8. Expansió internacional de start-ups: 1.800 euros


  PAGAMENT
  - La dita retribució es farà efectiva al personal tutor prèvia presentació dels corresponents lliurables indicats igualment en la descripció de cada programa (que hauran de ser aprovats per IVACE), així com de la(les) factura(res) corresponent(s) expedida(des) d'acord amb la normativa vigent.
  - En les factures haurà d'incloure's la llegenda "Projecte cofinançat pels Fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020".
  - Queden inclosos en la retribució els gastos de desplaçament i qualssevol altres que siguen necessaris per al desenrotllament del servici descrit en les presents bases.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Data de presentació de sol·licituds de tutors: des del 28/11/2017 fins al 20/12/2017

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I preferentment a:

  INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209600

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones físiques o jurídiques que desitgen inscriure's en la Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització, hauran d'aportar en la data límit de 20 de desembre de 2017, la documentació següent:

  1. Sol·licitud d'adhesió segons model disponible en els enllaços assenyalats per a cada àmbit d'assessorament, disponibles en la pàgina web de l'IVACE.

  2. Fotocòpia simple de títols o diplomes a acreditar (es valoraran els títols relacionats directament amb l'àrea específica del programa a què es presenta candidat o candidata).

  3. Acreditació suficient de l'experiència professional indicada.

  4. Títols oficials expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, certificats expedits per organismes i institucions oficials estrangeres, diplomes expedits per organismes de reconegut prestigi que acrediten el nivell de coneixement de l'idioma, o declaració del professional. En els dos últims supòsits, IVACE podrà realitzar les proves que estime convenients per a avaluar el nivell d'idioma del professional.

  5. Acreditació suficient dels mèrits indicats.

  Impresos associats

  Bossa de personal expert 2017 (Accediu als formularis des de l'apartat "Sol·licitud i documentació" d'aquest enllaç)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les persones físiques o jurídiques interessades a formar part de la Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització hauran de sol·licitar la seua adhesió al programa específic que desitge en els enllaços disponibles en la pàgina web de l'IVACE

  2. Presentació de la documentació requerida.

  3. En el cas que la sol·licitud no vinga omplida en tots els seus termes o no siga acompanyada de la resta de la documentació exigida, IVACE requerirà a la persona sol·licitant o representant legal de l'entitat, perquè, en un termini màxim de 10 dies hàbils, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa, se'l tindrà per desistit/ida de la seua petició, i es comunicarà tal circumstància.

  3. Una Comissió d'Avaluació valorarà les sol·licituds d'adhesió rebudes, i elevarà proposta d'aquelles que hagen aconseguit almenys la puntuació mínima establida per a cada apartat del barem.

  4. Vista la proposta de la Comissió, la Direcció General d'Internacionalització resoldrà les sol·licituds presentades i la composició definitiva de la 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització' serà publicada en la pàgina web de l'IVACE: http://www.ivace.es

  5. Les persones inicialment seleccionades per a integrar la 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització', estaran obligades a participar en les jornades formatives que puga convocar l'IVACE i a l'acceptació del codi de conducta o de "Bones pràctiques" disponible en la pàgina web de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * DEFINICIONS
  Als efectes d'esta convocatòria, s'establixen les definicions següents:
  - Empresa participant: empresa que presentarà la sol·licitud al programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització que convocarà l'IVACE i que, després de la valoració prevista a este efecte, participarà en qualsevol dels programes d'assessorament que prestarà el personal expert integrat en esta 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització 2018-2019'.
  - Personal tutor: Persones físiques o jurídiques que s'adherisquen a la present convocatòria per reunir els requisits exigits i que es comprometen a prestar els servicis de formació en internacionalització a les empreses participants en el programa. El conjunt d'adhesions validades conformarà la 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització 2018-2019'.

  * PROGRAMES I OBJECTIUS

  1. Tutoria d'Iniciació a l'Exportació
  El servici de consultoria, de caràcter pràctic, serà impartit per professionals amb experiència en Exportació.
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà formar les persones indicades per l'empresa corresponent en totes aquelles qüestions relacionades amb la Internacionalització:
  - busca de canals de distribució,
  - negociació comercial,
  - selecció i participació en accions promocionals,
  - etc.

  2. Tutoria de Revisió d'Estratègies d'Internacionalització per a empreses exportadores
  El servei de consultoria, de caràcter pràctic, serà impartit per professionals amb experiència en Exportació.
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà ajudar les empreses a revisar les seues estratègies exportadores, i orientar-les cap a formes diferents en la gestió dels instruments comercials i operatius per a aconseguir millorar els seus resultats exportadors.

  3. Tutoria en Contractació Pública Internacional
  La consultoria, de caràcter pràctic, serà impartida per professionals amb experiència en contractació pública internacional.
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà formar les persones indicades per l'empresa corresponent en totes aquelles qüestions relacionades amb les estratègies de contractació pública en l'àmbit internacional.

  4. Assessorament en Preparació d'Ofertes de Contractació Pública Internacional
  L'assessorament serà realitzat per professionals amb experiència contrastada en l'elaboració d'ofertes i execució de contractes en l'exterior sent client l'administració del país.
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà acompanyar a l'empresa en l'operativa de la contractació pública, quan el sol·licitant estiga ja actiu en la presentació d'expressions d'interés o ofertes i gestió de contractes públics en altres països.
  L'assistència tècnica inclou
  - El suport a la millora en la selecció de projectes.
  - Millors pràctiques en la preparació d'expressions d'interés.
  - Millors pràctiques en l'elaboració de l'oferta tècnica i financera.
  - Metodologies de treball.
  - Millors pràctiques per a la gestió del projecte en els seus aspectes administratius, procedimentals i financers.
  L'assessorament a l'empresa participant es realitzarà a través de:
  - Reunions presencials en què s'explicarà el procediment que s'ha de seguir i es resoldran les qüestions que sorgisquen.
  - Seguiment a distància dels avanços de l'empresa.

  5. Tutoria en Màrqueting Digital Internacional
  La consultoria, de caràcter pràctic, serà impartida per professionals experts en posicionament internacional a través d'Internet.
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà formar les persones indicades per l'empresa corresponent en totes aquelles qüestions relacionades amb les estratègies de Màrqueting Digital en l'àmbit internacional:
  - Utilització d'Internet com a ferramenta de promoció
  - Selecció i planificació de les accions de màrqueting digital més adequades en funció del seu client/usuari, producte/servici, i país.
  - Increment del nombre de contactes comercials a través d'Internet i augment de les exportacions.
  - Aparició en les primeres posicions dels buscadors.
  - Enfocament de la seua pàgina Web cap als mercats i clients objectiu.
  - Incorporació de les ferramentes més adequades que li permeten sostindre les estratègies i accions en Internet fins a la consecució dels seus objectius.

  6. Assessorament en estratègies de marca i comunicació internacional
  L'assessorament serà realitzat per professionals amb experiència en estratègies de marca i comunicació internacional. La labor del personal expert seleccionat per IVACE serà analitzar els diferents aspectes de l'empresa que permeten determinar el posicionament de l'empresa en el mercat seleccionat, dins de la seua estratègia d'internacionalització.

  7. Tutoria de finançament internacional
  La labor del personal expert seleccionat per IVACE i triat per l'empresa participant del programa convocat per IVACE, serà formar les persones indicades per l'empresa corresponent en totes aquelles qüestions relacionades amb les estratègies de busca de finançament en l'àmbit internacional:
  - Anàlisi del model de negoci adaptant-ho a les exigències actuals de mercat.
  - Optimització del dit model de negoci fent-ho eficient i atractiu.
  - Cerca de socis financers per a potenciar l'obtenció de finançament.
  - Cerca de finançament internacional per a l'exercici de l'activitat d'R+D'i de l'empresa.

  8. Tutoria en expansió internacional de start-ups
  L'assessorament es durà a terme per persones amb experiència com emprenedors de start-ups i que hagen viscut de primera mà el creixement internacional d'empreses, que coneguen bé l'ecosistema (local i internacional) d'acceleració de start-ups perquè actuen com facilitadors i connecten a l'empresa sol·licitant amb un ventall de persones i d'instruments que hi haja disponibles en l'actualitat.


  * CONTACTES SEGONS L'ACTUACIÓ SUSCEPTIBLE D'AJUDA
  Iniciació a l'Exportació.
  Contacte: Marie France González, tel. 96 120 95 84, gonzalez_mar@gva.es

  Inici a la Contractació Pública Internacional.
  Contacto: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, delcastillo_enr@gva.es

  Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
  Contacte: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, delcastillo_enr@gva.es

  Màrqueting Digital Internacional.
  Contacte: Begoña Sánchez, tel. 96 120 95 89, sanchez_begfue@gva.es

  Estratègies de marca i comunicació internacional.
  Contacte: Begoña Sánchez, tel. 96 120 95 89 - sanchez_begfue@gva.es

  Finançament Internacional.
  Contacte: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83, paya_mon@gva.es

  Expansió internacional de start-ups
  Contacte: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83, paya_mon@gva.es

  Criteris de valoració

  Podran integrar la 'Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització' aquelles persones físiques que compten amb uns coneixements i experiència demostrables en els àmbits descrits en l'article 3 de la Resolució de 13 de novembre de 2017, i que complisquen amb els requisits mínims que s'indiquen en l'annex de la dita resolució.

  Obligacions

  A. Amb caràcter general:
  1. Tractar com a confidencial tota la informació de l'empresa participant rebuda a través d'IVACE o de tercers, en relació amb les activitats previstes en el programa sota el qual presta els servicis.

  2. Abstindre's d'intervindre en activitats en què es puga produir un conflicte d'interessos amb els objectius d'IVACE o que puguen suposar competència, excepte acord exprés i per escrit de les parts.

  3. Actuar d'enllaç entre l'empresa participant i la coordinació del Programa d'assessorament a empreses en IVACE, per a garantir l'aplicació de la metodologia i contingut en cada àmbit d'actuació.

  B. Durant el període d'assessorament a l'empresa de la Comunitat Valenciana:

  1. Prestar tots els servicis acordats per IVACE en el marc del Programa en el marc presta del qual els servicis.

  2. Realitzar totes les activitats acordades amb la major diligència i perícia que posseïsca com a professional qualificat i, en particular, disposar dels mitjans materials i, si és el cas, humans, necessaris per a desenrotllar l'assessorament, en els termes arreplegats en les presents bases i en el document d'adhesió al programa.

  3. Mantindre durant la duració del Programa les aptituds per a la prestació de tots els servicis mencionats en les presents bases i en el document d'adhesió al Programa.

  4. Respondre de tots els danys i perjuís que ocasione en l'execució dels servicis, tant davant de l'IVACE com davant de tercers.

  5. Guardar confidencialitat durant la vigència de l'assessorament i després, durant un període de cinc (5) anys, respecte de tota aquella informació rebuda de l'IVACE, de l'empresa acollida al Programa -o que haja rebut de tercers-, en relació amb les activitats previstes en estes bases. No podrà fer-ne un ús diferent del compliment dels fins propis del programa, ni cedir-la o transmetre-la a tercers en tot o en part.

  6. Presentar a IVACE i a l'empresa participant del programa els lliurables/informes d'activitat sol·licitats per IVACE.

  7. En el cas de persones jurídiques, els/les professionals que formen part de la Borsa de Tutors per compte de les dites persones jurídiques hauran de complir estrictament amb les obligacions assumides per la mercantil en el document d'adhesió al Programa.

  8. La prestació de l'assessorament haurà de dur-se a terme en el marc d'un desenrotllament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient, i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció de l'esmentat certificat es gestionarà per l'IVACE.

  9. El personal expert inclòs en la borsa haurà de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrit en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial (DOGV 7903 de 25/10/2016).
  - Resolució de 13 de novembre de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca una borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana per als exercicis 2018 i 2019, i es prorroga la vigència de la borsa aprovada per a 2017. (DOGV nº 8178 de fecha 27/11/2017)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 13 de novembre de 2017 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.