Detall de Procediments

  • Què es pot sol·licitar?

    Nom del tràmit

    Autorització de substitució de màquina auxiliar d'apostes.

    Objecte del tràmit

    Este procediment es tramitarà quan una empresa operadora pretenga substituir una màquina auxiliar d'apostes instal·lada en locals destinats a l'activitat pública de bar, restaurant, pubs ... etc., per altres de similars prèviament homologades.

    Inici
  • Qui pot sol·licitar-ho?

    Interessats/Sol·licitants

    L'empresa operadora titular de la màquina que es pretén traslladar.

    Requeriments

    Que la màquina estiga instal·lada i explotada.

    Inici
  • Quan s'ha de sol·licitar?

    Termini de presentació

    En qualsevol moment de l'any mentres que l'autorització d'instal·lació i d'explotació estiga en vigor.

    Inici
  • On s'ha d'anar?

    Presencial

    - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

    - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

    - I, preferentment, a:

    REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
    PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
    12001 Castelló de la Plana
    Tel: 012
    REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
    C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
    46009 València
    Tel: 012
    REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
    C/ CHURRUCA, 25Ver plano
    03003 Alacant/Alicante
    Tel: 012

    Per internet

    A través de l'enllaç corresponent:

    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18491&idCatGuc=PR

    Inici
  • Què s'ha de presentar?

    - Sol·licitud en model normalitzat, J21-A
    - Les marques de fàbrica que faciliten la identificació de la màquina.

    Impresos associats

    [J21-A] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SUBSTITUCIÓ / TRASLLAT DE MÀQUINA AUXILIAR D'APOSTES

    Inici
  • Com sol·licitar-ho?

    Passos

    - El termini màxim per a resoldre i notificar les autoritzacions establides en el Reglament que s'aprova, que siguen conseqüència de sol·licituds formulades pels interessats, serà de sis mesos a comptar de la presentació d'aquelles.

    - Transcorregut el dit termini, els efectes del silenci administratiu s'entendran desestimatoris, d'acord amb el que preveu la Llei del Joc de la Comunitat Valenciana.

    Recursos que procedixen contra la resolució

    Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú , en relació amb la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc, de la Generalitat i amb el Decret 115/2006 , de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.

    Inici
  • Com es tramita telemàticament?

    A través de l'enllaç corresponent:

    Tramitació

    Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

    (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

    IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

    1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
    2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
    3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
    4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

    PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
    a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
    b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
    * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
    * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
    * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
    c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
    d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
    e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

    La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

    Inici
  • Informació complementària

    Article 41 del Decret 42/2011, del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, regula el trasllat, substitució i baixa de màquines. El canvi d'ubicació de les màquines auxiliars d'apostes, la seua substitució per altres de similars prèviament homologades i la seua baixa hauran de ser comunicats als servicis territorials corresponents amb caràcter previ al fet que es produïsca la circumstància concreta que motive la dita comunicació.

    Tractant-se de màquines de les ubicades en els locals a què es referix l'article 38, s'estarà al que disposa el Reglament de Màquines, Recreatives i d'Atzar per a les màquines tipus B.

    Article 32 del Decret 115/2006, Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar:
    2. Els trasllats de màquines recreatives i d'atzar dins d'una mateixa demarcació territorial d'un dels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, hauran de sol·licitar-se en model normalitzat, presentar els documents assenyalats en l'apartat a) del número 1 del present article, i indicar en la sol·licitud les causes per les quals es produïx el canvi o substitució de la màquina anterior, així com del local on esta quedarà situada.

    Sancions

    - Regulades en els articles 23, 24 i 25 de la Llei 4/1988, del Joc de la Comunitat Valenciana.

    Inici
  • Fonts jurídiques i/o documentals

    Normativa

    - Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Joc de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 842, de 9/6/88).
    - Decret 115/2006 , de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar (DOGV núm. 5343 de 11/09/06).
    - Decret 42/2011 , de 15 d'abril, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6540, de 10/06/11).
    - Decret 26/2012 , 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament del Joc del Bingo, del Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana i del Reglament de la Publicitat del Joc a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6707, de 06/02/12).
    - Decret 32/2015 , de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments continguts en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i en el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i es modifiquen sengles articles del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc i del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7487, de 17/3/15).

    Llista de normativa

    Vegeu la Llei 4/1988, de 3 de juny.

    Vegeu el Decret 115/2006, de 28 de juliol.

    Vegeu el Decret 42/2011, de 15 d'abril.

    Vegeu el Decret 26/2012, de 3 de febrer.

    Vegeu el Decret 32/2015, de 13 de març

    Inici

  • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

    La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.