• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció i acreditació de centres i entitats de Formació Professional per a l'ocupació

  Objecte del tràmit

  Incorporar-se al Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a la impartició d'accions formatives d'especialitats d'alta incloses en el fitxer previst en l'article 20.3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de Formació Professional per a l'ocupació sempre que reunisca els requisits que s'establixen en els apartats següents.

  CONCEPTES:
  - S'entén per "acreditació" la inclusió dels centres i entitats de formació en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana en aquells casos en què faça referència a especialitats formatives vinculades a certificats de professionalitat.
  - S'entén per "inscripció" la inclusió de centres i entitats de formació en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana en aquells supòsits en què faça referència a especialitats formatives incloses en el fitxer esmentat, però no vinculades a certificats de professionalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els centres de referència nacional, els centres integrats de Formació Professional públics o privats, altres centres de formació, organitzacions empresarials i sindicals i empreses, d'acord amb els requisits previstos en l'article 9.1 del RD 395/2007.

  CONCEPTES:
  1. S'entén per centre de formació aquell establiment, tant públic com privat, la finalitat principal del qual siga la formació i que puga impartir totalment o parcialment la formació d'oferta prevista en el Reial Decret 395/2007, de 23 de març. Els centres educatius que impartixen Formació Professional del sistema educatiu espanyol no s'inclouran en este concepte llevat que impartisquen també el subsistema de formació professional per a l'ocupació.
  2. S'entén per entitat de formació aquella entitat, tant pública com privada, que a pesar d'impartir formació no és esta la seua finalitat principal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Sense subjecció a cap termini predeterminat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ
  C/ HISTORIADOR VICIANA, 8Ver plano
  12002 Castelló de la Plana
  Tel: 964858650
  REGISTRE GENERAL DE LABORA SERVICI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel:

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.servef.gva.es/registro-de-centros-y-entidades-de-fp-para-el-empleo

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Haurà de presentar-se la següent documentació original o, a falta d'això, una còpia degudament compulsada, junt amb la corresponent sol·licitud d'alta d'un nou centre o entitat de formació:

  a) Document que acredite la propietat, l'arrendament o el dret d'ús de l'immoble, les instal·lacions, els tallers o els camps de pràctiques del centre o entitat formativa, tenint en compte el que disposa l'apartat 4 de l'article 30 de l'Orde TAS/718/2008.
  En aquells casos en què el sol·licitant no dispose de la titularitat de l'immoble, haurà de quedar plenament acreditada i garantida la disponibilitat per este sense subjecció a condicionants que la desvirtuen.

  b) Plans firmats per un tècnic col·legiat competent en la matèria de tots els espais i instal·lacions que hagen de ser constatats per al compliment del que establix la present orde, i en els que queden degudament reflectides les cotes de tot el centre o entitat, així com les dimensions i enumeració de les distintes aules i tallers. Estos plans hauran de ser presentats entre les escales 1:50 i 1:100 i en format A3 llevat que per les dimensions del centre o entitat siga inviable el compliment d'estes mesures.

  c) Escriptura de constitució, estatuts de l'entitat sol·licitant i targeta d'identificació fiscal, llevat que per les característiques del sol·licitant no els siga exigible l'expedició d'estos documents.

  d) Poder prou en dret que acredite les facultats de representació del firmant de la sol·licitud per a actuar en nom de l'entitat sol·licitant llevat que es tracte d'una persona física o esta representació quede acreditada en algun dels documents previstos en el punt tercer d'este apartat.

  e) La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització o denegació perquè l'òrgan instructor obtinga directament a través de tècniques telemàtiques el document nacional d'identitat de la persona que actua en representació de l'entitat sol·licitant.

  f) Document que acredite l'obertura de l'activitat com a centre de formació a nom del titular sol·licitant de la inscripció/acreditació.
  L'obertura de l'activitat haurà de formalitzar-se per mitjà de llicència ambiental, declaració responsable o comunicació ambiental prèvia, acompanyades de la documentació acreditativa en cada cas, d'acord amb el que disposen les respectives ordenances municipals i la normativa aplicable.
  L'obertura d'activitat haurà d'atorgar-se com a centre de formació, si bé, en el cas d'entitats de formació, podrà fer referència a la seua activitat principal ampliada a centre de formació sempre que l'acció formativa s'impartisca en els locals en què l'entitat presta la seua activitat laboral.
  En aquells supòsits en què no siga exigible la llicència ambiental, i sol·licitat el document acreditatiu d'obertura de l'activitat o titol habilitant no conste contestació expressa per l'administració competent o no siga preceptiva la seua expedició, haurà d'acompanyar-se la sol·licitud d'obertura que corresponga de la documentació exigible d'acord amb les respectives ordenances municipals i la normativa aplicable.
  En estos casos, haurà d'aportar-se el certificat d'una persona tècnica col·legiada competent en la matèria que constate que les instal·lacions reunixen les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat adequades com a centre de formació, segons la normativa municipal, autonòmica o estatal que se li aplique.
  En cas que la sol·licitud d'obertura siga denegada per l'administració competent, serà revocada la inscripció o acreditació; esta revocació no afectarà les accions formatives que s'hagen impartit o s'impartisquen quan es produïsca.
  En aquells supòsits en què l'administració competent requerisca la tramitació de llicència ambiental, no es podrà iniciar l'activitat ni validar la inscripció/acreditació mentres no s'obtinga el document de llicència d'obertura corresponent, d'acord amb la normativa aplicable.

  g) Memòries del centre o entitat de formació (segons models normalitzats disponibles en la web del SERVEF) amb la relació de les especialitats formatives per a les quals se sol·licita la inscripció i, si és el cas, acreditació.

  Quan es presenten sol·licituds d'inscripció i/o, si és el cas, acreditació de noves especialitats però no de nous centres o entitats de formació, així com en el cas de modificacions d'inscripcions i, si és el cas, acreditacions ja realitzades, únicament hauran d'aportar-se junt amb les corresponents sol·licituds aquells documents que acrediten el compliment d'allò que s'ha sol·licitat, així com els que constaten les variacions en relació amb què ja van ser en el seu moment degudament presentats, adjuntant de la mateixa manera un escrit on es declare la plena eficàcia i vigència de les condicions que van habilitar per a l'alta del centre o entitat de formació.

  En cas de canvis de titularitat o de forma jurídica dels centres o entitats inscrits i, si és el cas, acreditats, haurà d'aportar-se l'escriptura pública en què conste la subrogació del nou titular en els drets i obligacions del transferent, sense que en cap cas s'admeta la cessió de la titularitat, sinó únicament la seua transferència i que esta s'efectue sense limitació de temps ni cap condicionant.

  El nou titular de la inscripció o acreditació haurà d'aportar la documentació de les lletres a, c, d, e i f de l'apartat 1 d'este article, i la corresponent al compliment dels requisits establits en les lletres b i c de l'apartat 3 de l'article 5 de l'Orde 22/2014, de 8 de juliol.

  En virtut del que disposa l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els centres educatius autoritzats per la conselleria competent en matèria de formació reglada queden exonerats de presentar la documentació relacionada en este article sempre que esta haja sigut tinguda en compte per a esta autorització.

  Impresos associats

  Acreditació de centres i entitats de formació professional per a l'ocupació

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Per a ser inscrit i, si és el cas, acreditat en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana, els interessats hauran de presentar la deguda sol·licitud en imprés normalitzat junt amb la documentació indicada anteriorment en els llocs mencionats en l'apartat "ON DIRIGIR-SE?", en funció d'on s'ubiquen les instal·lacions que es pretenga inscriure i, si és el cas, acreditar.

  2. Si la sol·licitud presentada no reunix els requisits exigits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà que desistix de la seua petició.

  3. Efectuades les comprovacions tècniques oportunes pel servici adscrit a la direcció general competent en matèria de Formació Professional per a l'ocupació que tinga atribuïdes estes funcions, s'elevarà informe-proposta per part de la persona titular de la direcció d'esta unitat a la persona titular de la direcció general competent en matèria de Formació Professional per a l'ocupació, òrgan competent per a resoldre per delegació de la persona titular de la conselleria competent, així mateix, en esta matèria.

  4. La resolució, que posa fi a la via administrativa, haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes, o impugnar-la directament davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.servef.gva.es/registro-de-centros-y-entidades-de-fp-para-el-empleo

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  A més de les que tinguen com a centres i entitats beneficiaris de les oportunes subvencions i que queden fixades en la concessió d'estes:
  - Mantindre les instal·lacions i l'estructura de mitjans sobre la base de les quals es va produir la seua inclusió en el registre i adaptar-les als requisits mínims que en cada moment s'exigisquen per a cada especialitat inscrita o acreditada.
  - Col·laborar en els processos per a la selecció, seguiment i avaluació de l'alumnat, així com en l'elaboració de materials didàctics, proves de selecció i/o avaluació de l'aprenentatge o estudis sobre l'eficàcia de la formació, que promoga l'administració valenciana.
  - Facilitar l'accés al personal de l'administració competent a les instal·lacions on es realitza o es pretén realitzar les accions formatives, així com a tota la documentació de caràcter tècnic i administratiu que tinga relació amb estes accions.
  - Fer constar en la seua publicitat, la condició de centre inscrit o acreditat en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
  -Sotmetre's als controls i auditories de qualitat que efectue l'Administració per a assegurar l'adequació de les instal·lacions i equipaments.
  -Sol·licitar autorització expressa per a mantindre la inscripció i, si és el cas, acreditació com a centre o entitat de formació, quan es produïsca un canvi de titularitat o de forma jurídica, havent d'incorporar la documentació ja mencionada.
  - Exposar en lloc visible un pla segellat pel SERVEF amb la distribució de les aules.

  Sancions

  Es podrà acordar la baixa en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'Ocupació de la Comunitat Valenciana, mitjançant una resolució motivada, previ tràmit d'audiència al centre o entitat de formació quan incórrega en algun dels supòsits següents:
  - Incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en l'apartat anterior.
  - Aplicació, si és el cas, de les subvencions percebudes com a centre o entitat de formació per a un fi diferent d'aquell per al que van ser concedides.
  - La baixa en el Fitxer del Servici Públic d'Ocupació Estatal de totes les especialitats formatives que tinga inscrites o acreditades.
  - La baixa en el registre de totes les especialitats que tinga inscrites o acreditades.
  - A sol·licitud de l'entitat interessada.

  Així mateix, previ avís, amb una antelació mínima de tres mesos, es podrà donar de baixa alguna especialitat formativa del centre o entitat de formació quan concórrega algun dels supòsits següents:
  - Falta de manteniment de les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions o equipament tingudes en compte per a l'acreditació o inscripció de l'especialitat.
  - Falta de l'actualització necessària en les característiques de l'equipament corresponent pel transcurs del temps.
  - Falta de superació dels mínims de qualitat de la formació determinats per la direcció general competent en matèria de Formació Professional per a l'ocupació.
  Es procedirà d'ofici a la baixa d'una especialitat formativa inscrita o acreditada quan esta es produïsca en el Fitxer d'Especialitats Formatives del Servici Públic d'Ocupació Estatal, en els termes que preveu l'article 7.3 de l'Orde TAS/718/2008, de 7 de març.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, de 11/04/07).
  - Orde TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenrotlla el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació , en matèria de formació d'oferta i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (BOE núm. 67, de 18/03/08).
  - Orde 22/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació , per la qual es crea el Registre de Centres i Entitats de formació professional per a l'ocupació de la Comunitat Valenciana i es regula el procediment per a la seua inscripció i, si és el cas, acreditació (DOCV núm. 7315, 11/07/14).
  - Correcció d'errors de l'Orde 22/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació , per la qual es crea el Registre de Centres i Entitats de formació professional per a l'ocupació de la Comunitat Valenciana i es regula el procediment per a la seua inscripció i, si és el cas, acreditació.(DOCV núm. 7329, de 31/07/14).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 395/2007, de 23 de març

  Vegeu Orde TAS/718/2008, de 7 de març

  Vegeu Orde 22/2014, de 8 de juliol

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Orde 22/2014, de 8 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.