• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort.

  Objecte del tràmit

  Té com a objecte establir el procediment per a la tramitació i resolució del reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort previst en l'article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per les defuncions per causa de violència sobre la dona produïdes a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tenen dret a la percepció d'una quantia econòmica de pagament únic, en cas de víctima mortal de violència sobre la dona:

  a) Els fills i les filles menors d'edat.
  b) Els fills i les filles majors d'edat que depenguen econòmicament de la víctima.
  c) Les persones tutelades o acollides que depenguen econòmicament de la víctima.
  d) En absència dels tres grups anteriors, els ascendents que depenguen econòmicament de la víctima.

  Requeriments

  Perquè es reconega el dret a indemnització per causa de mort per violència sobre la dona, els sol·licitants han de:

  a) Ser fills i filles menors d'edat.
  b ) Ser fills i filles majors d'edat i persones tutelades o acollides que depenguen econòmicament de la víctima.
  c) En absència d'aquests, els ascendents on també concórrega dependència econòmica.
  d) Es considera que hi ha dependència econòmica de la víctima mortal quan a la data de la defunció les persones beneficiàries convisquen amb la víctima i no perceben rendes de qualsevol naturalesa, que en còmput anual superen dotze mensualitats de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent.
  e) Que la causa de defunció siga motivada per un acte de violència sobre la dona.
  f) No estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de la subvenció de les previstes en l'article 13 de la Llei 38.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de la indemnització es fixa en la quantitat de setanta-cinc mil euros.

  PAGAMENT
  El pagament de les ajudes es realitzarà per mitjà d'un únic abonament, una vegada que siga concedida aquesta mitjançant una ordre de pagament, ingressant-ne l'import en el compte bancari indicat.
  El pagament d'aquesta indemnització podrà ser suspés cautelarment fins que els fills i les filles menors d'edat beneficiaris d'aquesta complisquen els 18 anys, quan la persona que complete la seua capacitat d'obrar estiga en la condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort de sa mare.
  Així mateix, també es podrà suspendre cautelarment el pagament de la indemnització en aquells casos en què la persona beneficiària estiga sota la tutela de la persona que estiga en la condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort de sa mare.

  REINTEGRAMENT
  En aquells supòsits en què es produïsca un sobreseïment d'actuacions del procediment judicial, o en aquells en què la sentència ferma que finalitze els procediments judicials derivats de la defunció declare la no-existència de violència sobre la dona, l'òrgan competent per a la resolució del procediment iniciarà el corresponent procediment de reintegrament de la indemnització.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol moment a partir de l'entrada en vigor del decret sobre els fets succeïts a partir de l'endemà de la publicació en el DOCV de la Llei 7/2012, de 23 desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6912/28.11.2012).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37 - 39
  03001- Alacant/Alacant
  Tel.: 012
  Fax: 965938068
  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  Av. GERMANS BOU, 81
  12003- Castelló de la Plana
  Tel.: 012

  - REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4

  46018 - València

  Tel.: 012

  Fax: 961247981

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  Av. DE L´OEST, 36
  46004- València
  Tel.: 012
  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb l'imprés de sol·licitud degudament omplit, ha d'aportar-se la documentació següent:
  a) Certificat de defunció de la víctima.
  b) La condició de víctima de violència sobre la dona s'acreditarà pels mitjans de prova recollits en l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre.
  c) Acreditació del parentiu per mitjà d'un certificat expedit pel Registre Civil o la còpia compulsada del llibre de família o un altre document que acredite fefaentment la relació de parentiu.
  d) En el supòsit de fills i filles majors d'edat tutelats, la resolució judicial en què es determine la condició de persona sotmesa a la tutela de la víctima de violència.
  e) En el supòsit de menors en situació d'acolliment familiar, resolució administrativa o judicial de l'òrgan competent en què es resolga l'acolliment familiar permanent o preadoptiu.
  f) Declaració del sol·licitant de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de la subvenció de les previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions.
  g) Model de domiciliació bancària.

  2. En el cas de sol·licituds formulades per ascendents de la víctima, juntament amb la documentació prevista en els apartats 1.a, b, c, f i g anterior, han d'acompanyar la sol·licitud amb la documentació següent:
  a) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona per a comprovar les dades d'empadronament en el municipi de referència. En cas que no s'efectue la dita autorització, ha d'aportar-se el corresponent certificat expedit per l'ajuntament.
  b) Declaració responsable dels ingressos obtinguts durant l'exercici en el qual es va produir la defunció de la víctima de violència.
  c) Autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En el cas que no s'autoritze expressament l'òrgan gestor, han d'aportar-se els corresponents certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, inclosa en l'apartat D de la sol·licitud, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de les persones sol·licitants per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. No obstant això:
  1r. Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per les persones interessades, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  2n. Si la persona sol·licitant no dóna el seu consentiment, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD INDEMNITZACIÓ PER CAUSA DE MORT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Instrucció de l'expedient
  La direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona verificarà que la documentació aportada és l'exigida i instruirà el procediment.

  - Òrgan competent per a resoldre
  La competència per a atorgar, denegar o arxivar l'expedient, si és el cas, s'atribueix a la persona titular de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.

  - Termini màxim per a resoldre i notificar
  1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de sis mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres de l'òrgan competent per a resoldre.
  2. En aquells supòsits en què no es produïsca cap resolució expressa en el termini assenyalat, s'entendrà que les sol·licituds han sigut estimades per silenci administratiu.
  3. L'òrgan competent podrà suspendre el termini per a la resolució de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per als supòsits previstos en l'article 42.5.c, en relació amb l'article 83.3.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, s'hi podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicte la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, o de sis mesos si l'acte és presumpte, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se'n qualsevol altre que s'estime pertinent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6912, de 28/11/12).
  - Decret 63/2014, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7264, de 30.04.2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 63/2014, de 25 d'abril.

  Vegeu la Llei 7/2012, de 23 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.