Detall de Procediment

Sol·licitud de reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort com a conseqüència de la violència sobre la dona

Codi SIA:: 211873
Codi GVA:: 17152
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Té com a objecte establir el procediment per a la tramitació i resolució del reconeixement del dret a les indemnitzacions per causa de mort regulades en els articles 16 i 16 ter de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Perquè es reconega el dret a indemnització per causa de mort per violència de sobre la dona, la causa de defunció ha de ser motivada per un acte de violència sobre la dona.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tindran dret a la percepció d'una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i els requisits que s'establisquen reglamentàriament, en cas que la víctima mortal com a conseqüència de la violència sobre la dona, en ordre successiu i excloent: a) Quan la víctima mortal siga la dona víctima de violència de gènere: i) Les persones descendents en primer grau en línia recta de la dona víctima. A falta d'aquestes, les persones ascendents en primer grau en línia recta de la dona víctima. A falta d'aquestes, les persones en segon grau en línia col·lateral de la dona víctima. ii) Així mateix, té dret la parella sempre que aquesta no haja sigut la causant de la mort ni existisca cap resolució judicial que reconega l'existència d'actes violents en els termes previstos en l'article 9.1 d'aquesta llei. Aquesta indemnització és incompatible amb altres indemnitzacions per la mateixa causa. b) Quan la víctima mortal siga descendent en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència contra les dones: i) Serà ella i l'altra persona progenitora, si escau, i sempre que no siga causant de la mort, qui tindrà dret a percebre-la. A falta d'aquestes, per causes sobrevingudes, el dret a percebre-la serà de la resta de descendents en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència sobre les dones. A falta d'aquestes, les persones ascendents en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència contra les dones. Si la víctima mortal tinguera descendència, el dret a percebre-la és de les persones descendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal. ii) En aquest últim cas, també tindrà dret la parella, en cas que no tinga denúncia per violència de gènere. Aquesta indemnització serà incompatible amb altres indemnitzacions per la mateixa causa. c) Quan la víctima mortal siga familiar ascendent en primer grau en línia recta o familiar en segon grau col·lateral de la dona víctima de violència de gènere: la parella i les persones descendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal. En defecte d'aquestes persones, seran beneficiàries les persones ascendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal. A falta d'aquestes, ho seran les persones familiars en segon grau col·lateral de la víctima mortal. d) En tots els supòsits anteriors, s'entén per descendents en primer grau en línia recta les filles i els fills, independent de la naturalesa de la filiació, les persones tutelades o les persones menors d'edat que es troben en acolliment permanent. e) En tots els supòsits anteriors, s'entén per parella la persona cònjuge no separada legalment o la persona que mantinga una relació anàloga a la conjugal amb convivència durant almenys els dos anys anteriors a la mort que no tinga cap denúncia per violència de gènere. El requisit temporal no serà exigible quan existisca descendència comuna. 2. Així com en els supòsits de l'article 16 ter. Tindran dret a indemnització per causa de mort com a conseqüència de la defensa d'una víctima de violència de gènere: 1. Els familiars de la persona que, en defensa d'una víctima de violència de gènere, resulte morta tindran dret a la indemnització regulada en l'article 16 en la mateixa prelació, termes i condicions.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment a partir de l'entrada en vigor del decret, sobre els fets esdevinguts a partir de l'endemà de la publicació en el DOCV de la Llei 7/2012, de 23 desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6912/28, 11.2012). Podran sol·licitar les indemnitzacions regulades en el capítol II del present reglament les persones que reunisquen els requisits previstos en els articles 16 i 16 ter de la llei com a conseqüència d'actes de violència sobre la dona produïts a la Comunitat Valenciana des del 18 de setembre de 2017.

Formularis documentació

Juntament amb l'imprés de sol·licitud degudament omplit, cal aportar la documentació següent: a) Certificat de defunció de la víctima. b) La condició de víctima de violència sobre la dona s'ha d'acreditar pels mitjans de prova que recull l'article 9 de la llei. c) Acreditació del parentiu mitjançant una certificació expedida pel Registre Civil o una còpia compulsada del llibre de família o un altre document que acredite fefaentment la relació de parentiu. d) En el supòsit de menors en situació d'acolliment familiar permanent, resolució administrativa o judicial de l'òrgan competent en què es resolga l'acolliment familiar permanent o preadoptiva. e) Autorització expressa en la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona per a comprovar les dades d'empadronament, en els casos de l'article 16 b i c de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, en el municipi de referència. En cas de no efectuar aquesta autorització, s'ha d'aportar el corresponent certificat expedit per l'ajuntament. f) Autorització expressa en la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de les persones sol·licitants mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell. No obstant això: i. Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per les persones interessades, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. ii. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, el passaport o el número d'identificació d'estranger, segons siga procedent. g) Model de domiciliació bancària.

Presentació

Presentació

Presencial

Segons el que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques: a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 - 39 03001 Alacant Tel.: 012 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ Av. GERMANS BOU, 81 12003 - Castelló de la Plana Tel.: 012 - REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77, CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4 46018 - València Tel.: 012 Fax: 961247981 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA Av. DE L'OEST, 36 46004 - València Tel.: 012 Fax: 961271894 L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Instrucció de l'expedient La direcció general que tinga assignades les funcions en matèria de violència sobre la dona verificarà que la documentació aportada és l'exigida i instruirà el procediment. - Òrgan competent per a resoldre: La competència per a atorgar, denegar o procedir a l'arxivament de l'expedient, si escau, s'atribueix a la persona titular de la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 121 de la Llei /2015, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de l'òrgan que dicte l'acte o davant del competent per a resoldre'l. El termini per a la interposició del recurs d'alçada serà d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, el termini serà de tres mesos i es comptarà, per a la sol·licitant i altres possibles persones interessades, a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorreguts aquests terminis sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant un únic abonament, una vegada que aquestes es concedisquen, mitjançant l'ordre de pagament i s'ingressarà l'import en el compte bancari indicat. QUANTIA - Setanta-cinc mil euros per als supòsits de l'article 16.1 de la Llei 7/2012, excepte en els casos detallats a continuació, que percebran vint-i-sis mil quatre-cents seixanta euros no compatibles en aquest últim cas amb altres indemnitzacions per la mateixa causa: - Article 16.1a.ii: Quan la víctima mortal siga la dona víctima de violència de gènere, tindrà dret la parella que no haja sigut causant de mort i quan no existisca cap resolució judicial que reconega l'existència d'actes violents en els termes previstos en l'article 9.1 de la Llei de violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. - Article 16.1.b.ii: Quan la víctima mortal siga descendent en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència contra les dones, tindrà dret la parella en cas que no tinga denúncia per violència de gènere. Aquesta indemnització serà incompatible amb altres indemnitzacions per la mateixa causa. Així mateix, també es podrà suspendre cautelarment el pagament de la indemnització en els casos en què la persona beneficiària estiga sota la tutela de la persona que estiga en la condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort o els danys físics de sa mare. PAGAMENT El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant un únic abonament, una vegada que aquestes es concedisquen, mitjançant l'ordre de pagament i s'ingressarà l'import en el compte bancari indicat. El pagament d'aquesta indemnització podrà ser suspés cautelarment fins que els fills i filles menors d'edat beneficiaris d'aquesta complisquen els 18 anys, quan la persona que complete la seua capacitat d'obrar estiga en la condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort de sa mare. Així mateix, també es podrà suspendre cautelarment el pagament de la indemnització en els casos en què la persona beneficiària estiga sota la tutela de la persona que estiga en la condició d'investigada, acusada o condemnada per la mort de sa mare. REINTEGRAMENT Són causes de reintegrament el sobreseïment d'actuacions del procediment judicial o en casos en què la sentència ferma que finalitze els procediments judicials derivats de la defunció, gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta declare la no existència de violència sobre la dona, l'òrgan competent per a la resolució del procediment iniciarà el corresponent procediment de reintegrament de la indemnització.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa serà de 6 mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en qualsevol dels registres de l'òrgan competent per a resoldre. En aquells supòsits en què no es produïsca resolució expressa en el termini assenyalat, s'entendrà que les sol·licituds han sigut estimades per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge - Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa