Detall de Procediments

Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021 a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de projectes de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions per a l'exercici 2021 a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de projectes de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Les ajudes s'atorgaran en concepte de subvenció per al finançament de les despeses corrents derivades de la realització d'activitats voluntàries en l'àmbit competencial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives referent a dependència, persones amb discapacitat, família, menors, dona i immigració en matèria de sensibilització, formació i intervenció social, entre els ciutadans de la Comunitat Valenciana, dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, previstes i regulades en la mateixa per a l'exercici 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats sense ànim de lucre.

  Requeriments

  Podran concórrer a la present convocatòria de subvencions les entitats sense ànim de lucre que complisquen els següents requisits establits en l'article 2 de l'Ordre 5/2015, de 23 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Segons el que es disposa en el 8 de l'Ordre 5/2015, de 23 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana:

  El finançament màxim per projecte serà de 15.000 euros.

  S'estableix una puntuació mínima de 50 punts per a la concessió de subvencions als projectes presentats. Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts, se subvencionaran atenent els límits establits, concedint-se les subvencions per ordre de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels fons previstos en aquesta convocatòria.

  El pagament de les subvencions, se subjectarà al que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 5/2015 de 23 d'octubre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Es realitzaran els següents pagaments anticipats:
  a) Es lliurarà un 30% de l'import de la subvenció, després de la concessió d'aquesta.
  b) El 70% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la totalitat de la subvenció concedida.

  El termini màxim per a la justificació del deslliurament de la bestreta de la subvenció finalitzarà el 30 de juny de 2021 i el del restant el 29 d'octubre de 2021.
  El termini màxim per a la presentació de la memòria tècnica finalitzarà el 14 de gener de 2022.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV 8978 / 18.12.2020),
  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats sol·licitants haurà de presentar una única sol·licitud que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics juntament amb els següents annexos:
  Annex I. Sol·licitud de subvenció.
  Annex II. Fitxa tècnica per a cada projecte presentat.
  Annex III. Certificat de compromís de participació en xarxa (en el cas de sol·licitar un projecte de promoció i foment del voluntariat amb compromís de participació en xarxa)
  Model d'autorització de consulta telemàtica de dades per a beques, ajudes, premis i subvencions per si el sol·licitant autoritza aquesta consulta de dades a l'òrgan gestor del procediment de concessió de la subvenció.
  Model de domiciliació bancària en cas de ser nova perceptor o hi haguera un canvi de número de compte.

  La sol·licitud i els annexos a aquesta, hauran d'anar acompanyats de la documentació relacionada en l'article 6 de l'Ordre 5/2015 de 23 d'octubre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que es presentarà també per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA PROMOCIÓ I AL FOMENT DEL VOLUNTARIAT

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA PROMOCIÓ I AL FOMENT DEL VOLUNTARIAT. FITXA TÈCNICA

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA PROMOCIÓ I FOMENT DEL VOLUNTARIAT. CERTIFICAT DE COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ EN L'ÀREA A.3 (TRABAJO EN RED)

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES, PREMIS I SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius que, en qualsevol moment del procediment podrà d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

  La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se d'aquesta circumstància.

  La concessió de la subvenció es realitzarà mitjançant el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva recollit en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 10.1. a) i article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17154

  Tramitació

  La tramitació i presentació de sol·licituds, ajunte els annexos i la documentació corresponent, s'haurà de realitzar exclusivament per mitjans electrònics, per qui ostente la representació legal de l'entitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Per a poder accedir a aquest sistema electrònic, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via electrònica.

  El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es.
  Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17154

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades, es valoraren conforme als criteris assenyalats en l'article 8 de l'Ordre 5/2015, de 23 d'Octubre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions recollides en l'article 3 de l'Ordre 5/2015, de 23 d'octubre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionats conforme al que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/03).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464 de 12/02/15).

  Llista de normativa

  Vegeu-ne les bases reguladores: l'Ordre 5/2015, de 23 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.