• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Regular la inscripció d'entitats de base associativa en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la inscripció les persones representants de les associacions i entitats que s'assenyalen a continuació:
  1.- Associacions juvenils els membres de les quals tinguen entre 12 i 30 anys amdues edats incloses. Les seues federacions, confederacions i unions.
  2.- Associacions d'alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions, les persones associades de les quals siguen joves.
  3.- Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i unions.
  4.- Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, enteses com les associacions no juvenils legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es contemple de manera clara i explícita que entre les seues finalitats socials hi ha el de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions dirigits de manera exclusiva a persones joves. Així mateix, més de la meitat de la junta directiva haurà d'estar formada per persones joves.
  5.- Els grups de joves, coordinadores i col·lectius que no estant constituïts com a associació d'acord amb la legislació vigent, que promoguen activitats amb caràcter temporal relacionades amb la competència de l'IVAJ en matèria de joventut.

  Requeriments

  És necessari que prèviament estiguen inscrites en el registre competent que els corresponga.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'inscripció en el Cens.
  - Declaració responsable.
  - Resolució d'inscripció de l'entitat en el registre estatal o autonòmic d'associacions, segons corresponga.
  - En el cas de seccions juvenils de partits polítics, resolució d'inscripció en el Registre del Ministeri de l'Interior.
  - En el cas d'entitats constituïdes segons el dret canònic, resolució d'inscripció en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.
  - En el cas de branques juvenils dependents de sindicats, certificat del depòsit dels estatuts sindicals en el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  - En cas d'altres entitats de base associativa, certificat d'inscripció en el registre oficial competent.

  - NIF de l'entitat.
  - Estatuts de l'entitat visats pel registre oficial competent.
  - Acta de constitució de l'entitat, acompanyada de la composició dels òrgans provisionals de govern.
  - Certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de la composició en aquell moment de la junta directiva.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL CENS D'ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17184

  Tramitació

  Les entitats o persones interessades hauran de presentar telemàticament la sol·licitud mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es/va/) o DNI electrònic i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions:
  1. Pestanya "Heu de saber": breu explicació de cadascun dels passos que s'han de seguir per a completar el procés de sol·licitud. Comença.
  2. Pestanya "Ompliu":
  - cliqueu sobre "Formulari dades generals". Ompliu-lo i "Envia".
  - cliqueu sobre "Secció de Formularis" > "Envia" > "Continua".
  3. Pestanya "Documenta":
  - Cliqueu sobre "SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL CENS D'ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A la JOVENTUT". - "Descarrega plantilla". Heu de descarregar-vos-la a l'ordinador, omplir-la-la, SIGNAR-LA i, posteriorment, annexar-la ("Annexa").
  - Feu el mateix amb el document "DECLARACIÓ RESPONSABLE".

  - "Altres documents", per a adjuntar més documentació. Títol del document (no oblideu emplenar-ho).
  - Selecciona > Annexa
  - Continua
  4. Pestanya "Paga" (no s'ha d'efectuar cap pagament) - Continua
  5. Pestanya "Registra" > Registra

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Són, a més, dades d'inscripció obligada per a les associacions i entitats aprovades legalment incloses en el Cens Juvenil les següents:
  a) Les modificacions que es produïsquen en la composició dels òrgans directius i dels consells responsables.
  b) Les modificacions estatutàries, una vegada autoritzades pel Ministeri de l'Interior.
  c) La dissolució de l'associació o entitat.

  Les associacions i entitats inscrites en aquest cens presentaran la memòria anual de les seues activitats al llarg del mes de gener de l'any següent a l'IVAJ.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a l'elaboració del Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Servicis a la Joventut a la Comunitat Autònoma Valenciana (DOGV núm. 134, de 08/12/1983).
  - Reial Decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripción registral d'associacions juvenils (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 1988).
  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/2008).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOCV num. 8168, de 13/11/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de novembre de 1983.

  Vegeu el Reial Decret 397/1988, de 22 d'abril.

  Vegeu la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 14 de novembre.

  Vegeu la Llei 15/2017, de 10 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.