• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de permanència de plantacions en el Registre de Plantacions Forestals Temporals.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la permanència d'una plantació inclosa en el Registre de Plantacions Forestals Temporals més enllà del seu període d'aprofitament, perque no s'elimina el vol.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la plantació o del terreny.

  Requeriments

  - Que tinga l'autorització del propietari del terreny per a mantindre la plantació forestal temporal, si és el cas.
  - Que tinga poder suficient per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment, una vegada finalitzat l'aprofitament de la plantació forestal temporal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17201

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulario de sol·licitud de permanència de plantacions forestals temporals.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PERMANÈNCIA DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Sol·licitud (persona interessada).
  - Informe tècnic de valoració del risc per a l'entorn natural de la permanència de la plantació més enllà del seu període d'aprofitament (Servici Territorial de Medi Ambient).
  - Resolució estimatòria de permanència en el Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Generalitat Valenciana, o
  - Resolució desestimatòria, si és el cas (Direcció General del Medi Natural).
  - Notificació a la persona interessada (Servici Territorial de Medi Ambient).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17201

  Inici
 • Informació complementària

  En el cas que es desestime la sol·licitud de permanència:

  - S'ha d'eliminar totalment la plantació forestal temporal. En cas contrari, la conselleria competent en matèria de muntanyes podrà procedir, amb una advertència prèvia, a l'execució subsidiària a costa de la persona interessada.
  - En el cas que la persona interessada haja percebut ajudes o subvencions de caràcter forestal i el canvi d'ús del terreny o el canvi de la plantació suposen l'incompliment d'alguna de les condicions exigides per a la seua concessió, haurà de reintegrar l'import d'estes, actualitzat amb l'interés legal dels diners.

  Sancions

  Regulades en la Llei 3/1993, Forestal, de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013 , de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013).
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en terrenys agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el Catàleg d'espècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20/3/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.