Detall de Procediments

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del nivell B1 de valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del nivell B1 de valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

  Objecte del tràmit

  Obtindre la convalidació del nivell B1 de valencià equival a posseir el certificat de nivell B1 de valencià, després d'haver aprovat l'assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu espanyol (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-se a la prova del nivell B1, que anualment convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre el certificat de nivell B1 de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica o llibre d'escolaritat que acredite que han cursat i superat l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

  - En tots els cursos d'Educació General Bàsica (de 1r a 8é)

  - En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau, de formació professional.

  - En un mínim de tres cursos entre BUP i COU, o en un mínim de tres cursos entre 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

  - Des de 1r de primària fins a 4t d'ESO, haver superat l'assignatura de valencià, tant en primària com en secundària obligatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - Fotocòpia compulsada del DNI.

  Per a qui va estudiar EGB:
  - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'Educació General Bàsica on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en tots els cursos o certificat del centre on va cursar l'Educació General Bàsica on conste que ha superat l'àrea de valencià en tots els cursos.(de 1r a 8é)

  Per a qui va estudiar FP:
  - Certificat del centre on va cursar FP on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau.

  Per a qui va estudiar BUP / COU/ BATXILLERAT:
  - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat de BUP i COU, o certificat acadèmic del centre, on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos. Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'ESO i Batxillerat, o certificat acadèmic del centre, on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos (3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat).

  Per a qui va estudiar ESO:
  - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'ESO, on conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos, tant en primària com en secundària obligatòria (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO), o certificat del centre on va cursar la primària i l'ESO, on conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos.

  NOTES:
  - No s'accepten butlletins de notes. Els documentos vàlids són: llibre d'escolaritat, certificat acadèmic del centre o historial acadèmic de l'alumne expedit pel centre educatiu.
  - En el certificats que expedeix el centre docent han de constar les notes de valencià desglossades per cursos i any acadèmic.
  - Només s'accepten els estudis realitzats a partir de la implantació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Data d'aprovació de la LUEV: 23/11/1983.
  - Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DEL NIVELL B1 DE VALENCIÀ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.