Subvencions per a grups d'investigació consolidats. (AICO)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211890
|
Codi GVA: 17234
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-11-2023

Fins 20-11-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'estes subvencions és afavorir l'activitat investigadora de grups d'investigació de R+D+I consolidats, que demostren potencial de creixement per a convertir-se en grups de referència. Es convoca un màxim de 100 subvencions, que es distribuiran proporcionalment per a la seua concessió...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-11-2023 al 20-11-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTemini tancat
05-02-2024 al 16-02-2024
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Les actuacions subvencionades seran executades per grups d'investigació dirigits per una o dues persones investigadores doctores en condició d'investigadores principals que actuaran com a sol·licitants de la subvenció.

Requisits

El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores doctores (sense comptar les persones investigadores principals). Totes les persones del grup hauran de ser doctores, amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i en servei actiu.

1. Les persones investigadores principals deuran:

a) Tindre formalitzada la seua vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor.

b) Tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de comprendre i mantindre durant tot el període de duració de l'ajuda i estar en servei actiu.

Quan siguen dos les persones investigadores principals, almenys una d'elles, haurà de tindre vinculació que comprenga tot el període de duració de la subvenció.

c) Tindre reconeguts, o si és el cas avaluats positivament, un mínim de dos trams d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per la Agència d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o que la seua producció científica, en el període 2018-2021, tinga un impacte normalitzat de la producció científica igual o superior a 1,3 respecte del valor mig mundial.

d) No formar part d'altres grups amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables, consolidats, del Programa Prometeu o Júniors, ni estar contractat com a personal investigador a l'empara de les subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent-Pla *GenT.

2. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els següents requisits:

a) Ser personal investigador doctor que tinga formalitzada amb un centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i estar en servei actiu.

Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. La documentació acreditativa sobre aquest tema quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que compten amb aquesta autorització.

b) No formar part d'altres grups amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de foment de grups d'investigació emergents, consolidables, consolidats, del Programa Prometeu o Júniors, ni estar contractat com a personal investigador a l'empara de les subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent-Pla GenT.

c) El grup d'investigació haurà d'acreditar entre tots els seus membres (excloses les persones investigadores principals) una mitjana d'un tram d'avaluació de l'activitat investigadora reconegut, o si és el cas avaluat positivament, per la CNEAI o per la AVAP. A aquest efecte, acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a 0,65 respecte del valor mitjà mundial, en el període 2018-2021, es considerarà equivalent a tindre reconegut o avaluat positivament un tram d'activitat investigadora per la CNEAI o per la AVAP.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.

2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.

3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.

4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents:

Qualitat del grup d'investigació:

a) Rellevància de la persona investigadora principal (50 %)

1. Fins a 30 punts: producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals.

2. Fins a 20 punts: direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial, patents.

b) Trajectòria investigadora de la resta de membres del grup (30 %)

Producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals, direcció de treballs de fi de màster, direcció de tesis doctorals, contractes o projectes d'investigació de rellevància especial i patents dels membres del grup.

c) Coherència en la composició del grup (20 %)

Treballs conjunts, línies d'investigació obertes en el grup, complementarietat dels membres del grup.

2. Es concedirà una puntuació addicional del 5 % de la puntuació total obtinguda a les sol·licituds en què almenys un dels investigadors principals siga dona.

Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023 (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023)

Documentació
La sol·licitud ha d'incloure els documents següents: a) Una memòria científica tècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de despesa que es preveja fer en cada un dels anys. b) Certificats dels responsables en matèria d'investigació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de...

  Saber més
  Descripció

  Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació, pel qual es requerix l'esmena de les sol·licituds de subvencions a Grups d'Investigació Consolidats per a l'exercici 2024 (CIAICO 2023), presentades a l'empara de la resolució de la resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria...

  Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les subvencions tindran un import màxim de 30.000 euros anuals. La subvenció tindrà una duració màxima de tres anys.
  Obligacions
  La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores. Els beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats a presentar còpies dels contractes formalitzats amb càrrec a aquesta ajuda en els quals haurà de constar la vinculació amb les...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Desistiment

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  Renúncia