• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a grups d'investigació consolidables. AICO

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és afavorir la consolidació de grups d'investigació d'I+D+i de la Comunitat Valenciana, que demostren potencial de creixement per a esdevenir en grups de referència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Les actuacions subvencionades seran executades per grups d'investigació dirigits per una persona investigadora principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i en servei actiu, una de les quals serà la persona investigadora principal. Aquesta vinculació s'haurà de mantindre durant tot el període de vigència de l'ajuda.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de posseir el títol de doctor, tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i estar en servei actiu. Aquesta vinculació haurà de mantindre's durant tot el període de vigència de l'ajuda.
  3. L'investigador principal haurà de:
  a) Tindre formalitzada la seua vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor.
  b) Tindre reconeguts, o si escau avaluats, dos trams d'avaluació positiva de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'Agència d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o haver finalitzat com a investigador principal un mínim de dos projectes d'R+D+I amb duració mínima, cadascun d'ells, de dos anys del pla nacional o estatal d'R+D+I o del Programa marc de la Unió Europea o haver finalitzat com a investigador principal o com a beneficiari a títol individual, un projecte finançat per l'European Research Council (ERC).
  c) No formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del programa Prometeu.
  4. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els requisits següents:
  a) Ser personal investigador doctor que tinga formalitzada amb un centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral que cobrisca, almenys, el període sol·licitat d'execució del projecte i estar en servei actiu.
  Els membres del grup d'investigació que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària hauran de comptar amb l'autorització expressa de l'entitat a la qual pertanguen. La documentació acreditativa sobre aquest tema quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat funcionarialment, laboralment o estatutàriament a aquesta compte amb l'esmentada autorització.
  b) No formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del programa Prometeu.
  5. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació consolidable que sol·licite aquesta ajuda.
  6. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al final del termini d'execució de l'actuació.
  7. En cas que, durant el període d'execució del projecte la investigadora o investigador principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que recull el règim general de la Seguretat Social o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, conformement al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diferents anualitats no podrà comportar una pròrroga de la duració total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  8. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualssevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 20.000 euros anuals.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat i a les següents estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com a l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 26 de setembre al 15 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de la despesa prevista realitzar en cadascuna de les anualitats.
  b) Certificat del responsable en matèria d'investigació de l'entitat beneficiària on conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal o els projectes d'R+D+I finalitzats com a investigador principal dins del pla nacional o estatal o del programa marc de la Unió Europea o el projecte finançat per l'European Research Council (ERC), indicant la referència de cada projecte i la data d'inici i finalització d'aquests.
  c) Currículum de cadascun dels membres del grup, incloent-hi l'investigador principal.
  d) Declaració responsable de cada membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, de no formar part d'un altre grup, dels assenyalats en l'apartat segon.
  e) Relació detallada dels membres del grup d'investigació en cas que superen el nombre de membres disponibles en l'imprés de sol·licitud.

  Impresos associats

  Ajudes per a grups d'investigació consolidables

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Qualitat del grup d'investigació: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup (40 %).
  1) Fins a 15 punts: rellevància de l'investigador principal.
  2) Fins a 10 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup.
  3) Fins a 15 punts: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup.
  b) Qualitat i viabilitat de la proposta del grup: objecte, pla de treball i disseny d'investigació (40 %).
  1) Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte en relació amb la temàtica d'aquest.
  2) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (20 %).
  1) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats a realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius a aconseguir i el temps de realització.
  2. Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació d'aquelles sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació a desenvolupar.

  Obligacions

  Els grups beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats a:
  1. Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda, en què haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, en el termini d'un mes des que es signen.
  2. Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diversoso conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % en relació amb el pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).

  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.