Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a grups d'investigació consolidables. AICO

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és afavorir la consolidació de grups d'investigació d'I+D+i de la Comunitat Valenciana, que demostren potencial de creixement per a esdevenir grups de referència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Les actuacions subvencionades s'hauran d'executar per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que haurà d'actuar com a sol·licitant de la subvenció.
  2. El grup d'investigació haurà d'estar format, com a mínim, per tres persones investigadores. Totes les persones investigadores que formen part del grup hauran de tindre el títol de doctor, així com vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació, i estar en servei actiu. Aquesta vinculació s'ha de mantindre durant tot el període de vigència de l'ajuda.
  3. L'investigador principal haurà de:
  a) Tindre formalitzada la seua vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor.
  b) Tindre reconeguts o, si escau, avaluats dos trams d'avaluació positiva de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), o haver acabat, com a investigador principal, un mínim de dos projectes d'I+D+i amb durada mínima, cada un d'aquests, de dos anys del Pla estatal d'I+D+i o del Programa marc de la Unió Europea, o haver acabat, com a investigador principal o com a beneficiari a títol individual, un projecte finançat per l'European Research Council (ERC).
  c) No formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.
  4. La resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir els requisits següents:
  a) Ser personal investigador doctor que tinga formalitzada amb un centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i que cobrisca, almenys, el període sol·licitat d'execució del projecte, i estar en servei actiu.
  Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària han de tindre l'autorització expressa de l'entitat a què pertanguen. La documentació acreditativa sobre aquest tema quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat de manera funcionarial, laboral o estatutària a aquesta dispose de l'autorització esmentada.
  b) No formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.
  5. Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació consolidable que sol·licite aquesta ajuda.
  6. Els requisits, el règim de compatibilitat i dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació, s'hauran de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de mantindre fins a la data final del termini d'execució de l'actuació.
  7. En cas que, durant el període d'execució del projecte, la persona investigadora principal acredite el gaudi d'un permís derivat de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social, o en cas d'atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i que aquesta situació impedisca que el grup puga continuar desenvolupant la seua activitat d'acord amb els objectius plantejats, es podrà sol·licitar un reajustament dels crèdits durant el període d'execució del projecte, que podrà ser autoritzat per l'òrgan concedent. La reassignació de l'import concedit entre diverses anualitats no podrà comportar una pròrroga de la durada total del projecte a una altra anualitat diferent de les concedides en la resolució de concessió.
  8. L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i haurà de comunicar qualsevol variació en aquestes en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 20.000 euros anuals.

  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat i a les següents estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com a l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar del 23 de setembre a l'11 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'haurà d'imprimir i, amb totes les signatures originals, presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Memòria cientificotècnica, que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de la despesa que es preveu fer en cada anualitats.
  b) Certificat del responsable en matèria d'investigació de l'entitat beneficiària, en el qual conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador principal o els projectes d'I+D+i acabats com a investigador principal dins del Pla estatal o del Programa marc de la Unió Europea, o el projecte finançat per l'European Research Council (ERC), i en la referència de cada projecte s'haurà d'indicar la data d'inici i acabament d'aquests.
  c) Currículum de cada un dels membres del grup, inclòs l'investigador principal.
  d) Declaració responsable de cada membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, de no formar part d'un altre grup dels assenyalats en l'apartat segon de l'annex X de la convocatòria.
  e) Relació detallada dels membres del grup d'investigació, en cas que superen el nombre de membres disponible en el formulari de sol·licitud.

  Impresos associats

  Ajudes per a grups d'investigació consolidables

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar-la.
  2. Si la documentació que s'aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o les persones sol·licitants, perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'hi haja presentat.
  4. Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes, l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC, o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a fer-ho haurà de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO-SF&version=6&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AICO&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17234

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a grups d'investigació consolidables.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per afovorir la consolidació de grupos d'investigació d'I+D+I de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat pot accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la versió de demostració
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) Qualitat del grup d'investigació: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup (40 %).
  1) Fins a 15 punts: rellevància de l'investigador principal.
  2) Fins a 10 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup.
  3) Fins a 15 punts: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup.
  b) Qualitat i viabilitat de la proposta del grup: objecte, pla de treball i disseny d'investigació (40 %).
  1) Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte en relació amb la temàtica d'aquest.
  2) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  c) Adequació del pressupost a les activitats previstes (20 %).
  1) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb les activitats a realitzar.
  2) Fins a 10 punts: adequació del pressupost sol·licitat en relació amb els objectius a aconseguir i el temps de realització.
  2. Es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació de les sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut del projecte d'investigació a desenvolupar.

  Obligacions

  Els grups beneficiaris d'aquestes ajudes estaran obligats a:
  1. Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda, en què haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, en el termini d'un mes des que se signen.
  2. Sol·licitar autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diversos conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % en relació amb el pressupost inicial previst.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).

  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.