• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus:
  - Pot tractar-se d'un centre la titularitat del qual es transferix d'una empresa a una altra.
  - Pot tractar-se també d'una empresa que canvia de NIF.

  NO cal fer este tràmit quan es tracte d'un CANVI D'UBICACIÓ o d'un CANVI D'ACTIVITAT. En este cas s'haurà de fer una nova comunicació ja que implica l'obtenció d'un nou número NIMA (número d'identificació mediambiental) i el procediment que s'ha de seguir serà el següent:

  - Comunicació prèvia d'inici de producció de residus
  http://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16553

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que estiga sotmesa al règim de comunicació de l'activitat de producció de residus definit en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i que haja de comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17260

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari normalitzat de comunicació de canvi de titularitat (vegeu en impresos associats).

  - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que té el firmant del formulari.

  - Document acreditatiu de la transmissió de la titularitat del centre productor de residus (escriptura notarial, contracte privat o qualsevol altre document admissible en dret).

  - Taula Resum de Residus a produïr. (vegeu en impressos associats).

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D'UN CENTRE PRODUCTOR DE RESIDUS

  TAULA RESUM DE RESIDU A PRODUIR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació del formulari acompanyat de la documentació requerida.

  - Si la documentació presentada no reunix els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Una vegada comprovada la suficiència i adequació de la documentació presentada es procedirà a la regularització en el registre administratiu que corresponga. El sol·licitant ho podrà consultar els canvis comunicats en la web de Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (CITMA).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17260

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17260.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Quan el canvi implique un trasllat d'UBICACIÓ o canvi d'ACTIVITAT, no es farà este tràmit, s'haurà de fer una nova comunicació ja que implica l'obtenció d'un nou número NIMA (número d'identificació mediambiental) i el procediment que s'ha de seguir serà el següent:

  - Comunicació prèvia d'inici de producció de residus (vegeu en enllaços).

  Sancions

  L'incompliment de les obligacions establides en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de Residus de la Comunitat Valenciana pot comportar la incoació d'un expedient sancionador i la imposició de la multa que corresponga.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  TECE - Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/1988).
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat Valenciana de Residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/2000).
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats (BOE núm. 181, de 29/07/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol (text consolidat).

  Vegeu la Llei 10/2000, de 12 de desembre.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Llistat de seguiment

  Cercador de productors de residus perillosos

  Cercador de gestors de residus

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.