Comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211896
|
Codi GVA: 17260
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del tràmit és comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus. La titularitat d'un centre es transfereix d'una empresa a una altra per venda, absorció, etc.

 

NO cal realitzar aquest tràmit quan es tracte d'un CANVI D'UBICACIÓ o d'un CANVI D'ACTIVITAT. En aquest cas s'haurà de presentar una nova comunicació, ja que implica l'obtenció d'un nou número NIMA (número d'identificació mediambiental) i el procediment que cal seguir serà el següent:

 

- Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16553

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Normativa
 • Reglament (UE) núm. 1357/2014, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE, del...
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris (DOGV núm. 2401, de...
 • Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE Núm. 171 de 19/06/2020).
 • Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus. (BOE nº 78, de 01/04/2022).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica que estiga sotmesa al règim de comunicació de l'activitat de producció de residus definit en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i que haja de comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació del formulari acompanyat de la documentació requerida. - Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà l'interessat perquè ho esmene de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Formulari normalitzat de comunicació de canvi de titularitat omplit (vegeu en impresos associats) - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita formalment en el Registre de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més

Resolució

Obligacions
En la seua condició de productor de residus, haurà de complir el règim d'obligacions següent: - Les que estableix l'article 20 de la Llei 7/2022, per a assegurar el tractament adequat dels residus i per a facilitar la gestió d'aquests. - Les relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasament i...
Saber més
Sancions
L'incompliment de les obligacions establides en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de residus de la Comunitat Valenciana, pot comportar la incoació d'un expedient sancionador i la...
Saber més