Detall de Procediment

Comunicació de canvi de titularitat d'un centre productor de residus

Codi SIA: 211896
Codi GUC: 17260
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del tràmit és comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus. La titularitat d'un centre es transfereix d'una empresa a una altra per venda, absorció, etc. NO cal realitzar aquest tràmit quan es tracte d'un CANVI D'UBICACIÓ o d'un CANVI D'ACTIVITAT. En aquest cas s'haurà de presentar una nova comunicació, ja que implica l'obtenció d'un nou número NIMA (número d'identificació mediambiental) i el procediment que cal seguir serà el següent: - Comunicació prèvia a l'inici d'activitats de producció de residus: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16553

Observacions

En aquest procediment, l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar-la a la persona interessada, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que estiga sotmesa al règim de comunicació de l'activitat de producció de residus definit en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i que haja de comunicar un canvi de titularitat d'un centre productor de residus.

Normativa del procediment

 • Reglament (UE) núm. 1357/2014, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus, i pel qual es deroguen determinades directives (DOUE núm. L365, de 19/12/14).
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE núm. L370, de 30/12/2014).
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, que aprova el reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris (DOGV núm. 2401, de 5/12/94).
 • Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat (BOE Núm. 171 de 19/06/2020).
 • Reial decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus. (BOE nº 78, de 01/04/2022).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Formulari normalitzat de comunicació de canvi de titularitat omplit (vegeu en impresos associats) - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita formalment en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). - Document acreditatiu de la transmissió de la titularitat del centre productor de residus (escriptura notarial, contracte privat o qualsevol altre document admissible en dret). - Taula resum de residus que produir (vegeu en impresos associats).

Presentació

Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'ha de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=17260 Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació del formulari acompanyat de la documentació requerida. - Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà l'interessat perquè ho esmene de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, es procedirà a regularitzar-la en el registre administratiu corresponent. El sol·licitant podrà consultar els canvis comunicats en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en l'enllaç següent: https://residuos.gva.es/RES_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx?idioma=C

Obligacions

En la seua condició de productor de residus, haurà de complir el règim d'obligacions següent: - Les que estableix l'article 20 de la Llei 7/2022, per a assegurar el tractament adequat dels residus i per a facilitar la gestió d'aquests. - Les relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasament i etiquetatge dels residus previstes en l'article 21 de la Llei 7/2022. - El productor inicial o un altre posseïdor de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus. La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu conclourà quan quede degudament documentat el tractament complet, mitjançant els corresponents documents de trasllat de residus, i, quan siga necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor. - El productor inicial o un altre posseïdor de residus haurà d'informar immediatament l'administració ambiental competent en cas de desaparició, pèrdua o fuita de residus perillosos o d'aquells que per la seua naturalesa o quantitat puguen danyar el medi ambient. - El productor de residus perillosos estarà obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobrisca les responsabilitats a què puguen donar lloc les seues activitats, atenent les seues característiques, perillositat i potencial de risc, en compliment del que preveu l'article 23.5.c). Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generen menys de 10 tones a l'any. - Els productors inicials de residus perillosos estaran obligats a disposar d'un pla de minimització que incloga les pràctiques que adoptaran per a reduir la quantitat de residus perillosos generats i la perillositat d'aquests. El pla estarà a la disposició de les autoritats competents, i els productors hauran d'informar dels resultats cada quatre anys a la comunitat autònoma on es trobe el centre productor. Queden exempts d'aquesta obligació els productors inicials de residus perillosos que generen menys de 10 tones a l'any en cada centre productor, les empreses d'instal·lació i manteniment i els productors inicials que disposen de certificació Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) o un altre sistema equivalent, que incloga mesures de minimització d'aquesta classe de residus i en què conste la informació corresponent en la declaració ambiental validada. - Els productors de residus no perillosos podran elaborar plans de prevenció que tinguen en compte les mesures recollides en l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 7/2022, sense perjudici que aquests programes siguen obligatoris, de conformitat amb la normativa de desenvolupament per a determinats fluxos de residus. - Els productors inicials que generen residus perillosos i els que generen més de 10 tones de residus no perillosos/any disposaran d'un arxiu electrònic en el qual es reculla, per ordre cronològic, la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, la freqüència de recollida, el mitjà de transport i el mètode de tractament del residu generat. Es guardarà la informació de l'arxiu cronològic durant, almenys, cinc anys i estarà a la disposició de les autoritats competents a l'efecte d'inspecció i control. - Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagen recollit les dades, els productors de residus perillosos enviaran una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma en la qual estiga es trobe la instal·lació, i, en el cas dels residus de competència local, a més, a les entitats locals.

Esgota via administrativa

Sancions

L'incompliment de les obligacions establides en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de la Generalitat, de residus de la Comunitat Valenciana, pot comportar la incoació d'un expedient sancionador i la imposició de la multa corresponent.