Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat ADR especial per a importació de cisternes, vehicles bateria, EXII i EXIII o MEMU. Indústria.

Codi SIA:: 211898
Codi GVA:: 17266
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'obtenció d'un certificat ADR especial per a l'importació dels vehicles cisterna fixes o desmuntables i els vehicles bateria, així com, si és el cas, els vehicles EXII i EXIII i MEMU, traslladats a Espanya d'un altre país part contractant de l'ADR o no, amb registre de tipus estranger, per a poder ser matriculats.

Observacions

Observacions

Als efectes del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, s'entendrà per: a) ADR: l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, subscrit a Ginebra el 30 de setembre de 1957, amb les seues modificacions. b) Mercaderies perilloses: les matèries i els objectes el transport dels quals per carretera està prohibit o autoritzat exclusivament sota les condicions establides en l'ADR o en altres disposicions específiques. c) Transport: el realitzat en vehicles automòbils que circulen sense camí de trànsit fix per qualsevol classe de vies terrestres urbanes o interurbanes de caràcter públic, i així mateix de caràcter privat quan el transport que s'hi realitze siga públic. Estan considerades com a operacions de transport les activitats de càrrega i descàrrega de les mercaderies en els vehicles i la transferència entre modes de transport així com les parades i estacionaments que es realitzen per les circumstàncies del transport. Els conductors que, d'acord amb el que disposa l'ADR, necessiten una formació específica, hauran de proveir-se d'una autorització especial que els habilite per a això, la qual serà expedida per la direcció provincial de trànsit en què se sol·licite conforme es determina en el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, i disposicions complementàries. Esta autorització especial serà equivalent al certificat de formació previst en l'ADR. Seran aplicables als conductors de vehicles que transporten mercaderies perilloses les normes que sobre límits de velocitat establix la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Requisits

Requisits

- El propietari o importador ha d'estar radicat a la Comunitat Valenciana. - L'organisme de control ha d'estar habilitat per a actuar en l'àmbit reglamentari del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els organismes de control (OC) acreditats d'acord amb la norma UNE-EN/IEC17.020, sobre criteris generals per al funcionament dels diversos organismes que realitzen inspecció, que complisquen els requisits addicionals establits en els apartats I, II, III i IV, segons el cas, de l'annex 6 del Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Orde de 20 de setembre de 1985, sobre normes de construcció, aprovació de tipus, assajos i inspecció de cisternes per al transport de mercaderies perilloses (BOE 27/09/1985).
  • Orde de 17 de març de 1986 per la qual es dicten normes per a l'homologació d'envasos i embalatges destinats al transport de mercaderies perilloses (BOE núm. 77, de 31/3/1986).
  • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  • Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
  • Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol (BOE núm. 50, de 27/02/2014).

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any i sempre prèviament a la matriculació del vehicle a Espanya.

Formularis documentació

1.- L'organisme de control sol·licitant haurà de presentar telemàticament la SOL·LICITUD de certificat ADR especial, segons model normalitzat denominat SOLIMADR disponible com a imprés associat a este tràmit i també en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ La sol·licitud haurà d'acompanyar-se dels següents documents FIRMATS, SEGELLATS i en format electrònic: A) DOCUMENTACIÓ GENERAL A.1 - Justificant del pagament de la taxa. A.2 - Certificat ADR vigent (segons model oficial de l'ADR). A.3 - Certificat o còpia autoritzada de l'aprovació de tipus per l'autoritat competent o organisme autoritzat del país d'origen on es fabrica. A.4 - La següent documentació del fabricant: A.4.1. Vehicles SENSE marcatge TT: a) Memòria original i memòria descriptiva completa en espanyol. b) Càlculs (segons el codi de càlcul utilitzat), normes tècniques de l'ADR i característiques dels materials, acompanyant un certificat dels materials de la cisterna. c) Plans del conjunt i plans de detalls dels equips de servici i protecció, boques d'home i d'inspecció, així com de les seccions i alçat de les esculleres i mampares, si és el cas. d) Memòria original i memòria dels equips de servici en espanyol. e) Croquis d'inspecció de soldadures i coeficient emprat per al càlcul posterior de les grossàries de fons i virolles, mampares o escullera, si és el cas. f) D'acord amb l'ADR, llistes de materials a sol·licitar i codi de la cisterna, si és el cas. g) Actes de tots els assajos, de materials, radiografies de soldadures, proves hidràuliques i d'estanquitat i calibratge i taratge dels equips de servici. h) Acta d'inspecció de la cisterna, emesa per un organisme de control espanyol, amb medició de grossàries, sempre que siga possible, firmada i segellada. A.4.2. Vehicles AMB marcatge TT: Els vehicles amb marcatge TT, segons el Reial Decret 1388/2011, de 14 d'octubre, només hauran de presentar els següents documents: - Acta d'inspecció de la cisterna emesa per un organisme de control espanyol, amb medició de grossàries, sempre que siga possible, firmada i segellada. - Documentació que acredite la disposición del marcatge TT. B) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL En el cas de vehicles cisterna fixes o desmuntables, vehicles bateria o MEMU de 4 bars o més, haurà d'aportar-se, addicionalment, el manual de qualitat del fabricant informat favorablement per un organisme de control espanyol. NOTES: 1. Tots els fulls dels documents anteriors han d'estar ordenats i units en un conjunt o projecte tècnic, segellats tots els seus fulls pel fabricant o importador i per l'organisme de control estranger que va controlar i va inspeccionar la construcció i va fer la prova hidràulica inicial. 2. L'absència d'algun dels documents esmentats donarà lloc a la no-emissió del certificat ADR per part de l'autoritat competent. 3. Vegeu el que s'indica a l'apartat "Com es tramita telemàticament?. Informació de tramitació" del present tràmit. 4. Una còpia del certificat ADR es remetrà al Registre de Contrasenyes de Tipus del Ministeri competent. 5. La documentació de transport prevista en l'ADR haurà d'estar redactada en espanyol sense perjuí de la utilització d'altres llengües oficials de les comunitats autònomes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: 4.5.2 - Certificat tècnic: 16,20 euros Pot accedir al pagament de la taxa per internet en l'enllaç que figura a continuació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, la presentació de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 3. Clicant en l'enllaç "Tramitar amb certificat" a l'inici d'esta pàgina) accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que hageu d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - La grandària màxima permesa dels documents a adjuntar és de 10 MB. - Les extensions de documents permeses són PDF, DOC, DOCX, JPG, ODT, ZIP, RAR i ODS. Encara que, IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar (sol·licitud i documentació que haurà d'acompanyar-la). * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA per l'organisme de control de la sol·licitud i de la documentació que ha d'acompanyar-la davant de la Conselleria competent en matèria d'indústria. 2. Si la sol·licitud i tota la documentació presentada ès completa i correcta, la Direcció General amb competències en matèria d'indústria de l'esmentada Conselleria emetrà el certificat ADR especial i el notificará telemàticament a l'organisme de control sol·licitant. En el cas de no presentació o omissió d'algun dels documents que ha de presentar, l'Administració realitzarà un requeriment amb un termini de deu dies per a presentar o esmenar la documentació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa