Detall de Procediment

Depòsit legal

Codi SIA: 210544
Codi GUC: 173
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

1. Recopilar, emmagatzemar i conservar, en els centres de conservació de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, les publicacions que constituïxen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital espanyol, amb objecte de preservar-lo i llegar-lo a les generacions futures, vetlar per la seua difusió i permetre-hi l'accés per a garantir el dret d'accés a la cultura, a la informació i a la investigació. 2. Arreplegar la informació necessària per a confeccionar les estadístiques oficials sobre el patrimoni de referència. 3. Descriure el conjunt de la producció bibliogràfica, sonora, visual, audiovisual i digital espanyola, amb el fi de difondre-la, i possibilitar l'intercanvi de dades amb altres agències o institucions bibliotecàries espanyoles i estrangeres. 4. Permetre l'accés i la consulta de les publicacions emmagatzemades, bé en les instal·lacions dels centres de conservació o bé a través de bases de dades en línia d'accés restringit, assegurant-ne la correcta conservació. Són objecte del depòsit legal tot tipus de publicacions, produïdes o editades a Espanya, per qualsevol procediment de producció, edició o difusió, i distribuïdes o comunicades en qualsevol suport o per qualsevol mitjà, tangible o intangible. El depòsit legal comprendrà els següents tipus de publicacions i recursos, o la combinació de diversos d'estos formant una unitat: llibres i fullets en paper, fulls impresos amb fins de difusió que no constituïsquen propaganda essencialment comercial, publicacions d'impressió sota demanda, recursos continuats com publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris, i recursos integrables, com els fulls solts actualizables, partitures, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, làmines, cromos, naips, postals i targetes de felicitació, cartells anunciadors i publicitaris, així com la propaganda electoral, mapes, plans, atles, cartes marines, aeronàutiques i celests, llibres de text d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria, Batxillerat i dels d'ensenyança de Formació Professional, documents sonors, documents audiovisuals, videojocs, microformes, documents electrònics en qualsevol suport, que l'estat de la tècnica permeta en cada moment, i que no siguen accessibles lliurement a través d'Internet, llocs web afixables o enregistrables el contingut dels quals puga variar en el temps i siga susceptible de ser copiat en un moment donat, còpia nova dels documents íntegres, en versió original, de tota pel·lícula cinematogràfica, documental o de ficció, realitzada per un productor amb domicili, residència o establiment permanent en el territori espanyol i un exemplar del material publicitari corresponent.

Requisits

Queden exclosos de depòsit legal: Documents de les Administracions Públiques de caràcter intern o que resulten susceptibles d'integració en expedients administratius, documents d'institucions i organitzacions, incloses les empresarials, que versen únicament sobre assumptes interns i estiguen dirigides al seu personal, tals com circulars, instruccions o manuals de procediment, publicacions destinades a concursos de promoció o trasllat dels cossos o escales de les distintes administracions públiques, segells de correu, impresos de caràcter social com invitacions de boda i bateig, esqueles de defunció, targetes de visita, carnets d'identitat, títols o diplomes, impresos d'oficines, formularis, inclosos els oficials, qüestionaris i enquestes no omplides excepte que complementen una obra el contingut de la qual siga tècnic o científic, per exemple, un volum format per una recopilació de formularis que acompanya un llibre sobre procediment administratiu, dossiers de premsa, publicacions comercials publicitaris, catàlegs comercials excepte els de llibreries, editorials i subhastes, calendaris i agendes, objectes tridimensionals, encara que acompanyen un document principal, manuals d'instruccions d'objectes, electrodomèstics, maquinària, o anàlegs, tot producte d'un sistema informàtic que continga dades que afecten la privacitat de persones físiques i jurídiques i tots els que estiguen inclosos en la normativa de protecció de dades personals, i programes audiovisuals emesos per prestadors del servici de comunicació audiovisual, excepte que siguen objecte de distribució, passatemps, mots encreuats, sudokus, sopes de lletres i similars, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, publicacions d'impressió sota demanda destinades a distribució en un àmbit familiar.

Interessats

Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors d'una obra publicada en format tangible, o el productor, en el cas d'obres sonores, visuals, audiovisuals i pel·lícules cinematogràfiques. En el primer cas, si l'editor obligat no l'hagués sol·licitat, haurà de fer-lo, en defecte d'això, el productor, impressor, estampador o gravador, en aquest ordre.

Normativa del procediment

Termini

Quan una obra estiga pròxima a la seua terminació, el peticionari omplirà, firmarà i presentarà la sol·licitud d'adjudicació del número de depòsit d'acord amb el model que se li facilite en l'oficina respectiva, en l'apartat d'impresos associats d'esta pàgina, o a través de la pàgina web de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport.

Documentació

- Impresos normalitzats, per a petició de número de Depòsit Legal i entrega de les obres. - En el cas que l'editor/ productor sol·licite el depòsit per primera vegada, haurà d'aportar còpia de l'alta en l'epígraf corresponent d'activitats econòmiques. - Excepcionalment, quan es tracte d'una edició realitzada pel propi autor, i sempre que siga una única persona física, haurà d'aportar còpia del document nacional d'identitat i declaració responsable del compliment de les obligacions legals. - La sol·licitud telemàtica haurà de realitzar-se bé amb certificat digital d'empresa o amb certificat de persona física autoritzada per l'empresa; en este cas, haurà d'adjuntar-se en la primera sol·licitud telemàtica, document en format PDF firmat i segellat pel representant legal de l'empresa especificant la persona o persones autoritzades per a la tramitació del depòsit legal en nom seu. - Des del 2 de gener de 2023 amb l'entrada en vigor de Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de depòsit legal, a més del lliurament dels exemplars físics de les publicacions, els editors hauran de depositar en la plataforma habilitada per la Biblioteca Nacional d'Espanya la còpia en versió digital prèvia a la impressió de les següents publicacions: ·Llibres i fullets en paper, qualsevol que siga la seua forma d'impressió i estiguen o no destinats a la venda. ·Recursos continuats com ara publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris i recursos integrables, com les fulles soltes actualitzables. Per a obtindre l'accés al Portal del depòsit legal d'arxius digitals previs a la impressió de la Biblioteca Nacional d'Espanya https://deposito.dl-e.es. Els editors han de registrar-se per a obtindre usuari i contrasenya. Una vegada realitzat aquest primer requisit, el procediment de realitzar el depòsit és molt senzill amb l'únic requisit de nomenar els fitxers de manera adequada. En el Portal es poden consultar les instruccions d'ús i de nomenat dels fitxers. (enllace la doc. instruccions de nomenat). En el següent vídeo https://www.youtube.com/watch?v=t5b5ui19ma4 es mostra com és el procés complet des que se sol·licita un usuari per part d'una editorial fins que es realitza el depòsit. Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar enviant un correu electrònic a la bústia depositolegal@bne.es - Presentació dels exemplars de l'obra completa dins del termini màxim de dos mesos després d'haver sol·licitat el número de Depòsit Legal i sempre abans de procedir-se a la seua distribució o venda. - Els editors/ productors amb seu a la Comunitat Valenciana, l'obra de la qual es produïsca en una llengua cooficial d'una altra comunitat autònoma (aranés, català, gallec o basc) hauran de remetre un exemplar complementari a cada un dels centres de conservació que designen les comunitats autònomes amb eixa llengua cooficial. Així mateix, els editors de la resta d'Espanya que produïsquen obres en valencià, hauran de remetre un exemplar complementari a la Biblioteca Valenciana "Nicolau Primitiu". TIPUS D'OBRA / NRE. EXEMPLARS - LLIBRES PRIMERES EDICIONS I REEDICIONS / 3 - FULLETS / 3 - PUBLICACIONS SOTA DEMANDA / 3 - FULLS IMPRESOS PER A DIFUSIÓ NO ESSENCIALMENT COMERCIALS / 1 - RECURSOS MULTIMÈDIA / 3 - CADA ENQUADERNACIÓ LLIBRE / 2 - PARTITURES / 4 - REVISTES / 3 - DIARIS / 3 - RESTA RECURSOS CONTINUATS / 3 - MAPES, ATLES I SEMBLANTS / 3 - BUTLLETINS OFICIALS NO DISPONIBLES EN XARXA / 2 - LLIBRES DE TEXT EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL / 2 - LLIBRES DE BIBLIÒFIL / 2 - LLIBRES ARTÍSTICS / 2 - TEMARIS D'OPOSICIONS / 1 - ESTAMPES ORIGINALS / 2 - FOTOGRAFIES EDITADES / 2 - GRAVACIONS SONORES / 3 - DOCUMENTS AUDIOVISUALS / 3 - VIDEOJOCS / 3 - PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES / 2 - DOCUMENTS ELECTRÒNICS / 2 - ARXIUS DE DOCUMENTS SENSE SUPORT FÍSIC / 2 - POSTALS DE PAISATGES I CIUTATS / 2 - CARTELLS ANUNCIADORS I PUBLICITARIS / 3 - PROPAGANDA ELECTORAL / 3 - LÀMINES ORIGINALS / 1 - CROMS / 1 - NAIPS / 1 - MARCAPÀGINES / 3 - TARGETES DE FELICITACIÓ / 1 - OBRA CINEMATOGRÀFICA / 2 (rodades en fotoquímic) 3 (rodades en digital) - PROGRAMES D'ORDINADOR APLICACIONS INFORMÀTIQUES / 1 - CATÀLEGS COMERCIALS DE LLIBRERIES, EDITORIALS I SUBHASTES / 3

Forma presentació

Presencial
Direcció de les oficines provincials i cita prèvia. En horari de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00 h a: - València:C. Gregorio Gea, 14 - 46009 València. Tel. 961271311 / 961271318. Cita prèvia en el següent enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20990 (En el desplegable de servei cal triar l'opció "DIPÒSIT LEGAL I PROPIETAT INTEL·LECTUAL") - Valencia: Av. de la Constitución, 284. Monasterio de San Miguel de los Reyes. 46019 València. Tel. 96 3874151 - - Castelló: Avinguda del Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana.Tel. 012 - Alacant: Avda. de Aguilera, 1 - 2ª planta - 03007 Alacant, Tel. 96 593 67 91
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

- Presentació de la documentació i obres perquè queden depositades les publicacions dins dels terminis establits anteriorment. - Remissió de les obres als centres de conservació (Biblioteca Nacional d'Espanya, Biblioteca Valenciana "Nicolau Primitiu", i altres centres de conservació especialitzats). - Alta inspecció i seguiment del compliment de la normativa sobre el depòsit legal per part de la Biblioteca Nacional d'Espanya - Inspecció dels òrgans competents de la Comunitat Valenciana

òrgans de tramitació

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Obligacions

- Constitució del depòsit Estan obligats a constituir el depòsit legal els editors que tinguen el seu domicili, residència o establiment permanent en territori espanyol, siga quin siga el lloc d'impressió. Quan l'editor no residisca o tinga sucursal a Espanya o en els casos en què per raó del tipus de recurs així corresponga, el depòsit haurà de ser omplit pel productor, impressor, estampador o gravador, que tinga domicili, residència o establiment permanent a Espanya. En cas d'incompliment de l'obligació de depòsit legal, l'obra no podrà ser distribuïda. Una vegada sol·licitat el depòsit legal i previ al lliurament dels exemplars físics de les publicacions, els editors hauran de depositar en la plataforma habilitada per la Biblioteca Nacional d'Espanya la còpia en versió digital prèvia a la impressió de les publicacions indicades anteriorment. L'aportació dels exemplars haurà de realitzar-se en el termini màxim de dos mesos naturals a partir de la petició del número de depòsit legal. Quan l'obra no es realitze o hi haja alguna raó justificativa que impedisca la constitució del depòsit en el termini de dos mesos, a partir de la sol·licitud del número, el peticionari haurà de presentar escrit sol·licitant l'anul·lació del número. En cas d'incompliment de l'obligació de constitució del depòsit legal, l'Oficina de Depòsit Legal requerirà a la persona responsable perquè el constituïsca en el termini màxim d'un mes. En cas de no constituir el depòsit de l'obra, es podrà iniciar expedient de sanció.

Observacions

Els previstos en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada a l'articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia