Detall de Procediment

Dipòsit legal

Codi SIA:: 210544
Codi GVA:: 173
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. Recopilar, emmagatzemar i conservar, en els centres de conservació de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, les publicacions que constitueixen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital espanyol, amb objecte de preservar-lo i llegar-lo a les generacions futures, vetlar per la seua difusió i permetre-hi l'accés per a garantir el dret d'accés a la cultura, informació i investigació. 2. Recollir la informació necessària per a confeccionar les estadístiques oficials sobre el patrimoni de referència. 3. Descriure el conjunt de la producció bibliogràfica, sonora, visual, audiovisual i digital espanyola, a fi de difondre-la, i possibilitar l'intercanvi de dades amb altres agències o institucions bibliotecàries espanyoles i estrangeres. 4. Permetre l'accés i la consulta de les publicacions emmagatzemades, bé en les instal·lacions dels centres de conservació o bé a través de bases de dades en línia d'accés restringit, assegurant-ne la correcta conservació. Són objecte del dipòsit legal tot tipus de publicacions, produïdes o editades a Espanya, per qualsevol procediment de producció, edició o difusió, i distribuïdes o comunicades en qualsevol suport o per qualsevol mitjà, tangible o intangible. El dipòsit legal comprendrà els tipus de publicacions i recursos següents, o la combinació de diversos d'aquestos formant una unitat: llibres i fullets en paper, fulls impresos amb fins de difusió que no constituïsquen propaganda essencialment comercial, publicacions d'impressió sota demanda, recursos continuats com ara publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris, i recursos integrables, com els fulls solts actualizables, partitures, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, làmines, cromos, naips, postals i targetes de felicitació, cartells anunciadors i publicitaris, així com la propaganda electoral, mapes, plànols, atles, cartes marines, aeronàutiques i celests, llibres de text d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i dels ensenyaments de Formació Professional, documents sonors, documents audiovisuals, videojocs, microformes, documents electrònics en qualsevol suport, que l'estat de la tècnica permeta en cada moment, i que no siguen accessibles lliurement a través d'Internet, llocs web afixables o enregistrables el contingut dels quals puga variar en el temps i siga susceptible de ser copiat en un moment donat, còpia nova dels documents íntegres, en versió original, de tota pel·lícula cinematogràfica, documental o de ficció, realitzada per un productor amb domicili, residència o establiment permanent al territori espanyol i un exemplar del material publicitari corresponent.

Requisits

Requisits

Queden exclosos del dipòsit legal: Documents de les administracions públiques de caràcter intern o que resulten susceptibles d'integració en expedients administratius, documents d'institucions i organitzacions, incloent-hi les empresarials, que versen únicament sobre assumptes interns i estiguen dirigides al seu personal, tals com circulars, instruccions o manuals de procediment, publicacions destinades a concursos de promoció o trasllat dels cossos o escales de les distintes administracions públiques, segells de correu, impresos de caràcter social com ara invitacions de boda i bateig, esqueles de defunció, targetes de visita, carnets d'identitat, títols o diplomes, impresos d'oficines, formularis, incloent-hi els oficials, qüestionaris i enquestes no emplenades, excepte que complementen una obra el contingut de la qual siga tècnic o científic, per exemple, un volum format per una recopilació de formularis que acompanya un llibre sobre procediment administratiu, dossiers de premsa, publicacions comercials publicitaris, catàlegs comercials excepte els de llibreries, editorials i subhastes, calendaris i agendes, objectes tridimensionals, encara que acompanyen un document principal, manuals d'instruccions d'objectes, electrodomèstics, maquinària, o anàlegs, tot producte d'un sistema informàtic que continga dades que afecten la privacitat de persones físiques i jurídiques i tots els que estiguen inclosos en la normativa de protecció de dades personals, i programes audiovisuals emesos per prestadors del servei de comunicació audiovisual, excepte que siguen objecte de distribució, passatemps, mots encreuats, sudokus, sopes de lletres i similars, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, publicacions d'impressió sota demanda destinades a distribució en un àmbit familiar.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors d'una obra publicada en format tangible, o el productor, en el cas d'obres sonores, visuals, audiovisuals i pel·lícules cinematogràfiques. En el primer cas, si l'editor obligat no l'haguera sol·licitat, haurà de fer-ho, en defecte d'això, el productor, impressor, estampador o gravador, en aquest ordre.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, del llibre (DOGV núm. 4274, de 19/06/02).
  • Reial Decret 278/1980, de 25 de gener, sobre transferència de competències de l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, cultura i sanitat (BOE núm. 44, de 20/02/1980).
  • Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques (BOE núm. 150, de 23/07/07).
  • Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal (BOE núm. 182, de 30/07/2011).
  • Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal (BOE núm. 107, de 05/05/2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Quan una obra estiga pròxima a la seua terminació, el peticionari omplirà, firmarà i presentarà la sol·licitud d'adjudicació del número de dipòsit, d'acord amb el model que se li facilite en l'oficina respectiva, en l'apartat d'impresos associats d'aquest pàgina, o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Formularis documentació

- Impresos normalitzats, a petició de número de dipòsit legal i entrega de les obres. - En cas que l'editor/ productor sol·licite el dipòsit per primera vegada, haurà d'aportar còpia de l'alta en l'epígraf corresponent d'activitats econòmiques. - Excepcionalment, quan es tracte d'una edició realitzada pel mateix autor, i sempre que siga una única persona física, haurà d'aportar còpia del document nacional d'identitat i declaració responsable del compliment de les obligacions legals. - La sol·licitud telemàtica s'haurà de realitzar bé amb certificat digital d'empresa o amb certificat de persona física autoritzada per l'empresa; en aquest cas, s'haurà d'adjuntar en la primera sol·licitud telemàtica, document en format PDF firmat i segellat pel representant legal de l'empresa especificant la persona o persones autoritzades per a la tramitació del dipòsit legal en nom seu. - Des del 2 de gener de 2023 amb l'entrada en vigor de Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal, a més del lliurament dels exemplars físics de les publicacions, els editors hauran de dipositar en la plataforma habilitada per la Biblioteca Nacional d'Espanya la còpia en versió digital prèvia a la impressió de les publicacions següents: ·Llibres i fullets en paper, siga quina siga la seua forma d'impressió i estiguen destinats a la venda o no. ·Recursos continuats com ara publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris i recursos integrables, com els fulls solts actualitzables. Per a obtindre l'accés al Portal del dipòsit legal d'arxius digitals previs a la impressió de la Biblioteca Nacional d'Espanya https://deposito.dl-e.es, els editors s'han de registrar per a obtindre usuari i contrasenya. Una vegada registrats, l'únic requisit és anomenar els fitxers de manera adequada. En el Portal es poden consultar les instruccions d'ús i la denominació dels fitxers. En el vídeo següent https://www.youtube.com/watch?v=t5b5ui19ma4 es mostra com és el procés complet des que una editorial sol·licita un usuari fins que realitza el dipòsit. Per a qualsevol dubte o consulta es pot contactar enviant un correu electrònic a la bústia depositolegal@bne.es - Presentació dels exemplars de l'obra completa dins del termini màxim de dos mesos després d'haver sol·licitat el número de Dipòsit Legal i sempre abans de procedir-se a la seua distribució o venda. - Els editors/ productors amb seu a la Comunitat Valenciana, l'obra de la qual es produïsca en una llengua cooficial d'una altra comunitat autònoma (aranés, català, gallec o basc) hauran de remetre un exemplar complementari a cada un dels centres de conservació que designen les comunitats autònomes amb eixa llengua cooficial. Així mateix, els editors de la resta d'Espanya que produïsquen obres en valencià, hauran de remetre un exemplar complementari a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. TIPUS D'OBRA / NRE. D'EXEMPLARS - LLIBRES PRIMERES EDICIONS I REEDICIONS / 3 - FULLETS / 3 - PUBLICACIONS SOTA DEMANDA / 3 - FULLS IMPRESOS PER A DIFUSIÓ NO ESSENCIALMENT COMERCIALS / 1 - RECURSOS MULTIMÈDIA / 3 - CADA ENQUADERNACIÓ LLIBRE / 2 - PARTITURES / 4 - REVISTES / 3 - DIARIS / 3 - RESTA DE RECURSOS CONTINUATS / 3 - MAPES, ATLES I SEMBLANTS / 3 - BUTLLETINS OFICIALS NO DISPONIBLES EN XARXA / 2 - LLIBRES DE TEXT D'DUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL / 2 - LLIBRES DE BIBLIÒFIL / 2 - LLIBRES ARTÍSTICS / 2 - TEMARIS D'OPOSICIONS / 1 - ESTAMPES ORIGINALS / 2 - FOTOGRAFIES EDITADES / 2 - GRAVACIONS SONORES / 3 - DOCUMENTS AUDIOVISUALS / 3 - VIDEOJOCS / 3 - PUBLICACIONS ELECTRÒNIQUES / 2 - DOCUMENTS ELECTRÒNICS / 2 - ARXIUS DE DOCUMENTS SENSE SUPORT FÍSIC / 2 - POSTALS DE PAISATGES I CIUTATS / 2 - CARTELLS ANUNCIADORS I PUBLICITARIS / 3 - PROPAGANDA ELECTORAL / 3 - LÀMINES ORIGINALS / 1 - CROMOS / 1 - NAIPS / 1 - MARCAPÀGINES / 3 - TARGETES DE FELICITACIÓ / 1 - OBRA CINEMATOGRÀFICA / 2 (rodades en fotoquímic) 3 (rodades en digital) - PROGRAMES D'ORDINADOR APLICACIONS INFORMÀTIQUES / 1 - CATÀLEGS COMERCIALS DE LLIBRERIES, EDITORIALS I SUBHASTES / 3

Presentació

Presentació

Presencial

Adreses de les oficines provincials i cita prèvia. En horari de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h a: - València: C. Gregori Gea, núm. 14 - 46009 València. Tel. 961 27 13 11 / 961 27 13 18. Cita prèvia en l'enllaç següent : https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20990 (En el desplegable de servei cal triar l'opció "DIPÒSIT LEGAL I PROPIETAT INTEL·LECTUAL") - València: Av. de la Constitució, 284. Monasteri de Sant Miquel dels Reis. 46019 València. Tel. 963 87 41 51 - Castelló: Av. de la Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana.Tel. 012 - Alacant: Av. d'Aguilera, 1 - 2a planta - 03007 Alacant, Tel. 965 93 67 91

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació i obres perquè queden dipositades les publicacions dins dels terminis establits anteriorment. - Remissió de les obres als centres de conservació (Biblioteca Nacional d'Espanya, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, i altres centres de conservació especialitzats). - Alta inspecció i seguiment del compliment de la normativa sobre el dipòsit legal per part de la Biblioteca Nacional d'Espanya - Inspecció dels òrgans competents de la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

- Constitució del dipòsit Estan obligats a constituir el dipòsit legal els editors que tinguen el seu domicili, residència o establiment permanent en territori espanyol, siga quin siga el lloc d'impressió. Quan l'editor no residisca o tinga sucursal a Espanya o en els casos en què per raó del tipus de recurs així corresponga, el dipòsit haurà de ser omplit pel productor, impressor, estampador o gravador, que tinga domicili, residència o establiment permanent a Espanya. En cas d'incompliment de l'obligació de dipòsit legal, l'obra no podrà ser distribuïda. Una vegada sol·licitat el dipòsit legal i previ al lliurament dels exemplars físics de les publicacions, els editors hauran de dipositar en la plataforma habilitada per la Biblioteca Nacional d'Espanya la còpia en versió digital prèvia a la impressió de les publicacions indicades anteriorment. L'aportació dels exemplars s'haurà de realitzar en el termini màxim de dos mesos naturals a partir de la petició del número de dipòsit legal. Quan l'obra no es realitze o hi haja alguna raó justificativa que impedisca la constitucióen el qual sol·licite l'anul·lació del número. En cas d'incompliment de l'obligació de constitució del dipòsit legal, l'Oficina de Dipòsit Legal requerirà a la persona responsable perquè el constituïsca en el termini màxim d'un mes. En cas de no constituir el dipòsit de l'obra, es podrà iniciar un expedient de sanció.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment aministratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada a l'articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Constituïxen infraccions lleus: a) L'absència de constitució del depòsit legal d'una publicació objecte d'este en els terminis i amb el nombre d'exemplars que es requerixen en esta llei. b) La distribució d'exemplars d'una publicació subjecta a depòsit legal que no tinga el número corresponent o que no haja sigut objecte de depòsit. Constituïxen infraccions greus: a) La manipulació fraudulenta o dolosa del número de depòsit legal. b) La reincidència en la comissió d'infracció lleu. c) La presentació de dades falses per les persones obligades a facilitar-les per a la constitució del depòsit legal. d) L'obstrucció a la funció inspectora. e) La negativa dels responsables de les publicacions electròniques en línia d'accés restringit o limitat a permetre l'accés als centres depositaris o als que estos designen, als efectes de complir la seua funció de depòsit legal.