Detall de Procediments

Justificació d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, concedides per la resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, concedides per la resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Objecte del tràmit

  La justificació de les ajudes concedides per resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm 8633 de 12 de juny de 2019), destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran justificar les dites ajudes els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que tinguen la subvenció concedida per la resolució de 14 de juny de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a l'ompliment i presentació via telemàtica de la justificació de les ajudes serà del 13 de setembre al 26 de setembre de 2019, ambdós inclosos.(DOGV nº 8633, de 12/09/2019)

  Els Ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors hauran de disposar de certificat de ciutadà, certificat d'entitat, certificat d'empleat públic de la (ACCV) Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o DNI electrònic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les justificacions s'ompliran pel representant de l'entitat local i s'utlitzaran exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat.

  Per a això s'accedirà a l'apartat de Servicis en línia de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana a través https://sede.gva.es

  Documentació a presentar junt amb la justificació per mitjans telemàtics.
  Annex I
  Annex II. GASTOS PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC (personal funcionari o laboral)
  ANNEX III GASTOS PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC (contractació per prestació de servicis).
  ANNEX IV GASTOS MATERIAL DIDÀCTIC
  ANNEX V ALTRES GASTOS CORRENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_GABI_JUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17322

  Tramitació

  La tramitació es realitzarà d'acord amb el que es dispose en el manual d'ajuda que està disponible en l'apartat "Informació complementària".

  Les justificacions s'ompliran pel representant de l'entitat local utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (art. 28, Llei 3/2010 de 5 de maig, de la Generalitat, de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, DOCV núm. 6262 de 7 de maig).

  El representant de l'entitat local haurà de disposar de DNI digital o firma electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana; en este cas no serà necessari presentar la sol·licitud en paper en cap registre, d'acord amb la Resolució de 26 de juliol de 2004, de la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'autoritza l'entrada en funcionament de la unitat registral telemàtica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOCV núm. 4.810 de 2 d'agost).

  Documentació a presentar junt amb la sol·licitud per mitjans telemàtics.

  Informació adicional

  1.- Al tràmit s'accedirà en la web següent: http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

  2.- L'usuari ha de triar en "Processos" - "justificació de la subvenció" que el portarà a la pàgina del Prop on apareix la informació de la convocatòria. Haurà de fer clic en "Tramitar amb Certificat" i el conduirà a l'assistent de tramitació per a iniciar el procés.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web: ajudes a gabinets psicopedagògics

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 1/1990, de 2 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE)(BOE núm. 238 de 4/10/90).
  - Llei Orgànica 8/2013,de 9 de desembre, per a la millora del sistema educatiu (BOE núm. 295, de 10/12/13).
  - Decret 31/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià pel qual es regulen els servicis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional (DOCV núm. 7013 de 19/04/13).
  - Orde 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats menors de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7877, de 8/08/2016).
  - Resolució de 6 de març de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. (DOGV núm. 8505 / 13.03.2019)
  - Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. (DOGV 8633, de 12 de setembre)

  Llista de normativa

  Resolució de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/8414]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.