Detall de Procediments

TECG.- Sol·licitud per a la valoració de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG.- Sol·licitud per a la valoració de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la presentació del formulari necessari per a la remissió de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (article 22 de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Han de fer la sol·licitud els titulars o els representants legals de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle que disposen d'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle o hagen disposat d'esta en el període de referència contingut en l'informe d'emissions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Abans del 28 de febrer de cada any s'ha de presentar l'informe verificat de les emissions de l'any precedent, que s'ajustarà a allò que s'ha exigit en l'autorització segons el que disposa l'article 4.2e i 22 de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Cal tindre en compte que les instal·lacions que hagen cessat la seua activitat durant l'any de referència sobre el qual es calculen les emissions també han de presentar l'esmentat informe verificat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - A qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  - I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17334

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud per a la valoració de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i la resta de documentació requerida en el dit imprés:

  -Informe anual d'emissions (plantilla en format Excel d'informe anual d'emissions d'instal·lacions aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  -Informe de verificació (plantilla en format Excel de declaració de dictamen independent de certesa raonable sobre l'informe de verificació aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).

  Esta informació haurà d'entregar-se verificada per una entitat de verificació acreditada, d'acord amb el que establix el Reglament (UE) núm. 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors i el que disposa el Reglament (CE) núm. 765/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'establixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes.

  Els dos informes anteriors a més d'entregar-se en format electrònic hauran de presentar-se degudament segellats en format paper (no obstant això, en el cas de realitzar telemàticament el tràmit en la plataforma de la Generalitat, l'informe segellat s'annexarà en format PDF).

  Si el sol·licitant ha variat respecte al que consta en l'autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle vigent, haurà d'aportar fotocòpia compulsada del document acreditatiu que disposa de poders suficients sobre el funcionament tècnic de la instal·lació.

  Nota: el límit permés de grandària del fitxer per als formats PDF és de 5 MB (es poden comprimir i presentar en format .zip i .rar).

  Instruccions sobre com es pot reduir la grandària dels documents annexos:
  -Quan es vagen a escanejar els documents de verificació s'han d'escanejar a baixa resolució, i reduir la grandària del pdf, i comprimir el resultat o partir-lo, si és possible.

  Per a reduir la grandària dels pdf escanejats, es pot fer a través d'aplicacions en línia, com per exemple: http://smallpdf.com/es/comprimir-pdf

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA VALORACIÓ DE L'INFORME VERIFICAT D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE D'INSTAL·LACIONS SOTMESES AL RÈGIM DE COMERÇ DE DRETS D'EMISSIÓ

  INFORME ANUAL D'EMISSIONS D'INSTAL·LACIONS (PLANTILLA EN FORMAT EXCEL APROVADA PEL COMITÉ DEL CANVI CLIMÀTIC DE LA UE)

  INFORME DE VERIFICACIÓ (PLANTILLA EN FORMAT EXCEL APROVADA PEL COMITÉ DEL CANVI CLIMÀTIC DE LA UE)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de l'imprés de remissió de l'informe verificat d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i documentació complementària. Tant la sol·licitud com altra documentació aportada seran analitzades i avaluades per la direcció general competent en la matèria.

  2. Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a la persona interessada el pertinent requeriment d'esmena, perquè l'empresa esmene o present la documentació que falte dins del termini establit.

  3. Si la direcció general competent en la matèria dóna la seua conformitat a l'informe verificat de la instal·lació, inscriurà abans del 31 de març la dada d'emissions de diòxid de carboni equivalent de la instal·lació de l'any precedent en el Registre de la Unió.

  4. Si la direcció general competent en la matèria discrepara de l'informe verificat, notificarà a la persona titular de la instal·lació l'existència de discrepàncies, la proposta de resolució d'estes per a poder considerar satisfactori l'informe i, si és el cas, l'estimació de les emissions. Examinades les al·legacions del titular, la direcció general competent en la matèria resoldrà i inscriurà en el Registre de la Unió la dada d'emissions de diòxid de carboni equivalent de la instal·lació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de de Medi Ambient i Canvi Climàtic, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que disposa els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17334

  Tramitació

  Punxant en la icona superior Tramitar amb certificat, d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  - Omplir la instància de sol·licitud per a la valoració de l'informe verificat .
  - Informe anual d'emissions (plantilla en format Excel d'informe anual d'emissions d'instal·lacions aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  - Informe de verificació (plantilla en format Excel de declaració de dictamen independent de certesa raonable sobre l'informe de verificació aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE).
  - Annexar en format PDF informe anual d'emissions segellat pel verificador.
  - Annexar en format PDF informe de verificació segellat pel verificador.

  Inici
 • Informació complementària

  * ADRECES WEB D'INTERÉS
  http://politicaterritorial.gva.es/conselleria
  http://www.magrama.es/
  http://www.minetur.gob.es/
  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_es.htm
  http://www.unfccc.org
  http://www.ipcc.ch

  En cas de dubtes poden realitzar consultes utilitzant el següent correu electrònic: emisiones@gva.es

  Sancions

  El règim sancionador ve establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Seguiment i verificació d'emissions (web Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient)

  Seguiment i verificació d'emissions (web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'establix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32 de 25.10.2003).
  - Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63 de 05.06.2009).
  - Reglament (UE) número 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones per quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/1 de 12.07.2012).
  - Reglament (UE) número 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/30 de 12.07.2012).
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59 de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163 de 06.07.2010).
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (DOCV núm.7057 d'01.07.2013).

  Inici
 • Preguntes freqüents
  Què és el règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle?
  És la iniciativa més rellevant que la Unió Europea ha establit dins del Programa Europeu de Canvi Climàtic, per a fomentar el compromís de reducció eficaç i eficient de les emissions d'estos gasos, assumit per la Unió Europea al ratificar el Protocol de Kyoto en la Convenció Marco de les nacions Unides sobre el canvi Climàtic, el 30 de maig del 2002.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.