Detall de Procediment

Subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B

Codi SIA:: 211925
Codi GVA:: 17358
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-03-2024
02-04-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs Alçada

 • Recurs Reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Resolució de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B.

Requisits

Requisits

Podeu consultar l'article 3 de l'Orde 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les subvencions les empreses privades que siguen propietàries d'algun mitjà de comunicació o publicació de les que figuren en l'article quart i les societats mercantils que siguen propietàries d'agències de notícies.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Formularis documentació

Podeu consultar el resolc nové de la Resolució de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 9 de l'ordre. 2. La sol·licitud, els documents adjunts, les esmenes i la documentació justificativa de la subvenció es presentaran obligatòriament a través de mitjans electrònics, d'acord amb els models normalitzats disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d'ara endavant, DGPLGM), ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio, en el corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es) o accedint a la Guia PROP, «Tràmits i servicis», en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant, Llei 39/2015). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa. Poden consultar l'apartat Huité de la convocatòria.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió es farà d'acord amb l'article 11 de l'orde de bases. 2. Una vegada l'òrgan instructor determine aquelles empreses i sol·licituds que complixen els requisits establits en l'orde de bases i en la convocatòria, la comissió avaluadora regulada en l'article 13 de l'orde de bases procedirà a aplicar els criteris de valoració previstos en esta, i seguidament emetrà un informe en què es concretarà la puntuació i l'assignació econòmica atorgada a les sol·licituds presentades. 3. D'acord amb l'informe, la subdirecció general competent en política lingüística, com a òrgan instructor, formularà la proposta de resolució a l'òrgan de concessió. 4. Vista la proposta, la persona titular de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per delegació del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, resoldrà la concessió o denegació de la subvenció.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat onzé de la convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu consultar l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Podeu consultar l'article 16 de l'Orde de bases.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'establix en els articles 123 i 124 de l'esmentada Llei 39/2015, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà d'esta publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a esta convocatòria serà de 720.000 euros. L'import de les ajudes anirà a càrrec de la línia S0439, «Ajudes a l'emissió en valencià en mitjans de comunicació social», de l'aplicació pressupostària G01090202.422D00.4 del pressupost de 2024 de la Generalitat. 2. La dotació d'esta convocatòria podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits establits en l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. En tot cas, este increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Esta publicitat no implicarà l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici d'un nou còmput de termini per a resoldre. Les ajudes van dirigides a subvencionar els programes, categories i modalitats següents amb la distribució de crèdit que es descriu: Programa B: parcialment en valencià. Categoria de mitjans de comunicació. Modalitats: - Premsa escrita no diària: 250.000 euros. - Mitjans de comunicació en línia: 470.000 euros.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre la concessió de les subvencions és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 2. Una vegada transcorregut este termini sense que s'haja produït una resolució expressa, la sol·licitud haurà de considerar-se desestimada per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 39/2015, i amb l'article 25.5 de la Llei general de subvencions. 3. En esta resolució constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si escau, les sol·licituds denegades i els motius de denegació. 4. La resolució de concessió i de denegació es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística (ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio). Esta publicació tindrà únicament efectes informatius. 5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual tindrà els efectes de notificació de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, abans esmentada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 19-04-2024
fins a: 15-11-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Podeu consultar l'apartat 14 de la Resolució. La justificació de la subvenció s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 19 de l'orde de bases i a les instruccions que despleguen el contingut d'eixe article i d'esta convocatòria, que es publicaran en la pàgina web de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística (ceice.gva.es/es/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio).

Termini

Termini

El termini màxim per a presentar la justificació és de tres mesos a comptar des de la data de la publicació de la resolució de concessió en el DOGV, i en tot cas fins al 15 de novembre de 2024, d'acord amb l'article 19.1 de l'orde de bases.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps que transcórrega entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari o, si no n’hi ha, pel del termini concedit. Documents que ha d’aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment d'esmena. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitat. Podeu consultar els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desistix de la seua petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21. Podeu consultar l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar-hi un recurs d’alçada en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Podeu consultar l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Podeu consultar l'apartat 15 de la Resolució de convocatòria.

Termini

Termini

El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació