Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la promoció, el foment i l'ús del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'any 2021, el procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció, el foment i l'ús del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les subvencions les empreses privades que siguen propietàries d'algun mitjà de comunicació o publicació dels relacionats en l'article quart i les societats mercantils que siguen propietàries d'agències de notícies.

  Requeriments

  Requisits per a ser beneficiàries:

  a) Quan l'empresa siga una societat mercantil, laboral o cooperativa, aquesta ha d'estar legalment constituïda com a persona jurídica i els estatuts han d'incloure en l'objecte social l'activitat per a la qual se sol·licita una subvenció.
  b) Quan l'empresa siga una persona física, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de persones que treballen per compte propi i tributar en l'epígraf fiscal corresponent a l'activitat econòmica que es realitze.
  c) Les empreses privades propietàries de mitjans de televisió i ràdio que difonen per ones hertzianes terrestres han de ser titulars o arrendatàries d'una llicència administrativa per a emetre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estar inscrites en el Registre de Prestadors Audiovisuals de la Comunitat Valenciana i no haver estat sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat per incompliment de les obligacions o els deures en matèria de comunicació audiovisual.
  d) Les empreses privades que siguen propietàries d'un mitjà de comunicació en línia que presta serveis de comunicació audiovisual per Internet en l'àmbit de la Comunitat Valenciana han d'haver realitzat la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat a l'autoritat audiovisual competent en la matèria de la Generalitat, estar inscrites en el Registre de Prestadors Audiovisuals de la Comunitat Valenciana i no haver estat sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma de l'òrgan competent de la Generalitat per incompliment de les obligacions o els deures en matèria de comunicació audiovisual.
  e) Les empreses privades propietàries d'un mitjà de comunicació en línia han de ser titulars del domini on estiga allotjada la informació del mitjà.
  f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l'article 13.2 de la Llei general de subvencions.
  g) Complir els requisits establits en l'article 26 per a les empreses que sol·liciten ajudes acollides a l'exempció prevista en l'article 53.2.c del REC.

  Requisits de l'activitat a subvencionar

  1. Requisits generals per als programes

  Programa A: la producció, edició, publicació, emissió, redacció i difusió ha de fer-se íntegrament en valencià.
  Programa B: la producció, edició, publicació, emissió, redacció i difusió ha de fer-se parcialment en valencià.

  2. Requisits generals per a totes les categories

  a) Adequar la informació difosa a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
  b) Adequar la informació difosa a allò que preveu el capítol VII de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.

  3. Requisits específics per a la categoria de mitjans de comunicació

  3.1. Televisió:
  a) Haver començat a emetre almenys un any abans de la convocatòria i estar fent-ho en el moment de presentar la sol·licitud.
  b) En el programa B, emetre almenys 3 hores de la programació diària en valencià en la franja horària compresa entre les 8 i les 24 hores.

  3.2. Ràdio:
  a) Haver començat a emetre almenys un any abans de la convocatòria i estar fent-ho en el moment de presentar la sol·licitud.
  b) En el programa B, emetre almenys 3 hores de la programació setmanal en valencià en la franja horària compresa entre les 8 i les 24 hores.

  3.3. Premsa escrita diària:
  a) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana.
  b) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet.
  c) Haver-se editat amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria.
  d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
  e) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana.
  f) Tindre un mínim de 24 pàgines per número.
  g) En el programa B, publicar almenys 7 pàgines setmanals en valencià, exceptuats els continguts de publicitat.

  3.4. Premsa escrita no diària:
  a) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana.
  b) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet.
  c) Haver-se editat amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria.
  d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
  e) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana.
  f) Tindre un mínim de 24 pàgines per número.
  g) En el programa B, publicar almenys 2 pàgines en valencià per número, exceptuats els continguts de publicitat.

  3.5. Mitjans de comunicació en línia:
  a) Difondre informació de contingut de redacció periodística a través d'un portal informatiu. La informació pot consistir en informació escrita o audiovisual.
  b) Actualitzar periòdicament la portada o la pàgina principal i les diferents seccions.
  c) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana.
  d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
  e) En el programa B, difondre un mínim de 10 notícies o informacions noves setmanals en valencià. Aquest mínim comprén els continguts escrits i la informació audiovisual i ha d'estar distribuït per les diferents seccions del mitjà.
  f) Les televisions i les ràdios que sol·liciten l'ajuda en la modalitat de mitjans de comunicació en línia, programa B, han d'emetre el mínim d'hores de programació en valencià especificat per a la modalitat de ràdio i televisió convencional, en el programa B.

  4. Requisits específics per a la categoria de publicacions

  a) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet.
  b) Publicar un mínim de 4 números anualment amb una tirada mínima de 500 exemplars per número.
  c) Tindre un mínim de 24 pàgines per número.
  d) Editar la revista amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria.
  e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
  f) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana.
  g) En el programa B, publicar almenys 2 pàgines en valencià per número, exceptuats els continguts de publicitat.

  5. Requisits específics per a la categoria d'agències de notícies

  a) Disposar d'un servei de notícies redactades íntegrament en valencià que s'actualitze setmanalment amb 15 notícies noves.
  b) Vendre o subministrar notícies en valencià a abonats.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 2.850.000 euros i està condicionat a l'existència de crèdit suficient en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2021. L'import de les ajudes anirà a càrrec de la línia S7877000 «Ajudes a l'emissió en valencià en mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies » de l'aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4 del pressupost de 2021.
  Les ajudes van dirigides a subvencionar els programes, categories i modalitats següents amb la distribució de crèdit que es descriu:
  1. Programa A: íntegrament en valencià
  Categoria mitjans de comunicació
  Modalitats:
  Televisió: 150.000 euros
  Ràdio: 50.000 euros
  Premsa escrita no diària: 170.000 euros
  Mitjans de comunicació en línia 400.000 euros
  Categoria publicacions
  Modalitats:
  Revistes periòdiques en paper: 120.000 euros
  Revistes infantils-juvenils: 40.000 euros
  2. Programa B: parcialment en valencià
  Categoria mitjans de comunicació
  Modalitats:
  Televisió: 250.000 euros
  Ràdio: 450.000 euros
  Premsa escrita diària: 250.000 euros
  Premsa escrita no diària: 210.000 euros
  Mitjans de comunicació en línia 700.000 euros
  Categoria publicacions
  Modalitats:
  Revistes periòdiques en paper: 20.000 euros
  Categoria agències de notícies: 40.000 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9200 de 22/10/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. La sol·licitud, els documents adjunts, les esmenes i la documentació justificativa de la subvenció es presentaran obligatòriament a través de mitjans electrònics d'acord amb els models normalitzat disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d'ara endavant, DGPLGM) http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio, en el corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inicio) o accedint a GUIA PROP «Tràmits i servicis», en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en avant LPAC. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa.
  2. La documentació que es presente haurà de presentar-se signada electrònicament amb un certificat digital emés per qualsevol de les entitats certificadores admeses per la seu electrònica de la Generalitat.
  Quan l'empresa siga una persona jurídica, podrà presentar-la amb el certificat de persona jurídica, de representant d'entitat o amb el certificat digital de la persona que represente la persona jurídica que haurà d'acreditar documentalment aquesta representació.
  3. La informació sobre les signatures digitals admeses i sobre les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, en el seu cas, podrà consultar-se en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inicio).
  4. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia del termini fixat per a la presentació.
  5. El formulari de sol·licitud incorporarà les declaracions responsables que es detallen en l'article 10 de l'Ordre de bases que s'entendran signades amb la signatura de la sol·licitud per la persona que represente a l'empresa.
  6. La presentació d'una sol·licitud per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores de la subvenció i de la convocatòria.
  7. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  8. Les entitats que presenten més d'una sol·licitud per a una mateixa categoria o modalitat hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada petició de subvenció.
  9. En cas que una mateixa empresa presente diverses sol·licituds pera una mateixa petició de subvenció, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17358

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
  a) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, que s'han de presentar de conformitat amb el que estableix l'article 5 de l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
  b) Declaracions responsables establides en l'article 10 de l'ordre de bases.
  c) Escriptura de constitució de la societat o cooperativa i les seues posteriors modificacions llevat que aquesta documentació estiga ja en poder de la DGPLGM i així es faça constar en la sol·licitud.
  d) En el cas de les cooperatives cal aportar la inscripció en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
  e) Document acreditatiu del poder de representació de la persona o persones físiques que subscriuen la sol·licitud en nom i representació de l'empresa, llevat que aquestes facultats es prevegen en els estatuts de l'entitat.
  f) En el cas de les empreses que siguen persones físiques, document que acredite l'alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social i certificat que acredite el pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'activitat de l'empresa.
  g) Còpia del certificat o document oficial que acredite ser titular o arrendatari de la llicència administrativa per a emetre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres.
  h) Certificat que acredite la inscripció en el registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres i per internet.
  i) Còpia del negoci jurídic de la transmissió o arrendament a l'empresa de la llicència administrativa, si és el cas, per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres.
  j) Justificant del registre de domini a nom de l'empresa propietària del mitjà de comunicació en línia.
  k) Pla d'igualtat en el suposat que l'empresa estiga obligada a disposar-ne d'un i declaració responsable que no està obligada, si escau.
  l) Memòria explicativa i detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció relativa al període temporal per al qual es demana la subvenció, amb els detalls de l'article 10 de l'Ordre de bases, segons la categoria i modalitat, amb informació de l'import de l'activitat o activitats per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció, desglossat i detallat.
  m) Les ràdios i televisions que presenten sol·licitud en la modalitat de mitjans de comunicació en línia hauran de presentar una memòria explicativa amb una graella de la programació diària i relació de programes amb les hores d'emissió en valencià.
  n) Certificat d'OJD (Oficina de Justificació de la Difusió) que acredite la difusió, usuaris únics i tirada, segons la modalitat a la qual es presenta la sol·licitud, del mitjà de comunicació o publicació els darrers 12 mesos anteriors a la convocatòria.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS PRIVATS I AGÈNCIES DE NOTÍCIAS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El termini màxim per a resoldre la concessió de les subvencions és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.
  2. Una vegada transcorregut aquest termini, sense que haja recaigut resolució expressa, s'haurà d'entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de la LPAC.
  3. En aquesta resolució constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si escau, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.
  4. La resolució de concessió es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la DGPLGM http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio. Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu l'article 45.1.
  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17358

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Poden consultar l'apartat onze de la convocatòria.

  Obligacions

  Poden consultar l'article 16 de l'Ordre de bases.

  Sancions

  S'aplica el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives que preveu el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, i el procediment s'ha de tramitar d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei de procediment administratiu, i la seua normativa de desplegament en matèria de potestat sancionadora.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.
  - Resolució de 14 d'octubre de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2021, les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.(DOGV nº 9200, de 22/10/2021

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 22/2021, de 22 de febrer (ordre de bases)

  Vegeu Correcció d'errors de l'Ordre 6/2021, de 22 de febrer (correcció d'errors)

  Vegeu Resolució de 14 d'octubre de 2021 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.