Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió d'adjudes ecònomiques, en règim de concurrència competitiva, per al foment del valencià destinades a empreses de comunicació social: ràdio, televisió, premsa escrita i digital durant tot l'any 2018.
  En el cas de la modalitat de televisó se subvencionarn les activitats que es realitzen en el període que va des de la sol·licitud fins a la justificació de l'activitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Les empreses legalment constituïdes per persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat l'emissió de programes de televisió o ràdio en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que siguen titulars de llicència atorgada per la Generalitat per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica o televisiva o bé siguen arrendataris d'una llicència amb la corresponent autorització del Consell.
  b) Les empreses legalment constituïdes per persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat la publicació i edició de premsa escrita en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  c) Les empreses legalment constituïdes per persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat la publicació i edició de premsa digital registrades a la Comunitat Valenciana o que dediquen un dels apartats a informació relacionada amb la Comunitat.

  Requeriments

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses que hagen sigut sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma de l'òrgan competent de l'administració de la Generalitat per incompliment de les obligacions o deures en matèria de comunicació audiovisual.
  No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles empreses en les quals concórrega alguna de les circumstàncies referides en l'article 13 de la LGS amb el redactat modificat per la disposició final quinta de la Llei Orgànica 3/2015, de 20 de març, de Control de l'Activitat Economicofinancera dels Partits Polítics.
  Així mateix, queden excloses, com a beneficiàries de les subvencions, les entitats que operen en els sectors i per a les ajudes que s'especifiquen en els punts 2, 3 i 4 de l'article 1 del Reglament 651/2014, de la Comissió.
  Se suspendrà el pagament de les ajudes concedides a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte d'ajudes per a aquesta convocatòria serà de 2.800.000 euros.

  Forma de pagament

  1. El pagament de la subvenció es produirà a partir del moment en què l'empresa beneficiària justifique adequadament la realització de les activitats.
  2. L'import total de la subvenció es podrà lliurar, de manera fraccionada, a mesura que l'empresa presente la documentació justificativa de les activitats realitzades, fins que s'arribe a justificar la realització total de les activitats i de la quantitat de la subvenció. Les activitats hauran d'haver finalitzat el 16 de novembre de 2018.
  3. En cap cas podran realitzar-se pagaments a beneficiaris quan s'haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, es troben declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia d'un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o estiguen inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
  4. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o siga deutor per resolució que declare la procedència de reintegrament.
  5. En el cas de justificar despeses per un import que no siga igual o superior al pressupost total de les activitats previstes, es procedirà a la minoració de la subvenció proporcional a les despeses efectivament justificades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licitud serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8328 de 29.06.2018

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  IMPORTANT!!!: Fins que el procediment de tramitació no siga íntegrament telemàtic, per a fer la formalització efectiva de la sol·licitud, caldrà presentar-la NECESSÀRIAMENT en paper, en qualsevol dels següents llocs:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_MMCC-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17358

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb el que exposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud han de figurar en el model de sol·licitud que s'annexarà a la convocatòria corresponent i s'han de referir als aspectes següents:
  S'ha de presentar la sol·lictud emplenada, la qual fa referència als aspectes següents:
  1. Dades identificatives de l'empresa, en què ha de constar el número del CIF, la localitat, l'adreça a l'efecte de comunicacions tant postals com electròniques i el telèfon. (Apartat A de la sol·licitud)
  2. Dades identificatives de la persona sol·licitant, el número del DNI i l'acreditació sobre la capacitat de representació. (Apartat A de la sol·licitud)
  3. Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.(Annex III)
  4. Indicació i informació sobre l'opció de l'ajuda a la qual s'opta.
  5. Declaracions responsables. (Apartat C de la sol·licitud)
  6. Autoritzacions. (Apartat F de la sol·licitud)
  En el cas que no es firmen les autoritzacions anteriors, l'empresa ha d'aportar la documentació acreditativa d'acord amb l'article 13 de la LGS, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria d'hisenda i Administració Pública que acredite que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  7. Declaració de les ajudes rebudes en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors sobre les ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc. (Apartat E de la sol·licitud)
  8. A més, segons l'opció d'ajuda per a la qual presenten la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació acreditativa corresponent als criteris per a la valoració de la sol·licitud (article 12 de les bases reguladores) i la documentació següent:
  - Documentació que acredite que l'empresa està legalment constituïda i que té com a activitat la difusió de continguts informatius a la Comunitat Valenciana.
  - Ràdio i televisió: document que acredite l'audiència diària en valencià, facilitat per una empresa de mesurament d'audiències del sector.
  - Premsa escrita: document que acredite la tirada impresa mensual a la Comunitat Valenciana mitjançant certificat d'una empresa auditora.
  - Premsa digital: document que acredite els visitants únics mensuals de l'edició en valencià procedents de la Comunitat Valenciana mitjançant entitats certificadores.
  - Una memòria per cada modalitat o mitjà de comunicació en valencià que incloga tots els aspectes de valoració, descrits en l'article 12 de les bases.
  - Pressupost detallat de la programació per cada modalitat o mitjà de comunicació.
  S'ha de fer constar el total de despeses de personal i la part proporcional destinada a la programació o l'edició en valencià. Així com també s'han de detallar la resta de despeses subvencionables i la part proporcional destinada a l'edició o publicació en valencià.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DEL VALENCIÀ EN L'ÀMBIT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS PRIVATS I AGÈNCIES DE NOTÍCIAS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La gestió i instrucció del procediment correspondrà la Subdirecció General de Política Lingüística i per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe i de la proposta de distribució de les ajudes entre les sol·licituds, es nomenarà una comissió tècnica que tindrà en compte el procediment i els criteris que se citen en l'article 12 de les bases.

  2. Seguidament, en aplicació dels criteris establits i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista amb l'import de les ajudes concedides en cada opció.

  3. Atenent els criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions corresponents a les opcions indicades en l'article 2 de la convocatòria, la Comissió Tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent.

  4. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució al director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  5. Vista la proposta, i d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre efectuada per la disposicisició final primera de les bases reguladores, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme resoldrà la concessió de les ajudes. Si en el termini de sis mesos a partir de la finalització del termini de la sol·licitud no hi ha una resolució i notificació expressa sobre la sol·licitud, s'entendrà que ha sigut desestimada.

  6. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUBVAL_MMCC-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17358

  Tramitació

  IMPORTANTE!!!: Fins que el procediment de tramitació no siga íntegrament telemàtic, per a fer la formalització efectiva de la sol·licitud caldrà presentar-la NECESSÀRIAMENT en paper en qualsevol dels llocs indicats en l'apartat LLOC DE PRESENTACIÓ.

  Inici
 • Informació complementària

  Les ajudes van dirigides a subvencionar la preproducció, producció i distribució de programes de ràdio i televisió en valencià, i a la producció, edició i difusió de premsa escrita i digital en valencià durant tot l'any 2018.

  En el cas de la modalitat de televisió se subvencionaran les activitats que es realitzen en el període que va des de la sol·licitud fins a la justificació de l'activitat.
  En el cas de les modalitats de ràdio, premsa escrita i digital se subvencionarà el període comprés entre el 25 de novembre de 2017, data de finalització de la justificació de la convocatòria de subvenció de l'any 2017, fins al 31 de desembre de 2018.

  1. Les modalitats i l'import que s'assigna a cadascuna és el següent:
  a) Ràdio: 600.000 euros.
  b) Televisió: 400.000 euros.
  c) Premsa escrita: 900.000 euros.
  d) Premsa digital: 900.000 euros.

  2. Les empreses hauran de disposar de personal amb un perfil professional específic que els permeta realitzar les activitats objecte d'aquesta ajuda amb eficàcia i eficiència. Per a això, hauran de comptar amb l'assessorament de personal amb coneixements de valencià de nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) o que els presentadors, locutors o redactors compten, com a mínim, amb el nivell C1 del MECR de coneixements de valencià.
  3. Per a optar a una de les ajudes de qualsevol de les opcions s'ha de presentar la documentació adequada d'acord amb el que s'indica en l'article 8.
  4. Seran objecte de subvenció les despeses directament imputables a tasques de producció i distribució dels programes i edicions emesos o publicats en valencià. No es cobriran les inversions realitzades en immobilitzat patrimonial ni les despeses realitzades com a conseqüència de la compra de drets d'autor.

  Justificació de la subvenció

  1. El termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el 16 de novembre de 2018. Si la justificació no es presenta dins d'este termini, s'entendrà que es renuncia a l'ajuda i que la subvenció queda sense efectes, sense perjuí de les sancions que podran correspondre d'acord amb el que establixen els articles 52 i 22 de la Llei General de Subvencions.

  2. Per a justificar adequadament la subvenció, cal presentar, degudament omplit, el model del compte justificatiu que figurarà en la convocatòria, que ha d'estar firmat per la persona que represente l'empresa.

  3. En el compte justificatiu ha de figurar la informació següent:
  a) Les dades identificatives de l'empresa i de la subvenció.
  b) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar i de posar a disposició de la conselleria concedent la documentació original durant el temps de vigència de l'expedient.
  c) Per a l'opció A (ràdio):
  - Memòria explicativa de les activitats realitzades.
  - Relació de les despeses de les factures, o documents de valor probatori equivalent, corresponents a les despeses realitzades, imputades i pagades amb anterioritat a la finalització del termini del període de justificació, l'import de les quals ha de ser igual o superior al pressupost total de les activitats previstes. Cal indicar, per a cada factura, el percentatge de les despeses imputables a l'activitat subvencionada.
  - Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.
  - Una declaració responsable de l'empresa amb la graella de programació en la qual s'especifiquen les hores totals d'emissió i les hores d'emissió en valencià, i el percentatge de programació que representa.
  - Un disc dur que continga una selecció dels programes emesos en valencià.
  - Declaració responsable d'emissió en el període justificat de la programació en valencià.
  d) Per a l'opció B (televisió):
  - Memòria explicativa de les activitats realitzades.
  - Relació de les factures corresponents a les despeses realitzades, imputades i pagades amb anterioritat a la finalització del termini del període de justificació, l'import de les quals ha de ser igual o superior al pressupost total de les activitats previstes. Cal indicar, per a cada factura, el percentatge de la despesa imputable a l'activitat subvencionada.
  - Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.
  - Una declaració responsable de l'empresa amb la graella de programació en la qual s'especifiquen les hores totals d'emissió i les hores d'emissió en valencià i el percentatge de programació que representa.
  - Un disc dur que continga una selecció dels programes emesos en valencià.
  - Declaració responsable d'emissió en el període justificat de la programació en valencià.
  e) Per a les opcions C (premsa escrita) i D (premsa digital):
  - Memòria explicativa de les activitats realitzades.
  - Relació de les despeses de les factures corresponents a les despeses realitzades, imputades i pagades amb anterioritat a la finalització del termini del període de justificació, l'import de les quals ha de ser igual o superior al pressupost total de les activitats previstes. Cal indicar, per a cada factura, el percentatge de la despesa imputable a l'activitat subvencionada.
  - Si les activitats, a més de la subvenció, han sigut finançades amb fons propis o amb altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació que s'ha donat a cada quantitat aportada.
  - Una declaració responsable de l'empresa amb la relació de publicacions en la qual s'especifiquen les pàgines totals impreses i les impreses en valencià, per a la premsa escrita. En el cas de la premsa digital s'han d'especificar les seccions totals i les que ho són en valencià.
  - Un disc dur que continga una selecció de pàgines publicades en valencià.

  Criteris de valoració

  Modalitats i criteris de valoració
  1. Per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe i de la quantia de les ajudes entre les sol·licituds, la Comissió ha de tindre en compte el procediment i els criteris següents:
  Opció A. Ràdio
  a) Import pressupostat de la preproducció, producció i distribució. Màxim 20 punts.
  S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt amb un màxim de 150.000 euros i 1 punt al mínim exigit de 15.000 euros. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Hores d'emissió en valencià. Màxim 15 punts.
  Queden excloses de la valoració, i no tenen dret a la subvenció, les sol·licituds que tinguen una emissió d'hores en valencià inferior a 4 hores setmanals.
  Emissió de dilluns a diumenge:
  - De 25 hores o més setmanals: 15 punts.
  - De 20 a 24 hores setmanals: 12 punts.
  - De 14 a 19 hores setmanals: 9 punts.
  - De 8 a 13 hores setmanals: 5 punts.
  - De 4 a 7 hores setmanals: 2 punts.
  c) Tipus de programes. Màxim 22 punts.
  Es tindrà en compte la programació en valencià proposada en la sol·licitud:
  - Programes d'informació i actualitat diaris en valencià emesos entre els intervals horaris: 7.00-9.00 h, 13.00-15.00 h i 19.00-21.00: total 6 punts. 2 punts per cada franja horària.
  - Programes d'informació i actualitat diaris en valencià en franja horària distinta de les anteriors: 4 punts.
  - Programes d'informació i actualitat setmanals en valencià: 3 punts.
  - Programes culturals o d'entreteniment diaris en valencià: 4 punts.
  - Programes culturals o d'entreteniment setmanals en valencià: 2 punts.
  - Programes esportius diaris en valencià: 2 punts.
  - Programes esportius setmanals en valencià: 1 punt.
  d) Emissió de música en valencià. Màxim 15 punts.
  Interval horari entre les 6.00 h i les 2.00 h.
  - De 180 min o més setmanals:15 punts.
  - De 120 min a 179 min setmanals: 8 punts.
  - De 60 min a 119 min semanals: 3 puntos.
  e) Percentatge d'emissió en valencià. Màxim 20 punts.
  Es valorarà la proposta presentada d'emissió en valencià.
  - Entre 85%-100%: 20 punts.
  - Entre 60%-84%: 15 punts.
  - Entre 35%-59%: 10 punts.
  - Entre 10%-34%: 5 punts.
  f) Acreditació d'un pla d'igualtat entre dones i homes; creació de llocs de treball per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a través de l'execució de les activitats objecte de la subvenció; cas que es procedisca a la subcontractació, que es faça amb entitats socials o sense ànim de lucre; que l'empresa estiga qualificada com a d'inserció sociolaboral: 3 punts.
  Opció B. Televisió
  a) Import pressupostat de la preproducció, producció i distribució. Màxim 20 punts.
  S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt amb un màxim de 150.000 euros i 1 punts al mínim exigit de 20.000 euros. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Hores d'emissió en valencià. Màxim 15 punts.
  Queden excloses de la valoració, i no tenen dret a la subvenció, les sol·licituds que tinguen una emissió d'hores en valencià inferior a 6 hores setmanals.
  Emissió de dilluns a diumenge:
  - 40 hores o més setmanals: 15 punts.
  - De 30 a 39 hores setmanals: 10 punts.
  - De 16 a 29 hores setmanals: 7 punts.
  - De 6 a 15 hores setmanals: 2 punts.
  c) Tipus de programes. Màxim 22 punts.
  Es tindrà en compte la programació en valencià proposada en la sol·licitud:
  - Programes d'informació i actualitat diaris en valencià emesos entre els intervals horaris: 7.00-9.00 h, 13.00-15.00 h i 19.00-21.00: total 6 punts. 2 punts per cada franja horària.
  - Programes d'informació i actualitat diaris o adreçats a públic infantil en valencià: 4 punts.
  - Programes d'informació i actualitat setmanals en valencià: 3 punts.
  - Programes culturals o d'entreteniment diaris en valencià: 4 punts.
  - Programes culturals o d'entreteniment setmanals en valencià: 2 punts.
  - Programes esportius diaris en valencià: 2 punts.
  - Programes esportius setmanals en valencià: 1 punt.
  d) Emissió de música en valencià: 3 punts.
  e) Emissió de pel·lícules en versió original en llengua estrangera subtitulades o doblades en valencià. Màxim 5 punts. Interval horari entre les 14.00 h i les 24.00 h.
  - 120 min o més setmanals: 5 punts.
  - De 60 min a 119 min setmanals: 3 punts.
  - De 30 min a 59 min setmanals: 1 punt.
  f) Percentatge d'emissió en valencià. Màxim 20 punts.
  Es valorarà la proposta presentada d'emissió en valencià.
  - Entre 91%-100%: 20 punts.
  - Entre 70%-90%: 15 punts.
  - Entre 41%-69%: 12 punts.
  - Entre 15%-40%: 6 punts.
  g) Acreditació d'un pla d'igualtat entre dones i homes; creació de llocs de treball per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a través de l'execució de les activitats objecte de la subvenció; cas que es procedisca a la subcontractació, que es faça amb entitats socials o sense ànim de lucre; que l'empresa estiga qualificada per com a d'inserció sociolaboral: 3 punts.
  Opció C. Premsa escrita
  a) Import pressupostat de la producció, l'edició i la difusió. Màxim 20 punts.
  S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt amb un màxim de 150.000 euros i 1 punt al mínim exigit de 10.000 euros. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Pàgines en valencià per edició. Màxim 15 punts.
  - Més de 25 pàgines setmanals: 15 punts.
  - De 18 a 25 pàgines setmanals: 10 punts.
  - De 8 a 17 pàgines setmanals: 6 punts.
  - De 4 a 7 pàgines setmanals: 2 punts.
  c) Tipus d'informació publicada. Màxim 16 punts.
  Es tindrà en compte la informació publicada en valencià presentada en la sol·licitud:
  - Informació o continguts per a públic infantil en valencià: 7 punts.
  - Informació d'actualitat en valencià: 4 punts
  - Informació cultural o d'entreteniment en valencià: 3 punts.
  -Informació esportiva en valencià i la resta de continguts: 2 punts.
  d) Periodicitat de la publicació de continguts en valencià. Màxim 10 punts.
  - Diària: 10 punts.
  - Setmanal: 7 punts.
  - Quinzenal: 5 punts.
  - Mensual: 4 punts.
  - Bimensual o periodicitat superior: 2 punts.
  e) Percentatge de publicació en valencià. Màxim 20 punts.
  Es valorarà la proposta presentada de publicació en valencià.
  - Entre 91%-100%: 20 punts.
  - Entre 70%-90%: 15 punts.
  - Entre 35%-69%: 10 punts.
  - Entre 10%-34%: 5 punts.
  f) Publicitat en valencià. Màxim 10 punts. Punts per nombre d'anuncis setmanals:
  - 15 anuncis o més: 10 punts.
  - De 10 a 14 anuncis: 7 punts.
  - De 5 a 9 anuncis: 4 punts.
  - De 2 a 4 anuncis: 2 punts.
  g) Edició d'un suplement setmanal amb un mínim de 10 pàgines que acompanye el periòdic, redactat íntegrament en valencià: Màxim 25 punts.
  - Públic infantil: 15 punts
  - Altres públics: 10 punts.
  h) Acreditació d'un pla d'igualtat entre dones i hòmens; creació de llocs de treball per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a través de l'execució de les activitats objecte de la subvenció; cas que es procedisca a la subcontractació, que es faça amb entitats socials o sense ànim de lucre; que l'empresa estiga qualificada per com a d'inserció sociolaboral: 3 punts.
  Opció D. Premsa digital
  a) Import pressupostat de la producció, l'edició i la difusió. Màxim 20 punts.
  S'assignarà un màxim de 20 punts al pressupost més alt amb un màxim de 150.000 euros i 1 punt al mínim exigit de 8.000 euros. Per a la resta de sol·licituds, s'aplicarà una escala de valoració proporcional.
  b) Seccions en valencià per edició. Màxim 15 punts.
  Les edicions digitals hauran de tenir un mínim d'una secció dedicada a continguts informatius referits a la Comunitat Valenciana i estar redactada íntegrament en valencià. L'accés directe a la secció en valencià haurà d'estar en un lloc destacat i visible en la part superior de la pàgina d'inici.
  - Pàgina d'inici + 7 o més seccions en valencià: 15 punts.
  - Pàgina d'inici + 5 o 6 seccions en valencià: 8 punts.
  - Pàgina d'inici + 3 o 4 seccions en valencià: 5 punts.
  - Pàgina d'inici + 1 o 2 seccions en valencià: 2 punts.
  c) Tipus d'informació publicada. Màxim 16 punts.
  Es tindrà en compte la informació publicada en valencià presentada en la sol·licitud:
  - Informació d'actualitat o continguts per a públic infantil en valencià: 10 punts.
  - Informació cultural o d'entreteniment en valencià: 4 punts.
  - Informació esportiva en valencià i la resta de continguts: 2 punts.
  d) Percentatge de publicació en valencià. Màxim 25 punts.
  Es valorarà la proposta presentada de publicació o edició en valencià setmanal.
  - Entre 90%-100%: 25 punts.
  - Entre 70%-89%: 15 punts.
  - Entre 40%-69%: 10 punts.
  - Entre 20%-39%: 5 punts.
  e) Publicitat en valencià. Màxim 10 punts. Punts per nombre d'anuncis setmanals:
  - 15 anuncis o més: 10 punts.
  - D'11 a 14 anuncis: 7 punts.
  - De 6 a 10 anuncis: 4 punts.
  - De 2 a 5 anuncis: 2 punts.
  f) Continguts transmèdia de producció pròpia en valencià disponibles en la pàgina web. Màxim 20 punts.
  - Públic infantil: 10 punts.
  - Entrevistes: 5 punts.
  - Documentals: 3 punts.
  - Altres programes audiovisuals: 2 punts.
  g) Entrada inicial en valencià a la pàgina web: 10 punts. Es considera entrada inicial en valencià quan el web del mitjà té l'entrada inicial en valencià per defecte.
  h) Acreditació d'un pla d'igualtat entre dones i homes; creació de llocs de treball per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a través de l'execució de les activitats objecte de la subvenció; cas que es procedisca a la subcontractació, que es faça amb entitats socials o sense ànim de lucre; que l'empresa estiga qualificada per com a d'inserció sociolaboral: 3 punts.

  Càlcul de la puntuació
  1. Per a obtindre la subvenció l'empresa ha d'haver obtingut 15 punts, com a mínim, en la modalitat corresponent en la qual participe. Per al càlcul de la puntuació de cada una de les empreses es tindrà en compte:
  a) En el cas de ràdio i televisió, l'audiència diària d'oients/espectadors a qui emeten. Es multiplicaran els punts obtinguts de cada empresa que ha superat el mínim de 15 punts per un dels valors següents tenint en compte el nombre d'oients o d'espectadors:
  Valor ràdio/oients Valor televisió/espectadors
  10: més de 500.000 10: més de 100.000
  8: més de 250.000 8: més de 70.000
  6: més de 125.000 6: més de 50.000
  5: més de 90.000 5: més de 30.000
  4: més de 40.000 4: més de 20.000
  3: més de 10.000 3: més de 10.000
  2: fins a 9.900 2: fins a 9.900
  b) En el cas de premsa escrita, la tirada impresa distribuïda a la Comunitat Valenciana. Es multiplicaran els punts obtinguts de cada empresa que ha superat el mínim de 15 punts per un dels valors següents tenint en compte el nombre d'exemplars mensuals publicats:
  Valor / exemplars mensuals
  10: més de 500.000
  9: més de 250.000
  8: més de 125.000
  7: més de 60.000
  6: més de 30.000
  5: més de 15.000
  4: més de 7.000
  3: més de 3.000
  2: de 301 a 2.999
  1: de 250 a 300
  Queden excloses de la valoració, i no tenen dret a la subvenció, les sol·licituds que no superen els 249 exemplars mensuals.
  c) En el cas de premsa digital, els visitants únics mensuals de l'edició en valencià procedents de la Comunitat Valenciana. Es multiplicaran els punts obtinguts de cada empresa que ha superat el mínim de 15 punts per un dels valors següents tenint en compte el nombre dels visitants únics mensuals de l'edició en valencià:
  Valor / visitants únics mensuals
  10: més de 200.000
  9: més de 100.000
  8: més de 80.000
  7: més de 50.000
  6: més de 40.000
  5: més de 20.000
  4: més de 10.000
  3: més de 5.000
  2: més de 2.500
  1: 1.001 o més
  Queden excloses de la valoració, i no tenen dret a la subvenció, les sol·licituds que no superen els 1.000 visitants únics mensuals de l'edició en valencià procedents de la Comunitat Valenciana.

  2. En aquesta convocatòria s'aplicarà una minoració de conformitat amb el punt 2 de l'article 13 de l'Orde 48/2016, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
  En el cas de mitjans que no informen íntegrament en valencià, s'ha d'aplicar un percentatge de minoració si no incrementen l'oferta respecte de la convocatòria anterior, cas que hagueren obtingut subvenció. El percentatge de minoració serà del 10% de la quantitat total subvencionada. L'increment mínim serà el següent:
  Opció A. Ràdio: 1 hora més d'emissió setmanal en valencià.
  Opció B Televisió: 1 hora més d'emissió setmanal en valencià.
  Opció C Premsa escrita: 3 pàgines més editades en valencià a la setmana.
  Opció D Premsa digital: 1 secció més en valencià.
  Als mitjans que justifiquen el no-control horari perquè es tracta de desconnexions en el cas de la ràdio i la televisió, no se'ls aplicarà la referida minoració.

  Obligacions

  Les empreses beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents:
  1) Haver realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció i haver-la justificada adequadament segons s'indica en les bases reguladores.
  2) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. Si no ha rebut cap altra subvenció, haurà de presentar una declaració responsable que ho acredite.
  3) Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a les quals aportaran la documentació que se'ls requerisca.
  4) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'empresa beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control.
  5) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentres puguen ser objecte de les actuacions de control i de comprovació.
  6) Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
  8) Les actuacions de promoció del valencià s'hauran d'ajustar a les directrius de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la qual podrà supervisar-les en qualsevol moment.
  9) Les empreses beneficiàries, en la difusió de les activitats subvencionades, hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat.
  10) Hauran d'adequar-se la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
  L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la LGS i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 48/2016, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social: empreses de tlevisió, ràdio i premsa escrita i digital (DOCV núm. 7854, de 19.08.2016).
  - Resolució de 22 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a 2018, les subvencions per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio, i premsa escrita i digital.( DOGV nº 8328 de 29.06.2018)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 48/2016, de 16 d'agost

  Veuge Resolució de 22 de juny de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.