Detall de Procediment

Subvencions per a la promoció, el foment i l'ús del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies per a 2023.

Codi SIA: 211925
Codi GUC: 17358
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-06-2023
22-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar per a l'any 2023, el procediment per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció, el foment i l'ús del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Requisits

Requisits per a ser beneficiàries: a) Quan l'empresa siga una societat mercantil, laboral o cooperativa, aquesta ha d'estar legalment constituïda com a persona jurídica i els estatuts han d'incloure en l'objecte social l'activitat per a la qual se sol·licita una subvenció. b) Quan l'empresa siga una persona física, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de persones que treballen per compte propi i tributar en l'epígraf fiscal corresponent a l'activitat econòmica que es realitze. c) Les empreses privades propietàries de mitjans de televisió i ràdio que difonen per ones hertzianes terrestres han de ser titulars o arrendatàries d'una llicència administrativa per a emetre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estar inscrites en el Registre de Prestadors Audiovisuals de la Comunitat Valenciana i no haver estat sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma de l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat per incompliment de les obligacions o els deures en matèria de comunicació audiovisual. d) Les empreses privades que siguen propietàries d'un mitjà de comunicació en línia que presta serveis de comunicació audiovisual per Internet en l'àmbit de la Comunitat Valenciana han d'haver realitzat la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat a l'autoritat audiovisual competent en la matèria de la Generalitat, estar inscrites en el Registre de Prestadors Audiovisuals de la Comunitat Valenciana i no haver estat sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma de l'òrgan competent de la Generalitat per incompliment de les obligacions o els deures en matèria de comunicació audiovisual. e) Les empreses privades propietàries d'un mitjà de comunicació en línia han de ser titulars del domini on estiga allotjada la informació del mitjà. f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l'article 13.2 de la Llei general de subvencions. g) Complir els requisits establits en l'article 26 per a les empreses que sol·liciten ajudes acollides a l'exempció prevista en l'article 53.2.c del REC. Requisits de l'activitat a subvencionar 1. Requisits generals per als programes Programa A: la producció, edició, publicació, emissió, redacció i difusió ha de fer-se íntegrament en valencià. Programa B: la producció, edició, publicació, emissió, redacció i difusió ha de fer-se parcialment en valencià. 2. Requisits generals per a totes les categories a) Adequar la informació difosa a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. b) Adequar la informació difosa a allò que preveu el capítol VII de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 3. Requisits específics per a la categoria de mitjans de comunicació 3.1. Televisió: a) Haver començat a emetre almenys un any abans de la convocatòria i estar fent-ho en el moment de presentar la sol·licitud. b) En el programa B, emetre almenys 6 hores de la programació diària en valencià en la franja horària compresa entre les 8 i les 24 hores. 3.2. Ràdio: a) Haver començat a emetre almenys un any abans de la convocatòria i estar fent-ho en el moment de presentar la sol·licitud. b) En el programa B, emetre almenys 6 hores de la programació setmanal en valencià en la franja horària compresa entre les 8 i les 24 hores. 3.3. Premsa escrita diària: a) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana. b) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet. c) Haver-se editat amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria. d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. e) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana. f) Tindre un mínim de 24 pàgines per número. g) En el programa B, publicar almenys 14 pàgines setmanals en valencià, exceptuats els continguts de publicitat. 3.4. Premsa escrita no diària: a) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana. b) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet. c) Haver-se editat amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria. d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. e) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana. f) Tindre un mínim de 24 pàgines per número. g) En el programa B, publicar almenys 4 pàgines en valencià per número, exceptuats els continguts de publicitat. 3.5. Mitjans de comunicació en línia: a) Difondre informació de contingut de redacció periodística a través d'un portal informatiu. La informació pot consistir en informació escrita o audiovisual. b) Actualitzar periòdicament la portada o la pàgina principal i les diferents seccions. c) Publicar continguts amb informació específica de la Comunitat Valenciana. d) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. e) En el programa B, difondre un mínim de 20 notícies o informacions noves setmanals en valencià. Aquest mínim comprén els continguts escrits i la informació audiovisual i ha d'estar distribuït per les diferents seccions del mitjà. f) Les televisions i les ràdios que sol·liciten l'ajuda en la modalitat de mitjans de comunicació en línia, programa B, han d'emetre el mínim d'hores de programació en valencià especificat per a la modalitat de ràdio i televisió convencional, en el programa B. 4. Requisits específics per a la categoria de publicacions a) La periodicitat de la publicació ha de comprendre l'any natural complet. b) Publicar un mínim de 4 números anualment amb una tirada mínima de 500 exemplars per número. c) Tindre un mínim de 24 pàgines per número. d) Editar la revista amb la mateixa periodicitat i regularitat almenys un any abans de la convocatòria. e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. f) Distribuir exemplars a la Comunitat Valenciana. g) En el programa B, publicar almenys 4 pàgines en valencià per número, exceptuats els continguts de publicitat. 5. Requisits específics per a la categoria d'agències de notícies a) Disposar d'un servei de notícies redactades íntegrament en valencià que s'actualitze setmanalment amb 30 notícies noves. b) Vendre o subministrar notícies en valencià a abonats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les subvencions les empreses privades que siguen propietàries d'algun mitjà de comunicació o publicació de les que figuren en l'article quart i les societats mercantils que siguen propietàries d'agències de notícies.

Termini

El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 35893 de 08/06/2023). Des del 9 fins al 22 de juny de 2023.

Documentació

Documentació a presentar amb la sol·licitud La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent: a) Escriptura de constitució de la societat o cooperativa i les seues posteriors modificacions, llevat que aquesta documentació estiga ja en poder de la DGPLGM i així es faça constar en la sol·licitud. b) En el cas de les cooperatives, cal aportar la inscripció en el Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana. c) Document acreditatiu del poder de representació de la persona o persones físiques que subscriuen la sol·licitud en nom i representació de l'entitat, llevat que aquestes facultats es prevegen en els estatuts de l'entitat. Quan les facultats de representació s'hagen conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud l'han de subscriure conjuntament els qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats mancomunades, puguen representar vàlidament l'entitat sol·licitant. d) En el cas de les empreses que siguen persones físiques, document que acredite l'alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social i document que acredite l'alta en l'impost d'activitats econòmiques acompanyat del document que acredite el pagament d'aquest impost o declaració responsable d'estar exempt del pagament d'aquest impost. e) Còpia del certificat o document oficial que acredite ser persona titular o arrendatària de la llicència administrativa per a emetre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres. f) Certificat que acredite la inscripció en el Registre de prestadors de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres i per internet. El certificat ha d'estar datat dins del període subvencionable d'aquesta convocatòria. g) Còpia del negoci jurídic de la transmissió o arrendament a l'entitat de la llicència administrativa, si és el cas, per a les modalitats de ràdio i televisió que emeten per ones hertzianes terrestres. h) Justificant del registre de domini a nom de l'entitat propietària del mitjà de comunicació en línia. i) Pla d'igualtat, en el supòsit que l'entitat estiga obligada a disposar d'aquest, o bé declaració responsable que no hi està obligada, si escau. j) Memòria explicativa i detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció relativa al període temporal per al qual es demana la subvenció, amb els detalls de l'article 10 de l'ordre, segons la categoria i modalitat. k) Informe econòmic detallat del cost total de l'activitat per a la qual s'ha sol·licitat la subvenció, desglossat i detallat. l) Les ràdios i les televisions que presenten sol·licitud han de presentar una graella de la programació diària i relació de programes amb les hores d'emissió en valencià. m) Certificat de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) que acredite la difusió, les persones usuàries úniques, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i la tirada, segons la modalitat a què es presenta la sol·licitud, del mitjà de comunicació o publicació en els mesos de maig de 2022 a abril de 2023, tal com estableix l'article 10 de l'ordre de bases. Cal tindre en compte que des de l'1 de juliol de 2022, els tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen directament amb la Generalitat cal fer-los telemàticament a través de l'adreça https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROPER&version=1&idioma=va&idProcGuc=22648&idCatGuc=PR&login=c

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 9 de l'ordre. 2. La sol·licitud, els documents adjunts, les esmenes i la documentació justificativa de la subvenció es presentaran obligatòriament a través de mitjans electrònics, d'acord amb els models normalitzats disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d'ara endavant, DGPLGM), ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio, en el corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es) o accedint a la Guia PROP, «Tràmits i servicis», en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant, Llei 39/2015). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa. Poden consultar l'apartat Huité de la convocatòria.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. El termini màxim per a resoldre la concessió de les subvencions és de sis mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 2. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja produït una resolució expressa, la sol·licitud s'ha de considerar desestimada per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 39/2015. 3. En aquesta resolució constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si escau, les sol·licituds denegades i els motius de denegació. 4. La resolució de concessió i de denegació es comunicarà a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en la pàgina web de la DGPLGM (ceice.gva.es/va/web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio). Aquesta publicació serà únicament a efectes informatius. 5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la qual tindrà els efectes de notificació de l'article 45.1 de la Llei 39/2015, abans esmentada. 6. Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la dita Llei 39/2015, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Criteris de valoració

Poden consultar l'apartat onze de la convocatòria.

Obligacions

Poden consultar l'article 16 de l'Ordre de bases.

Observacions

Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 3.000.000 euros. L’import de les ajudes anirà a càrrec de la línia S7877000, «Ajudes a l’emissió en valencià en mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies», de l’aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4 del pressupost de 2023. 2. La dotació d’aquesta convocatòria podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits establits en l’article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. En tot cas, aquest increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicitat no implicarà l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l’inici d’un nou còmput de termini per a resoldre. Les ajudes van dirigides a subvencionar els programes, categories i modalitats següents amb la distribució de crèdit que es descriu: 1. Programa A: íntegrament en valencià. Categoria de mitjans de comunicació. Modalitats: - Televisió: 150.000 euros. - Ràdio: 50.000 euros. - Premsa escrita no diària: 280.000 euros. - Mitjans de comunicació en línia 500.000 euros. Categoria de publicacions. Modalitats: - Revistes periòdiques en paper: 100.000 euros. - Revistes infantils-juvenils: 120.000 euros. 2. Programa B: parcialment en valencià. Categoria de mitjans de comunicació. Modalitats: - Televisió: 250.000 euros. - Ràdio: 550.000 euros. - Premsa escrita diària: 220.000 euros. - Premsa escrita no diària: 200.000 euros. - Mitjans de comunicació en línia 520.000 euros. Categoria de publicacions. Modalitat: - Revistes periòdiques en paper: 20.000 euros. Categoria agències de notícies: 40.000 euros.

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa