Detall de Procediments

Instruccions per a la declaració al Registre estatal d'emissions i fonts contaminants (E-PRTR) de les dades d'emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, i transferència de residus fora de la instal·lació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instruccions per a la declaració al Registre estatal d'emissions i fonts contaminants (E-PRTR) de les dades d'emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, i transferència de residus fora de la instal·lació.

  Objecte del tràmit

  Facilitar tota la informació relacionada amb la declaració dels complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana, afectats pel Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament I-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, modificat en el seu annex I per (Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 6/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana i RD legislatiu 1/2016, de 16 de desembre de prevenció, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació).

  S'hi inclou un full de càlcul normalitzat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana, l'activitat de la qual figure en l'annex I del Reial decret 508/2007, modificat pel Reial decret 815/2013.

  Requeriments

  Atés que la notificació s'efectua per mitjà de la plataforma del Ministeri, es requereix que el complex dispose d'usuari i contrasenya per accedir-hi. En cas contrari, haurà de sol·licitar-ne les claus en: info@prtr-es.es

  Inici
 • Taxes

  No són procedents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  De l'1 de gener a l'últim dia del mes de febrer de l'any en curs s'haurà de realitzar la notificació al Registre E-PRTR de l'any precedent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Notificació a través de la plataforma I-PRTR (https://areaprivada.prtr-es.es/).

  - Es requereix disposar de claus d'accés per a fer-ho.

  - A fi d'estandarditzar la metodologia de càlcul, els complexos que utilitzen informes analítics(1) com a base per a la notificació de les dades d'emissions a l'atmosfera i a l'aigua, tenen a disposició en l'apartat "Enllaços" d'aquest procediment, la pàgina web: http://agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/documentos-de-interes, d'accés directe al full de càlcul normalitzat que serà la que posteriorment hauran d'adjuntar a la plataforma I-PRTR, en l'apartat "Gestió documental".

  (1) Entitats col·laboradores de l'administració en matèria de medi ambient (EMCA), mesuraments en continu, analítiques pròpies, etc.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Aquesta notificació s'ha d'efectuar directament en la plataforma que es troba habilitada a aquest efecte en el Ministeri per a la Transició Ecològica (whttp://www.ca.prtr-es.es/).

  La documentació complementària que justifique les dades notificades a la plataforma I-PRTR s'ha d'adjuntar en l'apartat "Gestió documental" de la citada plataforma.

  En la circular informativa que apareix en la pàgina web: http://agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/documentos-de-interes, es detallen els termes d'aquesta documentació segons l'epígraf en el qual s'enquadre el complex industrial.

  Inici
 • Informació complementària

  - Adreça electrònica d'informació del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic: info@prtr-es.es

  - Adreça electrònica d'informació Comunitat Valenciana: e_prtr_cv@gva.es

  - El complex industrial té accés, utilitzant les seues claus, a tota la informació disponible en la web: https://areaprivada.prtr-es.es/

  Sancions

  D'acord amb l'article 8 del Reial decret 508/2007. L'incompliment de les obligacions establides en la norma esmentada provocarà l'aplicació del règim sancionador previst en la Llei 6/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Enllaç pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

  Full de càlcul normalitzat, circular informativa Registre PRTR i documentació d'interés.

  Enllaç al web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de gener de 2006 relatiu a l'establiment d'un registre europeu d'emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell (DOUE L 33/1, de 04/02/2006).
  - Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament I-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE núm. 96, de 21/04/07)
  - Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
  - Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19/10/13).
  - Llei 6/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.
  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre prevenció, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Decisió de Ejecució (UE) 2019/1741 de la Comissió de 23 de setembre de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu Reglament (CE) núm. 166/2006

  Vegeu el Reial decret 508/2007, de 20 d'abril.

  Vegeu el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener.

  Vegeu Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre

  Vegeu Llei 6/2014 de 25 de juliol de la Generalitat,

  Vegeu RD legislatiu 1/2016, de 16 de desembre

  Decisió de Ejecució (UE) 2019/1741 de la Comissió de 23 de setembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.