Detall de Procediment

Declaració al Registre estatal d'emissions i fonts contaminants (PRTR) de les dades d'emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, i transferència de residus fora de la instal·lació

Codi SIA: 211932
Codi GVA: 17392
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-01-2024
29-02-2024)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Facilitar tota la informació relacionada amb la declaració dels complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana, afectats pel Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, i es modifica l'annex I pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana, i l'RD legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, de prevenció, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. S'hi inclou un full de càlcul normalitzat.

Observacions

Observacions

- Correu electrònic d'informació del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic: info@prtr-es.es - Correu electrònic d'informació Comunitat Valenciana: e_prtr_cv@gva.es - El complex industrial té accés, amb les seues claus, a tota la informació disponible a través de l'ÀREA DE MEMBRES en la web: prtr-es.es.

Requisits

Requisits

Atés que la notificació es fa a través de la plataforma del Ministeri, es requereix que el complex dispose d'usuari i contrasenya per a accedir-hi. En cas contrari, cal sol·licitar les claus en: info@prtr-es.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana l'activitat dels quals figure en l'annex I del Reial decret 508/2007, modificat pel Reial decret 815/2013.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reglament (CE) núm. 166/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de gener de 2006, relatiu a l'establiment d'un registre europeu d'emissions i transferències de contaminants i pel qual es modifiquen les directives 91/689/CEE i 96/61/CE, del Consell (DOUE L 33/1, de 04/02/2006).
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE núm. 96, de 21/04/07).
 • Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19/10/13).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • Decisió d'execució (UE) 2019/1741, de la Comissió, de 23 de setembre de 2019.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

De l'1 de gener a l'últim dia del mes de febrer de l'any en curs s'ha de fer la notificació al Registre PRTR de l'any precedent.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No són procedents.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Aquesta notificació s'ha de fer directament en la plataforma que a aquest efecte es troba habilitada en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (www.prtr-es.es). La documentació complementària que justifique les dades notificades a la plataforma PRTR s'ha d'adjuntar en l'apartat "Gestió documental", de l'ÀREA DE MEMBRES de la plataforma. En la circular informativa que apareix en la pàgina web: https://agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/procediment-notificacio es detallen els termes d'aquesta documentació segons l'epígraf en el qual s'enquadre el complex industrial. ESMENES A més d'aportar la documentació complementària a través de la plataforma PRTR, heu de comunicar la llista de documents aportats a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, a través de l'URL http://www.gva.es/proc22506.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Notificació a través de l'ÀREA DE MEMBRES de la plataforma PRTR (www.prtr-es.es). - Es requereix per a això disposar de claus d'accés. - A fi d'estandarditzar la metodologia de càlcul, els complexos que utilitzen informes analítics (1) com a base per a la notificació de les dades d'emissions a l'atmosfera i a l'aigua tenen a la seua disposició en l'apartat "Enllaços" d'aquest procediment la pàgina web: https://agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/procediment-notificacio, d'accés directe al full de càlcul normalitzat, que serà el que posteriorment han d'adjuntar a la plataforma PRTR, en l'apartat "Gestió documental". (1) Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de qualitat ambiental (ECMCA), mesuraments en continu, analítiques pròpies, etc.

Termini màxim

Termini màxim

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, òrgan competent, realitza la validació de les dades notificades pels complexos al Registre E-PRTR, en el període comprés entre l'1 de març i el 30 de juny

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

D'acord amb l'article 8 del Reial decret 508/2007. L'incompliment de les obligacions que estableix la norma esmentada donarà lloc a l'aplicació del règim sancionador que preveu la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.