Detall de Procediment

Sol·licitud d'assignació de contrasenya per part dels organismes de control per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada (ATP). Indústria.

Codi SIA:: 210984
Codi GVA:: 1742
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar, pels organismes de control, l'assignació de contrasenya quan realitzen actuacions de certificació de conformitat de tipus per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada (ATP). En concret: 1º.- Els fabricants espanyols o de la Unió Europea o representants legals o mandataris d'altres fabricants estrangers, per a obtindre la certificació de conformitat de tipus d'un vehicle especial, hauran de sol·licitar-la a un organisme de control que, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 8 del Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, puga actuar a la comunitat autònoma on estiga radicat el fabricant o el seu representant legal o mandatari, si el fabricant és estranger. Es consideraran vehicle especial els vagons, els camions, els remolcs, els semiremolcs, els contenidors, les caixes mòbils i altres vehicles anàlegs isoterms, refrigerants, frigorífics o calorífics utilitzats de conformitat amb la reglamentació tecnicosanitària sobre condicions generals de transport terrestre d'aliments i productes alimentaris a temperatura regulada aprovada pel Reial Decret 2483/1986, de 14 de novembre. 2º.- Els organismes de control, amb constatació prèvia del fet que el vehicle s'ajusta als requeriments tècnics exigibles, certificaran les característiques del prototip de conformitat amb el model establit en l'apèndix 1 del reial decret mencionat anteriorment. El vehicle de referència serà sotmés als assajos prescrits en la reglamentació vigent en una estació oficial. En cas de ser favorables els assajos, l'organisme de control emetrà un certificat de conformitat. 3º.- Els organismes de control, quan realitzen eixes actuacions de certificació de tipus i el fabricant estiga radicat a la Comunitat Valenciana, sol·licitaran l'assignació de contrasenya a la Direcció General competent en matèria d'indústria de la Conselleria amb competències en la dita matèria, en la forma que s'establix en el present tràmit de la Guia Prop. Les contrasenyes de tipus estaran formades per la lletra F seguida d'un número de cinc xifres correlatives i del número del constructor assignat pel registre.

Requisits

Requisits

- El fabricant del vehicle (o el mandatari si el fabricant és estranger) ha d'estar radicat a la Comunitat Valenciana. - L'organisme de control ha d'estar habilitat per a actuar en l'àmbit reglamentari del Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s'establixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els organismes de control acreditats segons la norma UNE-EN 45004, habilitats i notificats segons es disposa en la secció 1a del capítol IV del Reglament d'infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, aprovat pel Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, que complisquen els requisits addicionals establits en l'apartat 1 de l'article 8 del Reial Decret 237/2000 i puguen actuar en la comunitat autònoma (en este cas en la Comunitat Valenciana) on estiga radicat el fabricant (o el mandatari si el fabricant és estranger).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  • Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
  • Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s'establixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions (BOE núm. 65, de 16/03/2000).
  • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

L'organisme de control sol·licitant haurà de presentar telemàticament la documentació següent: 1. SOL·LICITUD d'assignació de contrasenya en actuacions de certificació de conformitat de tipus per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada (ATP), segons model normalitzat denominat SOLCONTP disponible com a imprés associat a este tràmit i també en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ. La sol·licitud haurà d'acompanyar-se dels següents documents FIRMATS I SEGELLATS: - Certificat de conformitat del tipus amb els requisits reglamentaris (apendice 2 del RD 237/2000). - Certificat de característiques del prototip (apendice 1 del RD 237/2000). - Còpia de l'acta d'assajos del prototip.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, la presentació de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 3. Clicant en els enllaços "Tramitar amb certificat electrònic" accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que hageu d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar (sol·licitud i documentació que haurà d'acompanyar-la). * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud d'assignació de contrasenya i de la restant documentació que ha d'acompanyar-la davant de la Conselleria competent en matèria d'Indústria. 2. La Direcció General amb competències en matèria d'indústria de l'esmentada Conselleria: 1r Tramitarà la sol·licitud d'assignació de contrasenya en el registre centralitzat de contrasenyes, a través de l'aplicació disponible del Ministeri de què depenga l'esmentat registre. 2n Comunicarà telemàticament a l'organisme de control sol·licitant la contrasenya assignada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa