Detall de Procediment

Convocatòria per a la concessió de 9 beques en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern

Codi SIA:: 211941
Codi GVA:: 17432
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-05-2023
26-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de nou beques en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, per a completar la formació de joves amb titulació universitària, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, durant els exercicis 2023 i 2024, dirigides a la millora i especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries: llicenciatura o grau en Dret, en Gestió i Administració Pública, en Ciències Polítiques, en Sociologia, en Publicitat i Relacions Públiques i en Informació i Documentació.

Observacions

Observacions

El període de duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat de cap nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que existisca crèdit adequat i suficient i que l'exercici de l'activitat que s'està efectuant així ho requerisca o aconselle.

Requisits

Requisits

- Les persones que sol·liciten les beques han de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents: a) No tindre més de 35 anys. b) Estar en possessió d'una de les titulacions enunciades en l´apartat anterior Interessats/Sol.licitants, sempre que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització dels estudis. c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. d) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). e) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l'apartat 2, de l'article 11 de l'Ordre 1/2019. - Els que, en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria, ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat no podran optar a una nova beca, excepte en els casos següents: a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior, sempre que es complisca la resta dels requisits establits en la convocatòria. b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que ja estan gaudint les persones sol·licitants, sempre que es complisca la resta dels requisits establits en la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les beques a concedir seran nou i estaran destinades a llicenciats/des o graduats/des en les titulacions que a continuació es detallen i segons la distribució següent: Titulació universitària en Dret: dues beques. Titulació universitària en Ciències Polítiques: una beca. Titulació universitària en Sociologia: dues beques. Titulació universitària en Publicitat i Relacions Públiques: una beca. Titulació universitària en Informació i Documentació: dues beques. Titulació universitària en Gestió i Administració Pública: una beca.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la documentació en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en el extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (nº 9589, de 05/05/2023).

Formularis documentació

1.- SOL.LICITUD DE LA BECA Tots dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. En emplenar aquests formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari. - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). En el cas que alguna persona present la seua sol·licitud de manera presencial, se li requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena, sempre que no s'haja superat el termini límit de presentació de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud per a un mateix tipus o classe de beca, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors sol·licituds, que seran arxivades. Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, de la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. - Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació. 2.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS MÈRITS AL.LEGATS EN EL CURRICULUM Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista/prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum, en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista/prova o bé quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Si la documentació presentada no acreditara els requisits indicats en la convocatòria o no fóra íntegrament aportada, es requeriria a la persona interessada per via electrònica perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, advertint que, en cas de no fer-ho en termini, no serien tinguts en compte els mèrits a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds. - El règim per a la valoració dels mèrits serà l'establit en l'article 8 de l'Ordre 1/2019. Dins dels quinze dies hàbils següents a la terminació del termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà amb la finalitat de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants que complisquen els requisits establits per la convocatòria. Per a valorar els mèrits al·legats per cada sol·licitant, s'aplicarà el barem establit en l'article 11 de l'Ordre 1/2019. La comissió avaluadora publicarà, en ordre decreixent, el llistat provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, i concedirà un termini de deu dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que s'adreçaran a la comissió avaluadora. Una vegada resoltes les al·legacions presentades, es procedirà a publicar el llistat definitiu de puntuacions obtingudes en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://seu.gva.es. - En desenvolupament del que es disposa en l'apartat 4 de l'article esmentat, quan es faça públic el llistat definitiu de puntuacions obtingudes, les persones aspirants que obtinguen les quinze millors puntuacions, en els termes detallats en l'article 11 de la dita ordre, seran anomenades per a la realització d'una entrevista/prova, que podrà realitzar-se per videoconferència o mitjans similars. En el cas que no es presentaren a l'entrevista totes les persones aspirants que hagen obtingut les quinze millors puntuacions, la Comissió podrà cridar, per estricte ordre de puntuació, a les següents persones aspirants fins a entrevistar les quinze millor puntuades. La no presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria. En aquesta fase la comissió avaluadora determinarà la forma i el termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La documentació acreditativa a aportar serà la següent: a) Còpia del DNI o document d'identitat de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. La comprovació directa de les dades d'identificació podrà ser recaptada per l'Administració sempre que la persona interessada haja expressat el seu consentiment. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada per la persona interessada llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa. En aquest cas, la persona sol·licitant quedarà obligada a presentar la còpia del document d'identitat. b) Còpia del títol universitari corresponent a cada titulació, expedit o homologat a Espanya. c) Certificat de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana oficial ponderada en un sistema de puntuació entre 5 i 10 punts. d) Programa de les assignatures cursades que justifiquen l'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la beca. e) Còpia dels certificats acreditatius dels coneixements de valencià i d'altres idiomes. f) Còpia de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es vulga al·legar. g) L'experiència professional i laboral s'acreditarà exclusivament amb la presentació d'informe de vida laboral i còpia de contractes o certificacions d'empresa que reflectisquen l'activitat professional i laboral relacionada directament amb la beca. h) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en el punt 2 de l'article 11 de l'Ordre 1/2019, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració. A fi d'agilitar al màxim la tramitació, la presentació d'aquests documents es realitzarà telemàticament. - Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de deu dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució que contindrà la relació de persones beneficiàries i una o diverses borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquelles. Així mateix s'inclourà una relació dels i de les aspirants les sol·licituds dels i de les quals hagen sigut desestimades, indicant les causes que hagen motivat la seua denegació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17432 - Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant ha de disposar de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Generalitat. - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. - A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, segons models normalitzats, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tots dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. En emplenar aquests formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari. - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). En el cas que alguna persona present la seua sol·licitud de manera presencial, se li requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena, sempre que no s'haja superat el termini límit de presentació de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud per a un mateix tipus o classe de beca, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors sol·licituds, que seran arxivades. Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, de la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. - Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista/prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum, en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista/prova o bé quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Si la documentació presentada no acreditara els requisits indicats en la convocatòria o no fóra íntegrament aportada, es requeriria a la persona interessada per via electrònica perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, advertint que, en cas de no fer-ho en termini, no serien tinguts en compte els mèrits a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds. - D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de l'Ordre 1/2019, l'ordenació i la instrucció del procediment, per a la concessió de les beques convocades, correspondrà conjuntament als dos òrgans directius competents per raó de la matèria objecte de les beques. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades per l'òrgan instructor, que comprovarà els requisits de les persones sol·licitants, i llavors es farien els requeriments i les comprovacions que estime convenients. L'òrgan instructor emetrà un informe, en el qual conste el compliment dels requisits de les persones sol·licitants. - Segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 1/2019, la facultat de dictar la resolució de concessió de les beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es delega en els centres directius competents per raó de la matèria. En conseqüència, la facultat de resoldre correspondrà conjuntament als dos òrgans directius competents per raó de les matèries objecte de les beques. - Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de la convocatòria, segons el que s'estableix en l'article 10 de l'Ordre 1/2019. - La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. La publicació de la mencionada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es. - El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes establits per la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 18 punts. 1r) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincideix amb la nota mitjana ponderada, que dona lloc a una valoració entre 5 i 10 punts d'acord amb l'escala següent: - Nota mitjana 5: 5 punts - Nota mitjana 6: 6 punts - Nota mitjana 7: 7 punts - Nota mitjana 8: 8 punts - Nota mitjana 9: 9 punts - Nota mitjana 10: 10 punts Quan la ponderació s'ha realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'hi aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar-hi certificació en què conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts. 2n) L'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria es valora entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica, s'entenen les assignatures relacionades amb la beca i es valora amb un màxim de 0,20 punts per assignatura. 3r) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoren amb un màxim de 3 punts, atesa l'escala següent: - Doctorat: 2 punts. - Altres llicenciatures o graus: 1 punt. - Diplomatures: 0,50 punts. - Màster universitari oficial: 0,50 punts. B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts. 1r) Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoren només els títols i els certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, conformement a l'escala següent i es puntua exclusivament el nivell més alt acreditat: Denominació anterior/ Denominació actual (Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (nivells MCER): Elemental/ Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià: 0,25 punts ---------/ Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià: 0,50 punts Mitjà/ Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià: 0,75 punts Superior/ Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià: 1,00 punts 2) Coneixements especialitzats de valencià, fins a un màxim d'1,5 punts: es valoren, cada un d'aquests, amb 0,50 punts addicionals: · Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts · Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts · Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts. 1) Es valora cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoren els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3 no es podrà computar també en aquest apartat. Aquest apartat i el següent s'apliquen de manera excloent, i s'opta en cada convocatòria per algun dels dos, si escau. 2) En les beques en què, per la naturalesa que tenen, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es valora fins a 2 punts, d'acord amb l'escala establida en el Marc Normatiu de Referència. 3) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoren els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valora cada nivell superat amb 0,10 punts. D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts. 1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computa 0,10 per cada mes complet treballat. 2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atesos els criteris que s'exposen a continuació. Es valoren els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que han sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent: a) De 200 o més hores: 3,00 punts. b) De 100 o més hores: 2,00 punts. c) De 75 o més hores: 1,50 punts. d) De 50 o més hores: 1,00 punt. e) De 25 o més hores: 0,50 punts. f) De 15 o més hores: 0,20 punts. Els cursos als quals ha assistit la persona interessada o que aquesta ha impartit han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoren una sola vegada, amb independència d'haver sigut cursats o impartits en edicions successives el mateix curs. En cap cas es puntuen en aquest subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes. E) Altres mèrits: fins a un màxim d'1,50 punts. Es concedeix fins a un màxim d'1,50 punts per als mèrits següents, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats. 1r) La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valora amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, que es computen de la manera següent: - Llibres: 0,50 punts. - Capítols de llibres: 0,25 punts. - Articles: 0,10 punts. 2n) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valora amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, únicament s'admet la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. 3r) Els cursos de formació a què ha assistit o ha impartit la persona interessada, que estan vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, poden valorar-se amb un màxim de 0,50 punts que es computen de la manera següent: - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts. - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts. - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts. Els cursos als quals ha assistit la persona interessada o que aquesta ha impartit han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoren una sola vegada, amb independència que un mateix curs haja sigut cursat o impartit en edicions diverses/successives. F) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts. Els o les sol·licitants que han obtingut les 15 millors puntuacions es convocaran a una entrevista que es basarà en la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a la concessió de la qual concorren. L'entrevista pot valorar-se amb un màxim de 7 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per a cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

- L'ordenació i instrucció del procediment, per a la concessió de les beques convocades correspondrà a la Direcció General de Transparència i Participació.

Obligacions

Obligacions

- A l'efecte del règim d'incompatibilitats i de les obligacions de la persona beneficiària de la beca, hom s'ha d'ajustar al que es disposa en els articles 15 i 16 de l'Ordre 1/2019.

Observacions

Observacions

Les resolucions que es dicte esgoten la via administrativa i contra aquestes podrà interposar-se, potestativament, un recurs de reposició davant l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

A l'efecte de pagament i justificació de les beques, hom s'ha d'ajustar al que s'estableix en l'article 14 de l'Ordre 1/2019.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució de concessió de les beques serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la present resolució, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos per la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Segons el que s'estableix en l'article 9 de l'Ordre 1/2019, la facultat de dictar la resolució de concessió de les beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es delega en els centres directius competents per raó de la matèria. En conseqüència, la facultat de resoldre correspondrà conjuntament als dos òrgans directius competents per raó de les matèries objecte de les beques.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa