• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per a la concessió de sis beques en matèria de transparència i participació ciutadana.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de sis beques en matèria de transparència i participació ciutadana, per a completar la formació de joves amb titulació universitària, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, durant els exercicis 2019 i 2020, dirigides a la millora i especialització professional, amb les titulacions i distribució següent:
  - Titulació en Sociologia: dues beques
  - Titulació en Dret: una beca
  - Titulació en Informació i Documentació: una beca
  - Titulació en Publicitat i Relacions Públiques: una beca
  - Titulació en Ciències Polítiques: una beca

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Es concediran sis beques i estaran destinades a llicenciat/ades o graduats/ades en les següents titulacions oficials universitàries: llicenciatura o grau en Sociologia, Dret, Informació i Documentació, Publicitat i Relacions Públiques, i Ciències Polítiques.

  Requeriments

  - Les persones que sol·liciten les beques han de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió d'una de les titulacions enunciades en el resolc quart d'aquesta convocatòria, sempre que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització dels estudis.
  c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  d) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es).
  e) No patir una malaltia ni una discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se.

  - Els que, en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria, ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat no podran optar a una nova beca, excepte en els casos següents:
  a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja es gaudeix perquè l'ha obtinguda en una convocatòria anterior.
  b) Que queden menys de dos mesos perquè finalitze la beca de la qual ja gaudeixen les persones sol·licitants.

  - La no-presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - Cada una de les beques que es concedisca en el marc d'aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.064,49 (mil seixanta-quatre euros i quaranta-nou cèntims) bruts mensuals.
  - Sobre aquest import, s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si escau, puguen correspondre.

  PAGAMENT
  L'import de les beques s'abonarà mensualment, amb la prèvia certificació de la persona o les persones titulars de la subdirecció general o subdireccions generals de la direcció general amb competències en matèria de transparència i participació, i de la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, o les persones que les substituïsquen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV (núm. 8521, de 03/04/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- SOL·LICITUD DE LA BECA

  - Les persones que aspiren a obtindre una beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum complet, segons els models normalitzats.
  - Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.
  - Juntament amb la sol·licitud i el currículum presentat per via electrònica, NO S'HA DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ.


  2.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS EN EL CURRÍCULUM.

  - Quan es faça públic el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, l'òrgan instructor, a la vista d'això, assenyalarà el nombre de sol·licitants que han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits esmentats, així com el termini per a fer-ho.

  - La documentació acreditativa que cal aportar és la següent:
  a) Còpia del DNI o document d'identitat de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. La comprovació directa de les dades d'identificació podrà ser recaptada per l'Administració sempre que l'interessat haja expressat el seu consentiment. Es presumirà que la consulta o obtenció està autoritzada per la persona interessada llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa. En aquest cas, la persona sol·licitant quedarà obligada a presentar la còpia del document d'identitat.
  b) Còpia del títol universitari corresponent a cada titulació, expedit o homologat a Espanya.
  c) Certificat de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana oficial ponderada en un sistema de puntuació entre 5 i 10 punts.
  d) Programa de les assignatures cursades que justifiquen l'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la beca.
  e) Còpia dels certificats acreditatius dels coneixements de valencià i altres idiomes.
  f) Còpia de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es vulguen al·legar.
  g) L'experiència professional i laboral s'ha d'acreditar exclusivament mitjançant la presentació de l'informe de vida laboral i la còpia de contractes o certificacions d'empresa que reflectisquen l'activitat professional i laboral relacionada directament amb la beca.
  h) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en el punt 2 de l'article 11 de l'Ordre 7/2016, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració.

  - A fi d'agilitzar al màxim la tramitació, es recomana que, preferentment, la presentació d'aquests documents es faça en el registre de la seu dels serveis centrals de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, al passeig de l'Albereda, 16, de València. Si la presentació es realitza en qualsevol altre registre habilitat, s'ha de comunicar aquesta circumstància a la Direcció General de Transparència i Participació, per mitjà del correu electrònic dg_participacion@gva.es, per tal de tindre coneixement del fet a l'efecte de la planificació del procés selectiu.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les persones que aspiren a obtindre una beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de complet, segons els models normalitzats, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  2. Els dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.

  3. A la vista dels mèrits al·legats en el currículum, la comissió avaluadora els valorarà d'acord amb la informació obtinguda en l'autobaremació, que s'obtindrà de manera automàtica quan s'òmpliga el currículum; publicarà, en ordre decreixent, la llista provisional de puntuacions en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que s'han de dirigir a la comissió avaluadora.

  4. Les publicacions de relacions i llistes que determinen el procés de selecció s'efectuaran en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), així com en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

  5. La facultat de resoldre la concessió de beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de transparència i participació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17432

  Tramitació

  - Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant ha de disposar de qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica.

  - A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat".
  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Informació adicional

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17432

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA DE LA BECA
  - El període de durada de les beques serà de dotze mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - El període de durada podrà prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja el crèdit adequat i suficient i que l'exercici de l'activitat que es du a terme així ho requerisca o aconselle.

  Criteris de valoració

  A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 18 punts.
  A.1) Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic: es valorarà entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació es faça amb un sistema de puntuació 0-4, s'aplicarà el que disposa l'article primer, apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota mitjana ponderada entre 5 i 10 punts.
  A.2) Especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria: es valorarà entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica s'entenen les assignatures relacionades amb la beca i es valorarà amb un màxim de 0,20 punts per assignatura.
  A.3) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades. Es valorarà amb un màxim de 3 punts a raó de:
  - Doctor/a: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt
  - Diplomatures: 0,50 punts.
  - Màster universitari oficial: 0,50 punts.

  B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts.
  B.1) Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - Oral: 0,25 punts.
  - Elemental: 0,50 punts.
  - Mitjà: 0,75 punts.
  Superior: 1,00 punt

  B.2) Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran cada una amb 0,50 punts addicionals:
  - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts.
  - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts.
  - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

  C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de tres punts.
  C.1) Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3, no es podrà computar també en aquest apartat. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià.
  C.2) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.

  D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.
  D.1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  D.2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:
  a) De 200 o més hores, 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores, 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1,00 punt
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.
  En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  E) Altres mèrits: fins a un màxim d'1,50 punts. Es concedirà fins a un màxim d'1,50 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.
  E.1) La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent:
  - Llibres: 0,50 punts.
  - Capítols de llibres: 0,25 punts.
  - Articles: 0,10 punts.
  E.2) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.
  E.3) Els cursos de formació a què haja assistit o que haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  F) Entrevista: fins a un màxim de 7 punts.
  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements sobre les matèries relacionades amb l'objecte de les beques.
  L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Obligacions

  - A l'efecte del règim d'incompatibilitats i de les obligacions de la persona beneficiària de la beca, cal atindre's al que disposen els articles 15 i 16 de l'Ordre 7/2016.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOGV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOGV núm. 6521, de 16/05/11).
  - ORDRE 7/2016, de 7 de novembre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els òrgans directius competents en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis.
  - RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències d'aquesta conselleria.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  ORDRE 7/2016, de 7 de novembre, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els òrgans directius competents en matèria de transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern, participació ciutadana, cooperació al desenvolupament, atenció a la ciutadania, qualitat en la prestació de serveis públics o inspecció de serveis.

  RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoca la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències d'aquesta conselleria.

  Llistat de seguiment

  Acord de la Comissió Avaluadora de la publicació dels llistats provisionals en la convocatòria de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana.

  Acord de la comissió avaluadora de 15 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions de les sol·licituds admeses i de convocatòria a la entrevista personal de la titulació de Dret de la convocatòria de beques en matèria de transparència i participació ciutadana 2019-2020.

  Acord de la comissió avaluadora de 15 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions de les sol·licituds admeses i de convocatòria a la entrevista personal de la titulació d'Informació y Documentació de la convocatòria de beques en matèria de transparència i participació ciutadana 2019-2020.

  Acord de la comissió avaluadora de 15 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions de les sol·licituds admeses i de convocatòria a la entrevista personal de la titulació de Ciències Polítiques de la convocatòria de beques en matèria de transparència i participació ciutadana 2019-2020.

  Acord de la comissió avaluadora de 15 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions de les sol·licituds admeses i de convocatòria a la entrevista personal de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques de la convocatòria de beques en matèria de transparència i participació ciutadana 2019-2020.

  Acord de la comissió avaluadora de 15 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions de les sol·licituds admeses i de convocatòria a la entrevista personal de la titulació de Ciències Socials de la convocatòria de beques en matèria de transparència i participació ciutadana 2019-2020.

  Acord de la comissió avaluadora de 31 de maig de 2019, de publicació del llistat definitiu de puntuacions, proposta d'adjudicació i llistat prioritzat de la borsa de reserva per ordre de puntuació de la convocatòria de beques en materia de transparència i participació ciutadana 2019-2020

  RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2019, del director general de Transparència i Participació, per la qual es concedeixen sis beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de transparència i participació ciutadana en les dependències de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, durant els exercicis 2019-2020.

  Adjudicació d'una beca

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.