Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Ensinistradors Canins Capacitats.

  Objecte del tràmit

  Regular la seua situació davant de la conselleria competent en la matèria, amb la prèvia sol·licitud de l'oportuna inscripció en el Registre d'Ensinistradors Canins Capacitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La inscripció en l'esmentat registre poden realitzar-la les persones interessades que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal.
  b) No haver sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
  c) Certificat d'aptitud psicològica.
  d) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguen ser causats pels seus animals, per la quantia mínima que reglamentàriament es determine.

  S'ha d'acreditar, a més, una de les condicions següents:
  a) L'ensenyament específic rebut en centres, organismes o associacions reconeguts oficialment.
  b) Experiència com adiestrador per un període no inferior a cinc anys. El currículum aportat, estudiat conjuntament pel personal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i del gremi professional corresponent, serà el document base per a justificar l'experiència.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Modelo 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia
  LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases

  4.6 Per a la inscripció en el Registre d'Ensinistradors, 10,00 euros.

  Enllaç:
  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Les persones que exercisquen l'activitat de l'ensinistrament amb anterioritat al 5 d'octubre de 2000, disposaran d'un termini de tres mesos per a legalitzar la seua situació.

  - Les persones que exerciran com a ensinistradores en un futur podran sol·licitar-ho en el moment en què estiguen a punt d'exercir l'activitat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1744

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'inscripció.
  - Autorització per a demanar dades al Ministeri de l'Interior.
  - Documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENSINISTRADORS CANINS CAPACITATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2- Remissió de la sol·licitud i documentació aportada al servei de sanitat i benestar animal de la conselleria competent en la matèria.

  3- Avaluació de la documentació aportada i realització dels requeriments pertinents.

  4- Estudi i anàlisi de l'expedient en el servei de sanitat i benestar animal dels serveis centrals de la conselleria competent en la matèria i proposta de resolució.

  5- Finalment, resolució per la direcció general corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1744

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/val/proc1744.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUALITZACIÓ DE DADES:
  Els ensinistradors inscrits en el registre podran actualitzar les dades que figuren en aquest sempre que aporten la documentació acreditativa d'aquestes.

  * PROHIBICIONS:
  Es prohibeix l'ensinistrament d'animals per a l'atac o qualsevol altre objectiu dirigit a potenciar o acréixer la seua agressivitat, excepte el desenvolupat per les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

  Obligacions

  - Els ensinistradors inscrits en el registre només podran exercir la seua activitat en establiments prèviament inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.
  - Han de comunicar la ubicació i disposar de la preceptiva llicència d'activitat.
  - Han de col·locar, en un lloc visible de l'entrada de l'establiment on es practica, una placa d'una grandària mínima de 30 per 15 centímetres en la qual conste el número d'inscripció de l'ensinistrador en aquest registre.

  Sancions

  L'acreditació, emesa per la conselleria competent en la matèria, podrà ser retirada quan es demostre l'incompliment d'algun dels preceptes de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, per part de l'ensinistrador/a.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2307, d'11/07/94).
  - Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, per la qual es desplega la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2813, de 23/08/96).
  - Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos (BOE núm. 307, de 24/12/99).
  - Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOGV núm. 3850, de 04/10/00).
  - Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, pel qual es desplega la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia (DOCV núm. 5537, de 19/06/07).
  - Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOCV núm. 7461, de 09/02/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 4/1994, de 8 de juliol.

  Vegeu el Decret 158/1996, de 13 d'agost.

  Vegeu el Decret 145/2000, de 26 de setembre.

  Vegeu el Decret 16/2015, de 6 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.